středa 1. dubna

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • Přehled aktuálních zpráv z České republiky: Privatizace Aera Vodochody a firma Boeing: POZOR! KANADSKÝ PRECEDENS:
 • Kdybych byl Karlem Kuehnlem (Jiří Jírovec) Česká státní správa:
 • Pro koho jsou česká velvyslanectví? (Andrew Stroehlein)
 • Who are the Czech Embassies For? (Andrew Stroehlein) K debatě o českých "vzdělancích" před dvěma lety v Teplé:
 • Proč někteří vzdělanci vypadají jako idioti (Jiří Jírovec) Velká Británie a financování politických stran: je to stejné jako v ČR?
 • Finanční dary pro politické strany? Není to problém - pokud víme, kdo platí (Guardian) Irsko:
 • Celibát a sexuální skandály v katolické církvi Reakce:
 • Seminář o Kosovu: enormní porodnost albánských rodin (Jaroslav Teplý)
 • Odpovídá Andrew Stroehlein Školství:
 • Co si počít s nemožností dalšího vzdělávání v ČR (Helena Havelková)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Andrew Stroehlein reaguje:

  Vždycky mám trochu problém s požadavky na zastavení růstu populace. Myslím na dvě neobyčejně hustě obydlené země, které mají náhodou taky velmi vysokou životní úroveň. Jednou je Japonsko a druhou je Holandsko, odkud píše tento čtenář.

  O demografických otázkách, o nichž pan Teplý píše, se na konferenci hovořilo. Jeden demograf ale poznamenal, že Irsko a části Itálie mají obdobnou míru porodnosti jako Kosovo a že jde hlavně o to, že tradiční populace vstupuje do moderního věku. Jde o proces, při němž dochází k růstu populace u každého názora. (Vznik nacionalismu je také, jak se zdá, spojen s rozvojem modernosti, to poznamenalo mnoho autorů.)

  Je možná podivné, že etnicky albánští Kosované, jak všichni účastníci konference souhlasili, se mají hospodářsky velmi dobře a alepoň v Prištině vede mnoho z nich finančně zajištěné životy. Bylo konstatováno, že se mají v každém případě lépe než zoufale chudí Srbové, kteří tam žijí. Mnozí z nich jsou nedávní uprchlíci z bosenské a chorvatské války. Umístil je tam Miloševič, aby se zlepšil onen etnický poměr obyvatelstva 90 ku 10. Většina z nich se vydává zpět do Bělehradu, jakmile na to nashromáždí dost mincí.

  Albánští Kosované mají také vyšší životní úroveň než většina jejich kolegů v Albánii samotné, kde je situace na hranici naprosté anarchie. Nechci se jevit příliš jako zastánce sociálně evolučních teorií, který je přesvědčen, že k společenskému vývoji dochází po etapách, ale ke snižování populace zdá se dochází přirozeně v důsledku sílící industrializace. Drakonická opatření asi nejsou nutná. Rozvoj a investice jsou lepší alternativou.

  From: Andrew Stroehlein:

  I always have a bit of a problem with calls to stop population growth. I keep thinking of two extremely densely populated countries which also happen to have very high standards of living. One is Japan and the other is Holland, where this reader writes from.

  Actually, the demographic issues he writes about here were discussed at the conference. One demographer noted, however, that Ireland and parts of Italy have similar birth-rates as Kosovo and that the issue was one of a traditional population entering modernity, a process which sees a population increase for every group of people. (the rise of nationalism also seems to be related to the development of modernity, and this has been noted by many authors)

  Oddly enough, the ethnically Albanian Kosovars, everyone at this conference agreed, are pretty well off economically and in Pristina at least, many live quite financially secure lives. They are certainly better off, it was noted, than the miserably poor Serbs who live there. Many of them are recent refugees from the Bosnian and Croatian wars, and they were put there by Milosevic in an effort to correct that 90/10 ethnic ratio. Most of them leave for Belgrade as soon as they get enough coins together to do it.

  The Albanian Kosovars are also living better than most of their colleagues in Albania proper where the situation is verging on complete anarchy.

  I don't want to appear too much a social evolutionist who believes that social development occurs in stages, but population control seems to occur as a "natural" function of industrialisation. Draconian measures are probably not necessary. Development and investment are better options.

  Andrew  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|