úterý 4. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sdělovací prostředky:
 • Kdo by měl sedět v Radě ČT? (Milan Šmíd)
 • O syndikátu novinářů a Radě České televize (Tomáš Pecina) Vrcholná schůzka v Egyptě:
 • Náš dluh Africe (Observer) Česká politika:
 • Horníci (Ivan Hoffman)
 • Odpověď Petra Štěpánka Janu Lipšanskému K probíhající diskusi:
 • Moderní člověk a náboženství (Tomáš Garrigue Masaryk) Reakce:
 • Stav hledání následníka trůnu: K článku Jiřího Peheho v Literárních novinách o Havlově případném nástupci (Miloš Štěpánek)
 • Nespravedlnost vůči (ministru) spravedlnosti (Miloš Štěpánek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Nespravedlnost vůči (ministru) spravedlnosti

  Mediální obraz "záměru ministra Motejla resignovat"

  Miloš Štěpánek

  Při debatách o nízké politické kultuře v Česku - a podílu médií na ní - by měl být před závorku každé úvahy vytčen postulát: pojetí se může lišit, ale fakta nikoliv. Ten je ovšem vtělen do imperativu - naneštěstí tak neblaze často porušovanému - oddělení komentáře od zprávy, která se má dostat občanovi nezkreslena, aby si na jejím základě mohl sám vést své úvahy a dělat závěry. Zlepšení nelze dosáhnout obecnými výzvami, ale pouze (konfliktní!) kritikou konkrétních sporných případů. Podporuji názor, že významnou roli při tom mohou sehrát neviditelní (internetoví) hlídací psi demokracie jak svojí přitažlivostí pro přemýšlivé elity, tak možností vytvořit pro takovou debatu prostor. Vždyť elektronický redaktor není spoután ani pevným rozsahem stránek, rubrik a sloupců, ani drahotou papíru, tisku a distribuce a jen v menší míře ohledy ekonomickými (jistě ne honbou za platící klientelou přímých odběratelů a nevím do jaké míry závislostí na mohovitějších zadavatelích reklamy).

  Většina z nás (ráda) zapomněla, jak za bolševismu byla média zahlcována mnohastránkovými projevy generálních a jiných tajemníků, z nichž nesmělo být ani slovíčko vynecháno. Škodlivý je ovšem i informační smog, který podle Jakuba Patočky (Literární noviny 14/2000 - úvodník) vzniká "prosytí-li mlhu všudypřítomných banálních informací zplodiny vypouštěné tucty mediálních komínů". V jeho rámci nemůžeme být spokojeni s pravým opakem, kdy se řadový občan musí pídit po uspokojivém výtahu podstatných, klíčových myšlenek z důležitého prohlášení státníka, byť významně uváděl na pravou míru různě dlouho opakované bludy či byl přímo tečkou za nějakou efemérní kampaní.

  V letošním roce se již podruhé setkávám s případem, kdy konfrontace vytržených částí citátů zaslechnutých z rozhlasu a televizí i následných útržků v tisku vyvolala mé podezření z manipulace veřejným míněním. To mne v obou případech přimělo k pátrání na webových stránkách po úplném znění prohlášení z tiskové konference a v obou případech se podezření potvrdilo. Samotná média však své případné (ale spíše vzácné) omluvy v lepším případě zašumlovala.

  Poprvé šlo o prohlášení ministra Kavana v kauze exministra Zielence. Moje - myslím neortodoxní - závěry vyšly (k mému překvapení) jako dopisy čtenáře v časopise Týden č. 4 a 6/2000. Dovolím si zde menší exkurs: Moje zkušenosti z účasti v mediálních debatách souznějí s dopisem čtenáře Miroslava Kodeta (v Literárních novinách 14/2000), který píše, že žádná významná tiskovina nezveřejní článek proti srsti své (či vydavatelovy) jednosměrné ideologie, lépe zideologizovanosti, byť by byl traktát sebelépe formulován, podložen fakty s brilantně logickými závěry. Neotiskne sebechytřejší fejeton, pokud se dotýká božstev". M. Kodet dále rozvádí jako božstva liberalismus, dříve ODS dnes US, USA. Podobně však jsou v řadě dalších mediálních štábů naopak tabu racionálně kladné postoje k roli státu, ústavních a státních orgánů, jakož i politických stran. Často není salonfähig i jen zmínka o politické stabilitě a ujednáních (přes jejich veškerou diskutabilnost) k ní směřujících, zmiňovaných výhradně pod hanobícími přezdívkami: oposmlouva (smlouva o-pozicích) či toleranční patent.

  Další důvod k vyslovení pochybnosti o vyváženosti a férovosti zpravodajství a komentářů našich médií mi dává nejnovější případ velmi neúplného reportování a velmi zkresleného ohlasu tiskové konference ministra spravedlnosti Motejla ze dne 27. března, jejímž smyslem bylo ukončit kampaň daleko kratší.

  První fámy o záměru ministra spravedlnosti resignovat se vklínily do dlouhodobější ažiotáže kolem kritiky váhavé výměny členů vlády. Přes málo pochopitelný a pro odvolávané ministry parně sotva přijatelný postup předsedy vlády si jen velmi neobjektivní pozorovatel v této kampani nepovšimne rysu cílené skandalizace, pramenící jednak z principiální (a mnohými neskrývané) nenávisti k socanům a jednak zřejmě z touhy po odvetě za premiérův nikoli přátelský vztah k žurnalistickému stavu, který vyvrcholil v očividně provokujícím výroku o "pitomcích, hnoji a póvlu."

  Zvěsti se objevily (tuším, že 23.3 v Právu) po Motejlově návštěvě na hradě nejen bez jeho přičinění, ale proti jeho vůli. Závěrem svého tiskového prohlášení mužně prohlásil: Vím, že jsem svými pochybnostmi o mém vlastním osudu zpochybnil i svoji vlastní autoritu. A pro mnohé patrně překvapivě dodal: Od počátku nebylo mým přáním, aby se tyto pochybnosti staly věcí veřejně známou. Nestálo by novinářské branži, bojující údajně jako jeden muž za zvýšení úrovně politické kultury, za hlubší zkoumání proč došlo k úniku této informace a pranýřování toho, kdo se jím provinil? Sláva autora sólokapra, který samozřejmě zdroj své informace hrdinně utají, je za této situace velmi pokleslé kvality.

  Jak uvádím v titulku, považuji za velkou nespravedlnost vůči (ministru) spravedlnosti, že masové sdělovací prostředky neseznámily širší veřejnost ve větším rozsahu a zejména do větší hloubky s tiskovým prohlášením ministra, které je i svého druhu menším literárním a etickým skvostem na úrovni úvah Senekových či spíše Epiktetových (doporučuji přečíst na adrese www.justice.cz v oddíle informace). Prohlášení má však především velký náboj politický, na který níže poukazuji a pro který se širší citace patrně mnohým nehodila do krámu tj. do rozehrané politikářské partie, či tažení proti sociální demokracii (což pro mne není zcela totéž co ČSSD jako partaj) a zejména jejímu premiérovi.

  První polovina klíčové části tiskového prohlášení začíná větou: Chápu, že politika je především politický boj, usilování o vliv na moc a že svět politiky je světem kde platí trochu jiná pravidla. Připusťme, že to nebylo nic horšího než komentátorská netrpělivost zpravodajů, proč nepředložili ani občanům trpělivě sledujícím různé relace rozhlasu a televize a listujícím různými tituly novin souvisle alespoň toto originální občanské poselství (i zde poněkud krácené) a zejména jeho podtržené jádro: Přesto jsem byl skutečně zaskočen politickým ujednáním obsaženým v dodatku k tzv. opoziční smlouvě pokud se podmínkou existence vlády a pokračujícího procesu stabilizace poměrů a zlepšení ekonomického rozvoje stalo ujednání o rekonstrukci vlády spočívající ve výměně čtyř jejích členů. Š I přes zmíněné připuštění zvláštností politiky a jejích prostředků, by mělo zůstat všem politikům jako základní krédo racionalita jejich kroků a především záměr absolutní přednosti zájmů společnosti a státuŠa to vše by mělo rozhodně převažovat nad malichernostmi a prestižními pocity.ŠChtěl jsem odchodem z vlády dát najevo své jednoznačné ne politické hře, která se v souvislosti s projednáním státního rozpočtu stala podmínkou existence této vlády. Učinil bych tak zadost svým občanským pocitům.

  Povšimněme si, jak daleko jsou podtržené části od permanentní bezhlavé kritiky sociálně demokratické menšinové vlády a od nedávného nesmyslného parlamentního vota "ČSSD škodí státu". To se mnohým nepříjemně poslouchá od nestranického člena této vlády. Dílčí úryvky a parafráze úvah z tohoto oddílu prohlášení o otázkách mravnosti se umně vplétaly do pokračujících filipik proti "zrádné a nemravné" opoziční smlouvě a zejména proti skutečně nechutným personálním souvislostem tolerančního patentu, za něž však pilíře demokracie vypalují cejch hanby stejně vyděrači jako vydíranému. Hraběcí rady tu přednášejí i politické síly ochotné hnát národ do téměř sebevražedných (z hlediska vstupu do EU) předčasných voleb.

  Nemohu se zbavit dojmu, že mrzačení již těchto části citátu hlavně spoluvytvářelo půdu pro zamlčení následující, nejdůležitější politické části prohlášení. Nemám vyčerpávající výstřižkový archiv, ale zatím se mi nikde (kromě webové stránky ministerstva) nepodařilo najít podstatu, kterou uvádím bez krácení a mezer: S touto pohnutkou se střetl jiný pocit odpovědnosti za splnění pracovních úkolů, které mi náleží a které jsem na sebe dobrovolně vzal. Můj odchod z vlády by možná poškodil vládu, možná, že by měl vliv i na obraz České republiky v mezinárodním kontextu. Můj odchod z vlády by byl jakýmsi pokáráním vůči jenom jedné straně (nepochybně ČSSD) oné nešťastné dohody a byl by současně vítězstvím pro ty, kteří z nejrůznějších důvodů nejen reformě soudnictví, ale řadě rozumných kroků této vlády nepřejí.

  Neboli: Pic kozu do vazu! Nestranický státník překousl z vlasteneckých důvodů svoje oprávněné morální skrupule, odsoudil kazisvěty a i nadále podporuje pro společnost užitečnou linii dlouhodobě masově skandalizované sociálně demokratické menšinové vlády. Při ocenění aspektu morální tento aspekt nezaznamenal ve své nedělní ranní promluvě 2.4. ani Pavel Tigrid. Kdo zorganizoval vyslepičení jeho intimních osobních úvah si takovéto stanovisko nejen nemohl dát za rámeček, ale zdálo se, že spíše za klobouk. Lidsky - nikoliv však z etického a profesionálně mediálního hlediska - je snad pochopitelné, když šiřitelé takové kauzy od ní utečou (byť jak malí kluci). Vůbec však nechápu, jak jedno neviditelné (s velkým písmenem) médium mohlo tuto ministrovu argumentaci zamlčet, ale současně glosovat, jako že "vyměknul". Za ministra jsem osobně rozhořčen a jen-tak-tak se držím, abych na adresu autora takového titulku a glosy nepoužil ono páně Svěrákovo (Lidové noviny 19. 1. 2000) jedno slovo sprosté staré, tuhé a osvědčené na které si zatím netroufli zneuživatelé nadávek.

  Co čert nechtěl, martyriu ministra spravedlnosti ještě nebyl konec. Dovedu si docela dobře představit po tiskovce houf nastražených mikrofonů pro "exkluzivní" rozhovor, a lidsky i že v takové vřavě oslabené pozornosti unikne provokačně formulovaný údajný obsah dálnopisu ODS. I jako oběť tohoto (údajně nechtěného) mediálního podrazu se Otakar Motejl dokázal obratem důstojně omluvit, při setrvání na svém stanovisku k vyděračům. Tento omluvný dopis mimochodem JE na Neviditelném psu v plném znění. Dovedu si představit tu radost, že média měla záminku, proč už nerozpitvávat jakoby zastaralou podstatu vlastního kardinálního trapasu, protože tu je již zbrusu nová novinka. Kdo by v takové situaci třeba jen morálně soudil (a už vůbec odsoudil) kolegyni, která v nouzi nejvyšší takový božidar zaonačila.

  Odkazy jsou v textu úplné: kdo chceš, prověřuj. A posuď jak média zase pomohla zvýšit politickou kulturu.

  Miloš Štěpánek

  Poznámka JČ: Termín "politická kultura" označuje charakteristické rysy, převládající v politickém životě daného společenství. Není to termín hodnotící. Nehovoří se tedy normálně o "nízké" politické kultuře, to je omyl.

  Je sice pravda, jak píše Miloš Štěpánek, že eticky pracující a profesionální novináři by měli poskytovat ucelené a objektivní, i když kriticky zhodnocené informace o záležitosti, o níž píší, neměli by tedy vytrhovat z kontextu útržky informaci a neférově jimi manipulovat. Je však chybou požadovat, že by snad měl novinář respektovat politikovo přání, že jeho určitý výrok "neměl být zveřejněn". Pokud si politik ten výrok nepřál zveřejnit, neměl ho vypustit z úst. Novinář musí sám učinit úsudek, zda je ve veřejném zájmu, aby byla informace zveřejněna, a to i proti vůli politika. Jiná věc je, že pod bulvárním tlakem zveřejňují novináři často informace z důvodů senzacechtivosti, které nutně veřejnému zájmu nijak neslouží, spíše naopak.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|