středa 21. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Rozhovor s poslankyní za ODS, členkou stálé komise pro sdělovací prostředky:
 • Kateřina Dostálová: Rada ČT musí zasedat veřejně (rozhovor vedl Tomáš Pecina) Česká televize:
 • Antipluralitní rozhodnutí Rady České televize:Když někdo jednostranně kritizuje ČT, ČT má právo také vysílat jednostranné informace, jsou-li "správné" (Jan Čulík)
 • Klaus v Dobrém ránu (Jan Lipšanský) Novinářství a politika:
 • Čulík si plete činitele politických stran s občanskými aktivisty (Josef Brož) Romové a Češi:
 • Národ J.A.Komenského aneb kvalitní vzdělání pro všechny, nebo jen pro někoho ? (Karolina Bánomová)
 • Ad Romové: Nechci problém popisovat, chci jej řešit II. (Alena) Ekologie a MMF:
 • Heidelberg partnerem zasedání MMF - a to má být dobře? (Štěpán Kotrba) Vyhnanci ze střední Evropy v Německu:
 • Článek o Erice Steinbachové v  Sueddeutsche Zeitung (přeložil Aleš Zeman) Drastické aspekty dnešního přistěhovalectví:
 • Mrtví z Doveru (Ivan Hoffman)
 • K tragédii udušených čínských imigrantů
 • Rozpory v ženevské konvenci o uprchlících
 • Londýn: Pohřeb Slovenky Nataši Tatarové (Guardian)
 • Otevřenější imigrační politika by vedla k rozkvětu ekonomiky a lidi by neumírali v nákladních automobilech (Guardian) Poznámka:
 • Obětavost po česku (Václav Pinkava) Automobilismus:
 • V ČR nemají chodci přednost na přechodu (Jan Lipšanský) Reakce:
 • Čulík je bezcharakterní manipulátor a lhář a kálí do vlastního hnízda. A také o anglických fotbalových chuligánech (Robert Izak, JČ)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Antipluralitní rozhodnutí Rady České televize: "Když někdo jednostranně kritizuje ČT, ČT má právo také vysílat jednostranné informace"

  Jan Čulík

  Poté, co management České televize požadoval od Zdeňka Šámala, aby v Událostech odvysílal jeho
  dvoustránkové prohlášení o tom, že prý Václav Klaus na vedení ČT nevyvíjel "žádný nátlak", podal Tomáš Pecina z Britských listů Radě ČT v této věci stížnost na Dušana Chmelíčka.

  V této stížnosti Radě ČT poukazoval Pecina na to, že Dušan Chmelíček porušil zákon o rozhlasovém a televizním vysílání tím, že požadoval od Zdeňka Šámala odvysílání jediného názoru, totiž názoru managementu ČT, na kontroverzi kolem odvolání Romana Proroka. Konkrétně ve stížnosti Tomáš Pecina argumentoval:

  "Z platné zákonné úpravy, zejména ze zákona o rozhlasovém a televizním vysílání a zákona o České televizi, lze usuzovat, že ČT má právo zařazovat v závažných případech do vysílání svá vlastní stanoviska, avšak jedině způsobem, který není v rozporu s požadavkem vyváženosti a nestrannosti informací a podmínkami výkonu veřejné služby, tedy např. ve zvláštním bloku výrazně odděleném od běžných pořadů. Zařazení textu prohlášení do hlavního zpravodajského pořadu, na který jsou kladeny z hlediska vyváženosti a objektivity informací zvýšené nároky, by bylo s těmito zákonnými požadavky zjevně v rozporu, a kdyby pan Šámal pokynu uposlechl, porušil by tím ustanovení § 73, odst. 1, písm. c), a § 74, písm. f), zákoníku práce."

  Jak vyplývá z níže uvedené citace, Rada ČT rozhodla, že Dušan Chmelíček naléháním na odvysílání jednostranné informace neporušil zákon, protože předchozí informace o této věci v MFD a v Lidových novinách byly také jednostranné, a to z opačného hlediska, takže se to všechno dohromady pěkně vyrovnalo. Zdá se, že Rada ČT analyzovala skutečnost a rozhodla, že to, jak byla záležitost interpretována v prohlášení managementu ČT, je jediná možná správná interpretace věci: "Pravda korigovala zaujatost, pocházející od vlivného média." Je tento nepluralitní postoj moudrý?

  4) Stížnost RZ na ŘZ J. Hodače a T. Peciny na GŘ D. Chmelíčka

  Rada se zabývala "Stížností na postup ředitele zpravodajství Jiřího Hodače ve věci zveřejnění Tiskové zprávy v hlavní zpravodajské relaci Události" V této souvislosti Rada konstatovala, že stížnost podaná na ředitele zpravodajství Jiřího Hodače nespadá do působnosti a pravomoci Rady ČT. Jak vyplývá z § 8 odst. 1 písm. e) Zákona č. 483/1991 Sb. o České televizi v platném znění, je Rada ČT oprávněna rozhodovat pouze o stížnostech týkajících se ředitele, přičemž ředitelem se podle § 8 odst. 1 písm. a) téhož zákona rozumí generální ředitel České televize. Rada proto v dané věci nemůže přijmout žádné rozhodnutí.

  Dále se Rada zabývala stížností na generálního ředitele ČT ve stejné věci, která byla podána Tomášem Pecinou. Rada přijala následující stanovisko:

  a) způsob mediální prezentace posledních událostí v redakci zpravodajství ČT, zvláště v denících Mladá fronta Dnes a Lidové noviny, byl jednostranný, neodpovídal skutečnému stavu věcí a silně poškozoval mediální obraz České televize. Po prošetření celé záležitosti Rada konstatovala, že odvolání Romana Proroka bylo ovlivněno profesními důvody a v žádném případě ne politickými důvody.

  b) ve věci "Tiskové zprávy z 15. 6. 2000" vyjadřující stanovisko ČT Rada proto konstatuje, že v kontextu celé situace a mediálního zkreslování skutečného stavu věcí bylo zveřejnění této zprávy (anebo alespoň jejích podstatných částí) v souladu s § 2 Zákona č. 483/1991 Sb. o České televizi, protože bylo vedeno snahou poskytnout veřejnosti objektivní informace v situaci, kdy jiné vlivné médium informovalo o případu jednostranně.

  c) Rada konstatovala, že personální otázky, které se v souvislosti s danou věcí objevily a které vznikaly už v minulosti, jsou v kompetenci generálního ředitele ČT v rámci pracovně-právních vztahů.

  d) Rada na základě výše uvedených skutečností rozhodla, že stížnost Tomáše Peciny je neodůvodněná.

  Člen Rady M. Rejchrt na základě § 3 ost. 3 Jednacího řádu Rady ČT zahrnuje do zápisu odlišné stanovisko od konečného rozhodnutí Rady v bodu 4: Rada ČT měla vyslechnout signatáře stížnosti na ŘZ J. Hodače a pak teprve zaujmout stanovisko.

  Nzbývá mi nic jiného než vyjádřit velké zklamání nad nedostatkem pluralitního myšlení Rady ČT při rozhodování o Pecinově stížnosti. Two wrongs do not make a right, zní anglické přísloví: Když se udělají dvě věci špatně, neznamená to přece, že výsledek je dobrý.

  I pokud by bylo pravda, že způsob, jak o celé kontroverzi ohledně odvolání Romana Proroka psaly Mladá fronta Dnes a Lidové noviny, byl zkreslený a zaujatý, není moudré, že si Rada České televize myslí, že to dává vedení ČT právo porušit zákon (který požaduje, aby Česká televize vysílala vyvážené informace) a napravit neobjektivnost tisku jiným jediným (a tedy nutně neobjektivním - nemluvím ani o tom, že bylo špatně napsané) prohlášením managementu ČT.

  Má-li vykonávat Rada České televize na ČT kultivující vliv, musí trvat na tom, aby Česká televize byla pluralitní a vysílala objektivní a mnohostranné informace za všech okolností a za všech okolností dodržovala zákon. Přijetím názoru, že vysvětlení managementu ČT bylo jediné správné a pluralitního pohledu nebylo třeba, se totiž Rada ČT v očích veřejnosti diskredituje. Proč? Protože to prohlášení managementu ČT bylo nepřesvědčivé.

  Znamená nynější rozhodnutí Rady České televize, že kdykoliv někde nějaké české noviny otisknou článek zaujatý proti ČT, Dušan Chmelíček bude mít právo reagovat na to v Událostech zase prohlášením, monolitně vyjadřujícím názory vedení ČT? Nevznikne tak z Událostí něco trochu podobného pořadu Volejte řediteli?

  Promítněme si to do britského kontextu. Představme si, že by například bulvární deník The Sun (který vlastní magnát Rupert Murdoch, pro jehož satelitní televizní impérium BskyB je BBC nepřííjemnou konkurencí) vedl proti BBC mediální kampaň (což se skutečně děje). Je zcela zjevné, že by BBC přišla o veškerou svou autoritu, kdyby této kampani čelila zařazováním prohlášení vlastního managementu do svých zpravodajských relací a nikoliv mnohostrannou analýzou daného problému, v níž je nutno slyšet všechny relevantní hlasy. Jiří Hodač tohle musí přece dobře vědět z Británie - jistě slyšel mnoho pořadů BBC, v nichž se analyzovaly interní problémy BBC ostrými rozhovory redaktorů BBC s příslušnými vysokými činiteli BBC. Reportéři přitom zaujímají v rozhovorech zcela nezávislé, kritické stanovisko vůči svým šéfům, a reportáž vždycky přinese i jiné názory k danému tématu. Jedině tak si může veřejnoprávní televize (každá televize) zachovat integritu a autoritu.

  Opakuji: televize si získává autoritu u veřejnosti objektivním, nezávislým a všestranně kritickým zhodnocením daného problému - I TEHDY, když se to týká kontroverze uvnitř jí samotné. Autoritu ztratí, pokud na zkreslenou informaci zvnějšku reaguje pokusem odvysílat jen jediný názor.

  Totéž se přirozeně týká i Rady České televize. Tato Rada by si ve svém vlastním zájmu měla dávat pozor, aby se neuváženými či zbrklými rozhodnutími u veřejnosti nezdiskreditovala. Pokud chtěla reagovat smířlivě a dosáhnout kompromisu, nemusela snad Chmelíčka hned vyhodit, jak ve své stížnosti navrhoval Tomáš Pecina. Stačilo však, aby potvrdila autoritu zákona a platnost principu plurality ve zpravodajství České televize. Je absurdní, že Rada nyní snad vlastně povolila ČT, že může zákonné ustanovení o vyváženosti vysílání (prezentaci více názorů k jediné věcii) obcházet odvysíláním komuniké svého managementu, kdykoliv nějaké noviny zveřejní o ČT "nevyváženou" informaci.

  Opakuji ještě jednou: dobrá veřejnoprávní televize nemůže jen reagovat jediným názorem na kritiku, ale musí přinést k dané problematice celé spektrum existujících pohledů, aby si divák mohl sám utvořit vlastní názor. Pokusí-li se televize odvysílat jen jediný, nijak nezpochybněný vlastní názor k věci, ohrozí tím svou důvěryhodnost, protože to bude působit jako vlastní reklama.

  Poznámka TP: Že Rada Chmelíčka odvolávat nemusela? V  tom je právě háček, pane Čulíku. Musela, a ve vší smířlivosti tvrdím, že i měla. One cannot unring a bell [a ne abyste to zase překládal! - i když, jestli to dokážete...]: Kdyby Rada přípustila oprávněnost mé stížnosti, znamenalo by to, že ředitel Chmelíček propustil pro závažné porušení pracovní kázně člověka, který se neprovinil ničím jiným, než že trval na dodržování zákona, a to ve věci, která není marginální, ale docela podstatná a klíčová. Kromě toho by to znamenalo, že ředitel veřejnoprávní televize vůbec nerozumí elementárním pojmům nestrannost a vyváženost informací. Vy byste chtěl, aby takový člověk řídil televizi? - Ze zamítnuté stížnosti mám pochopitelně trochu hořký pocit, stejně jako Vy, ale ještě víc se děsím toho, jakého fackovacího panáka si teď velikáni místní politické scény z Dušana Chmelíčka udělají. Tím, že neodstoupil sám a nechal se od Rady takto potupně podržet, ztratil ředitel zbytek integrity a stal se hadrákem na politickém hřišti. Naposledy si kopnul Klaus, kdo bude další?  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|