pátek 20. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Televize Nova:
 • Mafiánské praktiky v ČR (Jon Couchman)
 • Pan Lipšanský se diví nepřípadně, ty podmínky dávno neplatí aneb O odpovědnosti za své činy (Milan Šmíd)
 • O smlouvě mezi CET 21 a ČNTS (Jan Lipšanský) Reakce:
 • Britské listy churavějící (Ivan Vágner)
 • Jsou Britské listy v ČR neoblíbené? (Dana Cihelková)
 • Kulturu přes hranice civilizací komunikovat LZE (Juliana)
 • Kulturu přes hranice civilizací komunikovat NELZE (Jaroslav Teplý) Kůrovec v ČR:
 • Trojmezná JE prales (Mojmír Vlašín)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Mafiánské praktiky v ČR:

  Americký investor: Proč nepůsobí chování Železného v ČR obrovský skandál?

  Jon Couchman

  Toto je reakce jednoho amerického investora do firmy CME na jeden z anglicky psaných článků Jana Čulíka, zveřejněných v časopise Central Europe Review.

  Přečetl jsem si kontrakty uzavřené mezi Železným a CME. Vzhledem k tomu, že je CET 21 ovládáno Železným, jsou CET 21 a Železný navzájem totožní. Nesouhlasíte? Duch těchto dohod je zcela jasný. Železný nyní dělá přesně to, o čem se zavázal, že dělat nebude. Možná mu to projde, ale pomyslete na tohle: jako investor, budu, myslíte, znovu investovat do České republiky? Pro investory, jako jsem já, stačí si spálit prsty jen jednou a už se nevrátí.

  Rád bych věděl, proč je dovoleno, aby banka IPB půjčila Železnému peníze (30 miliónů dolarů) na zahájení konkurenční servisní společnosti, vlastnila licenci televize Prima. České mediální zákony, rozumím-li jim dobře, povolují bance jen desetiprocentní vlastnictví. Proč nedonutila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání IPB, aby své podíly v Primě prodala? Jsme informován, že SBS i CME by za Primu zaplatily velmi slušnou cenu. Je ironické, že tato banka ovládá dvě televizní licence! Je snad možné, že Železný podplatil členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání podíly v AQS či ve firmě Beseda? A také, jaká odpovědná banka půjčí Železnému třicet miliónů dolarů na základě osobního příslibu, že to splatí, když veškerá známá Železného aktiva byla zmrazena soudně? Konzervativní banka by tak neriskovala, protože jestliže Železný u arbitráže prohraje, nebude mít nic, s čím by mohl dluh splatit. Možná, že došlo k spiknutí mezi členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, IPB a Železným?

  Ve Spojených státech by něco takovéhohle vyvolalo daleko větší veřejné rozhořčení. Novináři by tu historii vyšetřovali, aby mohli přijít před veřejnost s novými informacemi. Tak se totiž stávají novináři úspěšnými, že odhalí něco nového. Zdá se, že většina článků, které čtu, jen opakují Železného výroky.

  Cožpak novináři nevědí, že CME a Železný mají zakázáno hovořit o této záležitosti, protože jim to zakázala Rada? Železný hovoří o tom, co se děje v této kauze, veřejně neustále, zatímco CME respektuje pravidla, která určila Rada.

  Co si myslíte o tom, že do věci vůbec nezasahuje vláda? Proč se do věci nevložili poslanci?

  V reakci JČ poznamenal, že půjčku od IPB nedostal Železný, ale skupina "mladých českých, průbojných podnikatelů." Jon Couchman pokračuje:

  Bylo mi řečeno, že Železný dal dohromady tu skupinu mladých podnikatelů. Jak jinak dokáže skupina dětí vytvořit v garáži podnik, který je schopen konkurovat ČNTS? V tisku se široce psalo o tom, že právě Železný hledal nové studi a že právě on osobně garantoval půjčku od IPB. Železný stojí zjevně za vším. Proč by banka poskytovala půjčku 30 miliónů dolarů skupině mladých podnikatelů, kteří nemají žádné záruky a kteří v době, kdy byla půjčka zveřejněna, neuzavřeli s Železným ještě žádnou dohodu ani neměli realistické vyhlídky, že k dohodě s ním dospějí, protože on měl pracovat s ČNTS a je mu smlouvami bráněno tomu, aby ČNTS konkuroval.

  Opravdu mě znepokojuje, proč tohle lidem v  ČR víc nevadí? Museli přece přijít o mnoho pořadů, na něž byli zvyklí, a stovky lidí přijdou o zaměstnání, jestliže ČNTS bude donucena k likvidaci. A také, mezinárodní investoři si od nynější dají při rozhodování o možných investicích do ČR velký pozor.

  Cožpak české banky nepotřebují příliv zahraničního kapitálu ke stabilizaci ekonomiky? Myslím, že občanům v ČR Železný říká, že CME je cizí firma, která odčerpává všechny peníze na dorace jiných prodělečných operací. Nevědí však, že Nova také ze začátku prodělávala peníze? Nikdo CME nenařídil, aby investovala v ČR, CME na sebe vzala veškeré riziko a investovala hodně peněz - možná až 100 miliónů dolarů. Železný získal licenci za pochybných okolností ZADARMO a odmítl nabídky od CME i od jiných, že ji od něho koupí za 50 - 100 miliónů dolarů. Prodal svůj 6 procentní podíl v ČNTS firmě CME za 26 miliónů dolarů. Koupil si různé domy a velmi zbohatl, přičemž si stěžuje, že ho vykořisťují velké korporace. Veřejnost by měla být rozhněvána na Železného. Železný ve svém pořadu Volejte řediteli mohl šířit lži o CME a o svých smlouvách s CME, a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání CME zakázala, aby na to CME veřejně reagovala. CME se nemohla bránit. Proč si myslíte, že Rada neměla na své schůzce tento týden zástupce ani CME ani CET 21? Rada kupuje čas pro Železného. ČTNS požádala o mimořádné zasedání a nebylo jí vyhověno. Proč? Kvůli nějaké technické maličkosti, jak tvrdí? Nejde snad skutečně o mimořádnou situaci? A proč odkládají další jednání až na 31. srpna? Možná proto, že vědí, že ČNTS bude brzo donucena k likvidaci a pak bude možno obvinit špatně financovanou mezinárodní firmu a nikoliv Radu pro rozhlasové a televizní vysílání.

  Rada (podle Železného instrukcí) donutila obě strany, aby rozmělnily exkluzívní dohodu mezi Železným a ČNTS. Když byl Železný propuštěn, CME údajně našla důkazy o tom, že Železný připravoval směrnice, které měla vydat Rada, "aby mu pomohla vyjednávat proti jeho konkurenci". ¨ Rada nejprve donutila Rada obě strany, aby byly dohody rozmělněny, a když ji parlament požádal, aby situaci vyjasnila, Rada reagovala tak, že prý jsou ty dohody komerční záležitostí a ať o nich rozhoduje soud.

  Ale Rada přiměla obě strany, aby uzavřely dohody mezi sebou právě takto!

  Zastávám názor, že je tohleto jeden velký podvod. Je zjevné, že se odehrálo v zákulisí množství špinavého vyjednávání. Něco takového je ve prospěch jen hrstky lidí a celé zemi to škodí. Takhle kapitalismus nefunguje. Takhle spíš funguje organizovaný zločin.


  TV Nova: This is as close to organized crime I can imagine

  Jon Couchman

  I have read the contracts between Z and CME. Since CET is controlled by Z the two as one and the same. Don't you agree. The spirit of these agreements is quite clear. He is now doing exactly what he agreed not to do. He may get away with it, but think of this...as an investor, am I going to invest again in the CR? Investors like me only need to feel burned once not to return.

  I am curious why the bank (IPB) which has loaned Z money ($30million USD) to start a competing service provider is allowed to own the PRIMA license. Czech media laws, as I understand them, allow a bank only 10% ownership. Why has the media council not forced IPB to sell - I am told SBS and CME would both pay a very reasonable price. It is ironic that this one bank controls two licenses! Is it possible that Z has bribed the media council members with bearer shares in AQS or Beseda holdings? Also, what responsible bank will loan Z $30MM under personal promise to repay, when all of Z's known assets have been frozen by the courts? A conservative bank wouldn't take the risk, because if Z loses his arbitration hearings, there may be no collateral for him to repay the bank. Perhaps there is collusion between media council members, IPB and Z.

  In the USA, something like this would generate much public anger. Journalists here would investigate the story in the interests of breaking a new story. That is how they become successful, by making news. It seems like most of the articles I read are simply repeating the comments Z makes. Don't the journalists understand that CME and Z are not allowed to publicly speak on the issue, because the media council has directed them so. while Z talks constantly about the developments, CME is following the rules set by the media council. What are your thoughts about the lack of government involvement? Why haven't members of parliament become involved?

  I believe Z arranged the group of young entrepreneurs you speak of. How else does a group of kids create an entity in a garage to compete w/ CNTS? It was widely reported in the press that Z was the one looking for the studio site and he is the one who is said to have personally guaranteed the loan from IPB. Z is apparently behind everything. Why would a bank make a loan of $30MM USD to a group of young entrepreneurs who have no assets to back the loan and at the time the deal was announced, had no deal w/ Z nor any reasonable prospects of getting one since he was to be in business with CNTS and was not allowed to compete.

  One thing that troubles me is why the Czech people aren't more upset about this? They have lost all this programming they were used to and hundreds of people may lose jobs if CNTS shuts down its operations. Also, international investors will be very leery and untrusting when considering further investments in the CR. Don't the banks need infusions of capital to stabilize the economy? I think the citizens have been led to believe by Z that CME is a foreign company taking all the profits to subsidize other money losing operations. Don't they know that NOVA also was a money losing operation originally. No one told CME they had to invest in the CR, they took all the risks and invested a lot of money - maybe $100M USD. At the same time, Z acquired the license under shady pretenses for FREE and he has turned down offers by CME and others to buy it for $50 -100 million USD. He sold his 6% stake in CNTS to CME for $26 million USD. He has bought homes and become very rich all the while complaining that the big corporations are tiring him and pushing him around.

  He is the one the public should be upset with. Z on his show, Call the Director, was able to spread falsehoods about CME and his arrangements with them, and they were not allowed to respond in public, by order of the media council. They couldn't defend themselves. Why do you think the media council didn't have CME and CET at the meeting yesterday? They are buying time for Z. CNTS requested an emergency meeting and it was not granted. Why? Because of some technicality as they claim? Isn't there a real emergency here? And why will they delay the next mtg until 8/31? Perhaps it is because they know CNTS will shut down soon and then the blame can be placed on an underfunded international company instead of the media council.

  The media council (with Z's instruction) forced the two parties to water down the exclusive agreement between Z and CNTS. When Z was fired, supposedly, CME found evidence of Z preparing the directives for the council to issue, in order to "help me negotiate against my competitors". Now that the council has forced the agreements to be watered down, when asked by the parliament to clarify the situation, they have responded by saying that the agreements are a commercial matter to be decided by the courts. But, the media council was instrumental in forcing the agreements to be written the way they are. I am of the opinion that this is one big fraud and it is apparent that a lot of dirty dealing has gone on which only serves the interest of a few people and hurts the entire country.

  This is not how capitalism works. This is as close to organized crime I can imagine.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|