středa 25. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Skandální odpověď Rady pro vysílání na žádost o informace:
 • Britské listy se budou soudit s Radou RTV (Tomáš Pecina) Výroky politiků:
 • Ivan Langer protestuje: "Veřejnoprávní televizi zrušit nechci." Skutečně ne? (Ivan Langer, Jan Čulík) Česká televize:
 • Belgický král v Ostravě, Pavel Bouda v Praze (Jaroslav Plesl) Zákony v ČR:
 • Volební právo značně omezené? (Zdenka Jelenová) Blízký východ:
 • Tři miliony Palestinců jsou ve vězení, které bývalo jejich domovem (Guardian)
 • Oni a my: co je důvodem nynějšího jednání Izraelců (Guardian) Oznámení:
 • Únik ropné látky z PTZ Nelahozeves
 • Informace o činnosti brněnské pobočky Amnesty International Zemřel Eduard Goldstuecker:
 • "Eduard Goldstuecker: Mluvím z vnitřní emigrace" - Ukázka z jeho argumentace na setkání českých intelektuálů v klášteře Teplá v říjnu 1995. Bytová otázka:
 • Paneláky (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Skandální odpověď Rady pro vysílání na žádost o informace

  Britské listy se budou soudit s Radou RTV

  RADA ČESKÉ REPUBLIKY
  pro rozhlasové a televizní vysílání
  100 00 Praha 10, Krátká 10 Tel.: 02.781 38 30 Fax: 02.781 08 85 e-mail: info@rrtv.cz http://www.rrtv.cz

  Rozhodnutí

  Účastník řízení: Tomáš Pecina

  Čj.: Ri/l/00/2667 Vyřizuje: Mgr. Ondřej Bartošík Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") vydává na základě ustanovení § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu) toto

  rozhodnutí:

  Žádosti účastníka řízení o informace, vztahující se k vlastnickým strukturám provozovatelů televizního vysílání ze dne 24. 9. 2000, doručené Radě dne 24. 9. 2000 a evidované pod č. j. 3063 v knize došlé pošty Úřadu Rady,

  se nevyhovuje.

  Odůvodnění: Dne 24. 9. 2000 obdržela Rada žádost od účastníka řízení (došlé č.j. 3063), ve kterém označuje informace, které mu Rada na základě jeho žádosti ze dne 15.8.2000 (došlé č. j. 2509) poskytla, za nedostačující z hlediska zákona o svobodném přístupu k informacím, protože Rada se vlastnickou strukturou provozovatelů televizních stanic zabývá a pojmem "konečný vlastník", který je pro činnost regulátora klíčový, běžně pracuje. Rovněž tvrdí, že Úřad vycházel ve své odpovědi z jiné interpretace zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, než s jakou pracuje Rada.

  Rada posoudila výše uvedenou žádost a dospěla k závěru, že účastníku řízení byly poskytnuty vyčerpávající informace, které je dle zákona o svobodném přístupu k informacím Rada povinna podat a to již v odpovědi na jeho první žádost o informace ze dne 15. 8. 2000.

  Úřad podle ustanovení § 7 zákona č. 103/1992 Sb. o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, v platném znění, pouze zajišťuje činnost Rady, což v praxi znamená, že nemá samostatnou působnost a je plně podřízen rozhodování Rady jako její servisní orgán. V žádném případě tedy nemůže nastat rozpor v interpretaci, jak tvrdí účastník řízení.

  Dle ustanovení § 2 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb. v platném znění se tento zákon nevztahuje na poskytování informací podle zvláštního právního předpisu.

  Případ FTV Premiera, který uvádí účastník řízení jako analogický, se vztahuje k právě probíhajícímu správnímu řízení, a informace o něm je tedy možno v souladu s ustanovením § 23 zák.č. 71/1967 Sb., o správním řízení v platném znění sdělovat pouze účastníkům probíhajícího správního řízení, případně jiným osobám, které prokáží odůvodněnost svého požadavku. Vzhledem k tomu, že účastník řízení mezi tyto osoby nepatří, není možno mu v této věci informace poskytnout.

  Pokud bude účastník řízení chtít zjistit vlastnickou strukturu jednotlivých společností navazujících na provozovatele vysílání a přesahujících rozsah údajů, uvedených v § 11 odst. 1 zákona 468/1991 Sb. v platném znění, potom bude nezbytné obrátit se přímo na jednotlivé provozovatele a nikoliv na Radu.

  V souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. a) zák. č. 106/1999 Sb. v platném znění, Rada informaci neposkytne, pokud byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí.

  Pokud Rada žádosti, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom, v souladu s ustanovením § 15 odst. l zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve lhůtě pro vyřízení žádosti, rozhodnutí.

  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada tak, jak je uvedeno ve výroku.

  POUČENÍ:

  Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání k Radě, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

  V Praze dne 19. 10. 2000

  JUDr. Zdeňka Hůlová
  místopředsedkyně Rady České republiky
  pro rozhlasové a televizní vysílání  Taková odpověď je zcela nedostatečná a Rada ji stěží bude schopna obhájit před soudem; dá se dokonce říct, že dosud žádný výstup Rady neukázal tak jasně, do jaké míry pohrdají radní veřejností, kterou ze zákona zastupují a z jejíchž daní jsou ostatně i placeni. Informace, kdo je vlastníkem komerčních televizních stanic, nesouvisejí se žádným konkrétním správním řízením, jsou pro transparentnost mediálního prostředí klíčové a musejí být bezpodmínečně k dispozici veřejnosti.

  Britské listy jsou přesvědčeny, že Rada v tomto případě hrubým způsobem porušila své povinnosti a jednala v rozporu se zákonem, podávají proti uvedenému rozhodnutí odvolání a v případě, že neuspějí, budou Radu o poskytnutí informací žalovat. (TP)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|