středa 16. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Drastické aktuality z Kosova - úterní večerní zprávy televize BBC:
 • Generál Mike Jackson: KLA bude odzbrojena Analýza Evropského střediska pro práva Romů:
 • Romové a školy pro mentálně postižené v České republice Česká politika:
 • Belgický příklad (Ivan Hoffman, Radiožurnál) Ještě Slušovice:
 • František Čuba: hledejte ideologickou zaujatost (Iva Nachtmannová)
 • Na obranu Františka Čuby (Milena Varadinková) NATO a Kosovo:
 • "Britská vojska zmasakrovala Srby" (Guardian)
 • Němečtí novináři zastřeleni Srby, kteří jim nabídli pomoc
 • Oběd a popírání reality mezi etnickými očišťovateli (Robert Fisk, Independent)
 • Dítě bylo v naději pojmenováno K-For: o dva dny později zemřelo (Robert Fisk, Independent) K uranovým protitankovým nábojům:
 • Ochuzený uran (Milan Honusek)
 • Uranové protitankové náboje (Jiří Soler)
 • Jak je to s radioaktivitou uranu (Marcel Derian)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Zpráva střediska European Roma Rights Center

  Zvláštní náprava: Romové a školy pro mentálně postižené v České republice

  European Roma Rights Centre oznamuje zveřejnění národní studie Zvláštní náprava: Romové a školy pro mentálně postižené v České republice, Zpráva vychází právě v době, kdy se soudně domáhají děti v Ostravě, aby nemusely chodit do zvláštních škol pro mentálně postižené.

  Podstatou vylučování Romů ze společnosti v České republice je v podstatě segregovaný školský systém, který zabraňuje od dětství stykům mezi Romy a Neromy. Jádrem této segregace je existence sítě takzvaných nápravných zvláštních škol - škol pro mentálně postižené děti. Romské děti jsou umisťovány ve velkých počtech do takových škol, protože nemají ve škole dobré výsledky při plnění úkolů, vypracovaných pro českou většinu a v důsledku rasistických postojů školských úřadů. Podle rozumných odhadů je patnáctkrát pravděpodobnější, že bude ve zvláštní škole umístěno romské než neromské dítě. Žák, který dokončil zvláštní školu, má omezenou volbu středního vzdělání ve srovnání s žákem, který dokončil normální základní školu. Romské děti jsou tedy od raného věku v podstatě odsuzovány mít po celý život menší počet životních příležitostí a menší seberespekt. Kromě toho, segregace Romů ve zvláštních školách je používána jako neustálé ospravedlňování diskriminačních postojů a činů příslušníky většinové společnosti.

  Dokument Zvláštní náprava se zabývá následujícími tématy: po krátkém úvodu do historie Romů v českých zemích je vysvětlen podrobně problém příliš velkého počtu romských dětí ve zvláštních školách. Zpráva pak rozbírá nízkou kvalitu výuky ve zvláštních školách. Další oddíl zprávy je rozdělen na tři kapitoly, které se zabývají různým šikanováním, k němuž dochází při přesunu romských dětí do zvláštních škol, rasistickým šikanováním v rámci hlavního školského systému, který je zdrojem traumatizace romských dětí, a nemožností vrátit se ze zvláštní školy zpět do normální školy, jakmile bylo dítě projednou odsunuto do zvláštní školy. Zpráva se pak zabývá různými jinými rysy ovlivňujícími situaci na poli lidských práv pro Romy v České republice, ve vztahu ke školskému systému, zejména dopadem zákona o občanství z roku 1992 na školská práva Romů, skutečností, že vláda neposkytuje minoritní vzdělání pro Romy, souvislostí mezi diskriminací a šikanováním v školském systému a schopností Romů dožadovat se v České republice dalších práv. Zpráva končí řadou doporučení pro českou vládu:

  1. Naplánujte a realizujte reformy s cílem ukončit etnicky založenou segregaci v českém školském systému.

  2: Přísně trestejte případy šikanování a vyjadřování rasové nenávisti ve školském systému, zejména mezi učiteli a úředníky.

  3. Uznejte, že klíčovou roli při umísťování velkého počtu romských dětí do zvláštních škol hraje rasová diskriminace. Vytvořte protirasistické vzdělávací programy pro osoby, které pracují na všech stupních vzdělávacího systému a v relevantních částech zdravotnictví.

  4. Plánujte a zaveďte podrobnou školskou reformu, která poskytne uživatelsky přítulné vzdělávání pro všechny žáky, Romy i Neromy, a jejímž cílem je integrovat romské děti do normálního školského systému.

  5. Vytvořte fond na podporu dodatečných vzdělávacích a školských programů na odstranění škod, způsobených romským dětem českých školským systémem.

  6. Vypracujte vzdělávací programy pro Romy i pro Neromy, v nichž bude věnována řádná pozornost české i romské kultuře, zaveďte romský jazyk, kulturu a historii do českého vyučování, zaveďte úspěšné programy, vypracované v zahraničí, v jejichž rámci seznamují příslušníci romské komunity školní děti s romskou kulturou, jazykem a historií, zaveďte tyto programy do všech škol a nikoliv jen do škol, kam chodí romské děti.

  7. Zaveďte integrované školky, poskytněte v těchto integrovaných školkách jazykovou pomoc pro romské děti.

  8. Kdykoliv je to možné, poskytujte romské učitelské asistenty. Umožněte těmto asistentům získat učitelskou kvalifikaci.

  9. Vytvořte, zaveďte a řádně financujte programy, jejichž cílem bude drastické zvýšení počtu romských učitelů v České republice.

  10. Vytvořte, zaveďte a řádně financujte pokračovatelské školské programy pro učitele s cílem zlepšit jejich kvalifikaci pro vyučování v multikulturním kontextu.

  12. Přípravou pro včlenění velkého počtu romských dětí do otevřeného, hlavního a  uživatelsky přítulného systému vzdělávání identifikujte žáky, kteří potřebují podporu při přechodu z nynějšího traumatizujícího systému a poskytněte takovou podporu.

  13. Ukončete posuzování žádostí o studium podle kulturně zaujatého hodnocení inteligence, které nebylo pozměněno pro romské děti a o němž není dokázáno, že by přinášel výsledky neovlivněné rasovou příslušností zkoušejícího či kandidáta.

  13. Přijměte občanské zákony, specificky trestající diskriminaci v oblasti školství a poskytující podrobnou nápravu pro jednotlivce, kteří se stali obětí diskriminace.

  14. Vytvořte přístupné veřejné úřady, kde mohou Romové oznamovat případy diskriminace, poskytněte takovým úřadům širokou publicitu.

  15. V oblastech, kde žije větší počet Romů, poskytněte obyvatelstvu zadarmo odborné právní poradenství a poskytněte tomuto poradenství širokou publicitu.

  Výtisk zprávy je k dispozici za dar osmi dolarů na adrese

  European Roma Rights Center H-1525 Budapest 114 PO Box 10/24 Hungary

  Plný text všech zpráv ERRC, včetně této zprávy, je umístěn na internetové stránce http://errc.org

  The full texts of all ERRC reports, including are A Special Remedy: Roma and Schools for the Mentally Handicapped in the Czech Republic, are available on the European Roma Rights Center Internet website at:

  http://errc.org


  European Roma Rights Center Country Report

  A Special Remedy: Roma and Schools for the Mentally Handicapped in the Czech Republic

  European Roma Rights Center

  The European Roma Rights Center announces publication of the Country Report A Special Remedy: Roma and Schools for the Mentally Handicapped in the Czech Republic. The report is published also in Czech, under the title Zvlastni naprava: Romove a skoly pro mentalne postizene deti v Ceske republice. A Special Remedy appears in print simultaneous to a law suit by Romani children in the Czech city of Ostrava to contest their placement in remedial special schools for the mentally handicapped.

  Fundamental to the exclusion of Roma in the Czech Republic is an effectively segregated education system which prevents contact between Roma and non-Roma from childhood. The nexus of this segregation is the existence of a network of so-called remedial special schools (zvlastni skoly)-- schools for mentally handicapped children. Romani children are disproportionately placed in such schools because they underperform in tasks designed for majority Czechs, and because of the racist attitudes of schooling authorities. According to reasonable estimates, Roma are at least fifteen times more likely to be placed in remedial special schools than non-Roma. A student who has completed remedial special school has greatly restricted choices in secondary education compared to a student who has completed mainstream primary school. Romani children are thereby effectively condemned from an early age to a lifetime of diminished opportunity and self-respect. In addition, the segregation of Roma in inferior schools is used as constant legitimation for discriminatory attitudes and actions by members of the majority society.

  A Special Remedy discusses the following themes: following a brief introduction to the history of Roma in the Czech lands, the problem of the overrepresentation of Romani children in remedial special schools for the mentally handicapped is presented in detail. Next, the report discusses the inferior quality of remedial special education. The next sections of the report are divided into three chapters which show: the numerous abuses which take place in the enrollment of Romani children in remedial special schools; racist abuse in the regular basic school system as the source of traumatised Romani children; and the impossibility of transfer to a normal basic school from a remedial special school once a pupil has been enrolled there. The report then goes on to look at other aspects affecting the human rights situation of Roma in the Czech Republic as it pertains to the education system, most notably: the effect of the 1992 Act on Citizenship on the educational rights of Roma; the failure of the government to provide minority education for Roma; and the link between discrimination and abuse in the education system and the ability of Roma to claim other rights in the Czech Republic. The report concludes with a series of recommendations to the Czech government:

  1. Plan and implement reforms aimed at ending ethnically based segregation in the Czech school system.

  2. Strictly sanction instances of abuse and expressions of racial hatred in the school system, especially among teachers and administrators.

  3. Acknowledge that racial discrimination plays a key role in the high level of Romani children in remedial special schools. Provide anti-racism training programs to persons working in all aspects of the educational system and relevant parts of the health care system.

  4. Plan and implement thoroughgoing school reform which provides for child-friendly learning for all pupils, Romani and non-Romani, and aims at the integration of Romani children into the normal school system.

  5. Establish a fund to support extra education and training programmes required to compensate for damage caused to Romani children by the Czech school system.

  6. Develop schooling programmes for Roma and non-Roma in which proper attention is given to Czech and Romani culture; introduce Romani language, culture and history to Czech school curriculum; introduce successful programmes developed abroad whereby members of the Romani community introduce Romani culture, language and history to school-age children; implement all such programs nationally and not merely in schools attended by Romani children.

  7. Provide free integrated kindergarten; in such integrated kindergartens, provide language assistance for Romani pupils.

  8. Wherever possible, provide Romani classroom assistants; make readily available to such classroom assistants the possibility of teaching qualification.

  9. Design, implement and adequately fund programmes aimed at drastically increasing the number of Romani teachers in the Czech Republic.

  10. Design, implement and adequately fund continuing education programmes for teachers to improve skills in teaching in a multi-cultural context.

  11. In preparation for the integration of large numbers of Romani children into an open, mainstream and child-friendly system of education, identify pupils for support during the transition period from the present traumatising system and provide such support.

  12. End reliance for the purposes of student placement upon all culturally-biased intelligence evaluation measures which have not been adapted for Romani children, and which have not been proven to generate results unaffected by the race or ethnicity of the examiner or the examinee.

  13. Adopt civil legislation specifically sanctioning discrimination in the field of education and providing detailed remedies for individuals shown to be the victim of discrimination.

  14. Provide accessible public offices where Roma can go to report instances of discrimination; publicise widely the existence of such offices.

  15. Provide free legal services in areas heavily populated by Roma; publicise widely the existence of such services.

  Other reports by the European Roma Rights Center:

  --A Pleasant Fiction: The Human Rights Situation of Roma in Macedonia (July 1998) --Profession: Prisoner: Roma in Detention in Bulgaria (December 1997) --No Record of the Case: Roma in Albania (June 1997) --The Misery of Law: The Rights of Roma in the Transcarpathian Region of Ukraine (April 1997) --Time of the Skinheads: Denial and Exclusion of Roma in Slovakia (January 1997) --Sudden Rage at Dawn: Violence Against Roma in Romania (September 1996) --Divide and Deport: Roma and Sinti in Austria (September 1996)

  To receive a copy of A Special Remedy: Roma and Schools for the Mentally Handicapped in the Czech Republic or other reports by the European Roma Rights Center, the ERRC requests a donation of 8 US dollars per report to cover printing and shipping costs. Requests for reports should be directed to:

  Nora Kuntz European Roma Rights Center H-1525 Budapest 114 PO Box 10/24 Hungary

  The full texts of all ERRC reports, including are A Special Remedy: Roma and Schools for the Mentally Handicapped in the Czech Republic, are available on the European Roma Rights Center Internet website at:

  http://errc.org

  The European Roma Rights Center is an international public interest law organisation which monitors the rights of Roma and provides legal defence in cases of human rights abuse. For more information about the European Roma Rights Center, visit the ERRC on the web at http://errc.org.

  European Roma Rights Center

  H-1525 Budapest 114

  PO Box 10/24

  Hungary

  Telephone: (36 1) 42 82 351

  Fax: (36 1) 42 82 356

  SUPPORT THE ERRC!

  The European Roma Rights Center is dependent upon the generosity of individual donors for its continued existence. If you believe the ERRC performs a service valuable to the public, please join in enabling its future with a contribution. Gifts of all sizes are welcome; bank tranfers are preferred. Please send your contribution to:

  European Roma Rights Center

  Budapest Bank Rt.

  99P00402686

  1054 Budapest

  Bathory utca 1

  Hungary


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|