pondělí 29. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby České školství - mučírna:
 • Drtiči mozků: Otřesné svědectví o brutální šikaně na českých školách (Jindřich Ginter) Česká televize:
 • Tlumený aplaus řediteli zpravodajství: K nové programové směrnici České televize (Tomáš Pecina) Velká Británie:
 • Kdo smí studovat na britských elitních univerzitách? Předvolební politikaření anebo skutečný problém? (Jan Čulík)
 • V dubnu Británie poskytla azyl či trvalý pobyt 4800 uprchlíkům, v březnu udělila ČR azyl 7 osobám Zdravotnictví:
 • Právní předpisy v českém zdravotnictví jsou v rozporu s Ústavou (Vladimíra Bošková) Česká televize:
 • Skryté půvaby byzantské demokracie: Glosa ke způsobu, jak Česká televize komunikuje s veřejností (Tomáš Pecina) K textu Milana Šmída o internetových periodikách:
 • Byzantské pojetí novinářské práce? (Tomáš Pecina)
 • Copak je po jméně? Co fan-zin zváno, i zváno jinak by stejně štvalo establishment (Juliana)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Právní předpisy v českém zdravotnictví jsou v rozporu s Ústavou

  Vladimíra Bošková

  Ústavní soud ČR nedávno zrušil část zákona o veřejném zdravotním pojištění.

  Šlo o paragraf, který zmocňoval vládu k rozhodnutí o cenách zdravotní péče, pokud se smluvní partneři (lékaři a pojišťovny) na těchto cenách nedohodnou. Paragraf byl napsán velmi nešťastně, neodpovídal západní praxi, a tak byl zásah ústavního soudu na místě. Vše však nasvědčuje tomu, že ministr zdravotnictví Bohumil Fišer nebude schopen příslušnou část zákona o pojištění zdokonalit tak, aby bylo možno řešit i neshody mezi lékaři a pojišťovnami.

  Jenže nový ministr zdravotnictví by se měl zabývat zdravotnickou legislativou z mnohem závažnějšího hlediska, než jsou peníze, a to z pohledu lidských práv. Jinak se mu totiž může brzy stát, že bude ústavním soudem předvolán k novým sporům, tentokrát vyvolaným pacienty. Občanské sdružení na ochranu pacientů působící v Praze totiž ústavní soud již upozornilo na to, že některé klíčové zdravotnické zákony nejsou v souladu s Ústavou ČR, ale ani s mezinárodními úmluvami, které se týkají lidských práv.

  Zákon o péči o zdraví lidu z roku 1966, ač byl mnohokrát novelizován, stále ještě obsahuje ustanovení, podle něhož o právech a povinnostech pacientů rozhodují lékaři a zdravotnická zařízení. Toto ustanovení v praxi dopadá tak, že pokud pacient podá stížnost proti lékaři u vedoucího pracovníka zdravotnického zařízení, je o sporu rozhodnuto za zády tohoto občana, bez osobní účasti pacienta v řízení, bez přístupu pacienta k informacím, které jsou podkladem pro rozhodnutí o stížnosti. Podle ústavy by pacient měl mít zaručeno právo na osobní účast v řízení, na nestranné posouzení své věci, případně na veřejné projednání sporu apod.

  Pacient, nespokojený s vyřízením stížnosti vedoucím pracovníkem příslušného zdravotnického zařízení, se poté zpravidla odvolá k ministerstvu zdravotnictví. Jenže tento resortní úřad pro šetření stížností využívá vyhlášku o znaleckých komisích, která je rovněž v rozporu s ústavou. Ani tato ministerská vyhláška totiž neumožňuje občanovi, aby se účastnil jednání znalecké komise a aby měl přístup k vlastní zdravotní dokumentaci. Zatímco lékař, na něhož si občan stěžuje, má v ruce veškeré informace, pacient dostane pouze stručný závěr znalecké komise, v němž se většinou uvádí: Nebylo shledáno žádné pochybení... Avšak občan nezná fakta, na jejichž základě znalci věc posuzovali, neboť nemá žádný přístup k argumentům ošetřujícího lékaře či znalců. Pacient nemá právo vzít si k jednání komise např. zástupce organizace pacientů nebo advokáta.

  V rozporu s ústavou je také český zákon o lékařské, stomatologické a lékárnické komoře. V této normě se počítá s tím, že komora bude řešit stížnosti pacientů. Zákon však opět nedovoluje občanům přímo se účastnit řízení a neumožňuje jim ani přístup ke zdravotní dokumentaci či jiným důkazům. Navíc proti rozhodnutí komory není odvolání (profesní komory se zcela vymkly právnímu řádu ČR, neboť příslušný zákon je např. v rozporu se správním řízením).

  V zákonu o komorách se rovněž vyskytuje střet zájmů, neboť tato norma přímo vybízí funkcionáře komor, aby ve sporu s pacientem obhajovali (zastupovali) zájem lékaře - člena komory. Takže o jaké "objektivní" vyšetřování stížností tu vůbec jde?

  Je s podivem, že v ČR tento nesoulad zdravotnické legislativy s ústavou či mezinárodní úmluvou o lidských právech nevadí ani vládě, ani parlamentu. Občanské sdružení na ochranu pacientů se tedy zatím pokouší prosadit vlastní ústavní stížnost.

  Nový ministr zdravotnictví B. Fišer je však natolik "naštíru" s lidskými právy, že od něho nelze očekávat zkvalitnění zákonů, i kdyby ústavní soud zrušil další zdravotnické paragrafy. Pro názornou ukázku "znalostí" MZ z oblasti lidských práv uvádím nový zákon o ochraně veřejného zdraví, který ministr právě nyní vydatně obhajoval v poslanecké sněmovně, ačkoli některé pasáže této normy jsou v ostrém rozporu s mezinárodními konvencemi k lidským právům, se stanovisky Rady Evropy atd. Touto novou zdravotnickou normou se v současné době bude ještě zabývat senát, takže výsledek dosud není zaručen. Nicméně MZ vytrvale obhajuje tvrdé zásahy do práv zdravých i nemocných občanů, takže není naděje, že by došlo k brzké nápravě chyb, jež se i do této nové normy vloudily. Zatímco Rada Evropy doporučuje např. dobrovolné testování ve vztahu k onemocnění HIV, B. Fišer prosazuje nedobrovolné HIV testy u těhotných žen a osob v bezvědomí. Zatímco ve světě je léčba HIV dobrovolná, MZ prosazuje, aby byla nedobrovolná a aby postiženému jedinci hrozila tvrdá izolace (lékaři na MZ si zřejmě pletou HIV s nejhoršími typy žloutenky, tbc či s morovou nákazou). Pozoruhodné paragrafy vytvořilo MZ v návrhu zákona o ochraně veřejného zdraví i např. ve vztahu k očkování dětí. Příslušná ustanovení jsou formulována tak, že dětem hrozí násilné převozy do nemocnice z rozhodnutí lékaře či hygienika a v této nemocnici mají být děti podrobeny "očkování, případně vyšetřování", aniž by ze zákona bylo jasné, o jaké očkování a vyšetřování jde, zda je odložitelné, zda má hygienik nejprve jednat s rodiči dítěte, zda do věci bude zasahovat soud atd.

  Myslím, že Ústavní soud ČR bude mít ještě hodně práce.

  Vladimíra Bošková

  předsedkyně Občanského sdružení na ochranu pacientů  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|