čtvrtek 15. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Zdravotnictví:
 • Šokující chyby britských lékařů, páchané na pacientech - jak je tomu v ČR? Nekompetence britského univerzitního managementu:
 • Durhamská jatka: Durhamská univerzita se náhle rozhodla zlikvidovat tamější bohemistiku Byrokracie:
 • Proč nechce Český telecom mé peníze? (Tomasz Mackowiak, Gazeta Wyborcza) Gusinskij, CME, CET 21 a televize Nova:
 • Helsinský výbor amerického Kongresu odsoudil zatčení Vladimíra Gusinského jako útok na svobodu médií
 • Ruský magnát Gusinskij chtěl ovládnout CME (CET 21)
 • ČNTS posílá CET 21 do konkurzu (CME) Extremismus Britských listů:
 • Když slepý vede slepého. O pí. Bánomové a p. Čulíkovi (Robert Izak)
 • Extremistické názory Britských listů: požadují lidskou důstojnost pro Romy a chtějí dobrou Českou televizi (Jan Čulík) Automobilismus:
 • Jak přimět pražské řidiče, aby dávali přednost chodcům? (Václav Pinkava)
 • Zraníte-li v USA chodce na přechodu, jdete za mříže (Jiřina Fuchsová) Poznámky k Britským listům:
 • Italský fotbalový rozhodčí, klima v USA, Kosovo a genetický kód (Miloš Zahradník)
 • Nucená správa, genetika a Kosovo (Ferdinand) Pozůstatky komunismu:
 • Korea (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Nekompetence britského univerzitního managementu

  Durhamská jatka: Durhamská univerzita se náhle rozhodla zlikvidovat tamější bohemistiku

  Durham je historické katedrální město na severovýchodě Anglie.

  Prof. Lisa Warnerová

  Toto prohlášení bylo odesláno e-mailem ve středu 7. června všem zaměstnancům University of Durham:

  "Přestáváme přijímat studenty pro existující kurzy v oboru ruština. Dosavadní přijeti přihlášek odráží velmi silný celostátní nedostatek zájemců o studium tohoto oboru. Existující studenti budou dovedeni až do konce studia. Ustinovův ústav bude sloučen s větším akademickým celkem. Budeme uvažovat o vytvoření Ustinovovy školy mezinárodních studií a o posílení Jazykového střediska."

  Znamená to likvidaci ruských a slovanských studií v Durhamu (včetně vyučování češtiny a bohemistiky). Toto prohlášení se objevilo na internetu dříve, než byli informováni zaměstnanci katedry slovanských studií. Sama jsem byla povolána na neobyčejně krátký a strohý pohovor k tajemníku školy dr. Johnu Hoganovi v úterý 6. června.

  Před zveřejněním tohoto prohlášení nedošlo k žádnému jednání se mnou ani se členy katedry slovanských studií.

  Ustinovův ústav pro studium střední a východní Evropy byl založen před čtyřmi lety na základě existující katedry ruštiny. Dostal nové učitelské místo v oboru českých studií, financované výborem HEFCE (britský státní výbor pro financování univerzit). Místo vzniklo na základě znepokojení britské vlády ohledně špatného stavu studia slovanských jazyků na britských vysokých školách. Ústav byl založen v roce 1997 za přítomnosti sira Petera Ustinova, ruského generálního konzula a českého velvyslance. Od té doby jsme vybudovali katedru, jejíž výuka v oboru slovanských studií patří mezi nejlepší v Británii. Za čtyři roky své existence jsme neobdrželi jedinou kritickou připomínku ohledně našeho pokroku a naší činnosti od vedení univerzity. Naopak, letos jsme dostali grant ve výši 10 000 liber na vybudování knihovny v oboru studií středovýchodní Evropy, dvě stipendia, financovaná univerzitou a rektor univerzity souhlasil se jmenováním druhého profesora. Jmenovací rada, jejímž předsedou byl rektor sir Kenneth Calman, se sešla 31. května. Byl identifikován vynikající kandidát. Rektor univerzity mi na rozloučenou řekl: "Vy a já a pokladník univerzity se během následujících dní sejdeme k diskusi o vašem ´balíčku´. (Šlo o dokument, který jsem poslala plánovací skupině univerzity předchozí týden.) Jmenovací výbor dokončil svou práci s optimismem. Následující úterý jsem dostala od rektora zprávu prostřednictvím univerzitního tajemníka.

  University of Durham informovala v téže internetové zprávě své zaměstnance o svých nynějších finančních potížích. Její rozhodnutí a) nejmenovat druhého profesora v oblasti slovanských studií b) nenahradit Steva le Fleminga, který v září odchází do důchodu po 36 letech služby ruským studiím a c)v podstatě zlikvidovat vyučování slovanským studiím na Durhamu je součástí finančních škrtů, o nichž univerzita nyní rozhodla.

  První informací, kterou jsem jako činitel odpovědný za rozpočet Ustinovova institutu (stejně jako všichni členové univerzity) obdržela o finanční krizi na univerzitě, byl rektorův projev k této věci na schůzi Senátu 23. května a dopis od pokladníka univerzity ze dne 24. května.

  Upřímně řečeno, jsem překvapena, že rektor a další vedoucí pracovníci univerzity, kteří snad měli povědomí o velikosti finanční krize (i když o tom sama nemám žádné další podrobnosti) souhlasili se jmenováním druhého profesora pro středo a východoevropské studie, určili datum pohovorů na 31. května, pozvali kandidáty (jednoho ze Spojených států) i hodnotitele, což univerzitu stálo nemalé částky, a provedli pohovory, aniž by naznačili, že existuje nějaký problém. V současnosti máme na katedře 128 studentů (25 v zahraničí). V posledním ročníku máme letos 35 studentů a loni získalo z 20 končících studentů 7 červený diplom. Navzdory poklesu zájmu studentů o studium moderních jazyků v Durhamu, počet přihlášek ke studiu ruštiny roste.

  Jedním z problémů je to, že univerzita nás vnímá jako "malou" jednotku - protože naše odtržení od školy moderních jazyků bylo špatně naplánováno.

  Žádám vás naléhavě v zájmu této disciplíny, abyste podnikli veškeré kroky, které uznáte za vhodné, k dosažení co nejširší publicity ohledně rozhodnutí rektora Durhamské univerzity a ohledně podpory pro naši věc. Rektorovy adresy jsou uvedeny níže.

  Professor Sir Kenneth C. Calman,
  Vice-Chancellor & Warden,
  University of Durham,
  Old Shire Hall,
  Durham, DH1 3HP.
  Fax 0191 374 7217
  E-mail: Vice.Chancellor@durham.ac.uk
  Prosím, pošlete kopie veškeré korespondence na tyto adresy:
  E.A.Warner@durham.ac.uk
  LisaWarner@aol.com
  Kathleen.Lowson@durham.ac.uk

  S pozdravem,

  profesorka Lisa Warnerová


  The following statement was sent out on the web to all staff of the University of Durham on Wednesday 7 June.

  "No further recruitment be made to named degree programmes in Russian. Current acceptances of offers made reflect a severe national shortage of candidates in this area. Commitment to enable existing students to complete degrees will be maintained. The Ustinov Institute be merged into a larger academic unit. Consideration be given to the creation of a Ustinov School of International Studies, and to the strengthening of the Language Centre."

  It effectively means the end of Russian and Slavonic Studies in Durham. The statement appeared on the web before members of the Department of Slavonic Studies had been informed. I myself was summoned to the briefest and curtest of meetings by the registrar Dr. John Hogan at 4.30 p.m. on Tuesday 6 June.

  No discussions, negotiations or comments with or to myself, or other members of the Department of Slavonic Studies, regarding this proposal were made prior to the announcement.

  The Ustinov Institute for the Study of Central and Eastern Europe was set up 4 years ago on the basis of the existing Department of Russian. It received a post in Czech Studies funded by HEFCE in response to the Government's concern about the state of Slavonic languages in higher education. The Institute was inaugurated in 1997 in the presence of Sir Peter Ustinov, the Russian Consul General and the Czech Ambassador. Since then we have built a unit whose provision of excellence in Slavonic Studies is among the highest available in Britain. Over the 4 years of our existence we have received not one single adverse comment about our progress and activities from the senior management of the University. On the contrary we received this year a grant of L10,000 to enhance library holdings for Central and East European Studies, 2 University-funded studentships and the Vice-Chancellor's agreement to appoint a second professor. The appointing committee, chaired by the Vice-Chancellor Sir Kenneth Calman met on 31 May. An outstanding candidate was identified. The Vice-Chancellor's parting words to me were "you and I and the Treasurer will meet in the next few days to discuss a "package"". (This was a reference to a paper I had sent to Resources Planning Group the previous week). The appointing committee ended on an upbeat note. The following Tuesday I received the Vice-Chancellor's message via the Registrar.

  The University of Durham, in the same web message informed staff of its current financial difficulties. Its decision to a) not appoint a second senior post to Slavonic Studies, b) not to replace Steve le Fleming who retires in September after 36 years of devoted service to Russian studies, c) to effectively disband the teaching of Slavonic Studies as a discipline in Durham - are part of the financial cuts envisaged by the University.

  The first intimation I, as Budget Officer for the Ustinov Institute (or indeed any other mainstream members of the University), had of any financial crisis in the University was the Vice-Chancellor's announcement to this effect at the Senate meeting of 23 May and the note from the Treasurer on 24 May (copy enclosed).

  Frankly, I am astonished that the Vice-Chancellor and senior managers of the University, who presumably knew the magnitude of the crisis, (although this, in fact, is unclear to me) agreed to the appointment of a Chair in Central and East European Studies, fixed an interview date for 31 May, invited candidates (one from America) and assessor at some considerable cost to the University and held interviews at no point allowing any hint of a problem to emerge.

  At present we have 128 students on courses in our Department (including 25 abroad). We have 34 finalists this year and last year from 20 finalists we had 7 first class degrees. In spite of a substantial drop in Modern Languages applications in Durham, applications in Russian have increased. Through T900 (Modern Languages) we have 23 CF/UFs and through our Russian/Politics, Russian and Russian with Central and E. European Area Studies we have 10 CF/UFs

  One of our problems in terms of the University's perception of our 'smallness" is that because our split from the School of Modern Languages was badly planned only students taking 5 (out of 6 modules) in Slavonic Studies count as 'ours' i.e. students taking 4 out of 6 (equivalent of Single Honours) or 3 out of 6 (equivalent of Joint Honours) still apply to take a degree in Modern Languages (with Russian).

  As a matter of urgency for the sake of the discipline, I would ask you to take what measures you think appropriate, in terms of publicising the Vice-Chancellor's statement and of offering support. The Vice-Chancellor's addresses are as follows:

  Professor Sir Kenneth C. Calman,

  Vice-Chancellor & Warden,

  University of Durham,

  Old Shire Hall,

  Durham, DH1 3HP.

  Fax 0191 374 7217

  E-mail: Vice.Chancellor@durham.ac.uk

  I would be grateful if copies of any correspondence could be e-mailed to the following addresses:

  E.A.Warner@durham.ac.uk

  LisaWarner@aol.com

  Kathleen.Lowson@durham.ac.uk

  Yours sincerely,

  Professor Lisa Warner.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|