pondělí 17. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Genetické lékařství:
 • Pro některé lidi léky nebudou Sdělovací prostředky a česká politika:
 • Nová Rada České televize: kdo je tajemná mediální odbornice Jana Dědečková (Tomáš Pecina, Jan Lipšanský) Právní stát?
 • Vyvlastnila Komerční banka Jaroslavu Kulendovi nezákonně majetek? Článek k diskusi o školství, který MFD nezveřejnila:
 • I v diskuzi o reformě školství je třeba argumentovat! (Radek Sárkozi) Láska k vlasti:
 • Proč se Václav Pinkava vrátil do Čech (Oldřich Maděra, Václav Pinkava) Tisková zpráva podniku CME:
 • Jak to bude s hokejem? Reakce:
 • K příspěvku Karla Dolejšího "Pan Teplý ani jeho mluvčí nemají pravdu", BL 13.4.2000 (Jaroslav Teplý) Poznámky k nedávným Britským listům:
 • Radiožurnál, rasismus a Madeleine Albrightová (Jaroslav Štemberk) O jazyce a o jeho ovlivňování:
 • Ústav pro jazyk český aneb Dům plný myslitelů (Petr Jánský) Sdělovací prostředky:
 • Co dluží média české politické kultuře? (Miloš Štěpánek) Češi a Češi v zahraničí:
 • Polemika s Jarkou Stuchlíkovou a Českým dialogem (Jiřina Fuchsová) Ekologie v ČR:
 • Liberecká spalovna pod palbou mezinárodní kritiky (Děti Země)
 • Ekologové šestnácti zemí světa žádají radikální omezení emisí dioxinů (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ekologové šestnácti zemí světa žádají radikální omezení emisí dioxinů

  Děti Země

  Odborníci a zástupci nevládních organizací ze šestnácti zemí světa, kteří se sešli na čtyřdenní konferenci "Evropa a odpady z pohledu občanů", dospěli k jednoznačnému závěru, že je nutné usilovat o eliminaci dioxinů, polychlorovaných bifenylů a dalších toxických látek, jež dlouho přetrvávají v přírodě a svojí toxicitou ohrožují globálně životní prostředí. "Nevidíme proto jako řešení nakládání s odpady jejich spalování ani skládkování, ale recyklaci, znovuvyužití, kompostování a využití čisté produkce k omezení toxicity materiálů, jež člověk vyrábí," shrnuje stručně závěry konference Ing. Milan Havel, vedoucí programu Dětí Země "Toxické látky a odpady". Konference, která dnes skočila, se konala na zámku v Zahrádkách u České Lípy a byla zahájena již ve čtvrtek 13. dubna odpoledne.

  Účastníci konference se shodli na společné deklaraci, jíž hodlají oslovit vlády evropských zemí a přispět tak k celosvětové snaze o zákaz či eliminaci dvanácti skupin toxických látek souhrnně nazývaných jako perzistentní organické látky (plné znění deklarace je v příloze k této tiskové zprávě). Od roku 1998 se na půdě UNEP (= Program OSN pro životní prostředí) připravuje mezinárodní úmluva o celosvětovém zákazu a eliminaci těchto látek.

  Nevládní organizace přivítaly, že státy Evropské unie a některé středo- a východoevropské země prosazují do mezinárodní úmluvy eliminaci a nikoliv jen redukci dioxinů a dalších nechtěných produktů spalování či chemických procesů. Rovněž podpořily uplatnění principu předběžné opatrnosti pro hodnocení nových toxických látek, které by měly být zařazeny na seznam podléhající pravidlům podle budoucí úmluvy.

  Konference v Zahrádkách u České Lípy se zúčastnila také vedoucí odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR, Dr. Vlasta Mikulová, která zdůraznila nutnost komunikace s nevládními organizacemi při vytváření politiky nakládání s odpady. Se spalováním odpadů, které zastávala jako cestu k řešení otázky "Co s odpady?", však většina přítomných nesouhlasila.

  Příloha:

  Deklarace nevládních organizací, které se zúčastnily mezinárodní konference "Odpady a Evropa z pohledu občanů", 13.-16. dubna, Zahrádky u České Lípy

  Organizace účastnící se konference považují znečištění životního prostředí perzistentními organickými polutanty za jeden z nejzávažnějších problémů dneška.

  Současné způsoby nakládání s odpady, t.j. skládkování a spalování, zanechávájí dědictví toxických látek, které ohrožují život a zdraví přístích generací. Tyto chemické látky a nechtěné vedlejší produkty jsou vypoouštěny spalovnami odpadů do ovzduší, v tuhých zbytcích po spalování (popel, škvára, struska, popílek, filtrační koláč). Tyto látky se staly globální hrozbou, ohrožující veškeré živé organismy a to i ty, žijící v nejodlehlejších částech světa. Dioxiny, furany, PCB, DDT, hexachlorbenzen a další chlorované látky patří mezi nejtoxičtější sloučeníny vůbec kdy vyrobené člověkem. Proto považujeme za absolutně nezbytné začlenit do připravované mezinárodní dohody o perzistentních organických látkách závazek k eliminaci těchto látek a vedlejších produktů a zákazu spalování odpadu.

  Přítomné NNO požadují zavedení čístých technologií a programů na minimalizaci, znovupoužívání, recyklaci, anaerobní rozklad a kompostování odpadu. Proto podporujeme mezinárodně uznávané zásady jako např. zásadu, že výrobce platí za zneškodnění, zásadu předběžné opatrnosti, zásadu informovaného rozhodování občanů aj.

  Jeden z nejproblematičtějších materiálů jak při výrobě tak při zneškodnění je PVC. Proto požadujeme politické rozhodnutí pro postupnou eliminaci tohoto materiálu. Také voláme po zařazení PVC mezi nebezpečné odpady podle Bazilejské úmluvy.

  Dále požadujeme právo na veřejný přístup k informacím. Žádáme ty země, které ještě nepodepsaly či neratifikovaly Aarhuskou úmluvu, aby takto učinili. Podporujeme vytvoření registrů o únicích a přepravě toxických látek a vytvoření podmínek pro přístup veřejnosti k těmto informacím.

  My, občané Evropy, jsme si plně vědomi, že prostředky na zavedení udržitelnějších řešení exsitují. Považujeme toto za příležitost pro politické představitele navázat na toto prohlášení a dokázat jejich závazek k zachování zdraví příštích generací.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|