Britské listy


čtvrtek 21. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Proč dochází k protestům proti rozšiřování a integraci Evropské unie:
 • Ukradená Evropa - Politiku Evropské unie určuje malá skupina ředitelů velkých korporací Ochrana osobních údajů:
 • Zasedání Sdružení pro informační společnost - věcná debata? Nikoliv! 100% Dastych (Dominik Joe Pantůček) Česká ... kultura?
 • O Karlu Gottovi: Extrémní názory celebrit jsou nebezpečné (Eugen Haičman) Fronta na Klause:
 • Co tam dělal Václav Fischer? (Petr Jánský) Sdělovací prostředky:
 • Kdo vlastně škodí Svobodné Evropě? (Josef Havránek) Jak Česká televize odpovídá/neodpovídá na dopisy:
 • Trpělivost růže přináší? (Jan Paul) Právní vědomí?
 • Václava Havla nelze satirizovat jako soukromou osobu, neboť má autorské právo na svou osobu i jméno (Zdeněk Korger) Šílené krávy:
 • Moravští zemědělci musí vozit vzorky k testování na výskyt nemoci šílených krav až do Prahy nebo na Vysočinu Oznámení:
 • Výstava v Českém centru, Londýn. Francouzská spojka: Markéta Othová a Pierre Daquin
 • České centrum v Londýně otevírá klub architektury a designu  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Moravští zemědělci musí vozit vzorky k testování na výskyt nemoci šílených krav (BSE) až do Prahy nebo na Vysočinu

  Státní veterinární správa (SVS) ČR neadekvátně reaguje na případ výskytu nemoci šílených krav. Ač SVS doplnila Metodický návod SVS1) ze dne 16.1.2001 o povinnost testovat všechny kusy starší 30 měsíců, diskriminující ustanovení týkající se akreditovaných laboratoří a testovací soupravy v Metodickém pokynu zůstala. Moravské podniky a zemědělci tak musí vozit vzorky až do Prahy nebo na Vysočinu pro ochranu spotřebitelů před nemocí šílených krav.

  Z Moravy do Prahy nebo na Vysočinu

  Současný metodický návod je z hlediska umístění laboratoří naprosto nevyhovující. Metodický návod SVS1) ze dne 16.1.2001 umožňuje provádět testy na BSE pouze dvěma pracovištím v ČR, a to Státním veterinárním ústavům v Praze a Jihlavě. Ostatním pracovištím je tak vyšetřování prakticky znemožněno. Zemědělci či podniky z Ostravy, Slezska, Olomouce, Brna nebo střední a jižní Moravy tak musí vozit vzorky k testování až do Prahy nebo na Vysočinu. Vavřinec Menšl z Biodružstva tvrdí, že se jim porážka a bourání masa prodlužuje dle regionu až o 48 hodin.Biozemědělci přitom porážejí zhruba jeden kus denně, ostatního skotu je za den poraženo až 1000 kusů (185 000 ročně). Pro masokombináty a zemědělce z Moravy se tak finanční ztráta způsobená cenou testu ještě zdražuje o cestovné a o prostoje. SVS zcela arogantně pomíjí potřeby krajů a v důsledku centrálního rozhodnutí z Prahy je poškozuje. Je třeba okamžitě vybavit a akreditovat v každém kraji laboratoř, případně povolit vstup soukromých laboratoří a akreditovat je přímo pro testování v areálu masokombinátu. SVS by potom vykonávala kontrolní funkci. Na základě zkušeností EU je přitom jediným správným postupem nejen zavedení celoplošného systému vyšetřování veškerého poráženého dobytka, ale také akreditace veterinárních laboratoří (státních i privátních) ve všech regionech země.

  Neprůhledná volba vyšetřovací metody

  V lednu 2001 zavedla SVS ČR jako jedinou vyšetřovací metodu Western Blot od firmy Prionics - viz Metodický návod SVS) . Bez jakéhokoliv výběrového řízení bylo nakoupeno přístrojové vybavení a testovací soupravy do dvou laboratoří (SVÚ Praha a SVÚ Jihlava). I přesto, že v Evropské Unii byly rozsáhlou studií z roku 1999 přezkoušeny a doporučeny k použití 3 odlišné testy, Česká Republika používá pouze test Prionics, jenž v uvedené studii vyšel jako nejméně citlivý. První odhalený případ BSE v ČR může tedy skutečně být jen špičkou ledovce. Vinou nevhodně zvolené metodiky mohly další nakažené kusy projít kontrolou do zpracovatelské a obchodní sítě. Vzhledem k tomu, že metodický pokyn výslovně uvádí konkrétní výrobek, existuje podezření, že se SVS dopouští porušení hospodářské soutěže. Motivace SVS pro takový krok není známa, nelze tedy říci, zda se jedná o zvýhodňování jednoho subjektu, podjatost či dokonce o korupci.

  (Z odborného hlediska je žádoucí, aby přinejmenším referenční laboratoř (SVÚ Praha) měla k dispozici alespoň dva odlišné testy a při podezření mohla jejich výsledky porovnat. Druhým běžným testem je test založený na metodě ELISA).

  Pomalá reakce na vývoj situace v Evropě

  V lednu 2001, kdy státy EU začaly zavádět plošné programy vyšetřování veškerého poraženého dobytka nad 30 měsíců, přistoupila ČR pouze k úspornému vyšetřovacímu programu 5000 vyšetření za rok (necelá 3% porážených kusů). Evropská Unie dospěla v květnu (po dlouhé a důkladné revizi dostupných podkladů) k závěru, že ČR je země s vysokou pravděpodobností výskytu BSE. Státní veterinární správa ČR zpochybnila toto hodnocení, aniž by předložila přesvědčivé odborné důkazy či přijala jakákoliv dodatečná opatření. Kromě namátkového vyšetřovacího programu se testovaly pouze nemocné kusy dobytka a vzorky na žádost zpracovatelů a exportérů masa (k začátku června necelých 11.000 testů). Vše, co bylo exportováno do zemí EU, muselo být testováno, ale kusy pro domácí trh plošně vyšetřovány nebyly. Nyní je nařízeno vyšetření všech kusů dobytka staršího 30 měsíců, sousední Německo však testuje všechny kusy starší 24 měsíců. Jsou zdraví a životy českých občanů méně cenné než zdraví a životy Němců? Rasance a rychlost, s jakou byly v západní Evropě počátkem roku zavedeny důkladné testovací programy, jsou zřejmě ovlivněny i negativní zkušeností s epidemií AIDS, která před 15 lety začínala stejně nenápadně. Následek tehdejšího laxního přístupu a nedostatečného testování byl katastrofální - přenos HIV infekce na zdravé osoby při podávání krevních derivátů a při transfuzích krve. Ve Francii byli nakonec po mnoha letech odsouzeni k trestům odnětí svobody vysocí úředníci.

  Ekologické zemědělství

  Krmit býložravý skot masokostní moučkou je nejen nepřirozené, ale, jak se ukazuje, i nebezpečné. V sousedním Německu museli nedávno rezignovat kvůli aféře BSE ministři zdravotnictví a zemědělství, když podobně jako ministr Fencl ujišťuje českou veřejnost, ujišťovali německou veřejnost, že německý skot je bezpečný a byl krmen jen „čistou“ moučkou. Nejjistější cestou z dnešní situace je vrátit se k principům ekologického zemědělství, kdy je skot krmen nezávadnou pící a má možnost strávit alespoň část roku na otevřených pastvinách. Subvence do takového typu zemědělství je možno kombinovat i s péčí o přírodu a krajinu a s udržitelným rozvojem venkova.

  Závěr:

  1. Mělo by být okamžitě zavedeno plošné testování každého poraženého kusu hovězího dobytka staršího 24 měsíců. Současný stav ohrožuje zdraví veřejnosti a podrývá důvěru v trh s hovězím masem.

  2. Testování musí probíhat na co nejvíce místech České republiky metodou schválenou EU, registrovanou ÚSKVBL a laboratořemi autorizovanými SVS ČR, aby zemědělci, jatka a masokombináty nemuseli za testem cestovat velké vzdálenosti a testování se tak zbytečně neprodražovalo. Je neudržitelné, aby moravské subjekty dojížděly za testy do Prahy nebo na Vysočinu.

  3. Je žádoucí, aby na český trh byly vpuštěny všechny testovací metody, které byly schváleny v Evropské Unii. Ověřovací proces při pozitivních nálezech tak bude spolehlivější a testování levnější.

  4. Je potřeba zavést do chovů metody biologického zemědělství a propojit je s rozvojem venkova a ochranou přírody a krajiny.

  V Olomouci dne 20.6.2001

  RNDr. Pavel Nováček 0737 969 936, Petr Štěpánek 0608 702 154


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|