pondělí 22. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Mlčení české státní správy:
 • Proč nemusí Karel Březina na vojnu? Snad jen proto, že je ministr? (Michal Škop) Demonstrace:
 • Pane Grossi, a  hokejisté porušovat zákon mohou? (Michal Škop) Romové:
 • Česká vláda se "snaží infiltrovat Mezinárodní svaz Romů" (RomNews Network) Televize Nova v pojetí českých státních orgánů:
 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání: Pořad Volejte řediteli je objektivní a vyvážený Česká televize vysvětluje, proč odvysílala protiromskou reportáž:
 • Jiří Hodač: "Neobtěžujte" Reakce člena RRTV:
 • O Pecinově všeználkovské žurnalistice (Petr Štěpánek) Rada ČT:
 • Mají být zasedání Rady ČT veřejná? (Jana Dědečková,členka Rady ČT) Korespondence s českým velvyslanectvím v Londýně:
 • Jak to myslela Zuzana Blühová se svým výrokem o romských demonstrantech (Milan Čoupek, rada-vyslanec) Akce ČT "Veřejnoprávním zpravodajstvím k celonárodnímu zblbnutí"?
 • ČT vysílala reportáž o nebezpečí Miroslava Šloufa (Tomáš Pecina) Ještě k pořadu Netopýr:
 • Novinář či intelektuál nesmí bezbřeze žvanit (Jan Čulík)
 • Ještě k Netopýru na ČT2 16.05.2000 o České televizi a BL (Martin Vadas) Oprava:
 • Mylnou informaci o onkologických internetových stránkách jsem převzala z celostátního čtrnáctideníku! (Daniela Macháčková) Hokej a nacionalismus:
 • Jak jsem (loni a letos) přeladil na Slováky (Jaroslav Pour)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Česká vláda se "snaží infiltrovat Mezinárodní svaz Romů"

  RomNews Network

  Toto je zpráva, kterou v pátek vydala mezinárodní romská tisková služba RomNews Network. Lze z ní usoudit, jak obrovskou nedůvěru mají vůči českým úřadům příslušníci romského etnika.

  (Malmö, Švédsko, Holger Johanson pro RNN) Předseda Mezinárodního svazu Romů (International Romani Union) Wiktor Famulson včera vznesl vážná obvinění proti politice svého generálního tajemníka Emila Ščuky (Mezinárodní svaz Romů) a proti České republice. Famulson, ve své funkci jako předseda IRU, pozval do Malmö největší romské organizace a informoval je o znepokojujícím vývoji ve své asociaci. Krizového zasedání se účastnil Romský národní kongres, Romenas Riksfoerbund a asi čtyřicet představitelů místních a regionálních romských organizací.

  Podle Famulsona prý manipuluje Česká republika IRU a další evropská romská hnutí už delší dobu dezinformacemi a stategickým financováním. Ti Romové se systematicky stávají čelnými představiteli IRU, kteří mají těsné styky s částmi české vlády. Finanční podpora pro IRU je spojována s rozhodnutími ohledně personálu, takže už tři členové předsednické kanceláře IRU jsou Češi a dva z nich pracovali pro český stát. Mezi nimi je generální tajemník této organizace Emil Ščuka, o němž je známo, že má výborné styky s českou vládou. Ščuka prý pracoval jako právník před "sametovou revolucí" pro komunistické Československo. Kromě toho je prý mezinárodní činnost IRU ovlivňována českými penězi. Informované kruhy v OSCE, v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, svědčily o tom, že je funkce romského zástupce v OSCE financována českou vládou, aby si Česká republika nad ním zajistila vliv.

  Jak informoval předseda IRU, organizační rozhodnutí byla pravidelně přijímána bez jeh vědomí. Tak Ščuka v těsné koordiaci s českou vládou rozhodli, že se 1. června 2000 má v Praze konat "světový kongres" Romů. Famulson byl nucen v této věci čelit hotovým faktům. Jedním z cílů "světového Kongresu" bylo potvrdit IRU jako jedinou instituci. Finanční pomoc opět přišla od českého státu.

  "Tato procedura nebyla se mnou zkoordinována. Zorganizovat za čtrnáct dní ´světový kongres´je neseriózní a připomíná to spíše cílenou rebelii než vážný pokus sjednotit romské organzace z celého světa. Kromě toho, organizace shromáždění v tak krátké lhůtě je porušením stanov IRU," řekl předseda.

  Jiní romští představitelé na schůzce hovořili otevřeněji: "Toto je podraz ze zastaralého repertoáru KGB."

  Odborníci na situaci v České repblice se domnívají, že je motivací pro tyto akce Čechů pokus zamést romský problém v republice pod koberec.Využíváním hnutí evropských Romů pro české zájmy mohou být umlčeny nežádoucí hlasy ohledně Romů. Kdyby IRU bagatelizovala situaci Romů v České republice, byla by perfektním "partnerem" pro to,aby odváděla pozornost Evropské unie od porušování lidských práv v ČR.

  Na závr setkání schůzky v Malmö přijali účastníci deklaraci, podle níž je vyloučeno,aby se v ČR konal kongres. Jak Famulson vysvětlil, Česká republika je už stejně vyloučena, protože by se většina romských organizací odmítla sejít v zemi, která je známá jako jedna z největších pronásledovatelů Romů v Evropě. "Kromě toho by nemohla být v ČR zajištěna bezpečnost účastníků,"dodal Famulson. "Posilovat status země, která dovoluje, aby na místě bývalého koncentračního tábora byla prasečí farma, a v níž je diskriminace a násilí proti Romům každodenní zkušeností, to je vyloučeno." Za několik posledních měsíců uprchly stovky Romů z České republiky. Tímto Kongresem se Česká republika snaží odvést pozornost od protiromských postojů v zemi. Na jedné straně nejsou k dispozici, jak se zdá, žádné peníze, které by odstranily prasečí farmu z hrobů našich obětí českého fašismu, zatímco na druhé straně jsou, jak se zdá, k dispozici neomezené finanční prostředky k ovládnutí IRU," uvedl mluvčí Romského národního kongresu Rudko Kawczynski. V důsledku schůzky v Malmö podepsal Famulson a Kawczynski prohlášení o budoucí spolupráci IRU a RNC.

  Všichni delegáti projevili tento jednomyslný názor:"V době krize musí být občanské hnutí Romů chráněno před manipulací a vykořisťováním od jednotlivých států!"


  -----Original Message-----

  From: RomNews Network [mailto:romnews@romnews.com]

  Sent: Friday, May 19, 2000 7:03 PM

  To: RNNB

  Subject: [RNN Exclusive Special] Czech government tries to infiltrate the International Romani Union (IRU)

  RomNews Network Exclusive Special

  Czech government tries to infiltrate the International Romani Union (IRU) Malmö / SWEDEN ( Holger Johanson for RNN )May the 19th, 2000

  The president of the IRU Wiktor Famulson raised heavy accusations yesterday against the politics of his general secretary Emil Scuka (IRU) and the Czech Republic. Famulson, in his position as president of the IRU, had invited the biggest Roma organizations to Malmö (Sweden) to inform them about worrying developments in his Organization. The crisis meeting was attended by the Roma National Congress, the Romenas Riksfoerbund and over forty representatives of local and regional Roma organizations.

  The Czech Republic is said to manipulate the IRU and other European Roma movements for a longer time now by pointed financing and misinformation, according to Famulson. This includes that Roma had systematically been brought into key positions of the IRU who had close contacts to parts of the Czech government. Financial support of the IRU had been connected with personnel decisions, so that already three members of presidency are Czechs, two of them had even worked for the state before. Among them is the organization's general secretary, Emil Scuka, who is known to have excellent contact to the Czech government. Scuka is supposed to have worked for the communistic CSSR as state attorney before the "Velvet revolution". Apart from that, the international work is said to be influenced by Czech money. Insiders of the OSCE reported that the position of the Roma representative in the OSCE is financed by the Czech government to secure the Czech influence.

  As the president of the IRU reported, organizational details had been decided without him on a regular basis. Thus, a "world Congress" of the Roma, which was short-termed planned for June 1st, 2000 in Prague (Czech Republic), had been decided about in close Coordination between Scuka and the Czech government. Famulson had to face finished facts. One of the aims of the "world Congress" had been the confirmation of the sole agency of the IRU. Financial aid came from the Czech state deposit again.

  "This procedure has not been coordinated with me. Organizing a 'World Congress in two weeks is unserious and reminds more of an aimed revolt than of a serious attempt to unite Roma organizations from around the world. Apart from that, such a short summoning does not account to the articles of the IRU", said the president.

  Other Roma representatives at the meeting found clearer words: "This is a slight of hand from the mothed repertoire of the KGB."

  Experts of the situation in the Czech Republic think that the motivation of these actions by the Czechs can be found in an attempt to hush up the Roma problem in the Republic. By exploiting the European Roma movement for Czech interests, unwanted voices concerning the Roma may be silenced. The IRU playing down the situation of the Roma in the Czech Republic would be the perfect "partner" to distract the EU from the violations of human rights in the Republic.

  As conclusion of the meeting in Malmö, the participants adopted a declaration according to which a Congress in the Czech Republic is ruled out. As Famulson explained, the Czech Republic is already out of question because a majority of Roma organizations would refuse to meet in a country that is known as one of the heaviest persecutors of Roma in Europe. "Apart from that, the security of the participants could not be granted there", added Famulson. "Enhancing the status of a country that allows a pig-farm on the ground of a former concentration camp, and in which discrimination and violence against Roma is an everyday experience, is out of the question! In the last few months alone, hundreds of Roma fled from the Czech Republic. With this Congress, the Czech government wants to distract from the Anti-Gypsyism in the country. On the one hand, there doesn't seem to be any money to remove the pig-farm from the graves of our victims of the Czech fascism, while on the other hand there seem to be endless financial amounts available to take over the IRU", said the spokesman of the RNC, Rudko Kawczynski. As a result of the meeting in Malmö, Famulson and Kawczynski signed a declaration about future cooperation of IRU and RNC.

  The unanimous opinion of all delegates: "In times of crisis, the civil rights movement of the Roma has to be protected from manipulation and exploitation by states!"

  RomNews is published by the RomNews Network on a Non- commercial basis

  European Central Office:

  PO Box 30 41 45

  D - 20324 Hamburg, Germany

  URL: http://www.RomNews.com

  Phone Hotline: ++ 49 170 58 12 852

  Emails:

  Editorial Office: editorialoffice@romnews.com

  Send News to: news@romnews.com

  Comments: comments@romnews.com

  RomNews Network: rnn@romnews.com

  Moderator Listserver: m.knudsen@romnews.com

  NOTICE: In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest receiving the included information for research and educational purposes.

  ITEMS PUBLISHED IN ROMNEWS ARE COPYRIGHT OF THE RNN PLEASE ACKNOWLEDGE ROMNEWS NETWORK (RNN) WHEN QUOTING.

  Translation information:

  Get translations of the article on RomNews.com supported languages, french, german, italian, portuguese and spanish.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|