pondělí 17. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Genetické lékařství:
 • Pro některé lidi léky nebudou Sdělovací prostředky a česká politika:
 • Nová Rada České televize: kdo je tajemná mediální odbornice Jana Dědečková (Tomáš Pecina, Jan Lipšanský) Právní stát?
 • Vyvlastnila Komerční banka Jaroslavu Kulendovi nezákonně majetek? Článek k diskusi o školství, který MFD nezveřejnila:
 • I v diskuzi o reformě školství je třeba argumentovat! (Radek Sárkozi) Láska k vlasti:
 • Proč se Václav Pinkava vrátil do Čech (Oldřich Maděra, Václav Pinkava) Tisková zpráva podniku CME:
 • Jak to bude s hokejem? Reakce:
 • K příspěvku Karla Dolejšího "Pan Teplý ani jeho mluvčí nemají pravdu", BL 13.4.2000 (Jaroslav Teplý) Poznámky k nedávným Britským listům:
 • Radiožurnál, rasismus a Madeleine Albrightová (Jaroslav Štemberk) O jazyce a o jeho ovlivňování:
 • Ústav pro jazyk český aneb Dům plný myslitelů (Petr Jánský) Sdělovací prostředky:
 • Co dluží média české politické kultuře? (Miloš Štěpánek) Češi a Češi v zahraničí:
 • Polemika s Jarkou Stuchlíkovou a Českým dialogem (Jiřina Fuchsová) Ekologie v ČR:
 • Liberecká spalovna pod palbou mezinárodní kritiky (Děti Země)
 • Ekologové šestnácti zemí světa žádají radikální omezení emisí dioxinů (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Vyvlastnila Komerční banka Jaroslavu Kulendovi nezákonně majetek?

  Jaroslav Kulenda z Fryštáku si v níže uvedeném příspěvku stěžuje, že mu v důsledku pochybeného jednání Komerční banky nebyl vrácen majetek, který banka držela zástavou v letech 1992 - 1994, kdy Kulenda obdržel dva úvěry. Majetek mu však nebyl vrácen, přestože úvěry byly dávno řádně splaceny. Opakované interpelace na nejrůznější místa se míjejí účinkem.

  Rádi k této věci zveřejníme vyjádření Komerční banky i jakýchkoliv jiných veřejných činitelů, kteří mají co do činění s tímto případem. JČ

  Můj neúspěšný boj s Komerční bankou

  Jaroslav Kulenda

  Došlo k tomu na základě úvěrové smlouvy reg. č. 365/92, uzavřené dne 2.6.1992 a  zástavní smlouvy reg. č. 204/92 ze  dne 31.7.1992 na  částku 1.250.000,-Kč. Úvěr byl splacen řádně a  včas.

  Podle historického výpisu o  úvěru ze  dne 14.6.1994 byl úvěrový účet uzavřen Protože byl úvěr splacen.

  Dále na základě úvěrové smlouvy reg.č. 389/93 ze  dne 10.12.1993 a zástavní smlouvy ze dne 26.11.1993 na částku 1.500.000,- Kč byl i tento úvěr splacen řádně a včas dle historického výpisu o  úvěru ze  dne 14.7.1994, tohoto dne byl úvěrový účet uzavřen z důvodu jeho splacení.

  V obou uvedených případech bylo zástavní právo banky na  pozemek a budovy na  LV 379 v K.Ú. Fryšták zřízeno na dobu trvání závazkového vztahu vyplývajícího z  pohledávky zástavního věřitele vůči dlužníkovi.

  KB-Zlín podepsala, že těmito zástavními smlouvami nebudou zajišťovány budoucí závazky a jejich příslušenství.Na blokaci mého majetku a podmiňování vydání kvitanci, převodem veškerého mého majetku na jiný právní subjekt neměla Komerční banka a.s., žádný smluvní ani zákonný nárok viz vyjádření Ústavu státu a práva AV ČR.

  Dle platného právního řádu ČR i vyjádření Ústavu státu a práva AV ČR ze dne 1.11.1999 se smlouva o  zástavním právu řídí obecními ustanoveními obchodních vztahů podle obchodního zákoníku. Pouze v  případě, že obchodní zákoník některé vztahy neupravuje, použije se subsidiárně ustanovení občanského zákoníku.

  Dle § 324 obchodního zákoníku jasně vyplývá, že závazek zanikne,je-li věřiteli splněn včas a řádně. Pokud se tak nestane, dochází k prodlení věřitele (§ 370 obchodního zákoníku ).

  V  případě zástavy zde nastupuje občanský zákoník, respektive ustanovení § 151 e a § 151 g občanského zákoníku, ze  kterých jasně vyplývá, že zástavní věřitel je povinen po zániku zajištěné pohledávky vrátit dlužníkovi zástavu.

  Pokud je závazek ze strany dlužníka splněn řádně a včas (viz kvitance 1 a kvitance 2), nastupuje zde povinnost věřitele vrátit zastavenou věc. V  případě, že zástavní věřitel zastavenou věc odmítá vydat, dochází k jeho prodlení a v tomto případě se na  něj vztahuje ustanovení § 371 odst. 2 obchodního zákoníku, ze  kterého je patrno, že dlužník je oprávněn požadovat od věřitele, který je v prodlení, náhradu škody podle § 373 a následujících obchodního zákoníku, nebo může odstoupit od smlouvy.

  Z ustanovení paragrafů týkajících se náhrady škody z porušeného závazkového vztahu je zcela jasné, že zástavní věřitel porušil svou povinnost vyplývající ze závazkového vztahu a  tudíž je povinen nahradit škodu, která porušením této povinnosti vznikla zástavnímu dlužníkovi ( respektive zástavci ).Nahrazuje se skutečná škoda a  ušlý zisk.

  Tedy podle zákona mám právo požadovat náhradu škody, která mi vznikla v  důsledku toho, že zástavní věřitel nesplnil svou zákonnou povinnost vyplývající ze  závazkového vztahu, tedy ze smlouvy.

  Nesplněním závazkové a  zároveň zákonné povinnosti Komerční banky a.s., spočívající ve vydání kvitancí o  zaplacení úvěrů č.reg. 365/92 a  389/93 nemohla být zrušena zástavní břemena u  Katastrálního úřadu ve Zlíně, což mělo za  následek vyloučení čerpání dalšího potřebného úvěru , tentokráte u  Ekoagrobanky a.s. a  jejího neoprávněného zásahu do vlastnických práv a osobních svobod majetkové povahy.

  V této skutečnosti vidíme příčinnou souvislost mezi jednáním Komerční banky a.s. a vzniklých škod mé firmě Jaroslav Kulenda, a protože moje firma byla organizačně i výrobně spjata s fy KUM spol. s r.o.,pak i se vznikem škod firmě KUM spol. s r.o.

  To mělo tyto důsledky )viz právní posouzení AK Kříž a Bělina a znalecký posudek fy KPMG s.r.o. Česká republika)

 • nedostatek zdrojů pro rekonstrukci vedl ke zpoždění při přípravě prostor pro technologii a tím ke znemožnění výroby a ke ztrátě tržeb a  zisků.

 • nedostatek finančních zdrojů pro financování provozního kapitálu vedl ve svých důsledcích k nižší produkci v důsledku nižšího množství nakoupeného materiálu ,což vedlo k nižším tržbám, což vedlo k  zamezení plánovaného a  smluvně zajištěného rozvoje našich firem a  růstu komerčního zisku.

  Zaviněným jednáním Komerční banky a.s vznikla mé osobě Jaroslav Kulenda, firmě Jaroslav Kulenda a společnosti KUM spol. s r.o.majetková újma náhrada vzniklých škod a ušlého zisku, kterou jsem vyčíslil a  uvedl ve faktuře č. 980498 ze  dne 16.11.1998.

  Vlastnickému právu jako jednomu z lidských práv a zároveň jako základnímu subjektivnímu občanskému právu je poskytována ochrana celým právním řádem České republiky.Ústava České republiky i Listina /čl. 11 zejména ve spojení s  čl. 36/ jako součást ústavního pořádku, zabezpečují vlastnickému právu ústavně právní ochranu bez ohledu na to kdo je jeho právním subjektem/fyzická nebo právnická osoba /Čl.11 odst.1 Listiny výslovně stanoví, že vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.Čl.36 Listiny zakotvuje možnost pro každého domáhat se stanoveným postupem svého práva , tedy i  práva vlastnického , u  nezávislého a  nestranného soudu a  ve stanovených případech u  jiného orgánu. Tato ústavně právní ochrana je rozvedena a  konkretizována v  celém právním řádu, konkrétně zejména v trestním právu a  v jeho trestněprávních předpisech, ve správním právu a v jeho správně právních předpisech atd. V  systému právní ochrany poskytované vlastnickému právu platným právním řádem jako celkem zaujímá zvlášť významné místo ochrana poskytovaná občanským právem a občansko právními předpisy, zejména občanským zákoníkem /srov. § 1 odst.1, který zakotvuje princip nedotknutelnosti vlastnictví,§ 124, ,který stanoví,že všem vlastníkům je poskytována stejná ochrana a  § 126 odst. 1, který upravuje vlastníkovu ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva zasahuje, zejména právo vlastníka domáhat se vydání věci na  tom, kdo ji neoprávněně zadržuje. Občansko právní ochrana vlastnického práva tak v systému celého právního řádu zcela nezastupitelnou měrou přisívá k zabezpečování nedotknutelnosti nabytého vlastnického práva a  tím k  potřebnému upevňování právních jistot vlastníků.

  I přes mou snahu dostát svým právům a svobodám daných mi jak Ústavou ČR , Listinou základních práv a svobod a platnými mezinárodními úmluvami a dodatkovými protokoly a ochrany celým právním řádem ČR, je v tomto případě činnost policie ČR,státních zástupců soudů ČR a  institucí státní moci nezákonná, viz vyjádření Ústavu státu a  práva AV ČR.

  Jelikož jejich činnost a  vydaná usnesení jsou v  rozporu s  právním řádem ČR a napomáhají ke krytí pochybné činnosti Komerční banky a.s.,přestože jsou právo a zákon na mé straně, je ve státním zájmu mocenských politických skupin zdiskreditovat a zlikvidovat největšího věřitele Komerční banky a.s.a jeho firmy před plánovanou privatizací.

  Psal jsem vládními bankovním činitelům, podával jsem trestní oznámení, dosud jsem se však stále nedomohl spravedlnosti (viz dopis pro předsedu vlády ČR a Úřad vlády ČR ze dne 25.6.1999, dopis od předsedy vlády ČR a  Úřadu vlády ČR ze dne 27.8.1999 a dopis představenstva Komerční banky a.s. ze dne 6.4.1999.

  Ve Fryštáku dne 15.dubna 2000

  Se ctí a vírou ve spravedlnost

  Jaroslav Kulenda • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|