čtvrtek 11. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize a svět:
 • Jak by také mohly vypadat zprávy ze světa aneb Pavel Bouda po anglicku (Tomáš Pecina) Zdraví:
 • Mobilní telefony možná škodí zdraví dětí Společnost:
 • Jak se stala pornografie všeobecně rozšířenou zábavou Vraždění v Sierra Leone:
 • Pošlete tam námezdné vojáky, jestliže nechtějí britští vojáci bojovat Česká politika:
 • Stíhačky a koně (Ivan Hoffman) Reakce:
 • Bijme srbského psa tak dlouho, až albánskou kočku začne mít doopravdy rád! (Josef Pospíšil) Telekomunikace:
 • Lhaní při demonopolizaci telekomunikací (Milan Štěpánek) Reakce:
 • Jaroslavu Štemberkovi: Politické procesy s novináři a zločinec Václav Havel (Jiří Šoler) Otevřený dopis řediteli ČT:
 • Požadujeme dekomunizaci České televize (Martin Škapík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jak by také mohly vypadat zprávy ze světa aneb Pavel Bouda po anglicku

  Tomáš Pecina

  (Poznámka: Žádná takováto slovní analýza nemůže plně reprodukovat celkový dojem z vysílané zprávy: podívejte se na vysílání BBC World prosím sami.)

  BBC World TV, World News, 10. 5. 2000, 14:00 GMT:

  Studio, moderátor Stephen Cole: "A French court has handed down its verdict in a landmark child pornography case. The trial of more than 60 men ended with a three-year jail sentence for the organiser of a network and suspended sentences for most of the other defendants..."

  ("Soud ve Francii vydal rozsudek v případě dětské pornografie, považovaném za významný právní mezník. Proces s více než šedesáti muži skončil tříletým trestem vězení pro organizátora sítě a podmíněnými tresty pro většinu ostatních obžalovaných...")

  Záběry obviněných, důkazního materiálu apod.

  "...The cases against the 66 men were examined together in a process, which is seen as a test of France's ability to combat paedophilia. All were found with pornographic videos showing sexual acts apparently involving under-age children. The trial follows a massive police operation, in which almost 700 people were questioned about their suspected involvement in a paedophile ring. I am joined now from Paris by the BBC's Jamie Coomarasamy, who has been following the trial."

  ("... Žaloby vznesené proti těmto 66 mužům zkoumal soud společně v procesu, který je považován za zkoušku, zda bude Francie schopna bojovat proti pedofilii. U všech obžalovaných byly nalezeny pornografické videonahrávky se sexuálními akty, jichž se zřejmě účastnily nezletilé děti. Proces následoval po rozsáhlé policejní operaci. Při ní bylo vyslýcháno téměř 700 osob ohledně podezření, že jsou součástí organizace pedofilů. Navázali jsme nyní spojení z Paříže s reportérem BBC Jamiem Coomarasamym, který případ sleduje.")

  Na velkém monitoru se objevuje zpravodaj Coomarasamy, moderátor Cole se obrací k monitoru a hovoří. Podotýkám, že v pozadí není sklad, který divák ČT důvěrně zná ze vstupů Pavla Boudy, ale l'Arc de triomphe (i když zřejmě jen elektronický).

  Cole: "James, suspended sentences for the accused - how will those verdicts go down in France?"

  ("Jamesi, podmíněné rozsudky pro obžalované - jak budou tyto verdikty přijaty ve Francii?")

  Záběr na zpravodaje se zvětší na celou obrazovku.

  Coomarasamy (mluví velmi rychle, ale se zaujetím, kultivovaně a souvisle): "Well, they seem to have gone down relatively well... Certainly, childern's rights groups who have been contacted since the verdicts were handed down said they were pretty pleased about things. Understandably, perhaps, the lawyers for the defendants say the wrong people have been targeted. They say the majority of these people who have been given sentences were simply consumers of this form of pornography. They were not the people who were directly exploiting the children, they were not the producers, or indeed, those who had been distributing the film. One man was found guilty of three years, as you've mentioned, he was the ring leader, the man, who had been distributing the videos, but the majority of the others have possessed them - they were found guilty of possessing illegal videos."

  ("No, zdá se, že byly přijaty relativně dobře. V každém případě organizace pro práva dětí se po zveřejnění rozsudků vyjádřily, že jsou velmi spokojeny. Snad je pochopitelné, že právníci, zastupující obžalované tvrdí, že se úřady zaměřily na nesprávné lidi. Uvádějí, že většina těchto odsouzených osob byla jen spotřebiteli tohoto druhu pornografie. Nebyly to osoby, které by přímo děti vykořisťovaly, nebyli to výrobci, nebyli to distributoři. Jeden muž byl odsouzen na tři roky, jak jste se zmínil, byl to šéf organizace, muž, který ta videa distribuoval, ale většina ostatních je jen vlastnila - byli shledáni vinnými z vlastnitví ilegálních videonahrávek.")

  Cole: "So the main organiser, the man jailed for three years you say he is the ring leader, what did he do?"

  ("Takže ten hlavní organizátor, muž odsouzený na tři roky, který byl podle vás šéfem organizace, co dělal?")

  Coomarasamy: "It was found that he'd been copying video cassettes, mainly foreign video cassettes, showing acts of sex involving young boys, mainly rapes of young boys, and also acts of sex involving animals, acts which the judges said that they indeed felt physically sick when they had been watching the cassettes. He was deemed to be the ring leader, he'd actually turned out during the course of the trial had a previous conviction for something similar, but a majority of these people, the reason for such a large-scale investigation, the majority of them, were indeed consumers rather than having anything to do with the distribution of the cassettes."

  ("Bylo zjištěno, že kopíroval videokazety, hlavně zahraniční videokazety se sexuálními akty, jichž se účastnili mladí chlapci, hlavně šlo o znásilňování mladých chlapců a také o sex se zvířaty, šlo o činy, o nichž soudci uvedli, že jim bylo doslova fyzicky špatně, když se na ty kazety dívali. Ten muž je považován za šéfa organizace, během procesu se ukázalo, že byl už dříve odsouzen za něco podobného, ale většina těchto lidí, důvod pro tak rozsáhlé vyšetřování, většina z nich byla skutečně jen spotřebiteli a neměla nic společného s distribucí kazet.")

  Cole: "Now, has there been criticism that the French court seemed to be targeting the consumers more than the organisers, or haven't they got close to the organisers?"

  ("Ozvala se tedy kritika, že se francouzský soud zřejmě zaměřil spíše na spotřebitele a ne na organizátory, anebo oni k organizátorům nepronikli?")

  Coomarasamy: "Well, it's not clear... When this investigation began, when the original police sweep involving two thousand five hundred gendarmes, a very large-scale operation, started, the police said they would be hunting down the film-makers as well. This hasn't happened, and there has been criticism of that. There's also been criticism of the fact that the investigation was on such a large scale and that five of those investigated actually committed suicide. Also there was criticism of the way the media covered it, the fact the cameras were allowed into the court before the conviction, before the verdict, at the beginning of the trial when these men were still simply charged with these crimes, their faces were shown across France, but in the end, in general, people are pleased that these verdicts have been handed down, but they're frustrated that the courts have not got to what they've widely seen as the real criminals."

  ("No, to není jasné... Když toto vyšetřování začalo, když začala původní policejní razie, obrovská akce, účastnily se jí dva a půl tisíce policistů, policie uvedla, že chce zatknout také autory filmů. To se nestalo a proti tomu se vyskytla kritika. Také bylo kritizováno to, že bylo vyšetřování tak rozsáhlé a že pět vyšetřovaných osob spáchalo sebevraždu. Také se kritizovalo, jak o tom informovaly sdělovací prostředky, že byly kamery vpuštěny do soudní síně ještě před odsouzením, před rozsudkem, na začátku procesu, kdy byli tito muži jen obžalováni z těchto zločinů, jejich obličeje byly odvysílány po celé Francii, ale nakonec, všeobecně vzato, jsou lidé rádi, že byly tyto rozsudky vydány, ale vadí jim, že se soudy nedostaly až k těm lidem, kteří jsou považováni za skutečné zločince.")

  Cole: "Jamie Coomarasamy - thank you, James!"

  ("Jamie Coomarasamy - děkuju vám, Jamesi!")

  (Délka: 3 minuty 30 sekund)


  Na této ukázce je zajímavá už její délka: zatímco ČT v úterý věnovala ze své pětadvacetiminutové relace na nejdůležitější domácí zprávu pouze 2,5 minuty, ve zprávách BBC, které trvají pouze 12 minut, vybylo na toto poměrně okrajové téma o minutu víc.

  Zajímavé je srování grafiky. Na začátku se v levém horním roku, pod logem BBC World, objevil nápis "Breaking News", ("Právě přicházející zpráva") který tam zůstal až do konce spotu. V okamžiku, kdy moderátor uvedl zpravodaje (v té době bylo na monitoru ještě logo BBC), ve spodní části obrazovky naskočilo grafické pole ze dvou částí. V horní byl nápis "CHILD PORNOGRAPHY TRIAL" (Proces týkající se dětské pornografie), v dolní se cyklicky, po deseti až dvaceti sekundách v závislosti na délce textu, střídaly následující nápisy:

 • JAMIE COOMARASAMY, Paris

 • French court hands down sentences in landmark case (Soud ve Francii vydal verdikt v důležitém procesu)

 • Organiser sentenced to 3 years jail, other defendants get suspended sentences (Organizátor odsouzen na tři roky do vězení, ostatní obžalovaní dostali podmínku)

  Z jiné kategorie je i oblečení vystupujících. Colovi a Coomarasamovi čeští kolegové (a kolegyně) nosí nevkusné, komicky pompézní oblečení od sponzorské firmy (na vrcholné číslo v tomto ohledu, světlý oblek Adama Komerse se širokou kravatou barvy svinibrodská zeleň, nepochybně žárlí nejeden polní strašák). Colův oblek byl dobře padnoucí a přitom nanápadný, Coomarasamy byl oblečen poněkud formálněji, nicméně rovněž nerušivě.

  Za pozornost stojí úvodní prezentace zprávy. Povšimněme si naprosto přirozené formulace vět, od obecnější informace (more than 60 men) ke konkrétní (the 66 men). Dikce je přirozená, ale s výraznější artikulací.

  Jamie Coomarasamy naproti tomu hovoří velmi rychle, se silnější intonací (která vyvolává v divákovi pocit zájmu o věc). Z textu je zřejmé, že si nedělá přílišné starosti se stavbou vět, často myšlenku v průběhu řeči přeformuluje, ale přitom se soustředí na přesnost sdělení. V jeho projevu není jediná fráze (v tom je dokonalým protipólem Pavla Boudy), je evidentní, že se divákovi snaží poskytnout co nejúplnější a zároveň objektivní pohled na událost. Všimněme si, že Coomarasamy záměrně nehovoří o vlastních dojmech z procesu, ale o tom, jakou percepci skutečnosti odrážejí komentáře v místních médiích.

  Obě doplňující otázky moderátora reagují na řečené, jsou k věci a lze na ně smysluplně reagovat (což se o Klepetkových doplňujících otázkách často prohlásit nedá).

  Celkově lze říci, že popsaný spot je dokonalým, profesionálně zpracovaným produktem. BBC při jeho přípravě plně využila aktiva, které má, totiž osobnosti vynikajícího zahraničního zpravodaje, a na něm zdánlivě bez námahy postavila své sdělení.

  V zahraniční redakci ČT jsou, bohužel, v tuto chvíli jen dva profesionálové, kteří by se mohli o tento typ zpravodajství pokusit, totiž Martin Dorazín a Zdeněk Velíšek; zbytek jsou buď nevýrazní přežívači jako Jiří Karas, nebo fatálně inkompetentní zpravodajové-baviči typu Pavel Bouda. Proto je současný výstup zpravodajství ze světa (zejména noční Události ve světě a nedělní "21") maximem možného a nelze čekat, že by zde bez zásadních personálních obměn mohl nastat obrat k lepšímu. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|