pátek 22. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Situace v České republice:
 • Zpráva Evropské unie o přípravách České republiky na vstup do EU (shrnutí česky) Česká politika:
 • KSČM a ostatní (Ivan Hoffman) Česká věda a hospodářská situace:
 • Ad: Ladislav Nedbal: Tři alternativy pro mladého vědce (Jaroslav Teplý) Reakce - o tom, jak se revolucionáři mění v politiky:
 • Poznámka k historii sametu (Jiří Jírovec)
 • Prezident Havel "reagoval nedůstojně" (Jan Rejžek v deníku Metro) Rasismus a Romové:
 • K článku Vladimíra Myslíka o svobodě (rasistického) projevu (Jiří Jírovec)
 • Souhrnný pohled na kauzu Matiční (František Roček)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Zpráva Evropské unie o přípravách České republiky na vstup do EU

  Včera jsme zveřejnili v plném znění anglický originál této zprávy. Dnes přinášíme pár citátů z této zprávy v češtině.

 • Během minulého roku učinila Česká republika celou řadu rozhodnutí, která nebyla v souladu s Dohodou o Evropě a ohledně nichž české úřady předem nekonzultovaly Evropskou unii. Česká vláda například zavedla od 12. března 1999 předběžnáopatření proti dovozu cukru. V září 1998 zahájila ČR poprvé vyšetřování proti dumpingu prováděnému firmami v Evropské unii (potraviny pro kojence) I když byly zjištěny důkazy, že dumpingu skutečně docházelo, vláda se rozhodla zastavit v srpnu 1999 vyšetřování a neuplatnit protidumpingová cla. V září 1999 bylo zahájeno vyšetřování proti vývozcům soli z Evropské unie.

 • Evropská unie poskytuje ČR finanční pomoc před vstupem do EU prostřednictvím programu Phare na vytváření institucí a na posílení regulační infrastruktury.

  Program posiluje demokratický systém, zákonnost, lidská práva a ochranu menšin, zejména Romů. Podporuje hospodářskou a sociální soudržnost a zaměstnanost.

  V severních Čechách spolufinancuje Phare výstavbu čističek a kanalizačního systému.

  V letech 2000-2006 bude finanční pomoc zemím, které mají vstoupit do EU více než zdvojnásobena.

 • ČR splňuje kodaňská politická měřítka pro vstup do EU. Avšak musí ČR věnovat pokračující pozornost reformě soudnictví, efektivnějšímu boji proti korupci a zlepšení situace Romů.

  Dále je nutno pracovat na integraci Romů, na posilování zákonů, které zaručují svobodu tisku a na zajištění rovného přístupu k veřejným službám.

 • Česká republika učinila je omezený pokrok při přijímání zákonů a při zlepšování administrativních struktur. Rozdíl mezi úmysly vlády a jejich realizací lze vysvětlit délkou procedur pro přípravu návrhů zákona na ministerstvech a v parlamentním procesu (trojí čtení obvykle trvá 8-9 měsíců), dále menšinovým statutem vlády (která je nucena vyjednávat podporu od opozičních stran) a také skutečnosti, že určitým prioritním politickým oblastem nevěnovaly předchozí české vlády dostatek pozornosti. Vládní návrh schvalovat zákony pro vstup do Evropské unie dekretem parlament v květnu odmítl.

 • Česká vláda dosáhla stability v institucích, které zaručují demokracii a zákonnost. Rozhodovací schopnosti parlamentu jsou ovlivněny existencí opoziční smlouvy, v jejímž rámci je hlavní opoziční strana v opozici vůči vládě, ale nechce jí vyjádřit nedůvěru. Procedury pro schvalování zákonů jsou dlouhé.

 • Výkonnost státní administrativy i nadále trpí neexistencí jednotného systému veřejné administrativy. Státní administrativa dále trpí nedostatečným managementem, nedostatečnou kvalifikací, nízkými platy a nedostatečnou koordinací mezi ministerstvy. Legislativní oddělení a oddělení pro integraci do Evropské unie na ministerstvech stále ještě nemají kvalifikované právní odborníky.

  Koncem roku 1998 byl na ministerstvu vnitra jmenován náměstek minsitra pro veřejnou reformu, který má nyní 36 zaměstnanců. Avšak ke konkrétnímu zlepšení fungování státní administrativy nedošlo.

  Došlo k určitému pokroku při vytváření regionální administrativy.

  Platnost lustračního zákona nebude rozšířena za rok 2000.

  Soudnictví

  Situace zůstává v podstatě nezměněna, jak byla popsána v loňské zprávě. Soudci nejsou dostatečně specializováni a také musejí vykonávat časově náročné administrativní úkoly. Podmínky u soudů jsou prekérní. Soudy nemají moderní zařízení ani informační technologii. Stále se nedostává velké množství soudců a prokurátorů.

  To vede k neobyčejně pomalým soudním procedurám, ve všech sektorech dochází k podstatnému a častému nahromadění práce. V první čtvrtině roku 1999 čekalo u soudů 230 000 neřešených soudních případů. V listopadu 1998 vydal Ústavní soud rozhodnutí, podle něhož tato zdržení porušují českou Listinu práv a svobod. Soudy a stát jsou odpovědné za škody, způsobené těmito odklady.

  Co se týče nezávislosti soudnictví, oficiálně mohou být soudci a prokurátoři odvoláváni ministrem spravedlnosti, i když k tomu dosud nedošlo. Podle letošního průzkumu veřejného mínění nedůvěřuje 65 procent českých občanů soudům, hlavně v důsledku pomalosti jejich práce a nízké úrovni jejich kompetence.

  Soudy nejsou schopny bojovat proti organizovanému zločinu ani proti hospodářské zločinnosti. Nejsou schopny si poradit ani s bankroty podniků.

  Dosud neexistuje Nejvyšší administrativní soud, který má podle ústavy existovat, ale vláda ho nezamýšlí vytvořit.

  Protikorupční opatření

  Korupce je vážný problém a boj proti korupci je hlavní vládní prioritou. Podle vládních odhadů stoupla hospodářská zločinnost v první polovině roku 1999 o 35 procent. Většina případů je korupce.

  Vládní politika v této oblasti je vážně ochromována nedostatkem pracovníků, zařízení, a nedostatečnou koordinací mezi protikorupčními úřady a nedostatečnými zákony.

  Zákony proti propírání špinavých peněz jsou víceméně v souladu s mezinárodními měřítky, ale existuje celá řada důležitých právních mezer a je nutno podstatně zlepšit vynucování těchto zákonů. Na boji proti propírání špinavých peněz se podílí mnoho různých vládních úřadů bez dostatečného vedení či koordinace.

  Občanská a politická práva

  Parlament schválila zákon o přístupu k informacím, který vejde v platnost 1. ledna roku 2000.

  V červenci pozměnil parlament zákon o občanství, takže je nyní lehčí pro bývalé československé občany získat české občanství. Byla zrušena podmínka mít čistý trestní rejstřík, která byla diskriminační.

  Průměrná délka vazby vzrostla z 89 dní v roce 1989 na 225 dní v roce 1998. V červenci 1999 bylo ve vazbě 3357 českých občanů.

  Věznice víceméně dodržují minimální mezinárodní standardy, ale jsou většinou přeplněny.

  Situace v mnoha policejních vazebních vězeních není přijatelná. Osoby, zbavené svobody policií často nemají možnost informovat třetí osobu o jejich situaci a jsou zadržovány policií po mnoho hodin bez možnosti povolat právníka.

  Česká republika je tranzitní i cílovou zemí pro obchod s ženami, i když to zákon zakazuje.

 • I když jsou podle zákona ženy a muži si rovni, platy žen jsou přibližně o 25 procent nižší než platy mužů, i když se rozdíly snižují.

 • Situace Romů se za poslední rok nijak výrazněji nezměnila. Romové trpí širokou diskriminací, protiromské předsudky ve společnosti jsou vysoké a ochrana Romů od policie a od soudů je často nedostatečná. Romové také trpí vylučováním ze společnosti.

  Jednou ilustrací diskriminačních postojů je problém v Ústí nad Labem, kde místní úřady trvají na rozhodnutí postavit keramický plot, jímž mají být odděleni romští a neromští obyvatelé v jedné ulici ve městě.

 • Počet stoupenců extremistických hnutí se v letech 1997 a 1998 zdvojnásobil a dosahuje nyní 10 000 osob. Roku 1998 bylo spácháno 133 zločinů, motivovaných extremismem či rasismem, většinou proti Romům. 100 těchto trestných činů bylo vyšetřeno. Jak dokazují nedávné rozsudky okresních soudů, tresty za trestné činy motivované rasismem či národnostní nesnášenlivostí jsou nedostatečné. Nicméně byla podniknuta celá řada pozitivních kroků, jako bylo jmenování vládního zmocněnce pro lidská práva.

  Na mnoha ministerstvech, místních úřadech a školách pracují nyní romští poradci a asistenti. Vláda také pověřila ministerstva školství, vnitra a spravedlnosti celou řadou konkrétních úkolů, jejichž cílem je likvidace rasismu, neofašismu a extremistických hnutí.

  Vláda však nezvýšila velmi malý počet trvalých zaměstnanců meziministerské romské komise, která stále nemá žádné finanční prostředky a žádnou výkonnou moc. Úroveň vzdělání je stále velmi nízká a 70 procent žáků ve zvláštních školách jsou stále Romové. Ze 100 přípravných škol, jejcihž účelem je připravit romské děti na návštěvu normálních škol, jich byla třetina založena ve školách pro mentálně postižené děti. Romská nezaměstnanost je stále velmi vysoká, dosahuje 70 - 90 procent. Zdravotní a bytové podmínky romských komunit jsou stále daleko horší než podmínky většinového obyvatelstva. Je velmi obtížné měnit postoje lidí na místní úrovni, jak dokumentuje případ z Ústí nad Labem a nedávné rozsudky okresních soudů. Od začátku roku 1999 požádalo několik stovek Romů o asyl ve Velké Británii. Vláda musí vytvořit všeobecnou dlouhodobou politiku proti diskriminaci a vylučování Romů ze společnosti. Tato politika musí být dostatečně finančně podpořena a musí se soustředit na místní podmínky.

  Ekonomická situace

  "Českou republiku lze považovat za fungující tržní ekonomiku".

 • Makroekonomická situace České republiky zůstala během minulého roku obtížná. Reálný HDP dále klesal. Podstatnou měrou vzrostla nezaměstnanost a reálné příjmy poklesly. Hospodářská krize je hlubší a delší, než se očekávalo a makroekonomické vyhlídky se zlepšují jen pomalu. Avšak externí situace ČR se zlepšila a inflace poklesla na úroveň zemí EU. Je nutno rychle provést zbývající strukturní reformy.

  Celkově poklesl reálný HDP v roce 1998 o 2,3 procenta. V prvním čtvrtlení roku 1999 se snížil meziročně objem hospodářství o 4,1 procenta. Avšak v druhé polovině roku 1999 zdá se vzniká oživení, došlo k meziročnímu růstu HDP 0.3 procenta.

  Téměř všechny hospodářské sektory se smršťují, kromě obchodu, finančních služeb a zemědělství. Zejména špatná situace je v průmyslovém sektoru a ve stavebnictví. Koncem července 1999 dosáhla nezaměstnanost 8.8 procent. Existují obrovské regionální rozdíly a v severních Čechách a na severní Moravě dosahuje nyní nezaměstnanost více než 15 procent.

  Inflace poklesla meziročně v srpnu 1999 na 1,4 procenta. Státní rozpočet na rok 1998 měl být vyrovnaný, ale zaznamenal deficit 1,5 procent HDP. Rozpočet na rok 1999 počítá se schodkem, který bude větší, než se očekávalo v důsledku ekonomické slabosti ČR - asi 3,5 procenta HDP.

  Od druhé poloviny roku 1998 je Česká národní banka aktivnější v boji proti špatným dluhům. Práce nové inspekční komise nad kapitálovými trhy podstatně zlepšila atmosféru na kapitálových trzích.

  Hlavní vládní iniciativou v oblasti strukturálních reforem je to, že v dubnu 1999 vláda schválila program pro oživení průmyslu, Cílem programu je poskytnout finance velkým průmyslovým firmám, které se octly ve vážné finanční situaci v důsledku absence efektivní restrukturalizace po privatizaci. Vláda firmám poskytne peníze výměnou za řídící pravomoci, firmy restrukturalizuje a prodá je co nejdříve novým investorům.

 • I když česká vláda přijala některá důležitá rozhodnutí o individuálních reformách, shledává obtížným přijmout systematický program celkové ekonomické politiky. Hovoří se o tom, jak nezávislá má být ústřední banka. Odebrání nezávislosti ústřední bance by bylo proti duchu EU.

  Hloubka a délka nynější hospodářské recese v ČR dokazuje, že strukturní reformy v ČR nebyly dosud dostatečné.

  Restrukturalizace výdajové i příjmové stránky českého státního rozpočtu je stále obrovským problémem.

  Ceny většiny zboží určoval trh: stát řídí ceny jen asi u 18 procent výrobků ve spotřebitelském košíku. Avšak cenová liberalizace v regulovaných sektorech se téměř úplně za nové vlády zastavila. Trvají protitržní zkreslení v energetice a v bytech.

  Je zapotřebí zlepšit právní rámec. V zákonu o bankrotech a při jeho aplikací zůstávají určité problémy. Postavení věřitelů je velmi slabé. Dlužníci mají možnost si ukrývat svůj majetek mimo dosah soudů.

  Registraci podniků a změny v právním statutu podniků nyní prováději soudy a může to trvat až dvanáct měsíců. Soudy jsou neobyčejně pomalé ve všem. Nutnost zefektivnit práci soudů je základní podmínkou při poskytování podnikům řádné právní jistoty. Je nutno zvýšit spolupráci mezi policií, soudy a institucemi jako je dohlížecí komise nad kapitálovými trhy v rámci boje proti hospodářskému zločinu a "tunelování" podniků.

  Slabost finančního sektoru

  Velkou slabostí českého hospodářství je finanční sektor. Bankovní sektor je i nadále těžce ochromen špatnými dluhy, i když se situace za minulý rok trochu zlepšila.

  Avšak kapitálový trh je i nadále v podstatně nelikvidní, nepodporuje silnou správu podniků a je naprosto zanedbatelným zdrojem peněz pro podniky. Existují i nadále rozdílné ceny těchže akcií v důsledku roztříštěnosti trhu s akticemi, a je to vážný problém.

  Česká republika zaznamenala vysokou míru investic a má vzdělané a kvalifikované pracovní síly a relativně rozvinutou infrastrukturu. Avšak mnohé investice jsou zřejmě dost pochybné. V posledních letech rostou více mzdy než produktivita.

  Ve snaze přilákat další investice a zahraniční kvalifikaci do země by se nyní úřady měly soustředit na zlepšování všeobecného podnikatelského prostředí. Je nutno zlepšit právní rámec, omezit byrokracii a v kontextu makroekonomické stability dále provádět strukturální reformy.

  56 procent pracovních sil je v ČR zaměstnáno v malých a středně velkých podnicích a produkuje třetinu HDP. Avšak malé a střední podniky mají jen velmi omezený přístup k financování a k poradenským podnikatelským službám.

  České hospodářství dosahuje vysoké integrace do Evropské unie: 46 procent vývozu a 63 procent dovozu bylo v roce 1998 s EU. Je však nutno udělat mnohé pro zlepšení kvality a konkurenceschopnosti českého vývozu.

  Česká republika bude schopna vyrovnat se s konkurenčními tlaky a tržními silami v EU, pokud budou nutné strukturální reformy provedeny rychle. Vláda se musí soustředit na vytvoření prostředí, které podporuje podnikatelskou činnost a hospodářský rozvoj. Je životně důležité zlepšit právní rámec, management podniků, zrychlit restrukturalizaci podniků a zreformovat finanční trhy.

  Schopnost ČR vzít na sebe povinnost členství v EU

  ČR dosáhla v přibližování k EU za poslední rok jen minimálního pokroku. Neučinila vůbec žádný pokrok v klíčových oblastech vnitřního trhu , jako je intelektuální vlastnictví, státní zakázky, ochrana dat, audiovizuální sektor, pojišťovnictví a inspekce státní pomoci.

  V oblasti státní zakázek dává ČR stále přednost českým firmám. Oblastí veřejných služeb se zákon stále nezabývá.

  Zákony o ochraně intelektuálního vlastnictví byly přizpůsobeny EU jen částečně. Nedošlo k žádnému legislativnímu pokroku v oblastech, kde dosud existují mezery, týkajících se počítačových programů, distribučních práv a ochrany autorských práv.

  Zákon o ochraně osobních dat je jen částečně v souladu se zákony EU. Nebyl učiněn žádný pokrok. Zákon neřeší přenos osobních dat do třetích zemí, registraci institucí, shromažďujících osobní data a neexistují sankce pro neautorizované zpracování dat. Vláda neusiluje o založení nezávislého kontrolního úřadu v této oblasti.

 • Volný pohyb osob. Zákon je v této oblasti v částečném souladu s EU. Nikoli v oblasti pracovních povolení, podpory v nezaměstnanci a sjednocování rodin. V oblasti vzájemného uznávání profesionální kvalifikace je zákon v částečném souladu s EU. České zákony je nutno přizpůsobit EU v souladu s předpisy o právnících, architektech, profesionálních pracovnících ve zdravotníctví, o lékařích, o zubařích, o farmaceutech, zdravotních sestrách a veterinářích.

  Všeobecně vzato je přizpůsobování českých zákonů na dobré cestě. Avšak pokrok při plnění krátkodobých priorit procesu přizpůsobování EU byl jen omezený.

  Inovace

  V květnu 1999 schválila vláda dokument, jehož cílem je vybudování vysoce rozvinuté informační společnosti, včetně práva přímého přístupu k informacím. Dokument však neobsahuje rozpočet.

  V lednu 1999 schválila vláda politiku pro mládež do roku 2002. Dokument je ale mlhavý, co se týče odpovědnosti a časového rozvrhu a nezmiňuje se o žádném rozpočtu.

  V roce 1998-99 studovalo v rámci programu Erasmus v zemích EU 2252 českých studentů a 5468 českých studentů se účastnilo programu Mládež pro Evropu.

  Výzkum a technologický rozvoj

  V březnu rozhodla vláda, že zvýší státní podporu pro výzkum na 0,6 procent HDP v roce 2000, 0.65 procent HDP v roce 2001 a 0.7 procent HDP v roce 2002.

  Telekomunikace

  Navzdory slabší ekonomice je telekomunikační sektor velmi aktivní. Koncem roku 1998 stoupl počet pevných telefonních linek na 40 a mobilních telefonů na 10 na 100 obyvatel. Vydávání licencí novým operátorům však bylo celkem vzato selháním.

  Neslučitelné s předpisy EU je to, že ministerstvo dopravy a komunikací sdílí regulační funkci nad telekomunikacemi s ministerstvem financí a zároveň vlastní majoritní podíl ve všech čtyřech národních telekomunikačních společnostech.

  Co se týče poštovních služeb, pokud bude přijat nově navrhovaný zákon o poštách, bude v protikladu s předpisy EU. Nevznikl dosud nezávislý dohližitelský úřad.

  Audiovizuální sektor

  Zákon není slučitelný s předpisem o Televizi bez hranic. Nedošlo k žádnému legislativnímu pokroku.

  Ekonomická a měnová unie

  ČR se plně podřídí předpisům v této oblasti. Zatím však neučinila v této oblasti v podstatě žádný pokrok.

  Daně

  ČR přizpůsobuje postupně své zákony o DPH a vybírání daní zákonům EU. Systém DPH je podobný systému v EU, vybírání daní se od systému EU v celé řadě oblastí odlišuje. Od roku 1997 došlo v této oblasti k minimálnímu pokroku.

  Zemědělství

  Podíl zemědělství na HDP poklesl z 3 procent v roce 1997 na 2 procenta v roce 1998. Vývoz zemědělských výrobků z EU do ČR dále roste. Představuje 5,6 procent celkového vývozu z EU do ČR.

  Vývoz českých zemědělských výrobků do EU poklesl v roce 1998 na 2 procenta celkového českého vývozu do EU.

  Existující veterinární a fytosanitární kontrolní mechanismy nejsou v souladu s předpisy EU.

  Kontrola zemědělských výrobků na hranicích a kontrola dovozu neodpovídají požadavkům EU. Většina zpracovatelských provozů vyrábějících výrobky živočišného původu neodpovídá normám hygieny a veřejného zdraví, které platí v EU.

  Energetika

  Zákony v této oblasti nejsou dostatečně přizpůsobeny EU, zejména v oblasti předpisů o elektřině a plynu, o dodávce ropy, o řízení krizí a energetické efektivnosti. V oblasti bylo dosaženo malého pokroku.

  Jaderná energie

  ČR má čtyři reaktory VVER 440/213 v Dukovanech a v Temelínu staví dva reaktory VVER 1000. Jsou to reaktory sovětské konstrukce, o nichž se usuzuje, že je možné je zmodernizovat tak, aby odpovídaly mezinárodním bezpečnostním předpisům. Komise pro Evropu požaduje, aby tento modernizační program byl realizován do sedmi let.

  ČR musí zajistit, aby technologické a bezpečnostní předpisy byly v Temelíně plně v souladu s bezpečnostními předpisy v EU, než bude Temelín uveden do provozu. Licenční proces musí být založen na konečném konstrukci reaktorů. Zároveň je nutné radikálně zmodernizovat jadernou elektrárnu v Dukovanech.

  Doprava

  Zákon není v dostatečném souladu se zákony EU skoro v žádné oblasti dopravy, s výjimkou letecké dopravy.

  V oblasti silniční dopravy nebyl zaznamenán skoro žádný pokrok.

  Nedošlo k pokroku při restrukturalizaci železnice, což je klíčově důležitý sektor české dopravy.

  Malé a střední podniky

  V oblasti malých a středních podníků je politika ČR víceméně v souladu s politikou EU.

  Zaměstnanost

  Zákon je v nesouladu se zákony EU v mnoha oblastech.

  Životní prostředí

  Zákon je v nesouladu se zákony EU v mnoha oblastech. Nedošlo k výraznějšímu legislativnímu pokroku.

  Nedošlo k pokroku v oblasti nutných rámcových zákonů o zacházení s odpady ani v oblasti zákona o zacházení s nebezpečnými odpady, kterého je naléhavě zapotřebí.

  Oblast ochrany spotřebitelských práv

  Zákony nejsou v důležitých oblastech (bezpečnost výrobků, spolehlivost výrobků, reklama a informace, komerční praxe, smlouvy se zákazníky, úvěry) v souladu se zákony EU.

  Soudnictví a vnitro

  Přizpůsobovací proces se v ČR v této oblasti výrazně zpomalil.

  Právo na asyl

  Parlament dosud neschválil návrh zákona o asylu, který vláda schválila v březnu. Tento text se kromě toho vyhýbá otázkám jako je možnost poskytování politického asylu nebo vytvoření nezávislého odvolacího orgánu. V březnu r. 1999 však Česká republika podepsala evropskou konvenci z 20. dubna 1959 o zrušení víz pro uprchlíky a přijala z Kosova dalších 1450 uprchlíků.

  Realizace asylové politiky je ochromována nedostatkem specializovaných pracovních sil, zejména právníků a zařízení.

  Policie

  Je politováníhodné, že zákon o policii, který vláda začala vypracovávat v prosinci 1998, dosud není hotov.

  Celkové problémy v policii zůstávají stejné jako dosud. Může se zdát, že má ČR dostatečné množství policistů, ale jejich operační schopnosti jsou omezovány administrativními břemeny. Policie je také postihována špatnými pracovními podmínkami, nedostatkem zařízení a kanceláří. Neexistuje v policii žádná kariérní politika, platy jsou relativně nízké, a tak je obtížné získávat vhodné pracovníky a udržet je a vyvinout u nich etické postoje. V březnu oznámilo ministerstvo vnitra, že v roce 1998 bylo stíháno 306 policistů - to je ve srovnání s předchozím rokem vzrůst o 25 procent. Zvlášt velkou pozornost je nutno věnovat uvrhování osob do vazby na policejních stanicích. V klíčových oblastech neexistuje koordinace mezi různými odděleními policie.

  Klíčovým problémem je organizovaný zločin, který by se mohl stát v budoucnosti velmi vážným problémem. Pašují se lidské bytosti (prostituce, ilegální přistěhovalectví), drogy, kradené automobily a propírají se špinavé peníze. Velkým znepokojením je zločinnost úředníků a podnikatelů, která se velmi málo stíhá. Vážným problémem je korupce, včetně korupce ve státním sektoru v centru i v regionech. Personál, zařízení a kvalifikace policie jsou nedostatečné, stejně jako je nedostatečná legislativa, rozpočet a spolupráce mezi jednotlivými odděleními. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|