pátek 12. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR V čem lidé bydlí:
 • Hořlavá past českých paneláků (Alex Kelin) Sdělovací prostředky:
 • Dotaz poslanci Michalu Prokopovi, členovi mediální rady Českého parlamentu: Proč jste dopustili vytunelování společnosti CET 21, držitele licence TV Nova? (Jan Čulík) Václav Klaus:
 • Žádné překvapení - stejné stereotypy: Rozbor rozhovoru, který Klaus poskytl Literárním novinám (Jan Čulík) Školství:
 • Dva dopisy od Jana Sokola, ministra školství - reakce na články v Respektu
 • Příloha: Sokolův zákon 111/1998 Sb o vysokých školách (Nenatáhne se jako součást Kompletních Britských listů) Etika médií:
 • Ještě jednou: směla Nova vysílat soukromou Havlovu poznámku Mlynářovi? (Petr Jánský) Volební kampaň:
 • DEU používá Modlitbu pro Martu bez autorských práv! (Petr Jánský) Oznámení:
 • Nové vydání časopisu Hurontaria
 • Nové vydání časopisu AmberZine  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -| • 111/1998 Sb.
  ZÁKON
  ze dne 22. dubna 1998
  o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
  (zákon o vysokých školách)  Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

  ČÁST PRVNÍ
  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

  § 1

  Úvodní ustanovení

  Vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou
  vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a  tvůrčí
  činnosti a  mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním
  a ekonomickém rozvoji společnosti tím, že:
  a) uchovávají a rozhojňují dosažené poznání a podle svého typu
  a zaměření pěstují činnost vědeckou, výzkumnou, vývojovou,
  uměleckou nebo další tvůrčí činnost,
  b) umožňují v  souladu s  demokratickými principy přístup
  k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní
  kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a  další náročné
  odborné činnosti,
  c) poskytují další formy vzdělávání a  umožňují získávat,
  rozšiřovat, prohlubovat nebo obnovovat znalosti z  různých
  oblastí poznání a  kultury a  podílejí se tak na celoživotním
  vzdělávání,
  d) hrají aktivní roli ve veřejné diskusi o  společenských
  a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti
  a vzájemného porozumění, při utváření občanské společnosti
  a přípravě mladých lidí pro život v ní,
  e) přispívají k  rozvoji na  národní a  regionální úrovni
  a spolupracují s různými stupni státní správy a  samosprávy,
  s podnikovou a kulturní sférou,
  f) rozvíjejí mezinárodní a  zvláště evropskou spolupráci jako
  podstatný rozměr svých činností, podporují společné projekty
  s obdobnými institucemi v zahraničí, vzájemné uznávání studia
  a diplomů, výměnu akademických pracovníků a studentů.

  § 2

  (1) Vysoká škola uskutečňuje akreditované studijní programy
  a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací
  činnosti je určen typem uskutečňovaných akreditovaných studijních
  programů. Typy studijních programů jsou bakalářský, magisterský
  a doktorský.

  (2) Vysoká škola je právnickou osobou.

  (3) Vysoká škola je univerzitní nebo neuniverzitní.

  (4) Vysoká škola univerzitní uskutečňuje magisterské nebo
  doktorské studijní programy a  v  souvislosti s  tím vědeckou
  a výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Může
  uskutečňovat též bakalářské studijní programy.

  (5) Vysoká škola neuniverzitní uskutečňuje převážně bakalářské
  studijní programy a  v  souvislosti s tím výzkumnou, vývojovou,
  uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Vysoká škola neuniverzitní se
  nečlení na fakulty.

  (6) Typ vysoké školy je uveden v  jejím statutu a musí být
  v souladu se stanoviskem Akreditační komise.

  (7) Vysoká škola je veřejná, soukromá nebo státní. Státní vysoká
  škola je vojenská nebo policejní.

  (8) Na  vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo
  další tvůrčí činnosti vysokých škol se mohou podílet i jiné
  právnické osoby, které se touto činností zabývají.

  (9) Nikdo kromě vysoké školy nemá právo přiznávat akademický
  titul, konat habilitační řízení, konat řízení ke jmenování
  profesorem, používat akademické insignie a  konat akademické
  obřady.

  (10) Na  vysokých školách je nepřípustné zakládat a organizovat
  činnost politických stran a politických hnutí.1)
  ------------------------------------------------------------------
  1) § 5 odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických
  stranách a  v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994
  Sb.

  § 3

  Akademická obec vysoké školy

  Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou
  obec vysoké školy.

  § 4

  Akademické svobody a akademická práva

  Na  vysoké škole se zaručují tyto akademické svobody a tato
  akademická práva:
  a) svoboda vědy, výzkumu a umělecké tvorby a zveřejňování jejich
  výsledků,
  b) svoboda výuky spočívající především v  její otevřenosti různým
  vědeckým názorům, vědeckým a  výzkumným metodám a uměleckým
  směrům,
  c) právo učit se zahrnující svobodnou volbu zaměření studia
  v rámci studijních programů a svobodu vyjadřovat vlastní názory
  ve výuce,
  d) právo členů akademické obce volit zastupitelské akademické
  orgány,
  e) právo používat akademické insignie a konat akademické obřady.


  ČÁST DRUHÁ
  VEŘEJNÁ VYSOKÁ ŠKOLA A JEJÍ SOUČÁSTI

  HLAVA I
  VEŘEJNÁ VYSOKÁ ŠKOLA

  § 5

  Zřízení veřejné vysoké školy

  (1) Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též
  stanoví její název a sídlo.

  (2) Veřejná vysoká škola se může sloučit nebo splynout jen
  s jinou veřejnou vysokou školou; rozdělit se může jen na  jiné
  veřejné vysoké školy. Tyto změny je možné provést pouze zákonem.

  (3) V případě zrušení veřejné vysoké školy podle odstavce 1 nebo
  sloučení, splynutí nebo rozdělení veřejné vysoké školy podle
  odstavce 2 zákon též stanoví, na které právnické osoby přechází
  její majetek a  závazky a  které veřejné vysoké školy umožní
  dokončení vysokoškolského vzdělání studentům zrušené veřejné
  vysoké školy.

  § 6

  (1) Do samosprávné působnosti veřejné vysoké školy patří
  zejména:
  a) vnitřní organizace,
  b) určování počtu přijímaných uchazečů o  studium, podmínek pro
  přijetí ke studiu a rozhodování v přijímacím řízení,
  c) tvorba a uskutečňování studijních programů,
  d) organizace studia,
  e) rozhodování o právech a povinnostech studentů,
  f) zaměření a  organizace vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké
  nebo další tvůrčí činnosti,
  g) pracovněprávní vztahy a  určování počtu akademických pracovníků
  a ostatních zaměstnanců,
  h) habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem,
  i) spolupráce s  jinými vysokými školami a právnickými osobami
  a zahraniční styky,
  j) ustavování samosprávných akademických orgánů vysoké školy,
  pokud tento zákon nestanoví jinak,
  k) hospodaření vysoké školy a nakládání s majetkem v  souladu se
  zvláštními předpisy,
  l) stanovení výše poplatků spojených se studiem.

  (2) Organizaci a činnost veřejné vysoké školy, jakož i postavení
  členů akademické obce upravují její vnitřní předpisy.

  (3) Státní orgány mohou zasahovat do činnosti veřejné vysoké
  školy jen na  základě a  v  mezích zákona a  způsobem zákonem
  stanoveným.

  § 7

  Orgány veřejné vysoké školy

  (1) Samosprávnými akademickými orgány veřejné vysoké školy jsou
  a) akademický senát,
  b) rektor,
  c) vědecká rada nebo umělecká rada nebo na neuniverzitní vysoké
  škole akademická rada (dále jen "vědecká rada veřejné vysoké
  školy"),
  d) disciplinární komise.

  (2) Dalšími orgány veřejné vysoké školy jsou
  a) správní rada veřejné vysoké školy,
  b) kvestor.

  Akademický senát veřejné vysoké školy

  § 8

  (1) Akademický senát veřejné vysoké školy je jejím samosprávným
  zastupitelským akademickým orgánem. Má nejméně jedenáct členů,
  z toho nejméně jednu třetinu a  nejvýše jednu polovinu tvoří
  studenti. Členy akademického senátu volí ze svých řad členové
  akademické obce veřejné vysoké školy. Volby jsou tajné.
  K platnosti voleb je třeba účasti nejméně 15 % členů akademické
  obce veřejné vysoké školy. V případě, kdy účast členů akademické
  obce bude nižší, budou se volby opakovat. Nebude-li ani
  v takovémto případě požadovaná účast členů akademické obce
  splněna, volby se budou opakovat bez ohledu na  účast členů
  akademické obce. Vnitřní předpis veřejné vysoké školy stanoví
  zejména počet členů akademického senátu, způsob jejich volby
  a způsob volby předsedy akademického senátu, orgány akademického
  senátu a jejich ustavování a  důvody zániku členství v akademickém
  senátu a případnou neslučitelnost členství v akademickém senátu
  s výkonem jiných funkcí.

  (2) Členství v  akademickém senátu je neslučitelné s funkcí
  rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů.

  (3) Funkční období jednotlivých členů akademického senátu
  veřejné vysoké školy je nejvýše tříleté. Funkční období všech
  členů akademického senátu veřejné vysoké školy skončí, jestliže
  akademický senát po dobu šesti měsíců nekoná podle § 9. Rektor
  nejpozději do 30 dnů vyhlásí nové volby.

  (4) Zasedání akademického senátu veřejné vysoké školy jsou
  veřejně přístupná. Rektor nebo v  jeho zastoupení prorektor má
  právo vystoupit na  zasedání, kdykoliv o  to požádá. Na žádost
  rektora je předseda akademického senátu povinen bezodkladně svolat
  mimořádné zasedání akademického senátu veřejné vysoké školy.

  § 9

  (1) Akademický senát veřejné vysoké školy
  a) rozhoduje na  návrh rektora o  zřízení, sloučení, splynutí,
  rozdělení nebo zrušení součástí vysoké školy,
  b) schvaluje vnitřní předpisy vysoké školy a jejích součástí,
  c) schvaluje rozpočet vysoké školy předložený rektorem
  a kontroluje využívání finančních prostředků vysoké školy,
  d) schvaluje výroční zprávu o  činnosti a  výroční zprávu
  o hospodaření vysoké školy předloženou rektorem,
  e) schvaluje hodnocení činnosti vysoké školy předložené rektorem,
  f) schvaluje návrh rektora na jmenování a  odvolání členů vědecké
  rady a disciplinární komise veřejné vysoké školy,
  g) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních
  programech, které se neuskutečňují na fakultách,
  h) usnáší se o  návrhu na  jmenování rektora, popřípadě navrhuje
  jeho odvolání z funkce,
  i) schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a  vědecké, výzkumné,
  vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti veřejné vysoké
  školy a jeho každoroční aktualizaci (dále jen "dlouhodobý záměr
  veřejné vysoké školy") po projednání ve vědecké radě.

  (2) Akademický senát veřejné vysoké školy se vyjadřuje zejména
  a) k návrhům těch studijních programů, které se neuskutečňují na
  fakultách,
  b) k záměru rektora jmenovat nebo odvolat prorektory,
  c) k právním úkonům, které vyžadují souhlas správní rady veřejné
  vysoké školy podle § 15 odst. 1 písm. a) až d),
  d) k podnětům a  stanoviskům správní rady veřejné vysoké školy
  podle § 15 odst. 3.

  (3) O návrzích zejména podle odstavce 1 písm. h) se akademický
  senát veřejné vysoké školy usnáší tajným hlasováním. Návrh na
  jmenování rektora je přijat, jestliže se pro něj vyslovila
  nadpoloviční většina všech členů akademického senátu veřejné
  vysoké školy; návrh na jeho odvolání je přijat, jestliže se pro
  něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů akademického senátu.  § 10

  Rektor

  (1) V čele veřejné vysoké školy je rektor; jedná a rozhoduje ve
  věcech školy, pokud zákon nestanoví jinak.

  (2) Rektora jmenuje a  odvolává na návrh akademického senátu
  veřejné vysoké školy prezident republiky. Návrh se podává
  prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
  "ministr").

  (3) Funkční období rektora je tříleté. Funkci rektora může tatáž
  osoba vykonávat na  téže veřejné vysoké škole nejvýše dvě po sobě
  bezprostředně jdoucí funkční období.

  (4) Rektora zastupují v  jím určeném rozsahu prorektoři.
  Prorektory jmenuje a odvolává rektor.

  (5) Mzdu rektora stanoví ministr.

  Vědecká rada veřejné vysoké školy

  § 11

  (1) Členy vědecké rady veřejné vysoké školy jmenuje a odvolává
  rektor.

  (2) Členy vědecké rady veřejné vysoké školy jsou významní
  představitelé oborů, v nichž vysoká škola uskutečňuje vzdělávací
  a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí
  činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové
  akademické obce této školy.

  (3) Předsedou vědecké rady veřejné vysoké školy je rektor.

  § 12

  (1) Vědecká rada veřejné vysoké školy
  a) projednává dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy,
  b) schvaluje studijní programy, pokud jejich schválení nepatří do
  působnosti vědecké rady nebo umělecké rady fakulty (dále jen
  "vědecká rada fakulty"),
  c) vykonává působnost v  řízení ke jmenování profesorem
  a v habilitačním řízení v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

  (2) Vědecká rada veřejné vysoké školy se vyjadřuje k otázkám,
  které jí předloží rektor.  § 13

  Disciplinární komise veřejné vysoké školy

  (1) Členy disciplinární komise veřejné vysoké školy a jejího
  předsedu jmenuje rektor z  řad členů akademické obce. Polovinu
  členů disciplinární komise tvoří studenti.

  (2) Funkční období členů disciplinární komise veřejné vysoké
  školy je nejvýše dvouleté.

  (3) Disciplinární komise veřejné vysoké školy projednává
  disciplinární přestupky studentů veřejné vysoké školy, pokud
  nejsou zapsáni na  žádné z  jejích fakult, a předkládá návrh na
  rozhodnutí rektorovi.

  (4) Pokud jsou všichni studenti veřejné vysoké školy zapsáni na
  jejích fakultách, disciplinární komise veřejné vysoké školy se
  nezřizuje.

  Správní rada veřejné vysoké školy

  § 14

  (1) Správní rada veřejné vysoké školy má nejméně devět členů,
  jejich počet musí být vždy dělitelný třemi. Členy správní rady
  veřejné vysoké školy po projednání s  rektorem jmenuje a odvolává
  ministr tak, aby v  ní byli přiměřeně zastoupeni zejména
  představitelé veřejného života, územní samosprávy a státní správy.
  Členové správní rady nemohou být zaměstnanci dané veřejné vysoké
  školy.

  (2) Členové správní rady veřejné vysoké školy jsou jmenováni na
  dobu šesti let. Po prvním jmenování členů správní rady se losem
  určí jména jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po
  dvou letech, a jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí
  po čtyřech letech.

  (3) Zasedání správní rady veřejné vysoké školy svolává její
  předseda, a  to nejméně dvakrát ročně. Rektor nebo v  jeho
  zastoupení prorektor a  kvestor má právo se zúčastnit zasedání
  správní rady. Na žádost rektora je předseda správní rady povinen
  svolat mimořádné zasedání správní rady veřejné vysoké školy. Volbu
  předsedy, místopředsedů a  způsob jednání správní rady veřejné
  vysoké školy upraví její statut, který schvaluje ministr.

  § 15

  (1) Správní rada veřejné vysoké školy vydává předchozí písemný
  souhlas
  a) k právním úkonům, kterými vysoká škola hodlá nabýt nebo převést
  nemovité věci,
  b) k právním úkonům, kterými vysoká škola hodlá nabýt nebo převést
  movité věci, jejichž cena je vyšší než pětisetnásobek částky,
  od níž jsou věci považovány podle zvláštního předpisu 2) za
  hmotný majetek,
  c) k právním úkonům, kterými vysoká škola hodlá zřídit věcné
  břemeno nebo předkupní právo,
  d) k právním úkonům, kterými vysoká škola hodlá založit jinou
  právnickou osobu, a k peněžitým a nepeněžitým vkladům do těchto
  a jiných právnických osob.

  (2) Správní rada veřejné vysoké školy se vyjadřuje zejména
  a) k dlouhodobému záměru veřejné vysoké školy a k dalším věcem,
  které jí k projednání předloží rektor nebo ministr,
  b) k rozpočtu vysoké školy,
  c) k výroční zprávě o  činnosti a  výroční zprávě o hospodaření
  vysoké školy a k výsledkům hodnocení činnosti vysoké školy.

  (3) Správní rada veřejné vysoké školy dává podněty a vyjadřuje
  stanoviska k činnosti veřejné vysoké školy, která zveřejňuje.

  (4) Při úplatném smluvním převodu movité věci podle odstavce 1
  písm. b) se cena 3) sjednává ve výši, která je v daném místě
  a čase obvyklá; bezúplatně lze movitou věc převést pouze ve
  veřejném zájmu nebo je-li bezúplatný převod hospodárnější než jiný
  způsob naložení s věcí.

  (5) Správní rada veřejné vysoké školy právní úkon neschválí,
  jestliže je v  rozporu s  požadavkem řádného využívání majetku
  veřejné vysoké školy nebo jestliže by jím bylo ohroženo plnění
  úkolů školy.

  (6) Vydání předchozího písemného souhlasu k  právním úkonům
  uvedeným v odstavci 1 písm. a) až d) je povinna správní rada
  veřejné vysoké školy oznámit do sedmi dnů od jeho vydání
  Ministerstvu školství, mládeže a  tělovýchovy (dále jen
  "ministerstvo").

  (7) Právní úkony uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) jsou bez
  souhlasu správní rady veřejné vysoké školy a  bez oznámení
  ministerstvu podle odstavce 6 neplatné.

  (8) Správní rada veřejné vysoké školy dbá na  zachování účelu,
  pro který byla veřejná vysoká škola zřízena, na  uplatnění
  veřejného zájmu v  její činnosti a na řádné hospodaření s jejím
  majetkem.

  (9) Činnost členů správní rady veřejné vysoké školy je úkonem
  v obecném zájmu.4) Těmto osobám poskytuje veřejná vysoká škola
  cestovní náhrady podle zvláštního předpisu;5) ministerstvo jim
  může poskytnout odměnu.

  (10) Na  činnost členů správní rady veřejné vysoké školy se
  vztahují zvláštní předpisy.6)
  ------------------------------------------------------------------
  2) § 26 odst. 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
  znění pozdějších předpisů.
  3) § 1 odst. 2 písm. a) a  § 2 odst. 3 zákona č. 526/1990 Sb., o
  cenách, ve znění pozdějších předpisů.
  4) § 124 odst. 1 a 2 zákoníku práce.
  5) Zákon č. 119/1992 Sb., o  cestovních náhradách, ve znění zákona
  č. 44/1994 Sb.
  6) Např. § 255 a  258 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve
  znění pozdějších předpisů, § 415 zákona č. 40/1964 Sb.,
  občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 268 zákona č.
  513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  § 16

  Kvestor

  (1) Kvestor řídí hospodaření a  vnitřní správu veřejné vysoké
  školy a vystupuje jejím jménem v rozsahu stanoveném opatřením
  rektora.

  (2) Kvestora jmenuje a odvolává rektor.

  § 17

  Vnitřní předpisy veřejné vysoké školy

  (1) Vnitřními předpisy veřejné vysoké školy jsou
  a) statut veřejné vysoké školy,
  b) volební a jednací řád akademického senátu veřejné vysoké školy,
  c) vnitřní mzdový předpis,7)
  d) jednací řád vědecké rady veřejné vysoké školy,
  e) řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických
  pracovníků,
  f) studijní a zkušební řád,
  g) stipendijní řád,
  h) disciplinární řád pro studenty,
  i) další předpisy, pokud tak stanoví statut veřejné vysoké školy.

  (2) Statut veřejné vysoké školy obsahuje zejména
  a) název, sídlo a typ vysoké školy,
  b) právní předchůdce,
  c) podmínky pro přijetí ke studiu a způsob podávání přihlášek,
  d) podmínky studia cizinců,
  e) seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na
  vysoké škole včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby
  studia a seznam oborů, ve kterých je vysoká škola oprávněna
  konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem,
  f) vymezení obsahu, podmínek a  četnosti hodnocení činnosti vysoké
  školy,
  g) organizační strukturu,
  h) ustanovení o poplatcích spojených se studiem,
  i) pravidla pro užívání akademických insignií a  pro konání
  akademických obřadů,
  j) pravidla hospodaření veřejné vysoké školy.
  ------------------------------------------------------------------
  7) § 18 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o  mzdě, odměně za pracovní
  pohotovost a o průměrném výdělku.

  § 18

  Rozpočet veřejné vysoké školy

  (1) Veřejná vysoká škola sestavuje svůj rozpočet a hospodaří
  podle něj. Rozpočet sestavuje na  kalendářní rok, vyúčtování
  výsledků svého hospodaření provede po skončení kalendářního roku
  a předloží ho ministerstvu v  termínech určených pro zúčtování
  finančních vztahů se státním rozpočtem. Rozpočet veřejné vysoké
  školy je sestavován jako vyrovnaný.

  (2) Příjmy rozpočtu veřejné vysoké školy jsou zejména
  a) dotace ze státního rozpočtu (dále jen "dotace"),
  b) poplatky spojené se studiem,
  c) výnosy z majetku,
  d) jiné příjmy ze  státního rozpočtu, ze  státních fondů
  a z rozpočtů obcí,
  e) výnosy z doplňkové činnosti,
  f) příjmy z darů a dědictví.

  (3) Veřejná vysoká škola má nárok na  dotaci na uskutečňování
  akreditovaných studijních programů a  programů celoživotního
  vzdělávání, s  nimi spojenou vědeckou, výzkumnou, vývojovou,
  uměleckou nebo další tvůrčí činnost a na rozvoj vysoké školy.
  Veřejné vysoké škole se může poskytnout dotace na ubytování
  a stravování studentů. Podmínky dotací, jejich užití a zúčtování
  se řídí obecnými předpisy pro nakládání s  prostředky státního
  rozpočtu.8)

  (4) Pro výši dotací je rozhodný dlouhodobý záměr veřejné vysoké
  školy, dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové,
  umělecké a  další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol
  vypracovaný ministerstvem a jeho každoroční aktualizace (dále jen
  "dlouhodobý záměr ministerstva"), typ a  finanční náročnost
  akreditovaných studijních programů a  programů celoživotního
  vzdělávání, počet studentů a  dosažené výsledky ve vzdělávací
  a vědecké nebo výzkumné, vývojové, umělecké a  další tvůrčí
  činnosti a její náročnost.

  (5) Veřejná vysoká škola zřizuje tyto fondy:
  a) rezervní fond na krytí ztrát v následujících účetních obdobích,
  b) fond reprodukce investičního majetku,
  c) stipendijní fond,
  d) fond odměn.

  (6) Fondy veřejné vysoké školy jsou vytvářeny z  hospodářského
  výsledku po zdanění, stipendijní fond též převodem poplatků
  spojených se studiem podle § 58 odst. 7, fond reprodukce
  investičního majetku též z odpisů hmotného a nehmotného majetku.9)

  (7) Prostředky rozpočtu se používají pouze na  financování
  činností, pro které byla veřejná vysoká škola zřízena, a na
  financování doplňkové činnosti podle § 20 odst. 2.

  8) § 5 odst. 2 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o  pravidlech
  hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v
  České republice (rozpočtová pravidla republiky).
  9) § 26 až 33 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších
  předpisů.

  § 19

  Majetek veřejné vysoké školy

  (1) Veřejná vysoká škola vlastní majetek potřebný k činnostem,
  pro které byla zřízena. Majetkem veřejné vysoké školy jsou věci,
  byty a nebytové prostory, práva a jiné majetkové hodnoty.

  (2) O nakládání s majetkem veřejné vysoké školy rozhoduje rektor
  nebo orgány nebo osoby, o nichž to stanoví statut veřejné vysoké
  školy. V  případech uvedených v  § 15 odst. 1 písm. a) až d)
  rozhoduje rektor po předchozím souhlasu správní rady veřejné
  vysoké školy.

  (3) Veřejná vysoká škola nemůže nabývat jiné cenné papíry než
  cenné papíry vydané státem nebo cenné papíry, za jejichž splacení
  se stát zaručil.

  § 20

  Hospodaření veřejné vysoké školy

  (1) Veřejná vysoká škola je povinna majetek užívat k  plnění
  úkolů ve vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo
  další tvůrčí činnosti. Může jej užívat i  k doplňkové činnosti
  v souladu s tímto zákonem.

  (2) V doplňkové činnosti veřejná vysoká škola vykonává za úplatu
  činnost navazující na  její vzdělávací a  vědeckou, výzkumnou,
  vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost nebo činnost
  sloužící k  účinnějšímu využití lidských zdrojů a  majetku.
  Doplňková činnost nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost
  činností, k  jejichž uskutečňování byla veřejná vysoká škola
  zřízena.

  (3) Veřejná vysoká škola není oprávněna k  převzetí ručení za
  peněžitý dluh jiné osoby a  ke zřízení zástavního práva
  k nemovitosti ani k  peněžitému nebo nepeněžitému vkladu do
  obchodní společnosti nebo družstva.

  (4) Stát neručí za závazky veřejné vysoké školy.

  (5) Veřejná vysoká škola účtuje v  soustavě po-dvojného
  účetnictví, ve kterém je povinna důsledně oddělit náklady a výnosy
  spojené s  doplňkovou činností. V  ostatním platí pro veřejnou
  vysokou školu obecné předpisy o účetnictví.10)

  (6) Za  účelné využívání dotací a jejich vypořádání se státním
  rozpočtem a  za řádné hospodaření s  majetkem veřejné vysoké školy
  je ministrovi odpovědný rektor.
  ------------------------------------------------------------------
  10) Např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
  předpisů.

  § 21

  Další povinnosti veřejné vysoké školy

  (1) Veřejná vysoká škola je povinna
  a) každoročně vypracovat, předložit ministerstvu a  jako
  neperiodickou publikaci 11) zveřejnit výroční zprávu o činnosti
  a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy v termínu a formě,
  kterou stanoví ministr opatřením zveřejněném ve Věstníku
  ministerstva,
  b) vypracovat, projednat s  ministerstvem a  zveřejnit dlouhodobý
  záměr veřejné vysoké školy v  termínu a formě, kterou stanoví
  ministr,
  c) poskytovat Akreditační komisi a ministerstvu na jejich žádost
  ve stanovených termínech a bezplatně informace potřebné pro
  jejich činnost podle tohoto zákona,
  d) poskytovat uchazečům o  studium, studentům a  dalším osobám
  informační a  poradenské služby související se studiem
  a s možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi,
  e) činit všechna dostupná opatření pro vyrovnání příležitostí
  studovat na vysoké škole,
  f) provádět pravidelně hodnocení činnosti vysoké školy
  a zveřejňovat jeho výsledky.

  (2) Výroční zpráva o činnosti veřejné vysoké školy obsahuje mimo
  jiné:
  a) přehled činností vykonávaných v kalendářním roce,
  b) výsledky hodnocení činnosti vysoké školy,
  c) změny vnitřních předpisů a  změny v  orgánech vysoké školy,
  k nimž došlo v průběhu roku,
  d) další údaje stanovené správní radou veřejné vysoké školy.

  (3) Výroční zpráva o hospodaření veřejné vysoké školy obsahuje
  mimo jiné:
  a) roční účetní závěrku a  zhodnocení základních údajů v  ní
  obsažených,
  b) výrok auditora k  roční účetní závěrce, pokud byla auditorem
  ověřena,
  c) přehled o peněžních příjmech a výdajích,
  d) přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů,
  e) vývoj a konečný stav fondů,
  f) stav a pohyb majetku a závazků,
  g) úplný objem nákladů v členění na náklady pro plnění činností
  doplňkových a ostatních.

  (4) Výroční zpráva o činnosti a výroční zpráva o hospodaření,
  dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy a  výsledky hodnocení
  činnosti veřejné vysoké školy musí být veřejně přístupné.
  ------------------------------------------------------------------
  11) Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích.

  HLAVA II
  SOUČÁSTI VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

  § 22

  Členění veřejné vysoké školy

  (1) Veřejná vysoká škola se může členit na tyto součásti:
  a) fakulty,
  b) vysokoškolské ústavy,
  c) jiná pracoviště pro vzdělávací a  vědeckou, výzkumnou,
  vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost nebo pro
  poskytování informačních služeb,
  d) účelová zařízení pro kulturní a  sportovní činnost, pro
  ubytování a  stravování zejména členů akademické obce nebo
  k zajiš»ování provozu školy.

  (2) Vnitřní předpisy součástí musí být v  souladu s vnitřními
  předpisy veřejné vysoké školy.

  Díl 1
  Fakulta

  § 23

  Fakulta

  (1) Fakulta uskutečňuje nejméně jeden akreditovaný studijní
  program a vykonává vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo
  další tvůrčí činnost.

  (2) Na fakultě se ustavuje samosprávný zastupitelský akademický
  orgán. Fakulta má právo používat vlastní akademické insignie
  a konat akademické obřady.

  (3) O  zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení
  fakulty rozhoduje na návrh rektora akademický senát veřejné vysoké
  školy. Toto rozhodnutí je podmíněno souhlasným stanoviskem
  Akreditační komise.

  § 24

  Práva fakulty

  (1) Orgány fakulty mají právo rozhodovat nebo jednat jménem
  veřejné vysoké školy v těchto věcech týkajících se fakulty:
  a) tvorba a uskutečňování studijních programů,
  b) zaměření a  organizace vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké
  nebo další tvůrčí činnosti,
  c) pracovněprávní vztahy,
  d) habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v rozsahu
  stanoveném tímto zákonem,
  e) zahraniční styky a aktivity,
  f) ustavování samosprávných akademických orgánů fakulty a vnitřní
  organizace fakulty, pokud tento zákon nestanoví jinak,
  g) nakládání s přidělenými finančními prostředky,
  h) doplňková činnost a  nakládání s  prostředky získanými z této
  činnosti.

  (2) Orgány fakulty rozhodují v  dalších věcech veřejné vysoké
  školy, pokud jim rozhodování o  nich svěří statut veřejné vysoké
  školy.

  § 25

  Orgány fakulty

  (1) Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou
  a) akademický senát fakulty,
  b) děkan,
  c) vědecká rada fakulty,
  d) disciplinární komise fakulty.

  (2) Dalším orgánem fakulty je tajemník.

  (3) Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci
  působící na této fakultě a studenti zapsaní na této fakultě.

  Akademický senát fakulty

  § 26

  (1) Akademický senát fakulty je jejím samosprávným
  zastupitelským akademickým orgánem. Má nejméně devět členů, z toho
  nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu tvoří studenti.
  Členy akademického senátu fakulty volí ze  svých řad členové
  akademické obce fakulty. Volby jsou rovné, přímé, s  tajným
  hlasováním. K platnosti voleb je třeba účasti nejméně 30 % členů
  akademické obce fakulty. V případě, kdy účast členů akademické
  obce bude nižší, budou se volby opakovat. Nebude-li ani
  v takovémto případě požadovaná účast členů akademické obce
  splněna, volby se budou opakovat bez ohledu na  účast členů
  akademické obce. Vnitřní předpis fakulty stanoví zejména počet
  členů akademického senátu, způsob jejich volby a  způsob volby
  předsedy akademického senátu, orgány akademického senátu a způsob
  jejich ustavování a důvody zániku členství v akademickém senátu
  a případnou neslučitelnost členství v akademickém senátu s výkonem
  jiných funkcí.

  (2) Členství v  akademickém senátu je neslučitelné s funkcí
  rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů.

  (3) Funkční období jednotlivých členů akademického senátu
  fakulty je nejvýše tříleté. Funkční období všech členů
  akademického senátu fakulty skončí, jestliže akademický senát po
  dobu šesti měsíců nekoná podle § 27. Děkan nejpozději do 30 dnů
  vyhlásí nové volby.

  (4) Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná.
  Děkan nebo v  jeho zastoupení proděkan má právo vystoupit na
  zasedání, kdykoliv o  to požádá. Na  žádost děkana je předseda
  akademického senátu povinen bezodkladně svolat mimořádné zasedání
  akademického senátu fakulty.

  § 27

  (1) Akademický senát fakulty
  a) na  návrh děkana rozhoduje o  zřízení, sloučení, splynutí,
  rozdělení nebo zrušení fakultních pracoviš»,
  b) schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty,
  c) schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené
  děkanem a kontroluje jejich využívání,
  d) schvaluje výroční zprávu o  činnosti a  výroční zprávu
  o hospodaření fakulty předloženou děkanem,
  e) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních
  programech uskutečňovaných na fakultě,
  f) schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké
  rady fakulty a disciplinární komise fakulty,
  g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho
  odvolání z funkce,
  h) schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a  vědecké, výzkumné,
  vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty
  vypracovaný v  souladu s  dlouhodobým záměrem veřejné vysoké
  školy po projednání ve vědecké radě fakulty.

  (2) Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména
  a) k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
  b) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

  (3) O návrzích zejména podle odstavce 1 písm. g) se akademický
  senát fakulty usnáší tajným hlasováním. Návrh na jmenování děkana
  je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina
  všech členů akademického senátu fakulty; návrh na jeho odvolání je
  přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech
  členů akademického senátu.  § 28

  Děkan

  (1) V  čele fakulty je děkan; jedná a  rozhoduje ve věcech
  fakulty, pokud tento zákon nestanoví jinak.

  (2) Děkana jmenuje a  odvolává na  návrh akademického senátu
  fakulty rektor.

  (3) Rektor může odvolat děkana z vlastního podnětu, a to pouze
  se souhlasem akademického senátu fakulty a akademického senátu
  veřejné vysoké školy v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní
  své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy
  nebo fakulty.

  (4) Funkční období děkana je tříleté. Funkci děkana může tatáž
  osoba vykonávat na téže fakultě nejvýše dvě po sobě bezprostředně
  jdoucí funkční období.

  (5) Děkana zastupují v  jím určeném rozsahu proděkani. Proděkany
  jmenuje a odvolává děkan.

  Vědecká rada fakulty

  § 29

  (1) Členy vědecké rady fakulty jmenuje a odvolává děkan.

  (2) Členové vědecké rady fakulty jsou významní představitelé
  oborů, v  nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a  vědeckou,
  výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Nejméně
  jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce
  veřejné vysoké školy, jejíž je fakulta součástí.

  (3) Předsedou vědecké rady fakulty je děkan.

  § 30

  (1) Vědecká rada fakulty
  a) projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné,
  vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty
  vypracovaný v  souladu s  dlouhodobým záměrem veřejné vysoké
  školy,
  b) schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na
  fakultě,
  c) vykonává působnost v  habilitačním řízení a  v  řízení ke
  jmenování profesorem v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

  (2) Vědecká rada fakulty se vyjadřuje k  otázkám, které jí
  předloží děkan.  § 31

  Disciplinární komise fakulty

  (1) Členy disciplinární komise fakulty a jejího předsedu jmenuje
  děkan z  řad členů akademické obce fakulty. Polovinu členů
  disciplinární komise fakulty tvoří studenti.

  (2) Funkční období členů disciplinární komise fakulty je nejvýše
  dvouleté.

  (3) Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární
  přestupky studentů zapsaných na  fakultě a  předkládá návrh na
  rozhodnutí děkanovi.

  § 32

  Tajemník

  (1) Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu
  stanoveném opatřením děkana.

  (2) Tajemníka jmenuje a odvolává děkan.

  § 33

  Vnitřní předpisy fakulty

  (1) Vnitřní předpisy fakulty upravují záležitosti fakulty
  spadající do její samosprávné působnosti a její vztah k veřejné
  vysoké škole, pokud nejsou upraveny zákonem.

  (2) Vnitřními předpisy fakulty jsou
  a) statut fakulty,
  b) studijní a  zkušební řád fakulty, pokud se fakulta neřídí
  studijním a zkušebním řádem veřejné vysoké školy,
  c) stipendijní řád fakulty, pokud se fakulta neřídí stipendijním
  řádem veřejné vysoké školy,
  d) volební a jednací řád akademického senátu fakulty,
  e) jednací řád vědecké rady fakulty,
  f) disciplinární řád pro studenty,
  g) další předpisy, pokud tak stanoví statut fakulty.

  (3) Na obsah statutu fakulty se vztahuje přiměřeně § 17 odst. 2.

  (4) Vnitřní předpisy teologických fakult se předkládají ke
  schválení akademickému senátu vysoké školy po jejich schválení
  příslušnou církví nebo náboženskou společností, pokud je povinnost
  schválení zakotvena ve vnitřních předpisech této církve nebo
  náboženské společnosti.

  Díl 2
  Vysokoškolský ústav

  § 34

  (1) Vysokoškolský ústav vykonává vědeckou, výzkumnou, vývojovou,
  uměleckou nebo další tvůrčí činnost a  může se podílet na
  uskutečňování akreditovaných studijních programů nebo jejich
  částí.

  (2) O  zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení
  vysokoškolského ústavu rozhoduje na návrh rektora akademický senát
  veřejné vysoké školy.

  (3) V  čele vysokoškolského ústavu je ředitel, kterého jmenuje
  a odvolává rektor.

  (4) Ředitel vysokoškolského ústavu je oprávněn jednat jménem
  veřejné vysoké školy pouze ve věcech, o nichž to stanoví vnitřní
  předpis této školy.

  (5) Ředitel vysokoškolského ústavu jmenuje se souhlasem
  akademického senátu veřejné vysoké školy vědeckou radu nebo
  uměleckou radu nebo na  neuniverzitní škole akademickou radu
  vysokoškolského ústavu (dále jen "vědecká rada vysokoškolského
  ústavu"), pro kterou platí § 29 a 30 přiměřeně.

  Díl 3
  Vysokoškolský zemědělský nebo lesní statek

  § 35

  (1) Vysokoškolský zemědělský nebo lesní statek je pracoviště
  veřejné vysoké školy, kde se uskutečňuje praxe studentů studijních
  programů v oblasti zemědělství, veterinárního lékařství a hygieny
  nebo lesnictví a  v  návaznosti na  tyto studijní programy se
  vykonává výzkumná nebo vývojová činnost.

  (2) O  zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení
  vysokoškolského zemědělského nebo lesního statku rozhoduje na
  návrh rektora akademický senát veřejné vysoké školy.

  (3) V  čele vysokoškolského zemědělského nebo lesního statku je
  ředitel, kterého jmenuje a odvolává rektor.

  (4) Ředitel vysokoškolského zemědělského nebo lesního statku je
  oprávněn jednat jménem veřejné vysoké školy pouze ve věcech,
  o nichž to stanoví vnitřní předpis této školy.

  HLAVA III
  PŮSOBNOST MINISTERSTVA

  § 36

  (1) Vnitřní předpisy veřejné vysoké školy podléhají registraci
  ministerstvem. ®ádost o registraci po-dává ministerstvu rektor.

  (2) Ministerstvo rozhodne o žádosti do 90 dnů ode dne jejího
  předložení. Je-li žádosti vyhověno, vyznačí registraci
  ministerstvo na  stejnopisu registrovaného vnitřního předpisu.
  Rozhodnutí o registraci se nevydává.

  (3) Odporuje-li vnitřní předpis veřejné vysoké školy zákonu nebo
  jinému právnímu předpisu, ministerstvo žádost o  registraci
  rozhodnutím zamítne.

  (4) Vnitřní předpis nabývá platnosti registrací.

  (5) Ustanovení odstavců 1 až 4 platí i pro změny vnitřních
  předpisů.

  § 37

  Je-li některé opatření veřejné vysoké školy nebo její součásti
  v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nestanoví-li
  zákon jiný způsob jeho přezkoumání, vyzve ministerstvo vysokou
  školu, aby v přiměřené lhůtě zjednala nápravu.

  § 38

  (1) Jestliže veřejná vysoká škola nebo její součást
  a) neustavila některý ze svých samosprávných orgánů,
  b) nepřijala vnitřní předpisy, které je povinna podle tohoto
  zákona přijmout,
  c) nemá akreditován žádný studijní program nebo má pozastavenou
  akreditaci všech studijních programů,
  d) vykazuje ve svém hospodaření závažné nedostatky ohrožující
  plnění jejích úkolů, nebo
  e) závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem,
  může ministerstvo omezit výkon působnosti orgánů veřejné vysoké
  školy nebo její součásti, popřípadě může veřejné vysoké škole nebo
  její součásti výkon této působnosti odejmout.

  (2) Při rozhodování o  obsahu omezení nebo o odnětí výkonu
  působnosti se vychází ze  závažnosti nedostatků a  z charakteru
  a rozsahu způsobené nebo hrozící újmy. Omezení se provede
  v rozsahu potřebném ke zjednání nápravy.

  (3) Jestliže se opatření podle odstavce 1 týká orgánů veřejné
  vysoké školy, přechází působnost těchto orgánů na  ministerstvo
  nebo na  veřejnou vysokou školu, kterou ministerstvo výkonem této
  působnosti po vzájemné dohodě pověří. Týká-li se opatření podle
  odstavce 1 orgánů součásti veřejné vysoké školy, přechází
  působnost těchto orgánů na rektora.

  (4) Nevylučuje-li to povaha věci, je povinností ministerstva
  nejprve upozornit veřejnou vysokou školu na skutečnosti uvedené
  v odstavci 1 a vyzvat ji, aby v přiměřené lhůtě zjednala nápravu.

  (5) Pominou-li důvody, pro které bylo rozhodnuto o opatření
  podle odstavce 1, ministerstvo přijaté opatření zruší.


  ČÁST TŘETÍ
  SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA

  § 39

  Státní souhlas

  (1) Právnická osoba se sídlem v České republice je oprávněna
  působit jako soukromá vysoká škola, pokud jí ministerstvo udělilo
  státní souhlas.

  (2) Oprávnění soukromé vysoké školy je nepřevoditelné
  a nepřechází na právní nástupce.

  (3) Na žádost zřizovatelů nebo zakladatelů může ministerstvo
  vydat státní souhlas i před zápisem právnické osoby, která má
  působit jako soukromá vysoká škola, do obchodního nebo jiného
  rejstříku (dále jen "rejstřík"), jestliže je prokázáno, že tato
  právnická osoba byla zřízena nebo založena. Tato právnická osoba
  je povinna předložit ministerstvu výpis z rejstříku ve lhůtě do
  15 dnů od doručení příslušného dokladu o  zápisu do rejstříku.
  Státní souhlas nabývá účinnosti vznikem právnické osoby.

  (4) ®ádost o udělení státního souhlasu obsahuje
  a) název, sídlo a typ vysoké školy,
  b) právní formu právnické osoby a statutární orgán,
  c) dlouhodobý záměr vzdělávací a  vědecké, výzkumné, vývojové,
  umělecké nebo další tvůrčí činnosti vysoké školy (dále jen
  "dlouhodobý záměr soukromé vysoké školy"),
  d) údaje o  finančním, materiálním, personálním a  informačním
  zajištění činnosti soukromé vysoké školy,
  e) návrhy studijních programů,
  f) návrh vnitřních předpisů upravujících organizaci a činnost
  soukromé vysoké školy a postavení členů akademické obce.

  (5) ®adatel je povinen údaje uvedené v žádosti doložit.

  (6) Jsou-li případné nedostatky žádosti podle odstavce 4
  odstranitelné, vyzve ministerstvo žadatele, aby je v  přiměřené
  lhůtě odstranil, a  řízení přeruší. V případě, že žadatel vady ve
  stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ministerstvo ve věci na
  základě původních podkladů.

  (7) Ministerstvo rozhodne o žádosti do 150 dnů ode dne jejího
  doručení. Před rozhodnutím si ministerstvo vyžádá stanovisko
  Akreditační komise k návrhům studijních programů.

  (8) Ministerstvo státní souhlas neudělí, jestliže
  a) Akreditační komise nevydala souhlasné stanovisko alespoň
  k jednomu předloženému studijnímu programu,
  b) zjistí, že nejsou předpoklady pro řádné zajištění vzdělávací
  a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí
  činnosti, nebo
  c) návrh vnitřních předpisů je v  rozporu se zákony nebo jinými
  právními předpisy.

  (9) Pokud ministerstvo udělí státní souhlas, rozhodne také
  o akreditaci příslušných studijních programů a  o  registraci
  vnitřních předpisů.

  (10) Státní souhlas pozbude platnosti, jestliže soukromá vysoká
  škola nezahájí vzdělávací činnost do dvou let od nabytí jeho
  právní moci.

  § 40

  Financování soukromé vysoké školy

  (1) Právnická osoba, která získala oprávnění působit jako
  soukromá vysoká škola, je povinna zajistit finanční prostředky pro
  vzdělávací a vědeckou nebo výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další
  tvůrčí činnost.

  (2) Ministerstvo může poskytnout soukromé vysoké škole působící
  jako obecně prospěšná společnost 12) dotaci na  uskutečňování
  akreditovaných studijních programů a  programů celoživotního
  vzdělávání, s  nimi spojenou vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Podmínky dotací, jejich užití
  a zúčtování se řídí obecnými předpisy pro nakládání s prostředky
  státního rozpočtu.

  (3) Výše dotací podle odstavce 2 se určuje na  základě
  dlouhodobého záměru soukromé vysoké školy a  jeho každoroční
  aktualizace, dlouhodobého záměru ministerstva, typu a finanční
  náročnosti akreditovaných studijních programů, počtu studentů
  a dosažených výsledků ve vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové,
  umělecké nebo další tvůrčí činnosti a její náročnosti.
  ------------------------------------------------------------------
  12) Zákon č. 248/1995 Sb., o  obecně prospěšných společnostech a o
  změně a doplnění některých zákonů.

  § 41

  Vnitřní předpisy

  (1) Vnitřní předpisy soukromé vysoké školy stanoví, které orgány
  vykonávají působnost podle části čtvrté až deváté tohoto zákona.

  (2) Pro registraci vnitřních předpisů soukromé vysoké školy
  a jejich změn platí § 36 obdobně.

  § 42

  Další povinnosti soukromé vysoké školy

  (1) Soukromá vysoká škola je povinna
  a) každoročně vypracovat, předložit ministerstvu a  jako
  neperiodickou publikaci 11) zveřejnit výroční zprávu o činnosti
  a v případě, že obdržela dotaci, i výroční zprávu o hospodaření
  vysoké školy v termínu a formě, kterou stanoví ministr,
  b) vypracovat, projednat s  ministerstvem a  jako neperiodickou
  publikaci 11) zveřejnit dlouhodobý záměr soukromé vysoké školy
  a jeho každoroční aktualizaci v termínu a formě, kterou stanoví
  ministr,
  c) poskytovat Akreditační komisi a ministerstvu na jejich žádost
  ve stanovených termínech a bezplatně informace potřebné pro
  jejich činnost podle tohoto zákona,
  d) provádět pravidelně hodnocení činnosti vysoké školy
  a zveřejňovat jeho výsledky,
  e) vést seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných
  na  soukromé vysoké škole včetně jejich typu, formy výuky
  a standardní doby studia a seznam oborů, ve kterých je soukromá
  vysoká škola oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke
  jmenování profesorem,
  f) oznámit ministerstvu, že na  soukromou vysokou školu byl
  vyhlášen nebo ukončen konkurz podle obecných předpisů
  o konkurzu a vyrovnání,13)
  g) oznámit ministerstvu zánik právnické osoby, která získala
  oprávnění působit jako soukromá vysoká škola.

  (2) Na obsah výroční zprávy o činnosti soukromé vysoké školy se
  vztahuje § 21 odst. 2 obdobně, pokud zvláštní předpis nestanoví
  jinak.14)

  (3) Na obsah výroční zprávy o hospodaření soukromé vysoké školy
  se vztahuje § 21 odst. 3 obdobně, pokud zvláštní předpis nestanoví
  jinak.

  (4) Výroční zpráva o činnosti a výroční zpráva o hospodaření,
  dlouhodobý záměr soukromé vysoké školy a  výsledky hodnocení
  činnosti soukromé vysoké školy musí být veřejně přístupné.
  ------------------------------------------------------------------
  11) Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích.
  13) Zákon č. 328/1991 Sb., o  konkursu a  vyrovnání, ve znění
  pozdějších předpisů.
  14) Např. zákon č. 248/1995 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., ve znění
  pozdějších předpisů.

  § 43

  Působnost ministerstva

  (1) Jestliže je některé opatření soukromé vysoké školy v rozporu
  se zákonem nebo jiným právním předpisem a nestanoví-li zákon jiný
  způsob jeho přezkoumání, vyzve ministerstvo vysokou školu, aby
  v přiměřené lhůtě zjednala nápravu.

  (2) Ministerstvo může soukromé vysoké škole udělený státní
  souhlas odejmout, jestliže
  a) nemá akreditovaný žádný studijní program,
  b) v průběhu jednoho roku jí byla odňata akreditace více než dvou
  studijních programů,
  c) jí byla pozastavena akreditace všech studijních programů,
  d) se v její činnosti projevují závažné nedostatky znemožňující
  plnění jejích úkolů podle tohoto zákona, nebo
  e) závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem
  nebo jejím vnitřním předpisem.

  (3) Ministerstvo odejme státní souhlas v  případě, že v žádosti
  byly uvedeny nesprávné údaje rozhodné pro udělení státního
  souhlasu nebo že došlo k  takovým změnám, za kterých by souhlas
  nemohl být vydán.

  (4) Odnětím státního souhlasu pozbývá právnická osoba oprávnění
  působit jako vysoká škola. Ministerstvo zároveň rozhodne o odnětí
  akreditace studijních programů.

  (5) Nevylučuje-li to povaha věci, je povinností ministerstva
  nejprve upozornit soukromou vysokou školu na skutečnosti uvedené
  v odstavci 2 a vyzvat ji, aby v přiměřené lhůtě zjednala nápravu.

  (6) Jestliže soukromá vysoká škola přestala uskutečňovat
  vzdělávací činnost z jiného důvodu než z důvodu odnětí státního
  souhlasu, je povinna to bezodkladně oznámit ministerstvu.


  ČÁST ČTVRTÁ
  STUDIJNÍ PROGRAM

  § 44

  (1) Vysokoškolské vzdělání se získává studiem v  rámci
  akreditovaného studijního programu podle studijního plánu
  stanovenou formou studia.

  (2) Součástmi studijního programu jsou
  a) název studijního programu, jeho typ, forma a cíle studia,
  b) členění studijního programu na  studijní obory, jejich
  charakteristika a  jejich kombinace, jakož i stanovení profilu
  absolventa příslušných studijních oborů,
  c) charakteristika studijních předmětů,
  d) pravidla a  podmínky pro vytváření studijních plánů, popřípadě
  délka praxe,
  e) standardní doba studia při průměrné studijní zátěži vyjádřená
  v akademických rocích,
  f) podmínky, které musí student splnit v  průběhu studia ve
  studijním programu a při jeho řádném ukončení podle § 45 odst.
  3, § 46 odst. 3 a § 47 odst. 4 včetně obsahu státních zkoušek,
  g) udělovaný akademický titul,
  h) návaznost na  další typy studijních programů v  téže nebo
  příbuzné oblasti studia.

  (3) Studijní plán stanoví časovou a  obsahovou posloupnost
  studijních předmětů, formu jejich studia a  způsob ověření
  studijních výsledků.

  (4) Forma studia vyjadřuje, zda jde o  studium prezenční,
  distanční nebo o jejich kombinaci.

  § 45

  Bakalářský studijní program

  (1) Bakalářský studijní program je zaměřen zejména na přípravu
  k výkonu povolání, při nichž se bezprostředně využívají soudobé
  poznatky a metody; obsahuje též vybrané teoretické poznatky.

  (2) Standardní doba studia včetně praxe je nejméně tři a nejvýše
  čtyři roky.

  (3) Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž
  součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce.

  (4) Absolventům studia v bakalářských studijních programech se
  uděluje akademický titul "bakalář" (ve zkratce "Bc." uváděné před
  jménem), v oblasti umění akademický titul "bakalář umění" (ve
  zkratce "BcA." uváděné před jménem); absolventům v oblasti umění
  přijatým ke studiu podle § 48 odst. 2 se uděluje akademický titul
  až po dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného
  vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného
  v konzervatořích.

  § 46

  Magisterský studijní program

  (1) Magisterský studijní program je zaměřen na  získání
  teoretických poznatků založených na  soudobém stavu vědeckého
  poznání, výzkumu a  vývoje, na  zvládnutí jejich aplikace a na
  rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti; v oblasti umění je zaměřen
  na náročnou uměleckou přípravu a rozvíjení talentu.

  (2) Standardní doba studia je nejméně čtyři a nejvýše šest roků.
  Magisterský studijní program může navazovat na bakalářský studijní
  program; v tomto případě je standardní doba studia nejméně dva
  a nejvýše tři roky.

  (3) Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž
  součástí je obhajoba diplomové práce. V  oblasti lékařství
  a veterinárního lékařství a  hygieny se studium řádně ukončuje
  státní rigorózní zkouškou.

  (4) Absolventům studia v  magisterských studijních programech se
  udělují tyto akademické tituly:
  a) v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství,
  lesnictví a vojenství "inženýr" (ve zkratce "Ing." uváděné před
  jménem),
  b) v oblasti architektury "inženýr architekt" (ve zkratce "Ing.
  arch." uváděné před jménem),
  c) v oblasti lékařství "doktor medicíny" (ve zkratce "MUDr."
  uváděné před jménem),
  d) v oblasti veterinárního lékařství a hygieny "doktor veterinární
  medicíny" (ve zkratce "MVDr." uváděné před jménem),
  e) v oblasti umění "magistr umění" (ve zkratce "MgA." uváděné před
  jménem),
  f) v ostatních oblastech "magistr" (ve zkratce "Mgr." uváděné před
  jménem).
  Absolventům studia v magisterských studijních programech v oblasti
  umění přijatým ke studiu podle § 48 odst. 2 se uděluje akademický
  titul až po dosažení úplného středního nebo úplného středního
  odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného
  v konzervatořích.

  (5) Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali
  akademický titul "magistr", mohou vykonat v téže oblasti studia
  státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní
  práce. Tito absolventi mají právo používat zařízení a informační
  technologie potřebné pro přípravu k  této zkoušce v  souladu
  s pravidly určenými vysokou školou. Po jejím vykonání se udělují
  tyto akademické tituly:
  a) v oblasti práva "doktor práv" (ve zkratce "JUDr." uváděné před
  jménem),
  b) v oblasti humanitních, pedagogických a  společenských věd
  "doktor filozofie" (ve zkratce "PhDr." uváděné před jménem),
  c) v oblasti přírodních věd "doktor přírodních věd" (ve zkratce
  "RNDr." uváděné před jménem),
  d) v oblasti farmacie "doktor farmacie" (ve zkratce "PharmDr."
  uváděné před jménem),
  e) v oblasti teologie "licenciát teologie" (ve zkratce "ThLic."
  uváděné před jménem) nebo "doktor teologie" (ve zkratce "ThDr."
  uváděné před jménem); pro oblast katolické teologie "licenciát
  teologie".

  § 47

  Doktorský studijní program

  (1) Doktorský studijní program je zaměřen na  vědecké bádání
  a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na
  samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění.

  (2) Standardní doba studia je tři roky.

  (3) Studium v  doktorském studijním programu probíhá podle
  individuálního studijního plánu pod vedením školitele.

  (4) Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou
  a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost
  a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje
  nebo k  samostatné teoretické a  tvůrčí umělecké činnosti.
  Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo
  výsledky přijaté k uveřejnění.15)

  (5) Absolventům studia v doktorských studijních programech se
  uděluje akademický titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D." uváděné za
  jménem), v oblasti teologie akademický titul "doktor teologie" (ve
  zkratce "Th.D." uváděné za jménem).

  (6) Studium v doktorském studijním programu sleduje a  hodnotí
  oborová rada ustavená podle vnitřního předpisu vysoké školy nebo
  její součásti, která má akreditovaný příslušný studijní program.
  Pro studijní programy ze stejné oblasti studia mohou vysoké školy
  nebo jejich součásti na základě dohody vytvořit společnou oborovou
  radu. Předsedu oborové rady volí ze svého středu její členové.
  ------------------------------------------------------------------
  15) § 10 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a
  uměleckých (autorský zákon).


  ČÁST PÁTÁ
  STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE

  Přijímání ke studiu

  § 48

  (1) Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském
  studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného
  středního odborného vzdělání. Ke studiu v oblasti umění mohou být
  přijati též uchazeči s  vyšším odborným vzděláním poskytovaným
  v konzervatořích.

  (2) Ke studiu v oblasti umění mohou být výjimečně přijati též
  uchazeči bez dosažení úplného středního nebo úplného středního
  odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného
  v konzervatořích.

  (3) Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu
  je řádné ukončení studia v  magisterském studijním programu
  a v oblasti umění též získání akademického titulu.

  § 49

  (1) Vysoká škola nebo fakulta může stanovit další podmínky
  přijetí ke studiu týkající se určitých znalostí, schopností nebo
  nadání nebo prospěchu ze střední školy, popřípadě vyšší odborné
  školy nebo vysoké školy. Kromě toho může stanovit nejvyšší možný
  počet přijímaných studentů, kteří splnili stanovené podmínky;
  splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí
  nejlepších.

  (2) Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu ve studijním programu
  musí umožnit splnění závazků, které vyplývají z mezinárodních
  smluv, kterými je Česká republika vázána.

  (3) Vysoká škola nebo fakulta může stanovit odlišné podmínky pro
  přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho
  část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České
  republice nebo v zahraničí.

  (4) Splnění podmínek stanovených podle odstavců 1 a  3 se
  ověřuje, a to zpravidla přijímací zkouškou.

  (5) Vysoká škola nebo fakulta zveřejní v dostatečném předstihu,
  nejméně však čtyřměsíčním, lhůtu pro podání přihlášek ke studiu,
  podmínky přijetí podle odstavců 1 a 3, termín a způsob ověřování
  jejich splnění, a pokud je součástí ověřování požadavek přijímací
  zkoušky, také formu a rámcový obsah zkoušky a  kritéria pro její
  vyhodnocení. Tyto skutečnosti musí být zveřejněny na úřední desce
  vysoké školy nebo fakulty. Stejným způsobem musí být zveřejněn
  nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v  příslušném
  studijním programu.  § 50

  Přijímací řízení

  (1) Přijímací řízení se zahajuje doručením písemné přihlášky ke
  studiu vysoké škole nebo její součásti, která uskutečňuje
  příslušný studijní program.

  (2) O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje
  fakulta, rozhoduje děkan fakulty. O přijetí ke studiu ve studijním
  programu, který uskutečňuje vysoká škola, rozhoduje rektor.

  (3) Na soukromých vysokých školách rozhoduje o přijetí ke studiu
  orgán určený vnitřním předpisem.

  (4) Na rozhodování o přijetí ke studiu se nevztahují obecné
  předpisy o správním řízení.

  (5) Rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně do 30 dnů od ověření
  podmínek pro přijetí ke studiu, musí obsahovat odůvodnění
  a poučení o  možnosti podat žádost o  přezkoumání a  musí být
  uchazeči doručeno do vlastních rukou. Způsob náhradního doručení
  stanoví vnitřní předpis. Uchazeči, jehož pobyt není znám, se
  doručuje vyvěšením rozhodnutí na úřední desce.

  (6) Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které
  mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.

  (7) Uchazeč může požádat o  přezkoumání rozhodnutí. ®ádost se
  podává orgánu, který rozhodnutí vydal, ve lhůtě 30 dnů ode dne
  jeho doručení; zmeškání této lhůty lze ze  závažných důvodů
  prominout. Jestliže je tímto orgánem děkan, může sám žádosti
  vyhovět a  rozhodnutí změnit, jinak ji předá k  rozhodnutí
  rektorovi. Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se
  zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo její součásti nebo
  podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3. Jinak žádost
  zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.

  (8) Do 15 dnů po skončení přijímacího řízení zveřejní vysoká
  škola nebo fakulta zprávu o  jeho průběhu. Pokud jsou součástí
  přijímacího řízení i písemné přijímací zkoušky, uvede ve zprávě
  základní statistické charakteristiky všech jejích částí.

  § 51

  Zápis do studia

  (1) Sdělením rozhodnutí o  přijetí ke studiu vzniká uchazeči
  právo na zápis do studia. Uchazeči se zapisují ve lhůtě stanovené
  vysokou školou nebo její součástí.

  (2) Zápis se koná na  vysoké škole nebo její součásti, která
  uskutečňuje příslušný studijní program.

  § 52

  Rozvrh studia a akademický rok

  (1) Studium je členěno zejména na semestry, ročníky nebo bloky.
  Každý semestr, ročník nebo blok sestává z období výuky a zkoušek
  a z období prázdnin.

  (2) Akademický rok trvá 12 kalendářních měsíců; jeho začátek
  stanoví rektor.

  § 53

  Státní zkoušky

  (1) Státní zkouška se koná před zkušební komisí; průběh státní
  zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné.

  (2) Právo zkoušet při státní zkoušce mají pouze profesoři,
  docenti a odborníci schválení příslušnou vědeckou radou.

  (3) Ministerstvo jmenuje další členy zkušební komise
  z významných odborníků v daném oboru.

  § 54

  Přerušení studia

  (1) Studium ve studijním programu může být za  podmínek
  stanovených studijním a  zkušebním řádem i opakovaně přerušeno.
  Studijní a  zkušební řád stanoví nejdelší celkovou dobu přerušení
  studia.

  (2) V době přerušení studia není osoba studentem. Uplynutím
  doby, na kterou bylo studium přerušeno, vzniká osobě právo na
  opětovný zápis do studia.

  Ukončení studia

  § 55

  (1) Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném
  studijním programu. Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána
  státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část.

  (2) Dokladem o  ukončení studia a  o  získání příslušného
  akademického titulu je vysokoškolský diplom a vysvědčení o státní
  zkoušce.

  § 56

  (1) Studium se dále ukončuje
  a) zanecháním studia,
  b) nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu
  podle studijního a zkušebního řádu,
  c) odnětím akreditace studijního programu,
  d) zánikem akreditace studijního programu podle § 80 odst. 4,
  e) vyloučením ze  studia podle § 65 odst. 1 písm. c) nebo podle
  § 67.

  (2) Dnem ukončení studia podle odstavce 1 písm. a) je den, kdy
  bylo vysoké škole nebo fakultě, kde je student zapsán, doručeno
  jeho písemné prohlášení o zanechání studia. Dnem ukončení studia
  podle odstavce 1 písm. b) je den stanovený studijním a zkušebním
  řádem. Dnem ukončení studia podle odstavce 1 písm. c) je
  nejpozději den, kdy uplynula lhůta stanovená v  rozhodnutí
  ministerstva. Dnem ukončení studia podle odstavce 1 písm. d) je
  den, ke kterému vysoká škola oznámila zrušení studijního programu.
  Dnem ukončení studia podle odstavce 1 písm. e) je den, kdy
  rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci.

  (3) O ukončení studia podle odstavce 1 písm. e) nebo přerušení
  studia podle § 54 rozhodují orgány uvedené v § 50 odst. 2 a 3; na
  rozhodování se vztahuje § 50 odst. 4 až 7 obdobně.

  § 57

  Doklady o studiu

  (1) Doklady o  studiu ve studijním programu a o absolvování
  studia ve studijním programu jsou
  a) průkaz studenta,
  b) výkaz o studiu,
  c) vysokoškolský diplom,
  d) vysvědčení,
  e) doklad o vykonaných zkouškách,
  f) doklad o studiu,
  g) dodatek k diplomu.

  (2) Průkaz studenta je doklad, který student obdrží po zápisu do
  matriky studentů.

  (3) Výkaz o  studiu je doklad, do něhož se zapisují zejména
  studijní předměty a  výsledky kontroly studijní úspěšnosti nebo
  studijního výkonu.

  (4) Vysokoškolský diplom je dokladem o absolvování studijního
  programu v příslušném studijním oboru.

  (5) Vysvědčení je doklad o  vykonané státní zkoušce a  jejích
  součástech, popřípadě o obhajobě disertační práce.

  (6) Doklad o vykonaných zkouškách nebo doklad o studiu obdrží
  a) osoba, která ukončila studium ve studijním programu podle § 56
  odst. 1,
  b) student na základě své žádosti,
  c) absolvent studia ve studijním programu na základě své žádosti.

  (7) Dodatek k diplomu obdrží student na základě své žádosti.

  (8) Vysokoškolský diplom a  vysvědčení jsou opatřeny státním
  znakem České republiky 16) spolu s  uvedením označení příslušné
  vysoké školy a  akademického titulu, který je udělován; vysoká
  škola je vydává zpravidla při akademickém obřadu.
  ------------------------------------------------------------------
  16) § 1 odst. 2 zákona ČNR č. 68/1990 Sb., o  užívání státního
  znaku a státní vlajky České republiky, ve znění pozdějších
  předpisů.

  Poplatky spojené se studiem

  § 58

  (1) Veřejná vysoká škola může stanovit poplatek za úkony spojené
  s přijímacím řízením, který činí nejvýše 20 % základu.

  (2) Základem pro stanovení poplatků spojených se studiem je
  5 % z průměrné částky připadající na jednoho studenta z celkových
  neinvestičních výdajů poskytnutých ministerstvem ze  státního
  rozpočtu veřejným vysokým školám v  kalendářním roce. Základ
  vyhlásí ministerstvo počátkem kalendářního roku; základ platí pro
  akademický rok započatý v  tomto kalendářním roce. Pro výpočet
  základu slouží údaje za uplynulý kalendářní rok.

  (3) Studuje-li student déle, než je standardní doba studia
  zvětšená o  jeden rok v  bakalářském nebo magisterském studijním
  programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium,
  který činí za  každý další započatý měsíc studia nejméně jednu
  čtvrtinu základu.

  (4) Studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského
  studijního programu v  dalším bakalářském nebo magisterském
  studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za
  studium, který činí za jeden rok nejvýše základ podle odstavce 2;
  to neplatí, studuje-li absolvent bakalářského studijního programu
  v navazujícím magisterském studijním programu či jde-li o souběh
  řádných studijních programů nepřesahující standardní dobu studia
  programu jednoho. Pokud celková doba dalšího studia překročí
  standardní dobu studia, stanoví veřejná vysoká škola poplatek za
  studium podle odstavce 3.

  (5) Uskutečňuje-li veřejná vysoká škola studijní program pro
  cizince v  cizím jazyce, stanoví mu poplatek za  studium

  v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu; na
  stanovení výše poplatků spojených se studiem se nevztahují
  odstavce 2 až 4.

  (6) Veřejná vysoká škola zveřejní výši poplatků spojených se
  studiem podle odstavců 1 až 5 pro příští akademický rok před
  termínem pro podávání přihlášek ke studiu. Výši, formu placení
  a splatnost poplatků určí statut veřejné vysoké školy.

  (7) Poplatky za  studium s  výjimkou odstavce 5 jsou příjmem
  stipendijního fondu veřejné vysoké školy.

  (8) Rektor může poplatky spojené se studiem podle odstavců 2 až
  4 snížit, prominout nebo odložit termíny jejich splatnosti
  s přihlédnutím ke studijním výsledkům a sociální situaci studenta
  podle zásad uvedených ve statutu veřejné vysoké školy.

  (9) Na poplatky spojené se studiem stanovené podle odstavců 1 až
  5 se nevztahují obecné předpisy o poplatcích.17)
  ------------------------------------------------------------------
  17) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o  správě saní a poplatků, ve znění
  pozdějších předpisů.
  Zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění
  pozdějších předpisů.

  § 59

  Poplatky spojené se studiem na  soukromých vysokých školách
  stanoví soukromá vysoká škola ve svém vnitřním předpisu.  § 60

  Celoživotní vzdělávání

  (1) V rámci své vzdělávací činnosti může vysoká škola poskytovat
  bezplatně nebo za  úplatu programy celoživotního vzdělávání mimo
  rámec studijních programů, orientované na  výkon povolání nebo
  zájmově. Bližší podmínky celoživotního vzdělávání stanoví vnitřní
  předpis. Účastníci celoživotního vzdělávání s  ním musí být
  seznámeni předem.

  (2) O  absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá
  vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

  (3) Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle
  tohoto zákona.


  ČÁST ŠESTÁ
  STUDENTI

  § 61

  (1) Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia; osoba,
  které bylo studium přerušeno, se stává studentem dnem opětovného
  zápisu do studia.

  (2) Osoba přestává být studentem dnem ukončení studia podle
  § 55 odst. 1 a § 56 odst. 1 a 2 nebo přerušení studia podle § 54.

  § 62

  Práva studenta

  (1) Student má právo
  a) studovat v rámci jednoho nebo více studijních programů,
  b) výběru studijních předmětů a vytvoření studijního plánu podle
  pravidel studijního programu,
  c) výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více
  učiteli,
  d) konat zkoušky za podmínek stanovených studijním programem nebo
  studijním a zkušebním řádem,
  e) zapsat se do další části studijního programu, pokud splnil
  povinnosti stanovené studijním programem nebo studijním
  a zkušebním řádem,
  f) navrhovat téma své bakalářské, diplomové, rigorózní nebo
  disertační práce,
  g) používat zařízení a informační technologie potřebné pro studium
  ve studijním programu v souladu s pravidly určenými vysokou
  školou,
  h) volit a být volen do akademického senátu, pokud byl akademický
  senát zřízen,
  i) na stipendium z prostředků vysoké školy, splní-li podmínky pro
  jeho přiznání stanovené ve stipendijním řádu.

  (2) Na studenta, který vykonává praktickou výuku a praxi, se
  vztahují obecné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  a pracovních podmínkách žen.18)
  ------------------------------------------------------------------
  18) § 132 až 138 a § 150 zákoníku práce.

  § 63

  Povinnosti studenta

  (1) Studijní povinnosti studenta vyplývají ze  studijního
  programu a studijního a zkušebního řádu.

  (2) Student je povinen dodržovat vnitřní předpisy vysoké školy
  a jejích součástí.

  (3) Student je dále povinen
  a) hradit poplatky spojené se studiem a uvést skutečnosti rozhodné
  pro jejich výši,
  b) hlásit vysoké škole nebo její součásti, na  které je zapsán,
  adresu určenou pro doručování,
  c) dostavit se na předvolání rektora, děkana nebo jimi pověřeného
  zaměstnance vysoké školy k  projednání otázek týkajících se
  průběhu studia nebo ukončení studia.

  (4) Zaviněným nesplněním povinnosti uvedené v odstavci 3 vzniká
  studentovi povinnost nahradit vysoké škole náklady, které jí tím
  způsobil.

  Disciplinární přestupek

  § 64

  Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností
  stanovených právními předpisy nebo vnitřními předpisy vysoké školy
  a jejích součástí.

  § 65

  (1) Za  disciplinární přestupek lze uložit některou
  z následujících sankcí:
  a) napomenutí,
  b) podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a  podmínek
  k osvědčení,
  c) vyloučení ze studia.

  (2) Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné
  projednání disciplinárního přestupku vede k nápravě.

  (3) Při ukládání sankcí se přihlíží k charakteru jednání, jímž
  byl disciplinární přestupek spáchán, k okolnostem, za nichž k němu
  došlo, ke způsobeným následkům, k  míře zavinění, jakož
  i k  dosavadnímu chování studenta, který se disciplinárního
  přestupku dopustil, a k projevené snaze o nápravu jeho následků.
  Vyloučit ze  studia lze pouze v  případě úmyslného spáchání
  disciplinárního přestupku.

  § 66

  Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta
  jednoho roku od jeho spáchání nebo od pravomocného odsuzujícího
  rozsudku v trestní věci.

  § 67

  Zvláštní ustanovení o vyloučení ze studia

  Ze  studia bude vyloučen student, který byl ke studiu přijat
  v důsledku svého podvodného jednání.

  Rozhodování o právech a povinnostech studentů

  § 68

  (1) Na  rozhodování o  právech a  povinnostech studenta se
  nevztahují obecné předpisy o  správním řízení. Rozhodnutí musí být
  vydáno do 30 dnů ode dne přijetí žádosti nebo oznámení předmětné
  skutečnosti.

  (2) O rozhodnutí o právech a povinnostech studenta musí být
  student prokazatelným způsobem uvědoměn. Rozhodnutí se vyznačuje
  do dokumentace o  studentech vedené vysokou školou nebo její
  součástí, na které je student zapsán.

  (3) Rozhodnutí ve věcech
  a) povolení mimořádného opravného termínu zkoušky, pokud takovou
  možnost připouští studijní a zkušební řád,
  b) povolení opakovat část studia uvedenou v § 52 odst. 1, pokud
  takovou možnost připouští studijní a zkušební řád,
  c) povolení přerušit studium,
  d) uznání zkoušek a předepsání rozdílových zkoušek,
  e) přiznání stipendia,
  f) nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b),
  g) disciplinárního přestupku,
  h) vyloučení ze studia podle § 67
  musí být vyhotoveno písemně, musí obsahovat odůvodnění a poučení
  o možnosti podat žádost o  přezkoumání a  musí být studentovi
  doručeno do vlastních rukou. Případný způsob náhradního doručení
  ve věcech uvedených v písmenech a) až e) může stanovit vnitřní
  předpis vysoké školy nebo její součásti.

  (4) Student může do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí podle
  odstavce 3 doručeno, požádat o  přezkoumání rozhodnutí; zmeškání
  této lhůty lze ze závažných důvodů prominout. ®ádost se podává
  orgánu, který rozhodnutí vydal. Jestliže je tímto orgánem děkan,
  může sám žádosti pouze vyhovět a rozhodnutí změnit nebo zrušit,
  jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní nebo zruší
  rozhodnutí, které bylo vydáno v  rozporu se zákonem, vnitřním
  předpisem veřejné vysoké školy nebo její součásti. Rozhodnutí
  o disciplinárním přestupku a  o vyloučení ze studia podle § 67
  zruší i v případě, že dodatečně vyšly najevo skutečnosti, které by
  odůvodňovaly zastavení řízení.

  (5) Orgány veřejné vysoké školy nebo její součásti přijmou
  v návaznosti na rozhodnutí podle odstavce 4 v  případě potřeby
  taková opatření, aby práva studenta byla obnovena a následky,
  které vadné rozhodnutí způsobilo, byly odstraněny nebo alespoň
  zmírněny.

  § 69

  (1) Disciplinární řízení zahajuje disciplinární komise veřejné
  vysoké školy na  návrh rektora, jestliže jde o  projednání
  disciplinárního přestupku studenta, který není zapsán na  žádné
  z jejích fakult, nebo děkana, jestliže jde o  projednání
  disciplinárního přestupku studenta, který je zapsán na fakultě.
  Návrh obsahuje popis skutku, popřípadě navrhované důkazy, o které
  se opírá, jakož i  zdůvodnění, proč je ve skutku spatřován
  disciplinární přestupek. Disciplinární řízení je zahájeno
  seznámením studenta s návrhem. O disciplinárním přestupku se koná
  ústní jednání za  přítomnosti studenta. V nepřítomnosti studenta
  lze ústní jednání konat pouze v  případě, že se k  němu nedostaví
  bez omluvy, ačkoli byl řádně pozván. Rektor nebo děkan nemohou
  uložit přísnější sankci, než navrhla disciplinární komise.

  (2) Jestliže vyjde najevo, že nejde o disciplinární přestupek,
  jestliže se nepodaří prokázat, že disciplinární přestupek spáchal
  student, nebo jestliže osoba přestala být studentem, disciplinární
  řízení se zastaví.

  (3) ®ádost o přezkoumání rozhodnutí má vždy odkladný účinek.

  (4) Odstavce 1 až 3 se použijí obdobně pro řízení o vyloučení ze
  studia podle § 67.


  ČÁST SEDMÁ
  AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI

  § 70

  Akademičtí pracovníci

  (1) Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci vysoké školy, kteří
  vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou,
  uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Akademičtí pracovníci jsou
  povinni dbát dobrého jména vysoké školy.

  (2) Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní
  asistenti, asistenti, lektoři a  vědečtí, výzkumní a vývojoví
  pracovníci podílející se na pedagogické činnosti.

  (3) Na vysoké škole plní funkci učitelů akademičtí pracovníci.

  (4) Na výuce se mohou podílet i další odborníci na základě dohod
  o pracích konaných mimo pracovní poměr.

  (5) Vnitřní předpis vysoké školy stanoví postavení hostujících
  profesorů.

  § 71

  Jmenování docentem

  Docenta pro určitý obor jmenuje rektor na základě habilitačního
  řízení.

  § 72

  Habilitační řízení

  (1) V  habilitačním řízení se ověřuje vědecká nebo umělecká
  kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce
  a její obhajoby a  dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých
  prací, a  jeho pedagogická způsobilost na  základě hodnocení
  habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe.

  (2) Habilitační řízení se zahajuje na návrh uchazeče. S návrhem
  je nutno předložit životopis, doklady o dosaženém vysokoškolském
  vzdělání a  získaných příslušných titulech, doklady osvědčující
  pedagogickou praxi, seznam vědeckých, odborných nebo uměleckých
  prací, přehled absolvovaných vědeckých, odborných nebo uměleckých
  stáží, jak tuzemských, tak i zahraničních, popřípadě další doklady
  osvědčující vědeckou nebo uměleckou kvalifikaci. V návrhu uchazeč
  též uvede obor, ve kterém žádá o habilitaci. Předloží rovněž
  habilitační práci.

  (3) Habilitační prací se rozumí:
  a) písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky, nebo
  b) soubor uveřejněných vědeckých prací nebo inženýrských prací
  doplněný komentářem, nebo
  c) tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky,
  nebo
  d) umělecké dílo nebo umělecký výkon nebo jejich soubor, kterým je
  například vynikající veřejná umělecká činnost.

  (4) Návrh se podává děkanovi fakulty, která má akreditaci pro
  uvedený obor habilitace, nebo rektorovi, má-li akreditaci pro
  uvedený obor vysoká škola. Nemá-li návrh všechny potřebné
  náležitosti a  uchazeč jeho vady na  výzvu v  přiměřené lhůtě
  neodstraní, děkan nebo rektor habilitační řízení zastaví.

  (5) Pokud nedojde k  zastavení habilitačního řízení podle
  odstavce 4, předloží děkan nebo rektor věc vědecké radě fakulty
  nebo vysoké školy spolu s  návrhem na  složení pětičlenné
  habilitační komise. Habilitační komise se skládá z profesorů,
  docentů a dalších významných představitelů daného nebo příbuzného
  oboru. Předsedou komise musí být profesor a nejméně tři členové
  musí být z jiné vysoké školy než z  té, na které se habilitační
  řízení koná.

  (6) V  uměleckých oborech může příslušná vědecká rada prominout
  uchazeči o habilitaci požadavek vysokoškolského vzdělání.

  (7) Habilitační komise ve složení schváleném vědeckou radou
  jmenuje tři oponenty habilitační práce. Z  vysoké školy, na které
  se habilitační řízení koná, může být jmenován pouze jeden oponent.

  (8) Habilitační komise posoudí vědeckou nebo uměleckou
  kvalifikaci uchazeče pro daný obor a  jeho předcházející
  pedagogickou praxi. Na  základě posudků oponentů zhodnotí úroveň
  habilitační práce. Habilitační komise se tajným hlasováním usnese
  na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem. Nezíská-li návrh
  na jmenování většinu hlasů všech členů habilitační komise, platí,
  že habilitační komise doporučuje habilitační řízení zastavit. Po
  rozhodnutí ve věci se habilitační komise usnáší většinou hlasů
  všech členů na  odůvodnění návrhu. Návrh s  odůvodněním přednese
  předseda nebo jím pověřený člen habilitační komise vědecké radě.

  (9) Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce se koná
  na veřejném zasedání vědecké rady. Po rozpravě, ve které musí být
  uchazeči dána možnost vyjádřit se k  posudkům oponentů, obhajovat
  svoji habilitační práci a vyslovit se ke své dosavadní vědecké
  nebo umělecké a  pedagogické činnosti, se vědecká rada tajným
  hlasováním usnáší na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem.

  (10) Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů
  vědecké rady, platí, že vědecká rada habilitační řízení zastavuje.
  Pokud vědecká rada rozhodne v  souladu s  návrhem habilitační
  komise, je odůvodněním rozhodnutí vědecké rady odůvodnění, které
  přednesla habilitační komise. V opačném případě se vědecká rada po
  rozhodnutí ve věci usnáší většinou hlasů všech členů na jeho
  odůvodnění.

  (11) Návrh na  jmenování docentem postoupí vědecká rada
  rektorovi. Nesouhlasí-li rektor s návrhem, předloží jej se svým
  odůvodněním vědecké radě vysoké školy, která jej projedná a tajným
  hlasováním se usnáší, zda uchazeč má být jmenován docentem.
  Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké
  rady, platí, že se řízení zastavuje. V tomto případě se vědecká
  rada po rozhodnutí ve věci usnáší většinou hlasů všech členů na
  jeho odůvodnění. V opačném případě rektor docenta jmenuje.

  (12) V případě zastavení habilitačního řízení se habilitační
  práce s  připojenými doklady vrátí spolu s  jeho odůvodněním
  uchazeči.

  (13) Na  habilitační řízení se nevztahují obecné předpisy
  o správním řízení.

  (14) Proti postupu při habilitačním řízení může uchazeč podat
  námitky. Nevyhoví-li námitkám děkan, předá je k  rozhodnutí
  rektorovi; rozhodnutí rektora je konečné.

  (15) Stanoví-li tak vnitřní předpis vysoké školy, může
  habilitační řízení probíhat před vědeckou radou vysokoškolského
  ústavu. Úkoly děkana pak plní jeho ředitel.

  § 73

  Jmenování profesorem

  Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh
  vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra.

  § 74

  Řízení ke jmenování profesorem

  (1) V  řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická
  a vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou
  a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru.
  Předpokladem k zahájení řízení je předchozí jmenování docentem na
  základě habilitačního řízení, pokud jeho součástí bylo předložení
  habilitační práce. Ve výjimečných případech, kdy je na profesora
  navrhován někdo, kdo již je profesorem na renomované vysoké škole
  v zahraničí, může rektor na  návrh vědecké rady vysoké školy
  předchozí jmenování docentem jako předpoklad k zahájení řízení ke
  jmenování profesorem prominout.

  (2) Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje na návrh uchazeče
  podpořený alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů téhož nebo
  příbuzného oboru nebo na návrh děkana nebo rektora podaný vědecké
  radě fakulty, která má akreditaci pro uvedený obor jmenování, nebo
  vědecké radě vysoké školy, má-li akreditaci pro navrhovaný obor
  vysoká škola. Řízení může zahájit z vlastního podnětu i vědecká
  rada fakulty nebo vysoké školy. Součástí návrhu jsou náležitosti
  uvedené v § 72 odst. 2 větě druhé; v návrhu se též uvede obor, ve
  kterém se řízení ke jmenování profesorem zahajuje.

  (3) Pro posouzení návrhu schvaluje na návrh děkana nebo rektora
  příslušná vědecká rada pětičlennou hodnotící komisi složenou
  z profesorů, docentů a  dalších významných představitelů daného
  nebo příbuzného oboru. Předsedou komise musí být profesor
  a nejméně tři členové musí být z  jiné vysoké školy než z té, na
  které se jmenovací řízení koná.

  (4) V  uměleckých oborech může příslušná vědecká rada prominout
  uchazeči požadavek vysokoškolského vzdělání.

  (5) Hodnotící komise posoudí kvalifikaci uchazeče a tajným
  hlasováním se usnese na  návrhu, zda uchazeč má být jmenován
  profesorem. Nezíská-li návrh na  jmenování většinu hlasů všech
  členů hodnotící komise, platí, že hodnotící komise doporučuje
  řízení ke jmenování profesorem zastavit. Po rozhodnutí ve věci se
  hodnotící komise usnáší většinou hlasů všech členů na odůvodnění
  návrhu. Návrh s odůvodněním přednese předseda nebo jím pověřený
  člen hodnotící komise té vědecké radě, která komisi schválila.
  Tato vědecká rada vyzve uchazeče, aby na jejím veřejném zasedání
  přednesl přednášku, ve které předloží koncepci vědecké nebo
  umělecké práce a výuky v daném oboru.

  (6) Po přednášce se vědecká rada tajným hlasováním usnáší na
  návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem. Jedná-li se
  o vědeckou radu vysoké školy, předkládá po schválení návrh na
  jmenování profesorem ministrovi. V případě, že jde o vědeckou radu
  fakulty, předkládá návrh vědecké radě vysoké školy, která tajně
  hlasuje o  předložení návrhu ministrovi. Ustanovení § 72 odst. 10
  platí v obou případech obdobně.

  (7) Na  řízení ke jmenování profesorem se nevztahují obecné
  předpisy o správním řízení.

  (8) Proti postupu při řízení ke jmenování profesorem na fakultě
  nebo vysoké škole může uchazeč podat námitky, o  nichž rozhoduje
  rektor; rozhodnutí rektora je konečné.

  (9) Stanoví-li tak vnitřní předpis vysoké školy, může být řízení
  ke jmenování profesorem zahájeno na  vědecké radě vysokoškolského
  ústavu, která plní úkoly vědecké rady fakulty. Úkoly děkana pak
  plní ředitel vysokoškolského ústavu.

  § 75

  Zveřejňování údajů o habilitačním řízení
  a řízení ke jmenování profesorem

  (1) Vysoká škola nebo její součást zveřejní na úřední desce
  neprodleně údaje o  zahájení habilitačního řízení a řízení ke
  jmenování profesorem a  termíny příslušných veřejných zasedání
  vědeckých rad; neprodleně rovněž zveřejní údaje o ukončení těchto
  řízení.

  (2) Vysoká škola oznámí ministerstvu
  a) při zahájení habilitačního řízení a  řízení ke jmenování
  profesorem jméno, příjmení, rodné číslo, stav a trvalý pobyt,
  u cizinců též datum narození, pohlaví, bydliště v  České
  republice a  státní občanství, a  údaje o  pracovním poměru
  uchazeče,
  b) v průběhu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
  změny v údajích uvedených v  písmenu a) nebo důvod a datum
  přerušení řízení,
  c) při ukončení habilitačního řízení a  řízení ke jmenování
  profesorem datum a výsledek řízení.

  (3) Ministerstvo zajistí zveřejnění informací o  zahájení
  habilitačního řízení a  řízení ke jmenování profesorem
  a o výsledcích těchto řízení vhodným způsobem.

  § 76

  Tvůrčí volno

  (1) Akademickému pracovníku vysoké školy se na jeho žádost
  poskytne tvůrčí volno v délce šesti měsíců jedenkrát za sedm let,
  nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích
  úkolů vysoké školy.

  (2) Po dobu tvůrčího volna náleží akademickému pracovníku mzda.

  § 77

  Výběrové řízení na veřejné vysoké škole

  (1) Místa akademických pracovníků na  veřejné vysoké škole se
  obsazují na  základě výběrového řízení. Od výběrového řízení lze
  upustit při opakovaném sjednávání pracovního poměru s akademickým
  pracovníkem, jde-li o obsazení jím zastávaného místa.

  (2) Vypsání výběrového řízení musí být zveřejněno na úřední
  desce vysoké školy nebo její součásti a  v hromadném sdělovacím
  prostředku s celostátní působností nejméně 30 dnů před koncem
  lhůty pro podání přihlášky.

  (3) Podrobnosti o  výběrovém řízení stanoví vnitřní předpis
  veřejné vysoké školy.


  ČÁST OSMÁ
  AKREDITACE

  Akreditace studijního programu

  § 78

  (1) Studijní program podléhá akreditaci, kterou uděluje
  ministerstvo.

  (2) Není-li studijní program akreditován, nelze k jeho studiu
  přijímat uchazeče, konat výuku, zkoušky ani přiznávat akademické
  tituly.

  (3) V  rámci akreditace magisterského studijního programu se
  rozhoduje i o oprávnění přiznávat akademické tituly podle § 46
  odst. 5.

  § 79

  (1) Písemná žádost vysoké školy o akreditaci studijního programu
  obsahuje
  a) název vysoké školy, popřípadě její součásti, která bude
  studijní program uskutečňovat,
  b) součásti studijního programu podle § 44 odst. 2,
  c) doklady o  personálním, finančním, materiálním a technickém
  a informačním zabezpečení studijního programu nejméně na
  standardní dobu studia,
  d) záměr rozvoje studijního programu, jeho odůvodnění
  a předpokládaný počet přijímaných uchazečů o studium,
  e) v případě studijního programu zdravotnického zaměření též stanovisko Ministerstva zdravotnictví, zda absolventi budou
  oprávněni vykonávat zdravotnické povolání.19)

  (2) Ministerstvo neprodleně postoupí žádost Akreditační komisi,
  která ji posoudí do 120 dnů ode dne, kdy jí byla doručena.

  (3) Jsou-li případné nedostatky žádosti odstranitelné, vyzve
  Akreditační komise vysokou školu, aby je v  přiměřené lhůtě
  odstranila, a posuzování přeruší. V  případě, že vysoká škola vady
  ve stanovené lhůtě neodstraní, vydá Akreditační komise stanovisko
  na základě původních podkladů.

  (4) Po obdržení stanoviska Akreditační komise ministerstvo do
  30 dnů rozhodne o udělení akreditace. Přitom přihlíží ke koncepci
  vzdělávací a  vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další
  tvůrčí činnosti vysoké školy a k hodnocení její činnosti.

  (5) Ministerstvo akreditaci neudělí, jestliže
  a) studijní program neodpovídá požadavkům uvedeným v části čtvrté
  tohoto zákona,
  b) studijní program není dostatečně zabezpečen po stránce
  personální, přístrojové a informační,
  c) uskutečňování studijního programu není finančně nebo materiálně
  a technicky zabezpečeno,
  d) vysoká škola neskýtá záruku řádného zajištění výuky,
  e) v žádosti byly uvedeny nesprávné údaje rozhodné pro akreditaci,
  f) Akreditační komise nevydala souhlasné stanovisko.

  (6) Akreditační komise nevydá k žádosti o akreditaci studijního
  programu souhlasné stanovisko z  důvodů uvedených v  odstavci 5
  písm. a) a b).

  (7) Ministerstvo po dohodě s  Akreditační komisí stanoví
  vyhláškou podrobnější obsah písemné žádosti o  akreditaci
  studijního programu.
  ------------------------------------------------------------------
  19) § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o  zdraví lidu, ve znění
  zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

  § 80

  (1) Akreditace studijního programu se uděluje na dobu rovnající
  se nejvýše dvojnásobku standardní doby studia, u doktorských
  studijních programů po dobu nejvýše deseti let, počítanou ode dne
  právní moci rozhodnutí.

  (2) Platnost akreditace lze i  opakovaně prodloužit. Na  řízení
  o prodloužení platnosti akreditace se přiměřeně vztahuje
  ustanovení § 79.

  (3) Během uskutečňování akreditovaného studijního programu může
  vysoká škola požádat o akreditaci jeho rozšíření.

  (4) Akreditace studijního programu zaniká oznámením vysoké školy
  o zrušení studijního programu. Akreditovaný studijní program lze
  zrušit, jestliže vysoká škola zajistí studentům možnost pokračovat
  ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu na téže nebo
  jiné vysoké škole.

  § 81

  (1) O akreditaci studijního programu může spolu s vysokou školou
  požádat též právnická osoba se sídlem v České republice zabývající
  se vzdělávací a  vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo
  další tvůrčí činností.

  (2) Spolu se žádostí o  akreditaci předloží dohodu s  vysokou
  školou o  vzájemné spolupráci při uskutečňování studijního
  programu. Tato vysoká škola přijímá uchazeče o  studium ve
  studijním programu a  uděluje absolventům tohoto studijního
  programu příslušný akademický titul. Ve vysokoškolském diplomu je
  též uvedeno, kde byl studijní program uskutečňován.

  (3) O akreditaci studijního programu může právnická osoba podle
  odstavce 1 požádat též samostatně. Vydá-li Akreditační komise
  souhlasné stanovisko, ministerstvo vyzve příslušnou vysokou školu
  k uzavření dohody podle odstavce 2 a akreditaci udělí po uzavření
  této dohody. Odmítne-li vysoká škola dohodu uzavřít, sdělí toto
  rozhodnutí a jeho zdůvodnění do 30 dnů ministerstvu a Akreditační
  komisi.

  (4) Na  žádost o akreditaci studijního programu podle odstavců
  1 až 3 se vztahuje § 79 přiměřeně.

  (5) Při společném uskutečňování doktorského studijního programu
  dohoda též stanoví zastoupení právnické osoby a vysoké školy
  v oborové radě.

  § 82

  Akreditace habilitačního řízení
  a řízení ke jmenování profesorem

  (1) Oprávnění vysoké školy nebo její součásti konat habilitační
  řízení nebo řízení ke jmenování profesorem v daném oboru podléhá
  akreditaci, kterou uděluje ministerstvo.

  (2) Písemná žádost vysoké školy o akreditaci obsahuje:
  a) název vysoké školy, popřípadě název součásti, na  které bude
  řízení probíhat,
  b) obor habilitace nebo jmenování,
  c) údaje o vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo
  další tvůrčí činnosti vysoké školy nebo její součásti v daném
  oboru,
  d) údaje o  profesorech a  dalších akademických pracovnících
  vyučujících a pěstujících daný nebo příbuzný obor na vysoké
  škole nebo její součásti,
  e) seznam členů vědecké rady vysoké školy, popřípadě její
  součásti.

  (3) Ustanovení § 79 odst. 2 a  3 platí pro akreditaci
  habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem obdobně.

  (4) Akreditační komise posoudí, zda skutečnosti doložené podle
  odstavce 2 písm. c) až e) vytvářejí předpoklady pro objektivní
  posouzení pedagogické a vědecké nebo umělecké kvalifikace uchazeče
  o jmenování docentem nebo profesorem, a vydá stanovisko k žádosti.

  (5) Ministerstvo rozhodne o udělení akreditace do 30 dnů po
  obdržení stanoviska Akreditační komise. Přitom přihlíží
  k dlouhodobému záměru veřejné vysoké školy nebo dlouhodobému
  záměru soukromé vysoké školy a k hodnocení činnosti vysoké školy.

  (6) Ministerstvo akreditaci neudělí, jestliže
  a) vysoká škola neskýtá záruku řádného provádění habilitačního
  řízení nebo řízení ke jmenování profesorem,
  b) není akreditován doktorský studijní program, v  jehož rámci se
  na vysoké škole nebo její součásti vyučuje obor habilitace nebo
  jmenování nebo alespoň jeho podstatná část,
  c) v žádosti byly uvedeny nesprávné údaje rozhodné pro akreditaci,
  d) Akreditační komise nevydala souhlasné stanovisko.

  (7) Výjimku z ustanovení odstavce 6 písm. b) může ministerstvo
  připustit v případě nově vznikajícího oboru.

  (8) Platnost akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke
  jmenování profesorem lze časově omezit.

  Akreditační komise

  § 83

  (1) Akreditační komise má dvacet jednoho člena. Předsedu,
  místopředsedu a členy Akreditační komise jmenuje na návrh ministra
  vláda. Ministr si před předložením návrhu vyžádá doporučení
  reprezentace vysokých škol, Rady vlády České republiky pro výzkum
  a vývoj a Akademie věd České republiky a návrh s nimi projedná.

  (2) Členové Akreditační komise jsou jmenováni na dobu šesti let;
  jmenováni mohou být nejvýše na  dvě funkční období. Při prvním
  jmenování členů Akreditační komise určí vláda jména jedné třetiny
  členů, jejichž funkční období skončí po dvou letech, a jedné
  třetiny členů, jejichž funkční období skončí po čtyřech letech.

  (3) Členem Akreditační komise může být jmenována pouze bezúhonná
  osoba, která je všeobecně uznávanou odbornou autoritou.

  (4) Funkce člena Akreditační komise je neslučitelná s funkcí
  rektora, prorektora nebo děkana.

  (5) Před uplynutím funkčního období může být člen Akreditační
  komise odvolán z  funkce jen pro ztrátu bezúhonnosti, pro
  dlouhodobou neúčast na práci Akreditační komise nebo na  vlastní
  žádost.

  (6) Členové Akreditační komise jsou při výkonu své funkce
  nezávislí.

  (7) Akreditační komise pro odbornou přípravu svých jednání může
  zřizovat pracovní skupiny, jejichž složení musí odpovídat typu
  studijního programu, jeho formě a cíli studia.

  (8) Způsob jednání Akreditační komise a jejích pracovních skupin
  upraví statut Akreditační komise, který schvaluje vláda.
  Ministerstvo zveřejní vládou schválený statut vhodnou formou.

  (9) Činnost Akreditační komise materiálně a finančně zabezpečuje
  ministerstvo.

  (10) Podání k  Akreditační komisi se činí prostřednictvím
  ministerstva.

  (11) Činnost členů Akreditační komise a jejích pracovních komisí
  je úkonem v  obecném zájmu.4) Těmto osobám může být poskytnuta
  odměna a  přísluší jim cestovní náhrady podle zvláštního
  předpisu.5)
  ------------------------------------------------------------------
  4) § 124 odst. 1 a 2 zákoníku práce.
  5) Zákon č. 119/1992 Sb., o  cestovních náhradách, ve znění zákona
  č. 44/1994 Sb.

  § 84

  (1) Akreditační komise pečuje o  kvalitu vysokoškolského
  vzdělávání a všestranně posuzuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou,
  vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost vysokých škol.
  K tomuto cíli zejména
  a) hodnotí činnost vysokých škol a kvalitu akreditovaných činností
  a zveřejňuje výsledky hodnocení,
  b) posuzuje další záležitosti týkající se vysokého školství, které
  jí předloží ministr, a vydává k nim stanovisko.

  (2) Akreditační komise vydává stanovisko
  a) k žádostem o akreditaci studijních programů,
  b) k žádostem o oprávnění konat habilitační řízení a  řízení ke
  jmenování profesorem,
  c) ke zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakulty
  veřejné vysoké školy,
  d) k udělení státního souhlasu pro právnickou osobu, která chce
  působit jako soukromá vysoká škola,
  e) k určení typu vysoké školy.

  § 85

  (1) Zjistí-li Akreditační komise nedostatky při uskutečňování
  akreditovaných činností, doporučí vysoké škole nebo spolupracující
  právnické osobě, aby v přiměřené lhůtě zjednala nápravu.

  (2) V případě závažných nedostatků při uskutečňování studijního
  programu navrhne Akreditační komise ministerstvu podle povahy věci
  a) omezení akreditace spočívající v  zákazu přijímat ke studiu
  daného studijního programu další uchazeče, nebo
  b) pozastavení akreditace spočívající v  zákazu konat státní
  zkoušky a přiznávat akademické tituly, nebo
  c) odnětí akreditace.

  (3) V  případě závažných nedostatků v habilitačním řízení nebo
  řízení ke jmenování profesorem navrhne Akreditační komise
  ministerstvu podle povahy věci akreditaci pozastavit nebo
  odejmout.

  (4) Akreditační komise navrhne ministerstvu akreditaci odejmout
  i v  případě, že na  straně vysoké školy, její součásti nebo
  spolupracující právnické osoby nastaly takové okolnosti, které by
  odůvodňovaly zamítnutí žádosti o akreditaci.

  (5) Pominou-li důvody, pro které bylo učiněno opatření podle
  odstavce 2 písm. a) nebo b) nebo odstavce 3, Akreditační komise
  navrhne ministerstvu přijaté opatření zrušit.

  (6) Ministerstvo rozhodne do 120 dnů po obdržení návrhu
  Akreditační komise podle odstavců 2 až 5.

  § 86

  (1) V  případě, že akreditace studijního programu byla
  pozastavena nebo odňata, je povinností vysoké školy zajistit
  studentům možnost pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného
  studijního programu na téže nebo jiné vysoké škole.

  (2) Pro splnění povinnosti podle odstavce 1 stanoví ministerstvo
  přiměřenou lhůtu.


  ČÁST DEVÁTÁ
  STÁTNÍ SPRÁVA

  § 87

  Působnost ministerstva

  Ministerstvo
  a) registruje vnitřní předpisy vysokých škol,
  b) vypracovává a  zveřejňuje výroční zprávu o  stavu vysokého
  školství a dlouhodobý záměr ministerstva (§ 18 odst. 4),
  c) projednává a  vyhodnocuje dlouhodobé záměry veřejných vysokých
  škol a dlouhodobé záměry soukromých vysokých škol a jejich
  každoroční aktualizaci,
  d) rozděluje finanční prostředky ze státního rozpočtu z kapitoly
  školství vysokým školám a kontroluje jejich využití,
  e) kontroluje hospodaření veřejné vysoké školy; postupuje při tom
  podle zvláštního předpisu,20)
  f) uděluje státní souhlas podle § 39,
  g) rozhoduje o udělení akreditace studijních programů a o udělení
  akreditace habilitačního řízení a  řízení ke jmenování
  profesorem v daném oboru,
  h) jmenuje další členy zkušební komise podle § 53,
  i) sdružuje a  využívá informace z  matriky studentů v  souladu se
  zvláštními předpisy,
  j) v souladu s  tímto zákonem řídí vysoké školy při výkonu státní
  správy,
  k) plní úkoly nadřízeného správního orgánu vysokých škol ve
  správním řízení,
  l) přijímá opatření podle § 37, 38, 43 a 85,
  m) uznává zahraniční vysokoškolské vzdělání a  kvalifikaci podle
  § 89 a 90,
  n) přiznává stipendia hrazená ze státního rozpočtu podle § 91,
  o) materiálně a finančně zabezpečuje činnost Akreditační komise,
  p) vyslovuje souhlas nebo se vyjadřuje k záležitostem uvedeným
  v § 95,
  q) poskytuje metodickou pomoc vysokým školám ve věcech přípravy
  statutů a  dalších předpisů vysokých škol a fakult, vedení
  evidence studentů, statistického výkaznictví, knihovnictví,
  informačních systémů a zahraničních styků.
  ------------------------------------------------------------------
  20) Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona
  č. 166/1993 Sb.

  § 88

  Matrika studentů

  (1) Vysoká škola vede matriku studentů. Matrika studentů slouží
  k evidenci o studentech a k rozpočtovým a statistickým účelům.

  (2) Do matriky studentů se zaznamenává jméno, příjmení, rodné
  číslo, stav a trvalý pobyt studenta, u cizinců též datum narození,
  pohlaví, bydliště v České republice a státní občanství.

  (3) V matrice studentů jsou o jednotlivých studentech vedeny
  zejména údaje o
  a) zápisu do studia,
  b) předchozím vzdělání,
  c) studijním programu, studijním oboru, formě studia,
  d) zápisu do vyššího ročníku nebo dalšího bloku,
  e) složené státní zkoušce a uděleném akademickém titulu,
  f) přerušení studia,
  g) ukončení studia.
  Strukturu informační věty provozované databáze a její technické
  podmínky stanoví ministerstvo po projednání s vysokou školou.

  (4) Záznamy do matriky studentů mohou provádět pouze zaměstnanci
  vysoké školy zvláš» k tomu pověření; záznamy podle odstavce 3
  písm. a) a  c) až g) se provedou neprodleně po rozhodné události.
  Matrika studentů a  doklady o  rozhodných událostech jsou
  archiválie; při jejich archivování a vystavování výpisů a opisů se
  postupuje podle zvláštních předpisů.21)

  (5) Vysoká škola sdělí tomu, kdo osvědčil právní zájem,
  příslušný údaj z matriky studentů.
  ------------------------------------------------------------------
  21) Zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona ČNR
  č. 343/1992 Sb.
  Směrnice Ministerstva vnitra ČSR č. 7/1975 Ú.v. ČSR, o
  využívání archiválií, reg. částka 24/1975 Sb., ve znění zákona
  ČNR č. 343/1992 Sb.

  Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

  § 89

  (1) Na žádost absolventa zahraniční vysoké školy vydá osvědčení
  o uznání vysokoškolského vzdělání nebo jeho části v  České
  republice:
  a) ministerstvo, jestliže je Česká republika vázána mezinárodní
  smlouvou se zemí, kde je zahraniční vysoká škola zřízena
  a uznána, a ministerstvo je touto smlouvou k uznání zmocněno,
  b) v ostatních případech veřejná vysoká škola, která uskutečňuje
  obsahově obdobný studijní program.

  (2) V  pochybnostech určí příslušnost veřejné vysoké školy
  ministerstvo nebo rozhodne o  uznání vysokoškolského vzdělání nebo
  jeho části samo.

  (3) Veřejná vysoká škola vydá osvědčení na  základě znalosti
  úrovně zahraniční vysoké školy nebo na základě rozsahu znalostí
  a dovedností osvědčených vysokoškolskou kvalifikací.

  (4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí obdobně pro jednotlivou
  zkoušku vykonanou na vysoké škole v zahraničí, nejde-li o společný
  studijní program s vysokou školou podle tohoto zákona.

  § 90

  (1) Ve věcech uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání
  a kvalifikace veřejnou vysokou školou rozhoduje rektor.

  (2) Podkladem pro uznání je originál nebo úředně ověřená kopie
  diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu vydaného zahraniční
  vysokou školou, případně originál nebo úředně ověřená kopie
  dodatku k  diplomu a  doplňující informace o  tom, že studijní
  program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání
  srovnatelné s  vysokoškolským vzděláním podle tohoto zákona,
  a o náplni vysokoškolského studia v zahraničí. V případě potřeby
  se připojí úředně ověřený překlad těchto dokladů.

  (3) Pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů musí
  být ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo
  vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským
  orgánem a příslušným zastupitelským úřadem České republiky, pokud
  mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

  (4) Zjistí-li veřejná vysoká škola nebo podle § 89 odst. 2
  ministerstvo, že jsou studijní programy po jejich srovnání
  v podstatných rysech odlišné, žádost o uznání zamítne.  § 91

  Stipendia

  (1) Studentům vysoké školy mohou být přiznána stipendia.

  (2) Stipendia hrazená z dotace mohou být studentům přiznána
  a) za vynikající studijní výsledky,
  b) za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další
  tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí,
  c) v případě tíživé sociální situace studenta,
  d) v případech zvláštního zřetele hodných.

  (3) Stipendia hrazená z dotace mohou být přiznána též
  a) na podporu studia občanů České republiky v zahraničí,
  b) na podporu studia cizinců v České republice,
  c) studentům doktorských studijních programů.

  (4) Stipendia přiznává studentům vysoká škola nebo fakulta podle
  stipendijního řádu.

  (5) Ministerstvo přiznává stipendia za  podmínek stanovených
  v odstavcích 2 a  3 podle programů vyhlašovaných ministrem,
  s přihlédnutím k závazkům z  mezinárodních smluv, kterými je Česká
  republika vázána.

  ČÁST DESÁTÁ
  REPREZENTACE VYSOKÝCH ŠKOL

  § 92

  (1) Reprezentaci vysokých škol tvoří
  a) orgán složený z  členů akademických obcí vysokých škol
  delegovaných jejich zastupitelskými akademickými orgány,
  b) orgán složený z představitelů vysokých škol.

  (2) Podrobnější postup vytvoření těchto orgánů a pravidla jejich
  jednání stanoví jejich statuty.

  (3) Ministr projednává s  reprezentací vysokých škol návrhy
  a opatření, která se vysokých škol významně týkají.

  (4) Reprezentace vysokých škol předkládá ministrovi doporučení
  na složení Akreditační komise.


  ČÁST JEDENÁCTÁ
  FAKULTNÍ NEMOCNICE

  § 93

  (1) Klinická a praktická výuka v oblasti lékařství a farmacie
  a v  dalších zdravotnických oborech se uskutečňuje zejména ve
  fakultních nemocnicích.22) V těchto nemocnicích se uskutečňuje též
  vědecká, výzkumná nebo vývojová činnost.

  (2) Podrobnosti úpravy stanoví zvláštní předpis.
  ------------------------------------------------------------------
  22) Např. vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 394/1991 Sb.,
  o postavení, organizaci a  činnosti fakultních nemocnic a
  dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a
  krajských hygienických stanic v řídící působnosti Ministerstva
  zdravotnictví České republiky.


  ČÁST DVANÁCTÁ
  VOJENSKÉ A POLICEJNÍ VYSOKÉ ŠKOLY

  § 94

  (1) Vojenské vysoké školy vzdělávají odborníky zejména pro
  ozbrojené síly. Mohou na nich studovat též studenti, kteří nejsou
  vojáky v činné službě.

  (2) Policejní vysoké školy vzdělávají odborníky zejména pro
  Policii České republiky. Mohou na  nich studovat též studenti,
  kteří nejsou příslušníky Policie České republiky.

  § 95

  (1) Vojenské vysoké školy jsou součástí rozpočtové
  organizace 23) Ministerstva obrany financované ze  státního
  rozpočtu z kapitoly Ministerstva obrany, policejní vysoké školy
  jsou rozpočtové organizace 23) financované z kapitoly Ministerstva
  vnitra; vztahují se na ně ustanovení části druhé s výjimkou § 14,
  15, § 17 odst. 1 písm. c), § 18 až 20 a na vojenské vysoké školy
  se nevztahuje též § 2 odst. 2.

  (2) Vojenské vysoké školy se při přijímání vojáků v činné službě
  ke studiu řídí požadavky Ministerstva obrany. Průběh služby
  a hmotné zabezpečení studentů se řídí zvláštními předpisy.24)

  (3) Policejní vysoké školy se při přijímání příslušníků Policie
  České republiky ve služebním poměru ke studiu řídí požadavky
  Ministerstva vnitra.

  (4) Vojenské a policejní vysoké školy, které mají akreditován
  alespoň jeden doktorský studijní program, mohou požádat
  o akreditaci magisterského nebo dalšího doktorského studijního
  programu zabezpečovaného ve spolupráci s veřejnou vysokou školou.
  O společném zabezpečení těchto studijních programů musí být předem
  uzavřena mezi zúčastněnými vysokými školami smlouva vymezující
  vzájemné závazky. K  uzavření smlouvy je potřebný souhlas
  ministerstva a Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra.

  (5) Vojenské a policejní vysoké školy zveřejňují výsledky vědy
  nebo výzkumu a  vývoje v  souladu s  obecnými předpisy o ochraně
  státního a služebního tajemství.25)

  (6) Vojenské vysoké školy vedou matriku studentů-vojáků v činné
  službě a matriku ostatních studentů; totéž platí pro policejní
  vysoké školy ve vztahu ke studentům ve služebním poměru
  a k ostatním studentům.

  (7) Ministr obrany vykonává vůči vojenským vysokým školám
  a ministr vnitra vykonává vůči policejním vysokým školám tyto
  působnosti:
  a) předkládá prezidentu republiky návrh na  jmenování, popřípadě
  odvolání rektora,
  b) rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení
  fakulty na návrh rektora a po stanovisku Akreditační komise,
  c) stanoví plat rektorovi,
  d) vykonává činnosti stanovené v § 21 odst. 1 písm. a) a b),
  e) předkládá prezidentu republiky návrhy vědecké rady vysoké školy
  na jmenování profesorem,
  f) pověřuje osoby k  výkonu působností jednotlivých orgánů nově
  zřízené vysoké školy podle § 103 odst. 1.

  (8) Ministerstvo obrany vykonává vůči vojenským vysokým školám
  a Ministerstvo vnitra vůči policejním vysokým školám působnost
  ministerstva v těchto věcech:
  a) registruje jejich vnitřní předpisy podle § 36 po vyjádření
  ministerstva,
  b) rozděluje finanční prostředky ze státního rozpočtu,
  c) kontroluje zákonnost a hospodárnost při nakládání s finančními
  a hmotnými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu a při hospodaření s majetkem ve vlastnictví České republiky,
  d) určuje výši poplatků spojených se studiem,
  e) může prominout placení úhrad za užívání účelových zařízení,
  f) může svým rozhodnutím přiznat a  vyplácet stipendia studentům
  a občanům České republiky studujícím v zahraničí,
  g) může přiznávat podle programů vyhlašovaných ministrem obrany
  nebo ministrem vnitra stipendium i mimo důvody uvedené v § 91
  odst. 2 a 3, jestliže se student zaváže setrvat po absolvování
  vysoké školy po dohodnutou dobu v  činné službě vojáka
  z povolání nebo ve služebním poměru policisty,
  h) jmenuje další členy zkušební komise podle § 53 odst. 3,
  i) může sdružovat a  využívat informace z  matriky studentů
  v souladu se zvláštními předpisy,
  j) plní úkoly nadřízeného správního orgánu vysokých škol ve
  správním řízení,
  k) přijímá opatření podle § 37, 38 a 85,
  l) vykonává činnosti stanovené v § 21 odst. 1 písm. a) až c),
  § 75 a 86,
  m) poskytuje metodickou pomoc vysokým školám ve věcech přípravy
  statutů a  dalších předpisů vysokých škol a fakult, vedení
  evidence studentů, statistického výkaznictví, knihovnictví,
  informačních systémů a zahraničních styků.

  (9) Ministerstvo obrany v  oblasti vojenství a Ministerstvo
  vnitra v oblasti bezpečnostních služeb plní úkoly ministerstva
  a veřejné vysoké školy podle § 89 a 90 při uznávání zahraničního
  vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.

  (10) Jsou-li místa akademických pracovníků vojenských vysokých
  škol obsazována vojáky v činné službě a policejních vysokých škol
  příslušníky Policie České republiky ve služebním poměru, vztahuje
  se na ně § 77. Jejich služební poměr se přitom nemění.

  (11) Na studenty vojenských vysokých škol, kteří jsou vojáky
  v činné službě, a  na studenty policejních vysokých škol, kteří
  jsou příslušníky Policie České republiky ve služebním poměru, se
  vztahují ustanovení tohoto zákona, pokud zvláštní předpisy24)
  nestanoví jinak.

  (12) Studium vojáků v činné službě na vojenské vysoké škole se
  může ukončit též v případě, kdy voják přestane splňovat podmínky
  stanovené zvláštním předpisem pro službu vojáka z povolání.

  (13) Před rozhodnutím o  akreditaci podle § 78 až 82 a 85
  týkajícím se vojenských vysokých škol si ministerstvo vyžádá
  stanovisko Ministerstva obrany; týká-li se rozhodnutí policejních
  vysokých škol, vyžádá si stanovisko Ministerstva vnitra.
  ------------------------------------------------------------------
  23) Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 205/1991 Sb., o
  hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České
  republiky a  o  finančním hospodaření rozpočtových a
  příspěvkových organizací, ve znění nařízení vlády č. 48/1995
  Sb.
  24) Branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků,
  ve znění pozdějších předpisů.
  Vyhláška Ministerstva obrany ČR č. 113/1996 Sb., kterou se
  provádějí některá ustanovení zákona č. 76/1959 Sb., o
  některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších
  předpisů.
  Zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků
  Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Vyhláška Ministerstva obrany ČR č. 7/1996 Sb., o peněžních a
  naturálních náležitostech vojáků v  činné službě a  žáků
  vojenských škol, kteří nejsou vojáky, ve znění vyhlášky
  Ministerstva obrany ČR č. 310/1996 Sb.
  25) Zákon č. 102/1971 Sb., o  ochraně státního tajemství, ve znění
  pozdějších předpisů.
  Nařízení vlády ČSSR č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a
  služebního tajemství, ve znění nařízení vlády ČSFR č. 420/1990
  Sb.
  Nařízení vlády ČSFR č. 419/1990 Sb., o  základních
  skutečnostech tvořících předmět státního tajemství.


  ČÁST TŘINÁCTÁ
  ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 586/1992 SB.,
  O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

  § 96

  Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
  znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993
  Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č.
  323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona
  č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb.,
  zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995
  Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č.
  18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb.,
  zákona č. 210/1997 Sb. a  zákona č. 227/1997 Sb., se mění
  a doplňuje takto:

  1. V § 4 odst. 1 písm. k) se za slovo "rozpočtu" vkládají tato
  slova: "a z prostředků veřejné vysoké školy".

  2. V § 18 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
  "(5) U poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou, jsou
  předmětem daně všechny příjmy s výjimkou příjmů:
  a) z investičních transferů,
  b) z úroků z vkladů na běžném účtu.".

  3. V § 18 se dosavadní odstavce 5 až 11 označují jako odstavce
  6 až 12.

  4. V  § 18 odst. 7 se za  slova "obecně prospěšné společnosti"
  vkládají tato slova: "veřejné vysoké školy".


  ČÁST ČTRNÁCTÁ
  ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 186/1992 SB.,
  O SLU®EBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY,
  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

  § 97

  Zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru
  příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona České národní
  rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 26/1993 Sb.,
  zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 33/1995
  Sb. a zákona č. 160/1995 Sb., se mění takto:

  § 16 odst. 3 zní:
  "(3) Do funkce vyšetřovatele může být ustaven policista, který
  dosáhl věku 24 let a  získal vysokoškolské vzdělání absolvováním
  bakalářského nebo magisterského studijního programu v oblasti
  práva.".

  ČÁST PATNÁCTÁ
  SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  § 98

  (1) Studijní obory, v  nichž vysoké školy uskutečňují podle
  dosavadních předpisů obsahově ucelenou část vysokoškolského
  studia, vysokoškolské studium a  postgraduální studium a jsou
  uvedeny v  jejich statutech, se stávají studijními programy podle
  tohoto zákona a jsou akreditovány na dobu čtyř let s tím, že:
  a) ucelená část vysokoškolského studia podle § 21 zákona č.
  172/1990 Sb., o vysokých školách, je považována za bakalářský
  studijní program podle tohoto zákona,
  b) vysokoškolské studium podle § 18 zákona č. 172/1990 Sb. je
  považováno za magisterský studijní program podle tohoto zákona,
  c) postgraduální studium podle § 22 zákona č. 172/1990 Sb. je
  považováno za doktorský studijní program podle tohoto zákona.

  (2) Oprávnění udělovat akademické tituly podle § 46 odst. 5 mají
  vysoké školy a  fakulty pouze v  oborech, ve kterých mohou
  uskutečňovat postgraduální studium na  základě rozhodnutí
  ministerstva podle § 41 zákona č. 172/1990 Sb.

  (3) Dosavadní oprávnění vysokých škol a  fakult konat ve
  stanovených oborech habilitační řízení a  řízení ke jmenování
  profesorem zanikají dnem 1. července 1999. Pokud však rektor
  v této lhůtě podá ministerstvu žádost podle § 82 odst. 2, zůstává
  do rozhodnutí ministerstva v platnosti stávající oprávnění konat
  habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem ve stanovených
  oborech.

  § 99

  (1) Akademicko-vědecký titul "doktor" a titul "bakalář" přiznané
  podle zákona č. 172/1990 Sb. se považují za akademické tituly
  "doktor" a "bakalář" podle tohoto zákona.

  (2) Akademický titul "inženýr", který získali podle § 21 zákona
  č. 172/1990 Sb. absolventi technických vysokých škol v oboru
  architektura, se nahrazuje akademickým titulem "inženýr architekt"
  (ve zkratce "Ing. arch." uváděné před jménem). Osvědčení
  o nahrazení tohoto akademického titulu jim na  žádost vydá
  příslušná vysoká škola.

  (3) Titul "bakalář", který získali podle § 21 zákona č.
  172/1990 Sb. absolventi obsahově ucelené části vysokoškolského
  studia uměleckých vysokých škol, se nahrazuje akademickým titulem
  "bakalář umění" (ve zkratce "BcA." uváděné před jménem). Osvědčení
  o nahrazení tohoto akademického titulu jim na  žádost vydá
  příslušná vysoká škola.

  (4) Akademický titul "magistr", který získali podle § 21 zákona
  č. 172/1990 Sb. absolventi uměleckých vysokých škol, se nahrazuje
  akademickým titulem "magistr umění" (ve zkratce "MgA." uváděné
  před jménem). Osvědčení o nahrazení tohoto akademického titulu jim
  na žádost vydá příslušná vysoká škola.

  (5) Absolventi vysokých škol, kteří získali podle § 21 odst.
  2 a § 45 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb. akademický titul "magistr"
  s výjimkou absolventů uvedených v odstavci 9, mohou vykonat v téže
  oblasti studia státní rigorózní zkoušku a získat akademický titul
  podle § 46 odst. 5.

  (6) Absolventi univerzitních vysokých škol, kteří získali podle
  § 21 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb. v  oboru ekonomie akademický
  titul "magistr", mohou požádat o  nahrazení tohoto titulu
  akademickým titulem "inženýr" (ve zkratce "Ing."). Osvědčení
  o nahrazení tohoto akademického titulu jim na  žádost vydá
  příslušná vysoká škola.

  (7) Akademické tituly podle § 21 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb.
  mají právo užívat i absolventi vojenských vysokých škol, kteří
  ukončili studium přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud
  jim nebyl přiznán akademický titul, stavovské označení nebo jiný
  titul absolventa vysoké školy podle dřívějších předpisů. Osvědčení
  o přiznání tohoto akademického titulu jim na žádost vydá příslušná
  vysoká škola.

  (8) Ustanovení odstavce 7 se nevztahuje na absolventy Vojenské
  politické akademie.

  (9) Absolventům postgraduálního studia, kteří získali podle §
  21 odst. 2, § 45 odst. 2 a § 22 zákona č. 172/1990 Sb. akademický
  titul "magistr" a akademicko-vědecký titul "doktor", se přiznávají
  akademické tituly podle § 46 odst. 5 tohoto zákona. Osvědčení
  o přiznání těchto akademických titulů jim na žádost vydá příslušná
  vysoká škola.

  (10) Absolventi postgraduálního studia, kteří získali podle §
  22 zákona č. 172/1990 Sb. akademicko- -vědecký titul "doktor",
  mohou požádat příslušnou vysokou školu o  nahrazení zkratky "Dr."
  zkratkou "Ph. D.", v oblasti teologie zkratkou "Th. D.". Osvědčení
  o nahrazení zkratky akademicko-vědeckého titulu jim na žádost vydá
  příslušná vysoká škola.

  (11) Akademický titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D." uváděné za
  jménem) se přiznává absolventům lékařského a veterinárního studia,
  kteří ukončili studium podle § 22 zákona č. 172/1990 Sb. Osvědčení
  o přiznání tohoto akademického titulu jim na žádost vydá příslušná
  vysoká škola.

  § 100

  (1) Vědecká výchova vedoucí k udělení vědecké hodnosti "kandidát
  věd" (ve zkratce "CSc.") již nebude po dni nabytí účinnosti tohoto
  zákona zahajována. Účastníci vědecké výchovy, kteří ji zahájili
  podle dosavadních předpisů, mohou vědeckou výchovu ukončit podle
  těchto předpisů s  tím, že obhajoby kandidátských disertačních
  prací se ukončí nejpozději do 31. prosince 2001.

  (2) Účastníci vědecké výchovy mohou být na  vlastní žádost
  přijati ke studiu v doktorském studijním programu. Při přijetí
  a studiu se přihlíží k  dosavadnímu průběhu vědecké výchovy
  a vykonaným kandidátským zkouškám.

  § 101

  (1) Veřejnými vysokými školami ke dni 1. ledna 1999 jsou vysoké
  školy uvedené v příloze č. 1, vojenskými a  policejními vysokými
  školami jsou vojenské a policejní vysoké školy uvedené v příloze
  č. 2.

  (2) Vysoké školy uvedené v  odstavci 1 předloží k  registraci
  vnitřní předpisy upravené podle tohoto zákona do 1. července 1999.

  (3) Platnost jmenování nebo volby akademických funkcionářů
  a jejich funkční období zůstávají tímto zákonem nedotčeny.

  (4) Studenti studující na vysokých školách uvedených v příloze
  č. 1 a v příloze č. 2 ke dni 1. ledna 1999 jsou studenty podle
  tohoto zákona. Vysoké školy jsou povinny zápis těchto studentů do
  matriky studentů provést do 1. března 1999.

  (5) Dnem 1. ledna 1999 přechází do práva hospodaření
  ministerstva majetek státu, ke kterému k tomuto dni příslušelo
  právo hospodaření vysokých škol uvedených v  příloze č. 1.
  Ministerstvo písemně může rozhodnout po dohodě s veřejnou vysokou
  školou o přechodu tohoto majetku do vlastnictví příslušné veřejné
  vysoké školy; na žádost veřejné vysoké školy tak rozhodne vždy,
  jde-li o  majetek potřebný k  zajištění vzdělávací a vědecké,
  výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti při
  uskutečňování akreditovaných studijních programů. Rozhodnutí musí
  obsahovat název a sídlo veřejné vysoké školy, vymezení převáděného
  majetku a  závazků k tomuto majetku a den, kdy majetek a závazky
  k tomuto majetku přecházejí na veřejnou vysokou školu. Na toto
  rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

  (6) Na  majetek, který přešel dnem 1. ledna 1999 do práva
  hospodaření ministerstva podle odstavce 5, a na vlastní majetek
  veřejné vysoké školy se nevztahují obecné předpisy o konkursu
  a vyrovnání.13)

  (7) Práva a  závazky fakult, které jsou ke dni 1. ledna 1999
  součástí vysokých škol uvedených v příloze č. 1 a v příloze č. 2,
  přecházejí na příslušnou vysokou školu.
  ------------------------------------------------------------------
  13) Zákon č. 328/1991 Sb., o  konkursu a  vyrovnání, ve znění
  pozdějších předpisů.

  § 102

  Akademické tituly, stavovská označení a  ostatní tituly
  absolventů vysokých škol přiznané podle dřívějších předpisů
  s výjimkami uvedenými v § 99 zůstávají nedotčeny. Vědecké hodnosti
  "kandidát věd" (ve zkratce "CSc.") a "doktor věd" (ve zkratce
  "DrSc.") udělené podle dřívějších předpisů zůstávají nedotčeny.

  § 103

  (1) Nově zřízená veřejná vysoká škola a  vojenská a policejní
  vysoká škola je povinna ustavit své orgány do dvou let ode dne
  zřízení. Do doby ustavení jednotlivých orgánů uvedených v § 7
  vykonávají v nezbytném rozsahu jejich působnost osoby pověřené
  ministrem.

  (2) Nově zřízená fakulta je povinna ustavit své orgány do
  jednoho roku ode dne zřízení. Do doby ustavení jednotlivých orgánů
  uvedených v § 25 vykonává v nezbytném rozsahu jejich působnost
  osoba pověřená rektorem.

  (3) U nově zřízeného vysokoškolského ústavu vykonává do doby
  ustavení jednotlivých orgánů uvedených v  § 34 v nezbytném rozsahu
  jejich působnost osoba pověřená rektorem.

  § 104

  Do doby jmenování členů, předsedy a místopředsedy Akreditační
  komise podle § 83 vykonávají tyto funkce členové akreditační
  komise zřízené podle § 17 zákona č. 172/1990 Sb. a nařízení vlády
  České republiky č. 350/1990 Sb., o akreditační komisi.

  § 105

  Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v řízení ve věcech
  upravených tímto zákonem podle obecných předpisů o  správním
  řízení.26)
  ------------------------------------------------------------------
  26) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

  § 106

  Ustanovení tohoto zákona se použijí, pokud mezinárodní smlouva,
  kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

  § 107

  Veřejné vysoké školy uvedou své majetkové poměry do souladu
  s tímto zákonem do 31. prosince 1999.

  § 108

  Zrušovací ustanovení

  (1) Zrušují se čl. I  body 5, 8 a  9 zákona č. 216/1993 Sb.,
  kterým se mění a  doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých
  školách.

  (2) Zrušují se:
  1. § 33 až 41, 43 a 45 zákona č. 39/1977 Sb., o výchově nových
  vědeckých pracovníků a  o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých
  pracovníků.
  2. Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č.
  216/1993 Sb.
  3. Zákon č. 232/1992 Sb., o  policejních vysokých školách
  a o zřízení Policejní akademie.
  4. Článek VI zákona České národní rady č. 26/1993 Sb., kterým se
  mění a  doplňují některé zákony v  oblasti vnitřního pořádku
  a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících.
  5. Nařízení vlády České republiky č. 350/1990 Sb., o akreditační
  komisi.
  6. Vyhláška Ministerstva školství a  kultury č. 96/1961 Sb.,
  kterou se vydává statut institutů národohospodářského plánování na
  vysokých školách ekonomických v  Praze a  Bratislavě, ve znění
  vyhlášky Ministerstva školství a kultury č. 31/1963 Sb.
  7. Vyhláška Československé akademie věd č. 55/1977 Sb., o dalším
  zvyšování kvalifikace a o hodnocení tvůrčí způsobilosti vědeckých
  pracovníků.
  8. Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti č. 144/1979 Sb.,
  o obhajobách kandidátských a  doktorských disertačních prací
  československých státních občanů v členských státech Rady vzájemné
  hospodářské pomoci.
  9. Vyhláška Ministerstva školství České socialistické republiky
  č. 114/1980 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům,
  kteří po absolvování internátních středních škol pro pracující
  studují na vysokých školách.
  10. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
  socialistické republiky č. 60/1985 Sb., o  doplňujícím studiu
  studentů vysokých škol a absolventů vysokých a středních škol pro
  získání pedagogické způsobilosti.
  11. § 9 vyhlášky Ministerstva školství České socialistické
  republiky č. 61/1985 Sb., o  dalším vzdělávání pedagogických
  pracovníků.
  12. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
  republiky č. 365/1990 Sb., o  poskytování stipendií na vysokých
  školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
  České republiky (stipendijní řád).
  13. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
  republiky č. 447/1990 Sb., o  habilitaci docentů a podmínkách
  a průběhu jmenování profesorů.
  14. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
  republiky č. 476/1990 Sb., o  uznávání diplomů a jiných dokladů
  o studiu vydaných zahraničními vysokými školami (o nostrifikaci).
  15. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
  republiky č. 41/1991 Sb., o  hmotném a  finančním zabezpečení
  studentů vysokých škol vysílaných ke studiu do zahraničí.
  16. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
  republiky č. 67/1991 Sb., o  poskytování stipendií studentům
  postgraduálního studia, ve znění vyhlášky Ministerstva školství,
  mládeže a tělovýchovy č. 110/1995 Sb.
  17. Směrnice Ministerstva školství České socialistické republiky
  o hospodářském zabezpečení studentů vysokých škol v období praxe
  ze dne 30. května 1969 č.j. 19 261/69-III/5, registrované v částce
  30/1969 Sb., ve znění směrnice Ministerstva školství České
  socialistické republiky ze  dne 10. března 1970 č.j.
  12 300/70-III/5, registrované v částce 10/1970 Sb.
  18. Směrnice Ministerstva školství České socialistické republiky
  o ubytování studentů vysokých škol v  kolejích ze dne 20. července
  1982 č.j. 20 797/82-34, registrované v částce 17/1982 Sb.
  19. Směrnice Ministerstva školství České socialistické republiky
  o zřizování, zrušování a provozu menz a bufetů vysokých škol ze
  dne 20. července 1982 č.j. 20 798/82-34, registrované v částce
  17/1982 Sb., ve znění směrnic Ministerstva školství České
  socialistické republiky ze  dne 16. července 1985 č.j.
  15 330/85-34, registrovaných v částce 19/1985 Sb.

  (3) Zrušují se:
  1. Zákon č. 53/1964 Sb., o  udělování vědeckých hodností
  a o Státní komisi pro vědecké hodnosti.
  2. Zákon č. 39/1977 Sb., o  výchově nových vědeckých pracovníků
  a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků.
  3. Vyhláška Československé akademie věd č. 53/1977 Sb.,
  o výchově nových vědeckých pracovníků a o studijních pobytech, ve
  znění vyhlášky Československé akademie věd č. 5/1986 Sb.
  4. Vyhláška Československé akademie věd č. 54/1977 Sb., kterou
  se upravují některé podrobnosti o  pracovněprávních vztazích
  účastníků vědecké výchovy a  studijních pobytů a  o poskytování
  stipendií, ve znění vyhlášek Československé akademie věd č.
  40/1979 Sb., č. 125/1988 Sb. a č. 393/1992 Sb.
  5. Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti č. 64/1977 Sb.,
  o řízení při udělování vědeckých hodností, ve znění vyhlášky České
  komise pro vědecké hodnosti č. 187/1990 Sb.

  § 109

  Účinnost

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1998, s výjimkou
  § 1 až 82, § 84 až 99, § 101 až 107 a § 108 odst. 2, které
  nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1999, a  § 108 odst. 3, který
  nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2001.

  Zeman v. r.
  Havel v. r.
  Tošovský v. r.

  Příl.1
  Vysoké školy v České republice:

  Univerzita Karlova v Praze
  Univerzita Palackého v Olomouci
  České vysoké učení technické v Praze
  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  Akademie výtvarných umění v Praze
  Vysoké učení technické v Brně
  Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
  Masarykova univerzita v Brně
  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
  Akademie múzických umění v Praze
  Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze
  Janáčkova akademie múzických umění v Brně
  Univerzita Pardubice
  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  Česká zemědělská univerzita v Praze
  Technická univerzita v Liberci
  Vysoká škola ekonomická v Praze
  Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Ostravská univerzita v Ostravě
  Slezská univerzita v Opavě
  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  Západočeská univerzita v Plzni

  Příl.2
  Vojenské vysoké školy v České republice:

  Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově
  Vojenská akademie v Brně
  Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové

  Policejní vysoká škola v České republice:

  Policejní akademie České republiky v Praze  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|