Britské listy


úterý 20. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sčítání lidu:
 • Stanovisko Českého statistického úřadu: Vyhodili jsme Milana Aleše (ale tím asi bezpečnost dat nezajistíme)
 • Jak vládní poradce poskytl za velkou finanční částku "nezávislý posudek" pro vládní projekt Česká společnost a český stát:
 • Nejdříve je třeba mít stát, který stojí za to bránit (Jan Kyncl) Sdělovací prostředky:
 • Co dělat proti falešnému obrazu světa v televizi (Petr Sládeček) Postavení žen:
 • Odlisna pohlavi a ne/stejne schopnosti (Václav Pinkava) Týdeník Reflex:
 • Definitivní konec veřejnoprávní televize v ČR (Jan Čulík) O České televizi:
 • Televizní "stávka" skončila - a co? (Miloslav Navrátil)
 • Lidé bděte, Česká televize se vám omlouvá! (Jan Paul) Sčítání lidu:
 • Dalajlámovy rady na harmonický život, co se dotazníků týče
 • Balamuti z Invalidovny (Tomáš Pecina)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Pět lží Českého statistického úřadu

  Balamuti z Invalidovny

  Tomáš Pecina

  Výraz z nadpisu tohoto článku jsem si vypůjčil od kolegyně Lýdie Junkové, jejíž "impytlopedický úslov­ník" vychází už víc než rok, k potěšení internetové komunity, v deníku Neviditelný pes. Stojí tam, že "balamut" je slangové označení pro tiskového mluvčího. A Invalidovna je místo v Praze 8, kde se nachá­zí Český statistický úřad. Tento článek bude tedy o tom, jak státní statistikové infor­mu­jí, nebo právě spíš balamutí, českou veřejnost o připravovaném sčítání lidu.

  Lež první: Sčítání nemůže být anonymní, protože bychom nesplnili požadavky Evropské unie. Brusel se tu opět používá jako "nová Moskva", jako absolutní příkazní autorita, jíž se každý musí podří­dit. Není to samozřejmě pravda, celá řada západoevropských zemí už od individuálního sčítání upus­tila zcela nebo je provádí striktně anonymní, popř. dobrovolnou metodou. Proč má být sčítání v České republice adresné, dokonce s násobnými identifikátory, bude jasné za malou chvíli.

  Lež druhá: Bezpečnost dat v průběhu zpracování je dokonale zajištěna. V minulých týdnech se uká­za­lo, že ČSÚ nemá tento proces vůbec pod kontrolou. Optické čtení dotazníků bylo zadáno exter­nímu dodavateli, akciové společnosti Deltax Systems. Jak však záhy vyšlo najevo, tato firma již půl­dru­hého roku marně čeká na bezpečnostní prověrku Národního bezpečnostního úřadu a protože v jejím čele (dokonce na místě šéfa projektu sčítání lidu) stojí osobnosti úzce spojené s "ne­stan­dard­ní­mi" formami privatizace (čti: s tu­ne­lo­vá­ním), lze důvod­ně očekávat, že firma v prověrce neob­stojí. Jak bude probíhat samotné zpracování dotaz­­níků, neví kromě Deltaxu nikdo, a tak není divu, že Úřad pro ochranu osobních údajů, stejně jako odborná informatická veřejnost, hovoří o mož­­nos­ti úniku dat ze sčítání jako o zcela reálné alter­nativě.

  Lež třetí: Údaje v dotaznících se využijí pouze pro statistické účely, nedostane je k dispozici nikdo jiný. Jak - shodou okolností rovněž na Neviditelném psu - uvedl jeden z vedoucích pracovníků ČSÚ, dr. Milan Aleš, obecní úřady budou mít dotazníky k dispozici, aby si podle nich doplnily neú­plné a neaktuální registry evidence obyvatelstva. Vedení Úřadu se sice pokusilo únik baga­te­li­zo­vat, ale je málo pravděpodobné, že by dr. Aleš lhal - proč by to ostatně dělal? A budou-li mít data obec­ní úřady, proč by je neměli dostat i jiní: policie, finanční úřady, správa sociálního zabez­pe­čení atd.? Majetkových, rodinných a bytových údajů v databázi pak nebude těžké využít např. k op­ti­malizaci výbě­ru daní, zejména u "malých" ryb, které si na rozdíl od těch velkých riziko indiskrece včas neu­vě­domí a dotazníky vyplní podle pravdy. Stačí porovnat údaje z daňového přiznání se stavem majet­ku vykázaným v do­taz­­níku a finan­ční sprá­vě okamžitě vypadnou kandidáti na daňovou kontrolu. Ještě cennější bude data­­báze při odha­­lo­vá­ní neoprávněně vyplácených sociálních dávek a pravým pokla­­dem se stane pro policii a nově zřizo­vané soukromé soudní vykonavatele: exekutor bude přes­ně vědět, kam jít a co neplatiči zaba­­vit.

  Lež čtvrtá: Sčítací komisaři jsou pečlivě vybíráni a prověřováni. Ani to není pravda. Zvlášť v po­sled­ním týdnu, kdy řada komisařů vrací z obavy před agresivitou "sčítanců" pověření, se o pro­vě­řo­vá­ní nedá mluvit. Obecní úřady berou každého, kdo přijde: stačí podepsat čestné prohlášení o bez­úhon­nosti (nevyžaduje se dokonce ani výpis z rejstříku trestů!) a cesta k důvěrným údajům o něko­lika stovkách spoluobčanů je otevřena.

  Lež pátá: Kdo nevyplní, dostane pokutu. Možnost potrestat občany, kteří se odmít­nou sčítání podro­bit, až desetitisícovou pokutou, je sice zakotvena v zákoně, ale Český statistický úřad nemá v praxi mož­nost toto ustanovení uplatnit. Potrestat by bylo možné pouze ty, kdo dotaz­níky vůbec nepře­vez­mou. Jestliže občan dotazníky od sčítacího komisaře převezme, ale bude trvat na tom, že je odevzdá sám v zalepené nebo zapečetěné obálce na obecním úřadu nebo na ČSÚ (obálky se odevzdávají bez adresy, pouze s ná­pi­sem "Sčítání"), statistický úřad nemá možnost, jak prohřešek odha­lit dřív než po načtení všech dotazníků, někdy v polovině roku 2002 - a to už roční lhůta pro udělení pokuty uplyne. A i kdyby se to stihlo včas, procedura odevzdávání obálky nepřed­po­kládá ani neu­mož­ňuje předání stvrzenky, takže důkazní břemeno, tj. povinnost dokázat, že sčítaný nespl­nil svou povin­nost, bude na ČSÚ. A takový spor pak musí vyhrát i ten nejhorší advokát.

  (Vyšlo v Mladé frontě Dnes)

  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|