Britské listy


středa 16. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Tisková zpráva organizace Amnesty International, Londýn:
 • Výbor OSN proti mučení požaduje seriózní vyšetření brutality Policie ČR a potrestání viníků Městská policie Praha opět porušuje zákon?
 • Brutální zásah Městské policie Praha proti petiční akci odhalující praktiky firmy NIKE Protest do Mladé fronty Dnes:
 • Informovali jste nepravdivě o pokojném pražském protestu proti firmě NIKE (Libor Bláha) Policie ČR a zákony:
 • Policie protiprávně fotografuje účastníky veřejných shromáždění (Jakub Trnka) Český helsinský výbor policejnímu prezidentu Kolářovi:
 • Proč je na policii předvoláván Tomáš Pecina? Itálie:
 • Berlusconi - co je zač? Delirium deníku Super:
 • Že by mé články psal Michal Donath? (Fabiano Golgo) Hudební festival Pražské jaro:
 • Pane, uslyš - glosa ke koncertu Košlerova Pražského smíšeného sboru (Petr Uherka) Hokej, armáda, politika a  společnost:
 • Češi - prostě to nejlepší (Michal Rusek) Odpověď Julianě:
 • Je zlo silnější? (Václav Pinkava) Oznámení:
 • Ovoce stromů rajských jíme - filmy Ester Krumbachové a Jana Němce v Londýně(Czech Centre)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Tisková zpráva organizace Amnesty International, Londýn

  Výbor OSN proti mučení požaduje seriózní vyšetření brutality Policie ČR a potrestání viníků

  Česká republika: Závěry a doporučení Výboru OSN proti mučení

  Anglický originál této tiskové zprávy AI Index EUR 71/003/2001 - News Service Nr. 86 viz níže.

  15. května 2001

  Závěry a doporučení Výboru OSN proti mučení potvrzují naše vlastní zjištění a doporučení určená českým představitelům, uvedla dnes Amnesty International.

  "Naléháme na úřady ČR, aby bezodkladně prosazovaly doporučení Výboru OSN proti mučení," dodala tato organizace.

  V březnu 2001 vyzvala Amnesty International úřady ČR, aby podnikly kroky k zajištění dodržování práv osob zbavených osobní svobody ze strany ochránců zákona, a aby zavedli systém rychlého a nestranného vyšetřování všech stížností na mučení a špatného zacházení.

  Český ministr vnitra tehdy odmítl výzvu Amnesty International, aby s ní projednal její znepokojení, že česká policie pravděpodobně porušila práva stovek lidí zadržených v Praze v souvislosti s protesty proti zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v září 2000. Ani o dva měsíce později Amnesty International ještě neobdržela od českých představitelů žádnou oficiální informaci o tom, že by se její zprávou vážně zabývali.

  "Doufáme, že ve světle závěrů Výboru OSN proti mučení se české úřady konečně začnou vážně zabývat naším znepokojením, týkajícím se obvinění z mučení a špatného zacházení a jejich zřejmé neschopnosti tato obvinění důkladně prošetřit," uvedla Amnesty International.

  Ve svých doporučeních přijatých 14. května 2001, poté, co Výbor OSN proti mučení zhodnotil druhou periodickou zprávu České republiky, vyzvala české představitele, aby:

 • zajistili nezávislost a důkladnost při vyšetřování veškerých obvinění ze špatného zacházení obecně i konkrétně v souvislosti s protesty proti zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu v září 2000 a aby ve své další periodické zprávě předkládané Výboru OSN proti mučení zahrnuli informace o svých zjištěních a o přijatých opatřeních, včetně stíhání viníků a náhrad pro oběti;
 • zajistili nezávislost vyšetřování v případech, kdy jsou z trestných činů obviněni představitelé výkonné moci, tím, že zavedou vnější kontrolní mechanismy;
 • zajistili, že všem osobám zbaveným svobody bude zaručeno právo informovat blízké příbuzné nebo jinou třetí osobu dle svého výběru, budou mít okamžitý přístup k právnímu zástupci dle svého výběru a kromě lékařského vyšetření provedeného policejními složkami také právo na přístup k lékaři dle svého výběru.

  Výbor navíc mimo jiné vyjádřil znepokojení nad:

 • projevy rasismu a xenofobie ve společnosti, včetně růstu rasově motivovaných násilností proti menšinám, a růstu skupin, které takovéto chování prosazují;
 • pokračujícími případy diskriminace Romů, včetně diskriminace ze strany místních úřadů, a zvláště pak nad zprávami o ponižujícím zacházení s příslušníky menšin ze strany policie a zprávami o násilných útocích na Romy;
 • údajným selháním policie a přestavitelů soudní moci poskytnout odpovídající ochranu obětem a vyšetřit a pronásledovat rasově motivované trestné činy;
 • shovívavým přístupem k pachatelům takovýchto trestných činů;
 • absencí právní regulace zajišťující vnější inspekce vězeňského systému a především pak nad tím, že právní předpisy týkající se občanské inspekce vězení byly během zkoumaného období zrušeny bez náhrady, a nad nedostatkem účinných mechanismů pro vyřizování stížností vězňů;
 • násilím mezi vězni a šikanou v řadě institucí, včetně věznic, armády a vzdělávacích institucí, stejně jako i přítomností mužských dozorců ve vězeních určených ženám, kde to může vést k zneužití jejich pravomocí.

  Podrobnější informace a celé znění zprávy Amnesty International z března 2001 (Arbitrary detention and police ill-treatment following September 2000 protests) jsou k dispozici na internetu na www.amnesty.org nebo v naší pražské kanceláři na tel.: 02/2494 6993 nebo emailu amnesty@amnesty.cz . Shrnutí této zprávy v češtině je v Britských listech z 12. března 2001 zde. Informace o zprávě Výboru OSN proti mučení a diskuse, které jí předcházely, najdete na www.ohchr.ch. Otázky Vám ráda zodpoví Lenka Adamová na telefonu 0604/972 177 nebo tisková kancelář Amnesty International na tel. čísle 0044/20 7413 5566.


  AMNESTY INTERNATIONAL PRESS RELEASE, 15 May 2001

  AI Index EUR 71/003/2001 - News Service Nr. 86

  Czech Republic: UN Committee against Torture's conclusions and recommendations

  The conclusions and recommendations of the United Nations Committee against Torture confirm our own findings and recommendations to the Czech authorities, Amnesty International said today.

  "We urge the Czech authorities to implement the Committee's recommendations as a matter of urgency," the organization added. In March 2001 Amnesty International called on the Czech authorities to take steps to ensure that law enforcement officials respect the rights of people deprived of their liberty and to put in place a system for the prompt and impartial investigation of all complaints of torture and ill-treatment.

  At the time, the Czech Minister of the Interior declined Amnesty International's invitation to discuss its concerns that Czech police might have violated the rights of hundreds of people detained in Prague following protests against the IMF/World Bank meeting in September 2000. Two months later, the organization has still not received any official acknowledgement from the Czech authorities that they are seriously considering its report.

  "We hope that, in the light of the Committee's conclusions, the Czech authorities will finally give serious consideration to our concerns about allegations of torture and ill-treatment and their apparent failure to thoroughly investigate them," Amnesty International said.

  In its recommendations -- adopted on 14 May after considering the second report submitted by the Czech Republic -- the Committee instructed the Czech authorities to:

  - ensure the independence and thoroughness of investigations of all allegations of ill- treatment in general, and in connection with the IMF/World Bank meeting in September 2001 in particular, and to include in their next periodic report to the Committee information on the findings and measures taken, including prosecutions and compensation to victims;

  - ensure the independence of investigations into offences committed by law enforcement officials by introducing external control mechanisms;

  - ensure that all persons deprived of their liberty be guaranteed the right to notify a close relative or third party of their choice, to have immediate access to a lawyer of their choice, and to have access to a doctor of their choice in addition to any medical examination carried out by police authorities;

  The Committee further expressed concern, inter alia, about:

  - instances of racism and xenophobia in society, including the increase in racially motivated violence against minority groups, as well as the increase in groups advocating such conduct;

  - continuing incidents of discrimination against Roma, including by local officials, and particularly about reports of degrading treatment by the police of members of minority groups, and continuing reports of violent attacks against Roma;

  - the alleged failure on the part of police and judicial authorities to provide adequate protection to the victims and to investigate and prosecute racially motivated crimes;

  - the lenient treatment of perpetrators of such crimes;

  - the lack of legal regulation of external inspections of the prison system, and in particular about the legal provisions on civil inspection having been rescinded without replacement during the period under review, and the lack of effective mechanisms for processing prisoners' complaints;

  - inter-prisoner violence and bullying in various institutions -- including prisons, the army and educational institutions -- as well as the presence of male guards in women's prisons where this may lead to an abuse of their authority.

  For more information concerning Amnesty International=s recent concerns in the Czech Republic please see Arbitrary detention and police ill-treatment following September 2000 protests (AI Index: EUR 71/001/2001).

  For more information please call Amnesty International's press office in London, UK, on +44 20 7413 5566 Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW web : http://www.amnesty.org


 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|