pondělí 29. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby České školství - mučírna:
 • Drtiči mozků: Otřesné svědectví o brutální šikaně na českých školách (Jindřich Ginter) Česká televize:
 • Tlumený aplaus řediteli zpravodajství: K nové programové směrnici České televize (Tomáš Pecina) Velká Británie:
 • Kdo smí studovat na britských elitních univerzitách? Předvolební politikaření anebo skutečný problém? (Jan Čulík)
 • V dubnu Británie poskytla azyl či trvalý pobyt 4800 uprchlíkům, v březnu udělila ČR azyl 7 osobám Zdravotnictví:
 • Právní předpisy v českém zdravotnictví jsou v rozporu s Ústavou (Vladimíra Bošková) Česká televize:
 • Skryté půvaby byzantské demokracie: Glosa ke způsobu, jak Česká televize komunikuje s veřejností (Tomáš Pecina) K textu Milana Šmída o internetových periodikách:
 • Byzantské pojetí novinářské práce? (Tomáš Pecina)
 • Copak je po jméně? Co fan-zin zváno, i zváno jinak by stejně štvalo establishment (Juliana)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Tlumený aplaus řediteli zpravodajství

  K nové programové směrnici České televize

  Tomáš Pecina

  Jiří Hodač, nedávno jmenovaný ředitel zpravodajství České televize, vydal před několika dny svým Opatřením č. 20 směrnici, nazvanou "Některé zásady pro přípravu zpravodajských a publicistických pořadů v rámci působnosti ŘZ ČT".

  Je to text zpracovaný na podkladě obdobné směrnice BBC Producers' Guidelines a bude tedy účelné oba dokumenty porovnat.

  Producers' Guidelines (PG) začínají úvodem generálního ředitele BBC Grega Dyka, v němž se vysvětluje účel směrnic, na které pořady a výrobce se vztahuje (konkrétně, že platí v plné míře i pro externí dodavatele) a co učinit v případě, že výrobce má v úmyslu v připravovaném pořadu se od nich odchýlit. V 1. kapitole PG jsou tyto záležitosti dále upřesněny.

  V Hodačově Opatření obdobná preambule chybí a není tedy jasné, ani jsou-li jeho ustanovení závazná i pro externí dodavatele (podle závěrečných ustanovení se zdá, že tomu tak není), ani co dělat, pokud se objeví nutnost nestandardního postupu.

  Druhá kapitola PG podrobně vysvětluje klíčové pojmy due impartiality (přibližně potřebná nebo přiměřená nestrannost) a accuracy (přesnost, správnost). Jiří Hodač místo toho uvádí:

  Požadavek nestrannosti zpravodajství a publicistiky je nutné posuzovat v souvislosti s normami upravujícími postavení a úkoly ČT.

  To je nedostatečná a poněkud vyhýbavá formulace: ani zákon o České televizi, ani její statut výklad podobný tomu v PG neobsahují, a pracovníci redakce zpravodajství se tedy nedozvědí, jaká měřítka pro posuzování nestrannosti uplatnit a jak postupovat např. v případě, že jedna strana je s Českou republikou ve válečném konfliktu (BBC musí zůstat nestranná i v tomto případě).

  Další oblastí otázek, s níž zpravodajství České televize bývá často na štíru, fairness. openness a straight dealing(férovosti, otevřenosti a rovnému, přímému jednání), je v PG věnována kapitola 3. Probírají se tam rovněž technické záležitosti jako autorizace pořadů, reklama ve prospěch vystupujících (Receptář - viz též kapitola 24), přístup k zástupcům veřejnosti při natáčení (Přísně veřejné), kdy je možné zajistit vystupujícím anonymitu a jak postupovat, pokud pozvaný host odmítne účast v pořadu. Hodačovo Opatření je, bohužel, i zde velmi stručné a nekonkrétní a není možné použít je jako vodítko pro řešení konkrétních situací.

  Podobná je situace i u několika dalších kapitol. Zatímco Producers' Guidelines problematiku podrobně vysvětlují a jsou specifické v tom, jak se v určité situaci zachovat, Jiří Hodač zůstává u obecných formulací, často zatížených byrokratickým, nepružným jazykem.

  Velmi důležitá je např. kapitola 10 - Střet zájmů, kterou Hodač zcela pominul. Moderátor kutilského pořadu propagující v reklamách zahrádkářskou techniku na obrazovku nepatří a mělo by to být řečeno i ve směrnici pro výrobu pořadů.

  Zcela klíčová je kapitola 33 - Politika a politici a ani zde není Hodačův text dostatečně výstižný. BBC např. požaduje, aby interview s lídry politických stran a jejich vystoupení na obrazovce byla konzultována předem s vedením zpravodajské redakce, aby se předešlo riziku, že vysílání bude působit dojmem nevyváženosti. Česká televize žádné takové mechanismy neimplementovala (a její vysílání dojmem velké nevyváženosti skutečně působí).


  Hodačův dokument nelze zatím považovat za konečnou verzi, snesl by podstatnou jazykovou i věcnou redakci. V každém případě by bylo lepší, kdyby ho vydal přímo generální ředitel televize, aby ho bylo možno vztáhnout na všechny, kdo pro ČT připravují pořady, interně i externě.

  Je zřejmé, že toto Opatření není svou hodnotou ani komplexností ani zdaleka ekvivalentní BBC Producers' Guidelines a je pro praktické používání mnohem méně užitečné. Je spíš imitací toho, čím by mělo být.

  Přesto však není nutno hodnotit jeho vydání pouze kriticky: i když zjevně chybějí schopnosti, formulační a asi i jiné, Česká televize vydáním Opatření ředitele zpravodajství č. 20 projevila snahu zlepšít svou práci a orientovat se na náročné vzory a tím, že dokument zveřejnila, dala najevo, že chce být vůči veřejnosti otevřenější. .

  Vzhledem ke kvalitě textu však aplaus může být jen velmi tlumený.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|