pátek 2. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Václav Klaus v Americe:
 • Češi v Americe protestovali proti účasti Václava Klause na světovém hospodářském kongresu O odboji za druhé světové války:
 • Na Sv.Václava - dvojí česká tradice druhé světové války a protektorátu II. (Jan Mezdříč) Prohlášení Helsinského výboru amerického kongresu:
 • Slovenské volby Kandidatura na českého prezidenta:
 • Otevřený dopis poslancům a senátorům ČR Sdělovací prostředky:
 • Šéf BBC varuje celý svět před poklesem kvality televizního vysílání Zdraví:
 • Soulož v prvních týdnech po porodu může ženu okamžitě usmrtit Reakce:
 • Tajemství úspěchu Britských listů? (Jindra Vavruška)
 • Spiklenecké a futuristické teorie: plánovala pád komunismu KGB? Článek Vratislava Kušky v BL z 1. října mě děsí (Jan Burle) Střelba českých policistů po občanech:
 • Reakce Petra Klimeše, M. Boška, Tomáše Peciny a dalších Reakce:
 • Ivo Mathé ještě jednou k případu Jan Lipšanský, poznámka JČ  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Češi v Americe protestovali proti účasti Václava Klause na světovém hospodářském kongresu

  World Congress
  www.worldcongress.com
  sam_white@worldcongress.com

  Vážený pane,

  právě jsme se dověděli, že Světová banka sponsoruje projev od bývalého českého premiéra Václava Klause na téma "Budování mezinárodního konsensu a definování modelů pro privatizaci". Klaus má na toto téma hovořit na Světovém kongresu o hospodářském vývoji v Omni Shoreham Hotelu ve Washingtonu DC ve středu 30 září 1998.

  Chceme proti tomu co nejsilněji protestovat.

  Politika Václava Klause v České republice je a byla v ostrém konfliktu s  rétorikou, kterou prezentuje během svých cest do zahraničí. České hospodářství nyní zaznamenalo už druhý rok záporný hospodářský růst. To je přímým důsledkem politiky, kterou Klaus realizoval během svého dlouhého funkčního období (1990-1997). Jeho vláda také získala světový věhlas pro zkorumpovanost.

  Kromě toho, Václav Klaus je intenzívně xenofóbní a je přímo odpovědný za to, že nebyla drtivá většina majetku, zkonfiskovaného nacisty a komunisty, vrácena právoplatným majitelům, a to pouze proto, že mají právoplatní majitelé americké občanství (kdyby neuprchli, mnozí by zahynuli ve vězeních a koncentračních táborech).

  Prosím přečtěte si níže uvedený článek, z hlavního anglického listu v Praze, The Prague Post, z 8. října 1997. Situace se od té doby jenom zhoršila.

  Očekáváme vaše vysvětlaní, proč byl pozván pan Klaus, aby hovořil před tak vynikajícím obecenstvem.

  S úctou,

  Karel Kostrouch

  výkonný ředitel, Aliance přátel České republiky


  České restituční zákony jsou naprosto nedostatečné

  Renatus J. Chytil

  Současné restituční zákony České republiky jsou velkým politickým selháním. Od pádu komunismu bylo dovoleno jen málo majitelům majetku, aby převzali zkonfiskovaná aktiva do svého vlastnictví. Restituce legitimním vlastníkům by byla nejen spravedlivá, ale byla by také nejrychlejším a nejefektivnším způsobem privatizace.

  Namísto toho se dostává nejlepší majetek do rukou bývalých komunistů. Je ironické, že jsou tito lidé tedy velkomyslně odměňováni za podporování komunismu za bývalého režimu. Co přisypává soli do ran nespravedlnosti je to, že tito bývalí komunističtí šéfové plýtvají zdroji, které získali a řídí tyto majetky špatně.

  Většina "restitučních zákonů" je v první řadě Potěmkinovou vesnicí než pokusem skutečně majetek rychla privatizovat restitucemi. Zákony obsahují tolik omezení, že se většina majetku vůbec nedostala do rukou původních majitelů. Čeští vládní činitelé, včetně premiéra Václava Klause, tuto politiku zkreslují.

  Jsem přesvědčen, že v ČR nevznikne růst objemu soukromých investic do hospodářství, pokud nebude přísně respektováno soukromé majetkové právo. Toto právo zahrnuje státní ochranu práv právoplatného majitele. Mnoho rodinných majetků v ČR nejprve zkonfiskovali nacisté, pak komunisté, a nyní ho (déle než sedm let!) zadržují postkomunisté. Podporuje toto snad stabilitu? Budeme muset čekat padesát let, jako to bylo v případě zlata ve švýcarských bankách?

  Podle toho, co Klaus říká v českých sdělovacích prostředcích, západní instituce chválí tuto politiku české vlády! To se mi zdá absurdní, protože hospodářský ekvivalent nerestituce je stoprocentní dědická daň, která následuje po stoprocentní dani ze zisku, kterou vláda uvaluje po celé tyto roky. Pobídky pro spoření a investice jsou zjevně naprosto záporné. Takováto politika může vést jen k bankrotu!

  Odmítání české vlády navrátit majetek, který stát získal ilegálně a nikoliv za spravedlivou cenu (tj. ukradl ho) je varovným signálem pro potenciálního investora. Pokud dokáže nynější vláda podle své vůle popřít tisícům legitimním vlastníků právo na vlastnictví jejich majetku (ukradeného způsobem, který je formálně i podle českého práva trestný) pravděpodobně to učiní i v jiných případech. Je to také v naprostém rozporu s obyčejnou slušností. Vláda dál využívá konfiskovaného majetku a prodává tento majetek třetím stranám (jakým právem?). To nemůže v žádném případě vést ke vzniku bezpečných, legitimních majetkových vztahů, které jsou absolutně nutné, má-li vzniknout hospodářský růst v důsledku soukromých investic.

  Klaus by měl být agresivně dotazován na rozsah vládou podporovaných krádeží a podvodů v České republice - pokud možno dříve, než oběti zemřou. Návrat majetku právoplatným majitelům by podstatně omezilo rozsah takových podvodů. Nevracejí se ani všechny komunální majetky. Bez důsledných signálů a podpory ze zahraničí se nezmění nic, protože z minimalizace restitucí mají přímý prospěch vlivné osoby - zejména bývají aparátčíci.

  Klaus by měl být donucen vysvětlit, proč jeho vláda úmyslně ztěžuje návrat ukradeného majetku a dokonce diskriminuje americké občany (uprchlíky před nacismem a komunismem), kteří nemohou získat svůj majetek, pokud se nevzdají amerického občanství.

  Proč zadržuje česká vláda velké množství ilegálně zkonfiskovaného majetku? Návart majetku, ukradeného státem, je velmi důležité pro zdárný hospodářský rozvoj i pro dlouhodobou politickou stabilitu a sociální rozvoj ČR. Návrat tohoto majetku je i nadále nejjednodušším a nejslibnějším způsobem jeho "privatizace".

  Autor je ředitelem Private Property Rights Institute v Beverly Hills, v Californii.

  Prague Post, Wednesday, October 8, 1997

  http://www.praguepost.cz/archive/opin1008c.html


  World Congress
  www.worldcongress.com

  sam_white@worldcongress.com

  Dear Sir,

  we have just learned that the World Bank is sponsoring a speech by former Czech Prime Minister Vaclav Klaus on "Building International Consensus and Defining Models for Privatization" to the World Economic Development Congress at the Omni Shoreham Hotel in Washington, DC on Wednesday, September 30, 1998.

  We wish to protest in the strongest terms.

  Vaclav Klaus' policies in the Czech Republic have been sharply at odds with the rhetoric he presents when he visits abroad. The Czech economy has registered negative economic growth for two years in a row now, a direct result of the policies he put in place during his long tenure at the helm (1990-97). His government gained world fame for corruption as well.

  Moreover, Vaclav Klaus is intensely xenophobic and is directly responsible for keeping the vast majority of Nazi- and Communist-confiscated assets away from their rightful owners solely on the grounds that the rightful have US citizenship (if they hadn't fled, many would have perished in prisons and concentration camps).

  Please read the article below, from the main English-language newspaper in Prague, the Prague Post, published on October 8, 1997. The situation has only gotten worse since then.

  We look forward to your explanation of why Mr. Klaus was invited to speak to such a distinguished audience.

  Sincerely,

  Karel Kostrouch
  Executive Director
  Alliance of Friends of the Czech Republic

  respond to: kkostrouch@aol.com


  Czech restitution laws are grossly inadequate

  By Renatus J. Chytil

  The Czech Republic's current restitution laws are a major policy failing. Since the collapse of communism, few property owners have been allowed to regain possession of their usurped assets. Restitution to the legitimate owners would not only have been just, but also the most rapid and effective means of privatization.

  Instead, the best properties are steered to the former communists who are, ironically, thereby generously rewarded for their promotion of communism under the old regime. To compound this injustice, these former Party bosses waste and mismanage the resources they obtain.

  Most of the "restitution laws" are more window dressing for Western consumption than an attempt to actually privatize assets quickly by restitution. These laws contain so many restrictions that they keep most assets out of the hands of their rightful owners. Czech government officials, including Prime Minister Vaclav Klaus, have taken to misrepresenting these policies.

  I believe that the Czechs will not obtain private investment growth without scrupulous respect for private property rights, which includes protection by the state of the rightful owner's rights. Many family properties in the Czech Republic were usurped first by the Nazis, then by the communists and are now being withheld (for more than seven years!) by the post-communists. Does this promote stability? Must we wait 50 years, as in the case of the gold in Swiss banks?

  According to what Klaus says in the Czech media, Western institutions actually commend this government policy! This seems absurd to me, as the economic equivalent of nonrestitution is a 100-percent inheritance tax, which follows the 100-percent profit tax the government has imposed all these years. The incentives to savings and investment are clearly terrible. These kinds of policies can only lead to ruin!

  The Czech government's refusal to return assets that the state acquired illegally and not for a fair price (i.e., stole) is a warning sign for any potential investor: If the present government is capable of arbitrarily denying thousands of legitimate owners the benefits of ownership of their assets (which were stolen in a way that is formally illegal even under Czech laws), it would be inclined to do so in other cases. It is also completely in contradiction to common decency. The government's continued use of illegally seized assets, and the selling of such assets to third parties (by what right?), cannot possibly lead to the establishment of secure, legitimate property relations, which are absolutely necessary for economic growth through private investment.

  Klaus should be aggressively questioned about the extent of government-sponsored theft and fraud in the Czech Republic -- preferably before the victims are all dead. Returning properties to their rightful owners would significantly reduce the scope of such fraud. Not even all communal properties are being returned. Without consistent signals and support from abroad, little will change, because minimizing restitutions directly benefits well-connected people -- former apparatchiks above all.

  Klaus should be made to answer why his government intentionally makes the return of stolen property as difficult as possible and even stoops to discriminating against U.S. citizens (refugees from the Nazis and communists), who cannot regain their property without giving up their U.S. citizenship.

  Why is the Czech government withholding large amounts of illegally seized private assets? The return of assets stolen by the state is very important for economic growth prospects, as well as long-term political stability and social development, in the Czech Republic. Returning these assets still remains the simplest and most promising means of "privatizing" them.

  The writer is the director of the Private Property Rights Institute in Beverly Hills, California
  Prague Post, Wednesday, October 8, 1997 http://www.praguepost.cz/archive/opin1008c.html  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|