pondělí 25. května

O B S A H

Protidemokratický zvrat v České televizi:

 • Je Česká televize nezávislá? K nejnovějším událostem v ČT (Tomáš Pecina)
 • Výzva: podpořte stížnost na protidemokratický zvrat v České televizi, zaslanou Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
 • Vítězství druhořadosti v české státní televizi (Jan Čulík)
 • Psal Čulíkovy analýzy zpravodajských pořadů České televize Ivan Kytka? Velká Británie:
 • Britský ministr kultury kritizuje BBC za to, že propadá komerční pokleslosti
 • Nastává nová éra pokojné spolupráce v Severním Irsku? USA a protimonopolní zákony:
 • Monopol Microsoftu omezen (Josef Schrabal) Polemika:
 • Nesouhlasím s peticí vědců, usilující o zvýšení finanční podpory české vědě (Pavel Vašta)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Výzva: podpořte stížnost na protidemokratický zvrat v České televizi, zaslanou Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

  Níže uvedenou stížnost (nejprve uvádím anglický originál, pak český překlad) jsem v pátek zaslal Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, jehož činitelé přijedou koncem května do Prahy monitorovat průběh nadcházejících všeobecných voleb.

  Kdo má zájem, nechť pošle tomuto úřadu dopis, jímž mou stížnost podpoří. Můžete třeba znovu poslat celý můj anglický text a doplnit ho větou "I fully support Jan Čulík's complaint (Plně podporuji stížnost Jana Čulíka)" a vlastním podpisem a adresou.

  Dopis zašlete na adresu office@odihr.osce.waw.pl, nebo ho můžete faxovat na číslo 00 48 22625 4357.

  Přímá e-mailová adresa Stefana Krause z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, který přijede do Prahy 27.5. monitorovat předvolební kampaň a volby, je krauses@ibm.net.

  Na tytéž adresy můžete přirozeně poslat i dopisy, které s níže uvedenou stížností nesouhlasí nebo ji z nějakých důvodů odmítají. JČ


  OFFICE FOR DEMOCRATIC INSTITUTIONS AND HUMAN RIGHTS (ODIHR)

  22nd May, 1998

  Dear Sir or Madam,

  WORRYING DEVELOPMENTS IN THE CZECH MEDIA

  I am a lecturer in Czech studies at Glasgow University, specialising in Czech media affairs.

  I would like to draw your attention to what it seems to me as a rather worrying development in Czech public service television.

  It would appear that behind-the-scenes political pressure is being applied to Czech public service television, to ensure that it functions as a docile propagandist mouthpiece for the Czech parliamentary parties.

  The general dissatisfaction with the standard of news and current affairs reporting on Czech Television led the Council for Czech Television (accountable to Czech parliament) to appoint a new Chief Executive, Jakub Puchalsky (28) as of 1st April, 1998.

  Also with effect of 1st April, 1998, Jakub Puchalsky appointed a new head of news and current affairs in Czech Television, in an attempt radically to overhaul its news and current affairs service. The new appointee was Mr Ivan Kytka, who had worked for six years as a reporter for the Czech News Agency and Czech Television in London. During his stay in London, Mr. Kytka became thoroughly acquainted with Western democratic practice and with professional Anglo-Saxon journalism. He also gained a reputation as a first-rate journalist in the Czech Republic, maybe the best journalist in the Czech Republic now.

  On his appointment as Head of News and Current Affairs in Czech Television, Mr Kytka attempted to introduce western journalistic practice. He demanded initiative, creativity, professionalism and independent critical judgment of his staff. In particular, Kytka abolished the practice of automatic reporting of party political news conferences in the news of Czech television. Kytka felt that as a result of a throwback to communist practice, the media in the Czech Republic devoted too much uncritical attention to the unchallenged pronouncements of politicians and too little attention to what was actually happening in society. He set out to create independent news gathering and broadcasting structures. He aimed to highlight civic activity and instances of civic courage in the Czech Republic. He encouraged critical and independent journalism and bold questioning of politicians in interviews. He and his collaborators openly rejected pressure, invariably applied by politicians on Czech television, who demanded the right to decide who might their opponents be in the television studio and what topics should be discussed. This controversy openly spilled into the media, when on 15th May, 1998, a press spokesmen for the Czech Defence Ministry refused to send a military official to participate in a debate on Czech television unless Czech TV cancelled its invitation for the head of the appropriate Parliamentary Subcommittee ( a member of an opposition party), who was supposed to question the military official in the studio.

  Within Czech television, Mr. Kytka was criticised for "insensitive managerial practice". Quite unprecedentedly, Mr. Ivan Kytka was forced to resign from his post on 21st May, 1998, a mere 51 days (!) after his appointment, without really being able to put his reforms into practice. It appears that his reforms were beginning to be too dangerous for the status quo.

  It is highly likely Mr Kytka has been sacked as a result of political pressure.

  The matter could have a  rather serious impact on further development of democracy in the Czech Republic. It goes without saying that Czech public service television should play the role of a vigorous watchdog of public affairs.

  It would appear from the developments described above that Czech politicians wish to constrain public service television and retain its second rate standards, so that it could serve their political needs.

  Judging by the British and American standards, the political coverage of Czech television is extremely weak.

  The sacking of Mr. Ivan Kytka seems to show that Czech politicians like Czech public service to remain docile and inefficient.

  I feel that the matter requires independent investigation. I hope that, in the interest of further development of democracy in the Czech Republic, your office will look into the matter.

  Yours sincerely,

  Dr. Jan Čulík

  Department of Slavonic Languages and Literatures

  University of Glasgow


  Český překlad:

  ZNEPOKOJUJÍCÍ VÝVOJ V ČESKÝCH SDĚLOVACÍCH PROTŘEDCÍCH

  Vážení činitelé Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva,

  Vyučuji českým studiím na Glasgow University, kde se specializuji na sdělovací prostředky.

  Rád bych vás upozornil na to, co se mi jeví jako poněkud znepokojující vývoj v české veřejnoprávní televizi.

  Zdá se, že je na českou veřejnoprávní televizi vyvíjen za scénou politický tlak, aby fungovala jako poslušný propagandistický nástroj pro české parlamentní strany.

  Všeobecná nespokojenost s úrovní zpravodajství a publicistiky v České televizi vedla k tomu, že Rada pro Českou televizi (kterou jmenuje český parlament) jmenovala s účinností od 1. dubna 1998 nového generálního ředitele České televize, osmadvacetiletého Jakuba Puchalského.

  Také s účinností od 1. dubna 1998 jmenoval Jakub Puchalský nového šéfa zpravodajství, ve snaze radikálně zreformovat zpravodajství České televize. Novým šéfem zpravodajství se stal pan Ivan Kytka, který před tím působil po dobu šesti let jako reportér České tiskové kanceláře a České televize v Londýně. Během svého pobytu v Londýně se pan Kytka dokonale seznámil se západní demokratickou praxí a s profesionální anglosaskou žurnalistikou. Získal také v České republice pověst jako prvotřídní novinář, možná jako nejlepší současný český novinář.

  Po jmenování do funkce šéfa zpravodajství České televize se pokusil Ivan Kytka začít zavádět západní novinářskou praxi. Požadoval od členů své redakce iniciativu, tvůrčí přístup, profesionalitu a nezávislý kritický úsudek. Zejména Ivan Kytka zrušil praxi automatického vysílání zpravodajství z tiskových konferencí politických stran. Kytka zastával názor, že jako pozůstatek praxe z doby komunismu věnují sdělovací prostředky v České republice příliš mnoho nekritické pozornosti výrokům politiků a příliš málo pozornosti tomu, co se děje ve společnosti. Rozhodl se vytvořit nezávislé struktury pro získávání informací a pro jejich vysílání. Měl v úmyslu dávat prostor občanské aktivitě a příkladům občanské odvahy v České republice. Podporoval kritickou a nezávislou novinářskou práci a energické interviewování politiků. On a jeho spolupracovníci otevřeně odmítali nátlak, který nezřídka na Českou televizi vyvíjejí politikové, požadující právo rozhodovat o tom, kdo mají být jejich oponenti při debatách ve studiu a o jakých tématech se má hovořit. Tato kontroverze pronikla do sdělovacích prostředků, když 15. května 1998 odmítl tiskový mluvčí českého ministerstva obrany vyslat vojenského činitele do debaty v České televizi, jestliže Česká televize nezruší své pozvání pro šéfa příslušného parlamentního výboru (člena opoziční strany), který měl být vojenskému činiteli ve studiu oponentem.

  V České televizi byl pan Kytka kritizován za "necitlivou manažerskou praxi". Zcela bezprecedentně byl pan Ivan Kytka donucen rezignovat na svou funkci dne 21. května 1998, pouhých jednapadesát dnů (!) po svém jmenování, aniž by byl schopen své reformy uvést do praxe. Zdá se, že jeho reformy byly pro status quo příliš nebezpečné.

  Je velmi pravděpodobné, že byl pan Kytka propuštěn v důsledku politického nátlaku.

  Záležitost by mohla mít dosti vážný dopad na další rozvoj demokracie v České republice. Není snad třeba zdůrazňovat, že by česká veřejnoprávní televize měla hrát roli energického hlídacího psa české demokracie.

  Z vývoje, popsaného výše, jak se zdá, vyplývá, že si čeští politikové přejí působnost české veřejnoprávní televize omezovat a zachovat její druhořadou úroveň, aby mohla sloužit jejich politickým cílům.

  Ve srovnání s britskou a americkou úrovní jsou politické pořady České televize nesmírně slabé.

  Propuštění pana Ivana Kytky zřejmě dokazuje, že si čeští politikové přejí, aby česká veřejnoprávní televize zůstala poslušná a neefektivní.

  Jsem přesvědčen, že tato záležitost vyžaduje nezávislé vyšetření. Doufám, že se v zájmu dalšího rozvoje demokracie v České republice bude váš úřad touto záležitostí zabývat.

  S pozdravem,

  Dr. Jan Čulík

  Department of Slavonic Languages and Literatures

  University of Glasgow  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|