úterý 3. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Dvouměsíčník Listy č. 5/1998:
 • Z obsahu Kam směřuje a jaký dojem v zahraničí budí Česká republika dnes:
 • Idea státu českého (Erazim Kohák) Finančnictví a bankovnictví:
 • List starého draka Grahama o stavu bankovních podvodníků (Karel Poláček) Mnichov:
 • Už jenom v našich srdcích... Z dopisů Mileny Jesenské Willimu Schlammovi (Alena Wagnerová) Hospodářské reformy v Rusku:
 • Zločin století (Anna Williamsonová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • List starého draka Grahama o stavu bankovních podvodníků

  Karel Poláček

  Milý synu, oznámil jsi mně, že by ses rád stal národním hospodářem. Schvaluji z plna srdce tvůj úmysl. Jenom poslední radu zkušeného praktika a nedávej se do cechu oněch podivínských scholastiků, kteří si libují v mystické hře a nedovedou se sjednotit na tom, co jsou to vlastně peníze. Rozuměj dobře, nechci, aby ses stal teoretikem a setrval pevně na zděděném názoru, že peníze jsou prachy a že je lépe je mít než nemít. Chudoba, hochu, je velká svízel a dopuštění; nuzák nikdy nepožíval vážnosti na této zemi.

  Vyrozumívám z tvých řádků, že bys chtěl býti takzvaným kapitánem průmyslu či finančním magnátem nebo, jak se to jinde nazývá, finančním žralokem nebo také pirátem čili molochem kapitalismu. Pojal jsi vřelou náklonnost k tomuto povolání; je to skutečně stav blažený a údělem je mu vážnost vrstevníků. Finanční magnát žije si celkem poklidně a zabývá se tím, že vybírá med z úlů. Stříhá kupóny a přijímá známky za sedění četných správních rad, jichž je členem. Jednou za rok vyzvou ho denní listy, aby napsal článek o prognóze národního hospodářství pro příští rok. A tehdy nařídí finanční magnát svému tajemníku, aby sepsal takový článek do novoročního čísla; tajemník uposlechne a noviny uveřejní pojednání, v němž pisatel zachmuřeně obzírá uplynulý rok, ale projeví naději, že příští rok přinese kýžené zlepšení a oživení domácího, jakož i zahraničního trhu.

  Avšak, můj hochu, nenosíš nos příliš vysoko? Nehýčkáš ve svých prsou přemrštěné naděje? Ne každý se stane finančním magnátem. Takový úděl padne do klína jen několika vyvolenců. Možno říci, že finanční magnát se rodí, ale že se jím člověk nemůže stát. Už nad kolébkou určí sudičky, že kojenec bude finančním magnátem, neboť vzešel z rodu finančních magnátů. Našinec však musí mít cíle skromnější a tobě, můj synu, stačí, staneš-li se pouhým bankovním podvodníkem.

  Neušklíbej se nad tím; moje rada je dobrá. Bankovní podvodník nemá ovšem klidný život. Musí se čile zmítati, chce-li, aby to ve svém oboru někam dopracoval. Pletichy vyžadují značné intenzity, velkého napětí ducha. Naslouchej pozorně mému poučování; chci ti nyní věnovati výsledky svého bádání.

  Pamatuj si především, že bankovní podvody nesmí páchati člověk sám, nýbrž ve společnosti několika stejně smýšlejících druhů. Je nasnadě proč. Podvodník stále musí myslit na to, že to jednou praskne. A je naděje, že jeden ze společnosti předčasně zemře, takže ostatní mohou pak všechnu vinu svádět na nebožtíka.

  Bankovní podvodník má být ženat. Později vysvětlím proč. Bankovní podvodník musí být světák. Náleží mu, aby užíval života plnými doušky, aby hýřil, reprezentoval se, zkrátka aby, jak se říká, vypil číši rozkoše až na dno. Také vysvětlím později, proč je to nutno. Ze stanoviska zdravého národohospodářského myšlení je také záhodno, aby peníze přišly mezi lidi.

  Je záhodno do podvodných machinací zasvětit někoho ze správní rady. Jaké vlastnosti má mít tento člen správní rady? Jsou to celkem tři žádoucí vlastnosti: 1. Tento správní rada nemá ponětí o bankovní technice. 2. Musí nadužívat úvěru. 3. Musí to být stařec náchylný k mrtvici. Za těchto okolností má společnost bankovních podvodníků volnou ruku a hospodaří si, jak chce.

  Technika bankovních podvodníků je celkem jednoduchá. I břídil si ji v krátkém čase osvojí. Záleží především v tom, že se spekuluje na účet závodu. Prohraje-li se, vzniká z toho bankovní debetní saldo. Za druhé se musí účetní knihy vést tak, aby se v tom nikdo nevyznal. K záznamům musí scházet doklady a k dokladům záznamy. Bankovní podvodník musí se snažit, aby způsobil pokud možno největší škodu. Proč, to také vysvětlím později.

  O ústavu, ve kterém se svými druhy hospodaříš, vzniknou nejprve klepy, pak neurčité pověsti, pak určité zprávy, které se v novinách konfiskují. Načež následuje náhlá revize a ústav jde do vyrovnání.

  Následuje trestní řízení. Nyní se ukáže, jaké praktické rady jsem ti dal. Podle mého návodu vedl jsi knihy tak, aby se v nich nikdo nevyznal. Proto případné trestní řízení trvá mnohdy dlouhá léta. Můžeš doufati, že účetní znalci, kteří mají dát o tvém podvodném hospodářství dobré zdání, se zhroutí pod tíhou obrovské práce. Jsou ustanoveni noví znalci a čas utíká. I smíš chovat naději, že průběhem doby skandál utichne a mnohé stopy se ztratí; musíš získat čas, toť vše. Zatím zpravidla zemřel stařec správní rada, jenž byl náchylný k mrtvici. Skandál, spojený s nepořádky, předčasně sklátil v chladný hrob tohoto dobrého muže.

  Je přirozeno, že na tebe uvalí vyšetřovací a zajišťovací vazbu. Avšak proto se nemusíš příliš trudit, můj synu. Oni tě zase propustí, ale jenom na kauci. Avšak kde vezmeš kauci? Vidíš, hochu, proto jsem ti radil, aby ses oženil. Ty ovšem nesmíš mít ani krejcar, protože by ti všechno vzali. Avšak tvoje choť může mít a zpravidla má jmění. Kde je vzala, to se nezkoumá. Hlavní věc, že za tebe složí kauci a ty můžeš opět dýchat vzduch svobody.

  Svoboda vyšetřovaného bankovního podvodníka je věc nadmíru důležitá. Na svobodě můžeš se lépe a volněji poradit se svým právním zástupcem a zejména můžeš si pokonferovati s těmi, kteří budou v procesu vypovídat.

  Radil jsem ti, abys hýřil a užíval života plnými doušky. Tak říkajíc abys vypil číši rozkoše až na dno. A víš proč? Proto: je nemyslitelno, aby bankovní podvodník žil životem bohumilým, šosáckým; aby tedy si nic nedopřál, aby škudlil a myslil na zadní kola. Za prvé bankovní podvodník je světák a musí se reprezentovat. Za druhé, co by z toho měl, kdyby škrtil? Policie by mu všechno sebrala. Za třetí - a to je nejdůležitější - bude zkoumán tvůj duševní stav. Není vyloučeno, že psychiatři v tvém hýření spatří znak nepříčetnosti nebo přinejmenším mdlého rozumu, což je závažná polehčující okolnost.

  Věz také, že svědci, kteří vypovídají při procesu s bankovními podvodníky, se dělí na dvě kategorie. Za prvé na ty, kteří zemřeli, za druhé na ty, kteří se na nic nepamatují. Já ti to připomínám jenom proto, abys neměl před svou trestní pří takový strach.

  Radil jsem ti, aby ses snažil způsobit pokud možno největší škodu, a já dobře vím, co mluvím. Výměra trestu je v opačném poměru s výší způsobené škody. Čili čím větší škoda, tím menší trest. Dnešní soudní praxe totiž pochází z doby patrimoniální, kdy se pokládal za největšího nepřítele lidské společnosti člověk potulný, otrhánek, dlouhoprsťáček, který bere, co není přivázáno nebo přibito. Od doby Jeana Valjeana se mnoho nezměnilo. Dnes jako dříve čeká toho, kdo ukradl bochník chleba, přísný trest. Avšak vykradení bankovního závodu, zpronevěření peněz svěřených se posuzuje daleko shovívavěji, ačkoli tento zločin otřásá daleko více lidskou společností a dobrým střádalům béře víru v právní řád. Trestní praxe má jakousi mně zcela nepochopitelnou trému před zločincem, jehož činy jsou provedeny bankovní technikou spojenou s množstvím knih, cifer, zápisů a učenou bankovní hantýrkou. Proč, to se mi nepodařilo vyzkoumati.

  Avšak já doufám, že moje myšlenky tě přesvědčily a že budeš kráčet životem podle mých rad. A já z tebe budu mít radost, vida, jak kveteš a prospíváš.

  Karel Poláček  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|