Britské listy


středa 30. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Porušování lidských práv:
 • Slovensko zamýšlí nevydávat pasy Romům, kteří chtějí emigrovat - americký Helsinský výbor to odsuzuje Česká televize:
 • Vánoční televizní rebelie téměř po půl roce: Učme se samostatně myslet na základě věcných argumentů (Jana Dědečková na semináři FAMU)
 • Hodnocení televizních zaměstnanců nebyla novinka Hodačova projektu (Nikolaj Savický, Česká televize)
 • Nikolaji Savickému: Na možnost zjišťování, jak kdo pracuje, se v ČT vždy dívali s hrůzou(Jan Čulík, šok) Rasismus:
 • Rasové nepokoje v britském Oldhamu Jazyk, internet a média:
 • Povedou počítačové technologické změny k rozšíření angličtiny nebo jiných jazyků? (MIT Technology Review) Lidská práva:
 • Euroatlantické hodnoty a "naše" Turecko (J.Dvořák) Ještě o Jiřím Szutovi a Fabianu Golgovi:
 • Zkouška čtenářů Britských listů Fabianem Golgem, aneb Kam kráčíte „mé“ Britské listy? (Jan Paul)
 • Odpověď Janu Paulovi: Možná jsem se mýlil (Jan Čulík)
 • Debata o týraných dětech anebo o Fabianu Golgovi? (Marketa Mezlíková-Moore) Reakce z Národní galerie:
 • Nerozumím, proč vás zajímá výpověď neschopného pracovníka (Naděžda Blažíčková-Horová, vysvětlení JČ) Oznámení společnosti CME:
 • Vrchní soud potvrdil, že Železný nesmí nakládat se svým podílem v CET 21  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Americký Helsinský výbor odsuzuje plán Slovenska přestat vydávat Romům pasy

  Takové opatření je ohrožením práva na svobodu pohybu

  Washington - Spolupředseda Helsinského výbory amerického Kongresu Christopher H. Smith (R-NJ) kritizoval dnes zprávy, že činitelé slovenské vlády uvažují o plánu odepřít vydání pasů "občanům, o nichž vládne podezření, že chtějí emigrovat".

  "Tento vývoj je pro mne nesmírným zklamáním," konstatoval Smith. "Slovensko je země, které prokázalo obrovský pokrok v oblasti lidských práv od té doby, co byla v roce 1998 zvolena prodemokratická koalice. Avšak pasová omezení, o nichž se dočítáme dnes, by odepřela některým slovenským občanům právo opustit svou zemi a navrátit se do ní, což je jedno z nejzákladnějších práv uznaných v helsinském procesu."

  Člen Helsinského výboru Steny H. Hoyer (D-MD) také vyjádřil znepokojení. "Mnoho vedoucích středoevropských politických představitelů popírá, že Romové čelí diskriminaci, a tvrdí, že romští žadatelé o azyl jsou pouhými "hospodářskými přistěhovalci". Hoyer konstatoval: "Někteří političtí představitelé dokonce tvrdili, že romští žadatelé o azyl schválně cestují do zahraničí, aby zdiskreditovali svou vládu - anebo jsou dokonce součástí nadnárodního spiknutí, organizovaného ze  zahraničí. Těmto zemím by lépe prospělo, kdyby jejich vlády přestaly obviňovat jiné lidi a začaly se zabývat neřešenými problémy, jimž čelí Romové doma."

  Od roku 1999 požádaly tisíce slovenských Romů o azyl v západních zemích, jako je Velká Británie, Finsko a Belgie. Většina těchto slovenských Romů azyl nedostala, ale někteří ano. Obdobně požádalo v Kanadě od roku 1998 o azyl více než 5000 maďarských občanů (o nichž se předpokládá, že jsou romského původu).

  U asi třiceti procent Maďarů, kteří dokončili proces žádosti o azyl, zjistila kanadská vláda důvodné obavy z pronásledování a azyl jim udělila. Romové z Bulharska, z České republiky, z Rumunska a z Polska také požádali o azyl v Kanadě a v dalších západních zemích.

  Ve snaze omezit počet žadatelů o azyl ze Slovenska nedávno pohrozila Belgie, že zavede pro slovenské občany vízovou povinnost. Slovenští vládní činitelé uznávají, že většina žadatelů o azyl z jejich země jsou Romové, a je zjevné, že nejnovější slovenský návrh by b yl zaměřen proti romské menšině.

  "Romové ze Slovenska, stejně jako z jiných středoevropských zemí, reagují na diskriminaci a útlak, jimž čelí, opouštěním svých zemí ve velkém počtu. Ve snaze zabránit zemím, jako je Belgie, aby zavedla vízovou povinnost, slovenští činitelé se chystají neoprávněným způsobem omezit svobodu pohybu slovenských Romů. Nejenže je takové omezení porušením závazků Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, ale tato krátkozraká politika by přispěla k začarovanému kruhu nesnášenlivosti a diskriminace," řekl Smith.


  For Immediate Release May 29, 2001

  Helsinki Commission Leaders Denounce Slovak Passport Plan

  Passport Restrictions a Threat on Right to Freedom of Movement

  (Washington) - United States Helsinki Commission Co-Chairman Rep. Christopher H. Smith (R-NJ) today criticized reports that Slovak Government officials are considering a plan to deny passports to "citizens suspected of trying to emigrate."

  "I am extremely disappointed by this move," said Smith. "Slovakia is a country that has shown enormous human rights progress since the election of a pro-democracy coalition in 1998. But the passport restrictions we're reading about today would deny some Slovak citizens the right to leave and return to their country, one of the most fundamental rights recognized in the Helsinki process."

  Ranking Commission Member Rep. Steny H. Hoyer (D-MD) also voiced his concern. "Many Central European leaders deny that Roma face discrimination and claim that Romani asylum seekers are merely 'economic migrants,'" Hoyer said. "Some leaders have even alleged that Romani asylum seekers are out to discredit their governments - or are even part of a transnational conspiracy being orchestrated from abroad. These countries would be better served if their governments stopped blaming others and started looking at the unremedied problems Roma face at home."

  Since 1999, thousands of Slovak Roma have sought asylum in Western countries such as the United Kingdom, Finland, and Belgium. Most of these Slovak applicants were not granted asylum, although some were. Similarly, more than 5,000 Hungarian citizens (presumed to be members of the Romani minority) have sought asylum in Canada since 1998.

  Approximately 30 percent of the Hungarians who have completed the application process have been found by the Canadian Government to have a well-founded fear of persecution and had their requests for asylum granted. Roma from Bulgaria, the Czech Republic, Romania, and Poland have also sought asylum in Canada and other Western countries.

  In an effort to reduce the number of asylum seekers from Slovakia, Belgium recently threatened to re-introduce visa requirements for that country. Slovak Government officials recognize that most asylum seekers from their country are Romani, and it is understood that the latest Slovak proposal would be directed against the Romani minority.

  "Roma from Slovakia, like those from other Central European countries, have responded to the discrimination and abuse they face by leaving their countries in significant numbers. In an effort to preempt countries like Belgium from re-instating visa requirements, Slovak officials are poised to impose unwarranted restrictions on the right to freedom of movement of Slovak Roma. Not only are such restrictions a violation of OSCE commitments, this short-sighted policy would contribute to a vicious cycle of intolerance and discrimination," said Smith.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|