pondělí 12. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sdělovací prostředky: BBC a ČT (Jarmile Sedláčkové z České televize):
 • Nekorektní bulvár ve vysílání BBC: Bude Tim Sebastian propuštěn? (Tomáš Pecina) Romové v ČR a v Evropě:
 • Americký indiánský politik podporuje evropské Romy (Helsinský výbor amerického Kongresu) Romové na Slovensku:
 • Vynucujme romské dodržování zákonů, omezme sociální podporu pro Romy a romskou porodnost (tisková konference strany SMER) České právo:
 • Jak to bude s žádostmi Čechů v zahraničí o restituce? (Jan Sammer) Česká politika a televize Nova:
 • Tenista a politik Václav Klaus - člověk s hlubokým smyslem pro fair play (Tomáš Pecina) Temelín:
 • Proč k věci nehovoří odborníci? Je Temelín opravdu nepotřebný? (Milan Cihlář)
 • Tetelení kolem Temelína (Jan Hurych) Zdravotnictví:
 • Občané v ČR sice platí za zdravotní péči víc než dost - je to ale opravdu dost ? (Dalibor Žůrek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Potíže s financováním v americké Demokratické straně

  Nekorektní bulvár ve vysílání BBC

  Bude Tim Sebastian propuštěn?

  Tomáš Pecina

  (Věnováno Jaroslavě Sedláčkové z České televize.)

  Hardtalk je půlhodinový pořad, který vysílá televize BBC World pětkrát týdně, od pondělí do pátku. Jde o klasické televizní interview: redaktor, bývalý úspěšný spisovatel Tim Sebastian a předtím známý dlouholetý reportér BBC z Polska (informoval o převratném politickém vývoji při vzniku odborového hnutí Solidarita v osmdesátých letech), si zve do studia hosty z nejrůznějších zemí a různých oborů lidské činnosti, od světových státníků (vloni v listopadu, shodou okolností těsně před vypuknutím skandálu CDU, byl interviewován na příklad Helmut Kohl) přes herce, spisovatele, aktivisty různých občanských sdružení, zástupce průmyslu a showbyznysu (před několika týdny proběhl - podle mého soudu velmi zdařilý - rozhovor s majitelem velkého anglického vydavatelství pornografických publikací) až po výkonné politiky, britské i zahraniční. Způsob vedení rozhovoru se pochopitelně liší podle toho, kdo je hostem ve studiu.

  Minulý pátek to byl Richard Gardner, blízký spolupracovník prezidenta Billa Clintona a viceprezidenta Ala Gora a jeden z čelných "spin doctors" (propagandistů) americké Demokratické strany.

  Z pětadvacetiminutového pořadu jsem přepsal a přeložil přibližně deset minut. Přestože se debata zabývá skandály kolem financování prezidentské volební kampaně v USA, některé otázky a zejména odpovědi nejsou v českém kontextu, zvlášť v souvislosti s právě skončeným případem kolektivní amnézie špiček ODS a Unie svobody u soudu s Liborem Novákem, tak zcela bez relevance.

  Bohužel si dokážu představit, co by přístup podobný tomu, jaký předvedl Tim Sebastian, způsobil, kdyby se ho "dopustil" redaktor České televize: nejprve vášnivý protest proti úvodnímu slovu redaktora, poté proti sérii "chybně položených otázek" prokládaných "drzostmi" a "nepochopeními problému", a nakonec, po odvysílání pořadu, telefonát tajemného pana X řediteli zpravodajství a sumární exekuci - okamžité odvolání provinilého moderátora.

  Sebastian ovšem nežije v Praze a jeho šéf se nejmenuje Jiří Hodač, takže máme docela slušnou naději, že se s ním v pondělí na obrazovce opět setkáme. Nepopírám, že jako divák jsem se u televize skvěle bavil. (T.P.)


  TS: Less than six months to go before the US presidential elections and the polls give little way: by popular consent, Al Gore faces an uphill task dissociating himself from the scandals of the Clinton era and projecting what has eluded him so far: a personality. My guest today is a long-time foreign policy advisor to the Democrats and to both Clinton and Gore. What strategy would he advise the Democratic candidate to adopt if he's to secure the White House?

  (Necelých šest měsíců zbývá do amerických prezidentských voleb a průzkumy veřejného mínění jsou neoblomné: jak se domnívá většina lidí, Al Gora čeká nelehký úkol distancovat se od skandálů Clintonovy éry a získat to, co mu zatím naprosto schází, totiž osobnost. Mým dnešním hostem je dlouholetý poradce pro otázky zahraniční politiky Demokratické strany, a  to jak Clintona, tak Gora. Jakou strategii by poradil demokratickému kandidátovi, má-li se dostat do Bílého domu?)

  (Pauza, doznívá znělka pořadu.)

  TS: Richard Gardner, a very warm welcome to the programme.

  (Vítám ve svém pořadu Richarda Gardnera.)

  RG: Thank you, Tim.

  (Děkuji vám, Time.)

  TS: I suppose the biggest hurdle for Al Gore is to escape from the coat-tails of Bill Clinton. How can he do that?

  (Řekl bych, že největší překážkou pro Ala Gora bude vystoupit se ze stínu Billa Clintona. Jak by toho mohl dosáhnout?)

  RG: You know... I think that despite the Lewinsky scandal - which was terrible and there's no way that anyone could defend what the President did there - but despite that, he has been a very effective President. We've had 7 years of the best economy in my lifetime. We have had 4% growth in the last 4 years, inflation at 2% or below, unemployement at 4% - practically nothing...

  (Víte... Myslím, že přes skandál s Lewinskou - který byl hrozný a nikdo nemůže hájit, čeho se tam prezident dopustil - ale přesto, byl to velmi dobrý prezident. Máme za sebou 7 nejlepších let z hlediska ekonomiky za celý můj život. V posledních čtyřech letech jsme dosahovali čtyřprocentního růstu, inflace nejvýš 2 %, nezaměstnanost na čtyřech procentech - téměř nic...)

  TS: ...But the polls show that instead of looking at that, the Administration, people are looking at the fact that he was so closely associated with Bill Clinton. And he was... he had this unique relationship for a Vice President...

  (Ale výzkumy veřejného mínění ukazují, že místo toho, aby lidé sledovali vládu, spíš sledují, že Gore byl tak úzce spojen s Billem Clintonem. A že tam existoval... že měl tak neobvyklý vztah, na viceprezidenta...)

  RG: Yes, but this has nothing to do with the scandals that you're talking about. I mean that's a personal matter; there's no one whose family life is better than Al Gore's, he has a wonderful family, and you're not gonna have that kind of scandal if Al Gore is in the White House. But you're right: he has not been able to get - yet - sufficient credit for the good economy, and I believe that's because we did not, we Democrats, [do] sufficient job in explaining the American people Al Gore's contribution to that good economy. If I may give you one example...

  (Ano, ale to nijak nesouvisí se skandály, o kterých hovoříte... Chci říct že to je osobní věc; neexistuje nikdo jiný, jehož rodinný život by byl lepší než Ala Gora, má skvělou rodinu, a když bude Al Gore v Bílém domě, k žádnému takovému skandálu nedojde. Ale máte pravdu: Gore nebyl schopen - prozatím - získat uznání za hospodářské úspěchy, a podle mě je důvod v tom, že jsme, my Demokrati, nedostatečně vysvětlovali Američanům, jak Al Gore k těmto hospodářským výsledkům přispěl. Dovolte mi uvést příklad...)

  TS: [...] But the people will look at the record of the Administration as a whole and the fact that he was a central part of this scandal within the Administration... You can't get away from that!

  (Ale lidé se budou dívat na výsledky vlády jako celku, a na to, že Gore byl v samém středu skandálu v této vládě... Z toho se nevykroutíte!)

  RG: I wouldn't describe that as a scandal within the Administration...

  (Nepopisoval bych to jako skandál ve vládě...)

  TS: But the President was impeached, for Heaven's sake!

  (Ale prezident byl téměř odvolán, proboha!)

  RG: Well... yes, for having told less than the truth, to put it mildly, on a matter of a sex scandal, but it's had nothing to do with Al Gore. I mean most Americans understand that Al Gore bears no responsibility for the Lewinsky scandal. It has nothing to do with him.

  (Tedy... ano, protože neřekl celou pravdu, když to vyjádřím mírně, ve věci sexuálního skandálu, ale s tím neměl Al Gore nic do činění. Chci říct, že většina Američanů chápe, že Al Gore nemá za skandál s Lewinskou odpovědnost. Vůbec to s ním nesouvisí.)

  TS: And yet, he was part of the tainted administration.

  (Ale přesto byl součástí zkompromitované vlády.)

  RG: Well, I don't think it is tainted. I think it's an Administration whose economic accomplishments are extraordinary and whose foreign policy accomplishments are really quite positive. So Al Gore has a good base to run, but you're right in one sense, he can't present himself as simply a continuation of Bill Clinton, he can run on a positive aspect, and there are very positive aspects of Bill Clinton's achievements, but go on and explain to the American people what Gore would do, that would be different, and better.

  (No, nemyslím, že je zkompromitovaná. Myslím si, že je to vláda, která dosáhla mimořádných hospodářských úspěchů a jejíž úspěchy v zahraniční politice jsou jistě značně pozitivní. Al Gore má proto od čeho se odrazit, ale v jistém smyslu máte pravdu, nemůže vystupovat prostě jako pokračování Billa Clintona, může založit kampaň na některé pozitivní stránce, a některé Clintonovy výsledky jsou skutečně velmi pozitivní, ale jít dál a vysvětlit Američanům, že Gore bude jako prezident jiný, a lepší.)

  TS: How will Al Gore get away from the scandals that did involve him, I am thinking particularly of the fund-raising? Let's take the 1996, the fund-raising at the Buddhist temple in California...

  (Jak se Al Gore vypořádá se skandály, které se týkají skutečně jeho? Mám na mysli zejména sponzorské příspěvky. Podívejme se na rok 1996, na sponzorskou akci v tom buddhistickém chrámu v Kalifornii...)

  RG: No...

  (Ne...)

  TS: ...for which one of his fund-raisers has actually been convicted on five felony counts?

  (...za kterou byl jeden z jeho spolupracovníků nakonec obviněn z pěti trestných činů?)

  RG: No, that is blown out of all proportions! Let me just give you some facts: It was not a fundraiser, number one...

  (Ne, to je neuvěřitelně nafouknuté! Dovolte mi uvést několik fakt: Nebyla to žádná sponzorská akce, to za prvé...)

  TS: Money was raised, funds were raised.

  (Ale strana na ní získala peníze.)

  RG: No, let me tell you the facts: There's a tape of the Buddhist temple affair, Al Gore appeared to have made no appeal for money, so it wasn't a fundraiser. He had a very enthusiastic Asian-American lady, Mrs. Hsia, who undernose to him got money out of some of these Buddhist monks, and then did something illegal by having them reimbursed [Nevhodná poznámka TP: Vida, i americké strany mají své Libory Nováky...!].There was a limit of one thousand...

  (Ne, dovolte mi uvést fakta: Existuje magnetofonový záznam té záležitosti v buddhistickém chrámu, a podle ní Al Gore nikoho nevyzval ke sponzorování, takže to nebyla žádná sponzorská akce. Měl tam velmi přičinlivou Američanku asijského původu, jistou paní Hsiovou, a ta, za jeho zády, inkasovala peníze od některých buddhistických mnichů, a pak udělala něco protiprávního a zařídila, že jim byly tyto výdaje nahrazeny. Existovalo omezení na tisíc...)

  TS: ...they were reimbursed from a charitable institution, which is illegal.

  (...nahradili jim je z dobročinné instituce, což je nezákonné.)

  RG: But let me tell you something: A Senate Committee, chaired by a Republican, with Republican lawyers, found no evidence that Al Gore knew about those illegal activities. If you wanna talk about scandals and fundraising, let me clear the air and tell you this: The whole system of campaign financing in our country is a national disgrace. The soft money...

  (Ale něco vám řeknu: senátní výbor, v jehož čele stál Republikán, s republikánskými právníky, nenašel žádné důkazy, že Al Gore o těchto nezákonnostech něco věděl. Chcete-li hovořit o skandálech a financování stran, dovolte mi, abych řekl zcela jasně: Celý systém financování politických kampaní v USA je národní ostudou. "Měkké" peníze... [tj. sponozorské příspěvky firem a také jednotlivců nad určitý limit; pozn. TP]

  TS: ...And it's acknowledged to be for decades...

  (A to se uznává už desítky let...)

  RG: Yes.

  (Ano.)

  TS: Every candidate that's stood for the White House has said he is going to reform the system - none of them ever...

  (Každý kandidát do Bílého domu říkal, že systém zreformuje - nikdo z nich nikdy...)

  RG: Not every candidate. This is one of the big differences between Al Gore and George Bush.

  (Ne každý kandidát. To je jeden z velkých rozdílů mezi Alem Gorem a Georgem Bushem.)

  TS: But Clinton said he was going to reform it, didn't he?

  (Ale Clinton řekl, že systém zreformuje, ne?)

  RG: That I... maybe. But let me just tell you about Gore. Gore, as a young Congressman, over 20 years ago, said we should have Federal Government-financed election campaigns, free television - as you do in your country - for the candidates. So we don't have to raise vast amounts of money for the commercials. Gore would get rid of soft money. And he said he would support the McCaine-Finegold bill, which John McCaine pushed very hard in his unsuccessful run for the Republican nomination. Gore is for eliminating the soft money contributions and George Bush opposes that. You know why? Because the Republicans regularly raise twice as much soft money as the Democrats. I've heard an estimate that Bush is gonna raise 300 million dollars between now and November 7th, at least twice as much as the Democrats will.

  (To já... snad. Ale nechte mě mluvit o Gorovi: Gore jako mladý poslanec před více než 20 lety řekl, že bychom měli zavést financování volebních kampaní federální vládou, že by kandidáti měli mít zdarma vysílací čas v televizi - tak jako je to u vás v Británii. Tak bychom nepotřebovali shánět obrovské částky na televizní reklamu. Gore chtěl zakázat "měkké" peníze. A řekl, že podpoří McCainův-Feingoldův návrh zákona, který John McCain ve své neúspěšné kampani na republikánskou nominaci velmi tvrdě prosazoval. Gore je pro zákaz příspěvků z "měkkých" peněz a George Bush s tím nesouhlasí. Víte proč? Protože Republikáni většinou získají dvakrát víc peněz než Demokrati. Slyšel jsem odhad, že Bush do 7. listopadu získá na příspěvcích 300 milionů dolarů, nejméně dvakrát víc než Demokratická strana.)

  TS: You mentioned the Senate Committee that you say that found no evidence of wrong-doing in the Buddhist temple...

  (Zmínil jste se o senátním výboru, který, jak říkáte, nenašel žádné důkazy o pochybení v buddhistickém klášteře...)

  RG (se vztyčeným ukazovákem): By Gore!

  (Z Gorovy strany!)

  TS: But the same Senate Committee did say this. It said: "Having reduced the Democratic National Committee into an arm of the White House, President Clinton and Vice President Gore are responsible for the actions it undertook in their names and at their direction."

  (Ale tentýž senátní výbor řekl toto. Řekl: "Tím, že Demokratický národní výbor učinili pouhým nástrojem Bílého domu, prezident Clinton a viceprezident Gore nesou odpovědnost za to, co výbor učinil jejich jménem a v jejich prospěch.")

  RG: Well, it was run by the Republicans, that committee... But I only can tell you: You asked about the Buddhist temple: Gore did nothing illegal at the Buddhist temple...

  (No, ten výbor ale vedli Republikáni... Můžu vám říct jedině toto: Ptal jste se na buddhistický klášter. Gore se v buddhistickém chrámu nedopustil ničeho nezákonného...)

  TS: So why was he so evasive in his responses? He started talking, first of all, saying it was a community out-reach...

  (Tak proč reagoval tak vyhýbavě? Nejdřív ze všeho řekl, že to bylo setkání s místní komunitou...)

  RG: It was!

  (Bylo!)

  TS: ...then he said it was finance-related, then it was a donor-maintenance event...?

  (pobavený výraz) (...potom řekl, že to mělo finanční stránku, pak šlo o setkání s dárci...?)

  RG: Look. It's not evasive, he's describing it exactly right. Let me tell you something: If this had been a synagogue, or a church, do you think we'd be hearing about it? No! [...] It's total hypocrisy to raise this. Do you know how much money was raised at that famous Buddhist temple?

  (Podívejte. To není vyhýbavost, popisuje to naprosto přesně. Něco vám řeknu: Kdyby to byla synagoga nebo kostel, myslíte si, že bychom o tom někdy uslyšeli? Ne! [...] Je to absolutní pokrytectví. Víte, kolik peněz bylo v tom slavném buddhistickém klášteře získáno?)

  TS: 163 thousand...

  (163 tisíc...)

  RG: Yes! Do you know how much George W. Bush's supporters put into advertismenets to say McCaine was against breast cancer research? Two million dollars, which is being investigated by the Federal Collection Committee.

  (Ano! A více, kolik vložili stoupenci George W. Bushe do reklam, podle kterých byl McCaine proti výzkumu rakoviny prsu? Dva miliony dolarů, teď to vyšetřuje Federální výbor pro sbírky.)

  TS: You say it's all hypocrisy, it's blown out of proportion...

  (Říkáte, že je to celé pokrytectví, že je to nafouknuté...)

  RG: You'd have to get rid of the whole system!

  (Musel byste odstranit celý systém!)

  [...]

  TS: When he was questioned particularly on the discussion of how TV ads will be financed with both the hard and soft money, then he was reduced to saying in his explanation that he drank a lot of ice tea and therefore took frequent bathroom breaks and wasn't in the room. If this is not evasive, what is?

  (Když ho vyslýchali ohledně debaty, jak financovat televizní reklamu z "tvrdých" a "měkkých" peněz, zmohl se pouze na vysvětlení, že často z jednání odcházel ne záchod, protože vypil mnoho ledového čaje. Co už může být vyhýbavější?)

  RG: Well...

  (No...)

  TS: Does America want a President who takes so many bathroom breaks he's not there at key moments?

  (Přeje si Amerika mít prezidenta, který odchází tak často na záchod, že není v klíčových chvílích na místě?)

  RG: Look, the bottom line is Al Gore has done nothing illegal, and nothing wrong. [...] Let's get to the basics. The basics, Tim, are this: Al Gore unlike George Bush wants to eliminate this corrupting influence of money on American politics...

  (Podívejte se, důležité je, že Al Gore se nedopustil ničeho nezákonného. [...] Zaměřme se na to základní. A základní je, Time, toto: Al Gore na rozdíl od George Bushe chce eliminovat korupční vliv peněz na americkou politiku...)

  TS (sarkasticky): He has acknowledged that he's an imperfect messenger in this, hasn't he?

  (Gore sám přiznal, že je v tomto směru nedokonalým poslem, že?)

  RG: Yes, all politicians are.

  (Ano, jako každý politik.)

  TS (zadržuje smích): Well... He seems to have exploited all the available loopholes and still come up with some new ones, as far as campaign financing is concerned.

  (No... Jak se zdá, pokud jde o financování kampaní, využil všemožných skulin v zákonech a stále objevuje nové .)

  RG: And what do you think George Bush has done? Look at the special interests...

  (A co myslíte, že dělal George Bush? Podívejte se na zájmové skupiny...)

  TS: So it's okay because other people do it? Someone's got to stop, someone's got to have the principles to stop!

  (Takže je to v pořádku, protože to dělají i jiní? Někdo s tím musí přestat, někdo musí být natolik zásadový, aby to ukončil!)

  RG: That's why Al Gore should be President. He has the principles to put an end to it and George Bush doesn't. I mean that's... Look at the McCaine-Feingold bill, it's a specific bill which would end soft money. Gore is for it - and Bush is against. I think that tells you the whole story right there. Why? Because the Republicans rely on these big contributions much more than the Democrats, and can't do without them. McCaine had the courage to say that we should give them up.

  (A proto by měl být Al Gore prezidentem! Je natolik zásadový, aby to ukončil, a George Bush není. Chci tím říct... Podívejte se na McCainův-Feingoldův návrh zákona, to je konkrétní zákon, který by měl zakázat "měkké" peníze. Gore ho podporuje - a Bush je proti. Myslím, že tím je to všechno jasné. Proč? Protože Republikáni jsou na těchto velkých příspěvcích mnohem závislejší než Demokrati a nemohou bez nich být. McCaine měl odvahu říct, že že bychom se jich měli vzdát.)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|