Britské listy


pátek 20. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Londýnské ústředí Amnesty International:
 • Brendan Paddy, AI: "Jsme znepokojeni, že britská vláda brání lidem zažádat v Británii o azyl a že je na pražském letišti diskriminuje" (rozhovor vedl Jan Čulík) Včerejší zpravodajské pořady českých televizí:
 • Martin Palouš v Jednadvacítce: "Pasová kontrola britských úřadů na pražském letišti není diskriminační, každý stát má právo určit si, koho na své území vpustí." (Jan Čulík) Vyšlo v dnešním britském listě Independent:
 • Rasistické akce britské vlády v Praze (Jan Čulík) Ponížení:
 • Příchod britské pasové kontroly do Ruzyně vítám (Martin Šorm) Rasismus v ČR:
 • Nejen Romové se cítí v ČR jako cizinci (Fabiano Golgo) Kritika:
 • Nejméně tři velmi vážné a hrubé chyby BL v posledních dnech matoucí čtenáře a veřejnost (Ivan Kytka) Česká politika:
 • Přechytračili Mertlík s Grulichem ODS, nebo podvedli občany? (Martin Kunštek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Rasistické akce britské vlády v Praze

  Jan Čulík

  Tento dopis vyšel dnes v britském deníku Independent.

  Vážení,

  RASISTICKÉ AKCE BRITSKÉ VLÁDY V PRAZE

  chci co nejostřeji protestovat proti bezprecedentnímu rasistickému chování britských imigračních úředníků v České republice.

  Od 18. července 2001, se souhlasem "probritského" (!) českého ministra zahraničních věcí Jana Kavana se na pražském letišti Ruzyně etablovala britská imigrační kontrola a začala "předodbavovat" všechny cestující z České republiky do Británie, s cílem zabránit možným českým žadatelům o azyl, aby se dostali do Británie.

  Jak jsme viděli v místních televizních zprávách (jsem v současné době v Praze) činnost britských imigračních úředníků je otevřeně rasistická: vzhledem k tomu, že nemluví místním jazykem, jediné, co mohou učinit, je eliminovat ty cestující, kteří mají tmavou kůži - a to také jedině dělají!

  Během prvního dne, kdy bylo toto "nové opatření" zavedeno, zabránili devíti českým rodinám (všechno to byli Romové s tmavou kůží), aby nastoupili do letadla do Británie.

  Je to absolutně skandální. Bylo jasné, že cestující jsou hodnoceni britskými imigračními úředníky na základě barvy pleti - ti s tmavou barvou pleti byli eliminováni z řad cestujících do Británie během asi pěti minut!

  Tímto rasistickým jednáním zabraňuje Británie lidem, kteří jsou často v České republice vážně pronásledováni, aby využili svého legitimního práva požádat o azyl v západní zemi.

  Vláda Tonyho Blaira by se měla hluboce stydět. Jaké pokrytectví, když kritizuje Konzervativní stranu za její protiimigrační politiku. Je ostudné, že britská vláda čekala se zavedením tohot opatření až po volbách a také ho zavedla uprostřed léta, - zřejmě doufala, že si toho nikdo nepovšimne.

  Když hovořím s Čechy v Praze, srovnávaní nová britská opatření s tím, co dělali nacističtí okupanti, když vybírali židy pro koncentrační tábory. Srovnání se může zdát trochu přehnané, ale rasistické jednání cizí, britské moci na české půdě vyvolává poněkud nepříjemné vzpomínky. Češi byli často znásilňováni cizí mocí a nynější arogantní britské jednání na suverénním českém území je absolutně netaktní.

  Jako editor investigativního českého internetového deníku Britské listy jsme obdržel nabídky od čtenářů, že zařídí kontrolu české imigrační služby v Heathrow a budou tam eliminovat z letecké přepravy modrooké a holohlavé lidi. Tato nabídka je zcela realistická, protože česko-.britská konzulární dohoda, která umožňuje toto rasistické hodnocení cestujících, je plně reciproční.

  Stydím se, že jsem britský občan.

  Je to ostudné.

  (dr.) Jan Čulík
  Department of Slavonic Studies
  University of Glasgow
  Glasgow G12 8QQ


  Dear Sir or Madam,

  RACIST ACTION BY BRITISH GOVERNMENT IN PRAGUE

  I am writing to protest in the strongest possible terms against unprecedented racist behaviour by British immigration officials in the Czech Republic.

  As of 18th July, 2001, with the connivance of the "pro-British" (!) Czech Foreign Minister Jan Kavan, the British Immigration Service has set up camp at Prague´s Ruzyne Airport and started "pre-screening" all travellers from the Czech Republic to Britain, with the aim of preventing possible Czech applicants for asylum from travelling to Britain.

  As we have seen in local television reports (I am currently in Prague), the action of the British immigration officials is blatantly racist: since they do not speak the local language, the only thing that they can do is to eliminate those travellers who have dark skin - and indeed, this is the only thing they do!

  On the first day when this "new measure" was in operation, they prevented 9 Czech families (all dark skinned Romanies) from boarding the planes to Britain.

  This is absolutely atrocious. It was clearly seen that passengers are being screened by the British immigration officials on the basis of their skin colour - those with dark skin were eliminated from among passengers bound for Britain within about five minutes!

  By this racist action, Britain is preventing people who are often seriously persecuted in the Czech Republic to avail themselves of their legitimate right to apply for asylum in a Western country.

  Tony Blair´s government should be absolutely ashamed of themselves. What hypocrisy when criticising the Conservatives for their anti-immigration policies. It is despicable that the British government waited with introducing this measure until after the election and also, introduced it in the middle of the summer, hoping that no one might notice.

  When I talk to Czechs in Prague, they compare the new British measures to what Nazi occupiers did when screening Jews for concentration camps. The comparison might seem exaggerated, but the racist action of a foreign, British power, on Czech soil, brings up rather unpleasant memories. The Czechs have often been pushed about by foreign powers and the current arrogant British action on sovereign Czech territory is absolutely tactless.

  As the editor of an investigative Czech language internet daily Britske listy, I have received offers from readers today suggesting that they set up shop for the Czech immigration service at Heathrow and will eliminate blue-eyed and bald people from travelling by air. In fact, this should be possible since the Czech-British Consular Agreeement, allowing this racist pre-screening, is fully reciprocal.

  I am ashamed of being a British citizen.

  Disgraceful!

  Yours sincerely,

  (Dr.) Jan Culik
  Department of Slavonic Studies
  University of Glasgow
  Glasgow G12 8QQ


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|