středa 25. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Skandální odpověď Rady pro vysílání na žádost o informace:
 • Britské listy se budou soudit s Radou RTV (Tomáš Pecina) Výroky politiků:
 • Ivan Langer protestuje: "Veřejnoprávní televizi zrušit nechci." Skutečně ne? (Ivan Langer, Jan Čulík) Česká televize:
 • Belgický král v Ostravě, Pavel Bouda v Praze (Jaroslav Plesl) Zákony v ČR:
 • Volební právo značně omezené? (Zdenka Jelenová) Blízký východ:
 • Tři miliony Palestinců jsou ve vězení, které bývalo jejich domovem (Guardian)
 • Oni a my: co je důvodem nynějšího jednání Izraelců (Guardian) Oznámení:
 • Únik ropné látky z PTZ Nelahozeves
 • Informace o činnosti brněnské pobočky Amnesty International Zemřel Eduard Goldstuecker:
 • "Eduard Goldstuecker: Mluvím z vnitřní emigrace" - Ukázka z jeho argumentace na setkání českých intelektuálů v klášteře Teplá v říjnu 1995. Bytová otázka:
 • Paneláky (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Volební právo značně omezené?

  Zdenka Jelenová

  Myslím, že by se BL měly v současné době více začít zabývat nastávajícími volbami, respektive praktickou stránkou nového volebního zákona. Nejde totiž pouze o to, zda a jakým způsobem jím zřejmě budou omezena práva malých stran. Zatím jsem nikde nezaznamenala diskusi o tom, že nový volební zákon v sobě nese i poměrně podstatné omezení práv občana-voliče.

  Při letošních volbách bude - pokud ještě nebude zákon změněn - docházet k paradoxním situacím. Malý příklad: Řekněme, že si občan, dychtivý naplnit své volební právo a již rozhodnutý pro tu "svou" stranu, cestou k volební místnosti zlomí nohu. Jeho právo volit je v tomto okamžiku závislé na tom, zda se nejbližší nemocnice nachází právě v tom jeho volebním okrsku. Pokud ano, není nic ztraceno. Za pár hodin za ním přijdou s přenosnou volební urnou a může svůj hlas odevzdat. Pokud ho ovšem záchranka odveze byť i jen o pár metrů za hranice okrsku, o možnost volit v tom okamžiku přichází. I když se nachází ve stejném městě, ve stejném kraji s totožnou kandidátkou. Stejně tak budete zbaveni možnosti volit, pokud budete u někoho na  návštěvě, a dokonce i pokud budete členem volební komise v jiném okrsku, než máte bydliště, a nedokážete se během dne do toho svého dopravit (což mi připadá nejkurióznější, protože jednou z podmínek pro členství v okrskové volební komisi je způsobilost člena k volbám) - toto bude samozřejmě problémem především na malých vesnicích, kam politické strany vysílají často členy z města.

  Protože letos neexistují volební průkazy, můžete (alespoň podle současného výkladu okresních úřadů, který podávají členům okrskových volebních komisí) volit pouze ve volebním okrsku, kde máte trvalé bydliště. Přenosné urny například v nemocnicích sice budou, leč pouze pro lidi bydlící kolem nemocnice, protože přenosná urna nesmí opustit hranice okrsku. Na tomtéž nemocničním pokoji tak bude moci babička, která bydlí pod nemocnicí, klidně hlasovat, její spolutrpící na vedlejším lůžku však nikoliv, neboť bohužel bydlí pár metrů za hranicí okrsku. Volební právo má zaručené zákonem, jeho výkon jí však umožněn nebude. Její chyba - má být zdravá (řekli si zřejmě naši zákonodárci, když volební zákon schvalovali). Nebo z jakého jiného důvodu znemožnili volbu podle mého názoru poměrně početné skupině potenciálních voličů?

  Nejzajímavější na celé věci je fakt, že po pozorném prostudování volebního zákona v něm explicitní vymezení vztahu mezi právem volit, místem, kde vám to musí být umožněno, a místem vašeho trvalého bydliště nenajdete.

  Přesněji řečeno, podle § 4 tohoto zákona:

 • Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

 • Překážkami výkonu volebního práva podle odstavce 1 jsou:
  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
  • zbavení způsobilosti k právním úkonům,
  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,
  • výkon základní nebo náhradní vojenské služby, vyžaduje-li to bezpečnost státu.

  A to je vše, co je tam řečeno o právu volit. Nikde není upřesněno, že právo volit může volič uplatnit pouze v místě - ať již obci či volebním okrsku - svého trvalého bydliště. Přesným dodržením tohoto zákona by mi teoreticky měla kterákoli okrsková volební komise v rámci mého volebního kraje umožnit zapsání do seznamu voličů a volbu. Čímž ovšem by kdokoli mohl - vzhledem k neexistenci volebních průkazů - hlasovat několikrát (mnohokrát). Proto ministerstvo vnitra ve svých pokynech, které ovšem údajně (podle svědectví jednoho vedoucího referátu OkÚ, který ovšem pochopitelně nechce být jmenován) dostaly okresní úřady pouze ústně, uvádí, že volit mohou jen občané s trvalým bydlištěm v okrsku. Tento výklad ovšem nemá oporu v zákoně samém, a pravděpodobně by zpětně, při stížnosti byť i jediného voliče, kterému bude právo volit podle oněch pokynů odepřeno, vedl k anulování celých voleb...

  Sečteno a podtrženo: je možné, že tento zákon prošel oběma komorami parlamentu? Nebo mi někdo ze čtenářů BL poskytne jiný výklad? • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|