úterý 12. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká státní správa:
 • Další dějství policejní frašky: svědectví o policejní brutalitě nebyla vyšetřena (Jiří Kopal, OPH) Evropská unie a její rozšiřování:
 • Co bylo dohodnuto v Nice Svoboda projevu:
 • Schwein Kampf (Václav Pinkava) České školství:
 • Má se platit na vysokých školách školné? (Vladimíra Al Malikiová, MŠMT)
 • Platí si za školu, ale na přednáškách stejně spí (Pavel Trtík) Ještě naposledy ke kontroverzi o televizní konferenci:
 • Lhala či nelhala Jana Dědečková v článku pro MFD? (Petr Schwarz)
 • Děsivé názory Jany Dědečkové (Martin Štumpf) Podnebí:
 • Globální oteplování sice nebylo prokázáno, ale stoupla koncentrace CO2 (Ladislav Nedbal) Reakce:
 • Proč zrovna já? (Jan Kameníček) Reakce:
 • O podílu médií na politické situaci aneb kolik je Štěpánů Kotrbů? (Miloš Štěpánek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Má se platit na vysokých školách školné?

  Vladimíra Al Malikiová

  Vážený pane šéfredaktore,

  četla jsem v BL článek pana Jírovce o školném na VŠ. Musím říci, že s ním naprosto souhlasím. Dovoluji si Vám tedy zaslat na toto téma článek. Opět mohu jenom zopakovat, že o podobné argumenty, jaké přinášejí BL, není v českých médiích NAPROSTO žádný zájem.

  S přátelským pozdravem

  Vladimíra Al Malikiová


  Během volební kampaně do krajských a senátorských voleb se i z úst některých kandidátů za ČSSD ozývaly hlasy o tom, že aby bylo možné zvýšit výdaje na vzdělávání, bylo by vhodné uvažovat o zavedení školného na veřejných vysokých školách. Tyto úvahy však většinu voličů ČSSD šokovaly. Voliči totiž do té doby oprávněně předpokládali, že ČSSD školné samozřejmě odmítá.

  Školné je ve své podstatě problémem zcela politickým ve smyslu pravicového či levicového náhledu na svět. Záleží na tom, jak si kdo zodpoví následující otázku: Je vysokoškolské vzdělání pouze soukromou investicí do budoucí prosperity jednotlivce nebo investicí, která přispívá k růstu životní úrovně celé společnosti? ČSSD byla vždy toho názoru, že přispívá k rozvoji celé společnosti.

  Bezprostředním důvodem diskuse na téma školného byla a je opakovaná snaha pravicových poslanců prosadit v parlamentu novelu zákona o vysokých školách, která chtěla školné zavést. Hlavním - a velmi medializovaným - argumentem těchto poslanců bylo tvrzení, že současná vláda neplní sliby. Tedy, že školství není její prioritou a že vysoké školy mají stále méně a méně peněz. Opak je však pravda.

  Jádro problému spočívá v tom, že finance na "vzdělávací činnost" vysokých škol se letos skutečně o něco snížily, ale "vzdělávací činnost" je pouze jedním z ukazatelů, z nichž se skládá celkový rozpočet vysokých škol. Váha všech těchto ukazatelů závisí na dohodě MŠMT s reprezentacemi vysokých škol. Přitom je zřejmé, že veškeré přidělené dotace - tedy nejen dotace na "vzdělávací činnost" - používají veřejné vysoké školy na zajištění vzdělávací činnosti a ve prospěch vzdělávací činnosti.

  Posuzujeme - li výši dotací, musíme se dívat na souhrnný údaj, který zahrnuje i prostředky na výzkum a vývoj a další prostředky z kapitoly školství a jiných kapitol státního rozpočtu, které však kritici nechtějí brát v úvahu. Není totiž pravda to, co tvrdí například poslanec Unie svobody Petr Matějů, že finanční prostředky na výzkum a vývoj neovlivňují rozsah a kvalitu vzdělávací činnosti vysoké školy. Z prostředků na výzkum a vývoj se například budují laboratoře, které jsou nepochybně využívány i pro praktickou výuku. Prostředky na nespecifikovaný výzkum na vysokých školách jsou podle usnesení vlády o Národní politice výzkumu a vývoje "určeny na tu část výzkumu, která je neoddělitelně spojena se vzděláváním".

  V souladu s možnostmi státního rozpočtu se mění z  roku na rok výše dotace, jíž stát veřejným (tedy nestátním) vysokým školám přispívá na plnění jejich poslání. Státní dotace je sice nejvýznamnějším, ale přesto jen jedním ze zdrojů vícezdrojového financování veřejného vysokého školství. Ani snad nemá smysl v této souvislosti zmiňovat, že rozpočet schvaluje ve finále Parlament, nikoliv vláda.

  Za vlády ČSSD se rozpočet resortu školství postupně zvedl z 63 miliard na více než 80 miliard a počítá se s dalším růstem, neboť vládní prohlášení deklaruje jako svůj cíl dosáhnout 6% podílu na HDP. Současný stav je 4,7% HDP.

  Doposud se nikde zcela jasně neprokázalo že školné má více kladných než záporných stránek. Problém školného navíc nebyl v ČR nikdy dořešen ani z hlediska finanční podpory studentů. To znamená půjček na školné, ručení za bankovní úvěry (ručil by stát), řešení návratnosti půjček atd. Banky jsou na tom dnes velmi špatně a neměly by možnost - ani kdyby chtěly - nabízet studentům příliš výhodné půjčky. Pokud by k tomu však přece jen někdy došlo, musel by - jako v jiných zemích - převzít za nesplacené půjčky garanci stát. Takže si nepomůžeme. Navíc se školným vytvoří dvě kategorie studentů a tam, kde je dnes největší přetlak studentů, problémy ještě narostou.

  Školné je zavedeno v pěti z 18 sledovaných zemí Evropské unie. Ve většině ostatních - tak jako u nás - platí studenti jiné typy poplatků. Je velmi zajímavé - a u nás se o tom vůbec nehovoří - že v zemích, kde si studenti mohou brát půjčky na studium, si je neberou. Museli by je totiž jednou splácet, ale oni nevědí, zda dostanou práci. Proto si raději na studium vydělávají.

  Argumenty pravicových poslanců, že by školné umožnilo rozšířit kapacitu vysokých škol jsou také zavádějící. Za posledních deset let se počty studentů zdvojnásobily a rok od roku dále rostou. Vládní záměr dosáhnout do roku 2003 přijímání nejméně 50% z populačního ročníku do terciárního (tedy nejen vysokoškolského, ale obecně nadmaturitního vzdělávání) není nereálný. Pro srovnání: letošní ročník 19 letých činí 109 tisíc a do prvních ročníků veřejných vysokých škol (nepočítaje v to vyšší odborné školy a státní školy) bylo přijato 49 tisíc uchazečů. Situaci samozřejmě zkresluje tzv. odložená poptávka, tedy uchazeči věkově starší. Do roku 2003 navíc populační ročník 19 letých klesne 92 tisíc. Je tedy zjevné, že z porovnání čerstvých maturantů a volných míst na vysokých školách vyplyne fakt, že není v podstatě třeba dramaticky rozšiřovat kapacity vysokých škol. Co však třeba je, lze nazvat diverzifikací nabídky. Nemusíme rozšiřovat nabídku magisterského studia, ale kratších studijních bakalářských programů a dálkového a distančního studia, což lze dělat za stávající kapacity.

  Demografická křivka neustále klesá a mnohé vysoké školy už prakticky nemají z čeho vybírat. V podstatě berou dnes každého, kdo se přihlásí a splní alespoň elementární požadavky přijímacího řízení. To je zvlášť patrné na vysokých školách technického typu, kde je přímo nedostatek studentů. Netýká se to ekonomických, právnických, uměleckých a vcelku humanitních oborů. V těchto oborech ale na celém světě převyšuje poptávka nabídku.

  Je třeba pochopit, že ne všichni, kteří se na vysokou školu hlásí, mají také schopnost ji vystudovat. Ostatně text rezoluce Rady Evropy č. 945, přijaté Parlamentem Rady Evropy v květnu 1990 vyjadřuje v bodě 5 "znepokojení nad masovým vstupem na univerzity, protože se tím snižuje úroveň výuky i náročnost studia.

  Vezmeme-li v úvahu všechny uvedené skutečnosti, měla by ČSSD znovu opakovat své zcela jasné stanovisko a školné ústy svých poslanců odmítnout.

   

   

  Přehled skutečně přidělených prostředků veřejným vysokým školám

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Stav k 31.12. uvedených let

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  v Kč

   

   

   

   

   

   

   

   

  Rozpočtový rok

  Příspěvek/dotace*)

   

   

   

   

   

  celkem

   

   

   

   

  1995

  9 431 882 000

   

   

   

   

  1996

  10 905 176 000

   

   

   

   

  1997

  11 021 469 000

   

   

   

   

  1998

  11 893 234 000

   

   

   

   

  1999

  12 750 794 000

   

   

   

   

  1.-3.čtvrtl.2000

  13 195 875 000

   

   

   

   

  *) do r. 1998 vč. příspěvek, od r. 1999 dotace v souvislosti

   

   

   

  s účinností zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Z toho:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A. Neinvestice

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Z toho:

   

   

   

  Rozpočtový rok

  Příspěvek/dotace*) neinvestiční celkem

  Výzkum a vývoj

  Koleje a menzy

   

   

  1995

  8 030 224 000

  1 044 308 000

  756 548 000

   

   

  1996

  9 162 253 000

  1 240 590 000

  804 551 000

   

   

  1997

  9 686 592 000

  1 573 879 000

  812 219 000

   

   

  1998

  10 412 654 000

  1 553 011 000

  814 929 000

   

   

  1999

  11 211 753 000

  1 726 714 000

  782 812 000

   

   

  1.-3.čtvrtl.2000

  11 191 849 000

  2 162 479 000

  780 003 000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  B. Investice

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Rozpočtový rok

  Příspěvek/dotace*) investiční (vč. "restitucí", "povodní" a VaV)

  Z toho VaV

   

   

   

  1995

  1 401 658 000

  512 169 000

   

   

   

  1996

  1 742 923 000

  643 171 000

   

   

   

  1997

  1 334 877 000

  396 348 000

   

   

   

  1998

  1 480 580 000

  226 989 000

   

   

   

  1999

  1 539 041 000

  273 210 000

   

   

   

  rozpočet k 30.9.2000

  2 004 026 000

  385 070 000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zdroj: statistika MŠMT

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|