středa 10. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Češi v zahraničí:
 • Bude Libuše Benešová prohlášena v USA nežádoucí osobou?
 • Americké ministerstvo zahraničí podporuje restituce pro Čechoameričany Prozrazení britských agentů v Praze:
 • Dokument: čím se řídí britská média při ochraně státního tajemství Česká regionální politika:
 • Nedělejte rozbroje mezi Prahou a venkovem (Jiří Jírovec)
 • Stroehleinova vize decentralizované demokracie je velmi přínosná (František Nosterský) Velká Británie:
 • Zemřela spisovatelka Iris Murdochová Věda a filozofie:
 • Vesmír ako nadmnožina Bohov (Dušan Slugeň) Oznámení:
 • Petice za tolerantní společnost Děti Země:
 • Koalice za přírodní park Košíře - Motol Plzeňská ekologická nadace:
 • Vezmeme život do svých rukou?  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dokument: čím se řídí britské sdělovací prostředky při ochraně státního tajemství

  Ve většině případů spoléhají na dobrovolný systém tzv. DA-Notices (Defence Advisory Notices), v jehož rámci informují tři bezpečnostní britské státní organizace britské sdělovací prostředky, zveřejňování jakých informací se mají vyhnout. Systém nemá žádné sankce.

  Kromě něho však existuje v Británii ještě tzv. Official Secrets Act, zákon o utajování oficiálních důvěrných skutečností, v jehož rámci může vydat soud příkaz, aby sdělovací prostředky určité informace nezveřejňovaly. Tak například nesmějí britské sdělovací prostředky v současnosti zveřejňovat skutečnosti, které odhalil o struktuře britské rozvědky její bývalý agent David Shayler, který žije ve Francii a o jehož vydání k soudnímu stíhání nedávno britská vláda neúspěšně požádala. (Viz tento článek v Britských listech.)

  Pokud by takový soudní příklad nějaké britské médium porušilo, vystavilo by se soudnímu stíhání.

  Zde je kompletní překlad dokumentu britského ministerstva obrany, pojednávajícího o systému DA Notices. Upozorňuju zejména na šestou DA Notice, která se přímo týká nynějšího česko-britsko-iráckého skandálu.

  The Defence Advisory Notices

  A Review of the D-Notice System

  Ministry of Defence

  Open Government Document No. 93/06

  Poradní směrnice pro obranu

  Přehled systému tzv. Obranných směrnic

  Ministerstvo obrany

  Dokument otevřené vlády č. 93/06

  Aktualizováno nejnovějšími úpravami z července 1996

  Výbor pro obranu, tisk a sdělovací prostředky schválil celou řadu významných změn v systému tzv. Obranných směrnic v důsledku revize, kterou oznámil v říjnu 1992 náměstek ministerstva obrany pro armádu a které do praxe uvádí tento výbor.

  Cílem revize bylo systém zprůhlednit a zaktualizovat ve světle mezinárodních změn a zvýšeného důrazu vlády na otevřenost.

  Revize rozhodla, aby byly dosavadní obranné směrnice (D Notices) aktualizovány a aby byl snížen jejich počet. Budou se také od nynějška jmenovat poradní obranné směrnice, aby to lépe odráželo dobrovolnost a konzultativnost systému.

  Obranné směrnice (DA Notices) vydává přejmenovaný Poradní výbor pro obranu, tisk a sdělovací prostředky a nahrazuje obranné směrnice (D Notices), které byly naposledy vydány šéfredaktorům, produkčním, vydavatelům a oficiálním činitelům v listopadu 1989. Přicházejí v platnost 1. srpna. Účelem jejich zveřejnění je podpořit lepší porozumění systému a přispět k větší otevřenosti.

  Další výtisky těchto směrnic lze obdržet od tajemníka Poradního výboru pro obranu, tisk a sdělovací prostředky (The Secretary, DFPBAC, Room 2235, Ministry of Defence, Main Building, Whitehall, London SW1A 2HB).

  Všeobecný úvod k poradním obranným směrnicím (DA Notices)

  1. Veřejná debata o obranné a protiteroristické politice a všeobecné strategii Velké Británie není hrozbou národní bezpečnosti a vláda takovou debatu vítá. Je však důležité, aby se v  takové debatě nezveřejňovaly podrobnosti, které by mohly poškodit národní bezpečnost. Systém poradních obranných směrnic je prostředek, jak poskytnout poučení a vedení sdělovacím prostředkům o takových obranných a protiteroristických informacích, jejichž zveřejnění by poškodilo národní bezpečnost. Systém je dobrovolný, nemá žádné právní pravomoce a konečná odpovědnost při rozhodování, zda tyto informace zveřejnit či nezveřejnit spočívá plně na příslušném šéfredaktoru či vydavateli.

  2. Poradní obranné směrnice vydává Poradní výbor pro obranu, tisk a sdělovací prostředky. To je poradní těleso, které se skládá z vysokých státních úředníků a s šéfredaktorů celostátních i regionálních novin, časopisů, tiskových kanceláří, televize a rozhlasu. Výbor působí na základě sdíleného přesvědčení, že existuje trvalá potřeba poradního systému, jako je systém poradních obranných směrnic a že takové směrnice nejlépe fungují na dobrovolném konzultativním základě.

  3. Tato verze poradních obranných směrnic z roku 1993 si uvědomuje, že po rozkladu Sovětského svazu a Varšavské smlouvy došlo ke změněným okolnostem, že se nyní Velká Británie podílí na menších konfliktech, avšak že trvá hrozba teroristických útoků, je v současnosti vysoká a existuje také riziko šíření zbraní hromadného ničení. Tyto poradní směrnice si jsou také vědomy, že se na Velkou Británii i nadále zaměřují zahraniční zpravodajské služby.

  4. Dodržování poradních obranných směrnic nezprošťuje šéfredaktory od odpovědnosti, kterou definují zákony o utajovaných skutečnostech (Official Secrets Acts).

  5. Tajemník Poradního výboru pro obranu, tisk a sdělovací prostředky je podřízeným vlády a členů výboru ze sdělovacích prostředků. Trvale je k dispozici ministerstvům i sdělovacím prostředkům a poskytuje informace o systému. Po příslušných konzultacích s jednotlivými ministerstvy pomáhá interpretovat relevanci jednotlivých poradních obranných směrnic v jednotlivých konkrétních případech. V rámci tohoto systému se veškerá jednání s šéfredaktory, vydavateli a tvůrci pořadů konají neveřejně.

  Poradní obranná směrnice č. 1

  Operace, plány a schopnosti

  1. Je požadováno, aby nebyly bez předchozích konzultací zveřejňovány informace toho druhu, jaké jsou uvedeny níže:

   a. Podrobnosti nynějších či budoucích operací, metod, taktiky a záložního či nouzového plánování, reagující na konkrétní nepřátelské situace a na hrozbu teroristických útoků;

   b. podrobnosti o stavu připravenosti a operační schopnosti jednotlivých jednotek či formací, které jsou v akci nebo k jejichž akci má co nejdříve dojít;

   c. informace o operačním pohybu takových jednotlivých jednotek či formací (na rozdíl od běžného pohybu jednotek, který nemá nic společného s konkrétními zásahy);

   d. podrobnosti o nynější či připravované taktice, zkouškách, technikách či cvičeních (včetně cvičení ve výslechových metodách a v operačních technikách a v taktice zaměřené proti terorismu);

   e. podrobnosti o obranných nebo protiteroristických akcích, které podniky jednotlivá vojenská zařízení, jednotky či formace.

  2. Zdůvodnění. Je důležité nezveřejňovat informace, které by mohly poškodit národní bezpečnost tím, že by poskytly potenciálnímu nepříteli důležité strategické nebo operační výhody; kterých by mohli využít teroristé k přípravě protiopatření s tím následkem, že útoky, jimž mohlo být jinak zabráněno, by byly úspěšné; nebo které by mohly prozradit protiteroristické operace, ohrozit životy a zdroje.

  Poradní obranná směrnice č. 2

  Nejaderné zbraně a operační zařízení

  1. Požaduje se, aby nebyly bez předchozí porady zveřejňovány přísně tajné informace o obranném zařízení nebo o zařízení, jehož se užívá proti hrozbě teroristických útoků a jehož seznam je uveden níže:

   a. krycí jména a krycí čísla;

   b. podrobnosti konstrukce, technické údaje, materiál a výrobní metody;

   c. zkoušky a nové provozy pro provádění zkoušek, technické zařízení pro zkoušky, data a výsledky;

   d. údaje o výkonnosti a o operačních schopnostech;

   e. oblasti zranitelnosti vůči protiopatřením;

   f. celkové počty, objednávky, míra výroby, zásoby a předpokládané datum uvedení do běžného provozu;

   g. podrobný fotografický a jiný obrazový či názorný materiál, zveřejňující přísně tajné budovy.

   Výše uvedené kategorie také mohou platit pro zrušené projekty, pokud by zveřejnění těchto informací ohrozilo jiné projekty, které pokračují.

  2. Zdůvodnění. Zveřejnění přísně tajných informací o zařízení, používaném pro obranné a protiteroristické účely by mohlo umožnit potenciálním nepřátelům nebo teroristům, aby si vypracovali rychleji efektivní protiopatření, mohlo by to urychlit vývoj jejich vlastních zbraní a zařízení a umožnilo by jim to pozměnit jejich operační metody, takže útoky, jimž by jinak bylo zabráněno, by byly úspěšné.

  Poradní obranná směrnice č. 3

  Jaderné zbraně a zařízení

  1. Je požadováno. aby nebyly bez předchozích konzultací zveřejňovány vysoce utajované informace, včetně fotografického a jiného obrazového či názorného materiálu v těchto kategoriích:

   a. konstrukce konkrétních jaderných zbraní, jejich charakteristické rysy a systémy, jejichž účelem je posílit jejich pronikání obrannými systémy;

   b. technologie na výrobu jaderných zbraní a zvláštního jaderného materiálu, užívaného v nich;

   c. množství zásob, způsob uskladnění a plány pro použití jaderných zbraní a materiálu v nich použitého, zejména plutonia, uranu a tritia.

   d. podrobné informace o dopravě a pohybu jaderných zbraní, součástek a štěpného materiálu.

  2. Zdůvodnění. Informace o schopnostech a užití jaderných zbraní a jejich odpalovacích systémů, včetně opatření pro neutralizaci obranných systémů, využívaných k detekci, rozlišování či reakci, by mohly mít hodnotu pro nepřítele při přípravbě jeho obranných plánů a protiopatření. Zároveź by informace o konstrukci jaderných zbraní a technologii jejich výroby mohly pomoci státům s jadernými zbraněmi zdokonalit své jaderné schopnosti; nejaderné státy by mohly získat jaderné zbraně; subnárodní skupiny by mohly získat schopnost vyrábět výbušná jaderná zařízení.

  Poradní obranná směrnice č. 4

  Šifry a utajované komunikace

  1. Je požadováno, aby bez předchozích konzultací nebyly zveřejňovány žádné podrobnosti o přísně tajných vládních kódech a šifrách, o příbuzných opatřeních na ochranu dat a komunikačního zařízení. To se také týká NATO a ostatních spojenců.

  2. Je také požadováno, aby nebyly bez předchozích konzultací zveřejňovány informace, vydané doma či v zahraničí, o oficiálních britských šifrách a kódech a o jejich potenciálná zranitelnosti.

  3. Zdůvodnění. Zveřejňování informací, které by mohly ochromit kódy a šifry ohrožuje utajované informace, které tyto kódy a šifry chrání. Zveřejňování podrobností o přidružených opatřeních a komunikačním zařízení, ať už byly získány z dokumentů nebo od počítačových hackerů, by mohlo pomoci potenciálním nepřátelům proniknout do těchto složek národní bezpečnosti.

  Poradní obranná směrnice č. 5

  Identifikace konkrétních budov a zařízení

  1: Je požadováno, aby nebyly bez předchozích konzultací zveřejňovány informace o podrobnostech, ilustrace či fotografie níže uvedených budov a zařízení:

   a. vojenský prostor a přidružné prostory, spojené s programem jaderných zbraní;

   b. podzemní zařízení pro ukládání a převoz nouzových rezerv ropy a objem nekomerčních skladišť ropy a ropovodů;

   c. ústředí velení a komunikací, užívaná vládou či NATO v době krize.

  2. Zdůvodnění. Informace o klíčovém zařízení a o klíčových instalacích by mohla mít hodnotu pro osoby a vlády, jejichž zájmy by mohly škodit zájmům Velké Británie a NATO.

  Poradní obranná směrnice č. 6

  Bezpečnost Velké Británie a zpravodajské služby

  1. Informace v níže uvedených kategoriích se normálně považují za přísně tajné. Je požadováno, aby tyto informace, pokud nebyly zveřejněny v oficiálním prohlášení anebo pokud se o nich široce nedebatuje, nebyly publikovány bez předchozích konzultací.

   a. konkrétní operace, zdroje a metody rozvědky (Security Service, SIS a monitorovacího střediska rozhlasu a televize GCHQ) a osoby, podílejících se na nich, uplatnění těchto metod, včetně odposlouchávání komunikací a jejich cílů; totéž se týká osob, podílejících se na citlivých protiteroristických operacích;

   b. totožnost, pobyt a úkoly zaměstnanců těchto služeb nebo osob, podílejících se na takovéto práci, včetně podrobností o jejich rodině a o jejich domácí adrese a veškeré ostatní informace, včetně fotografií, které by mohly být využity teroristickými či jinými nepřátelskými organizacemi k identifikaci cílů (s výjimkou podrobností, které byly oficiálně zveřejněny);

   c. Adresy a telefonní čísla, jichž využívají tyto služby (s výjimkou těch, které byly oficiálně zveřejněny).

   2. Je také požadováno, aby v těch situacích, kdy jsou jiné osoby pravděpodobným cílem útoků teroristů, nebyly bez předchozích informací zveřejňovány podrobnosti o jejich domácí adrese.

  3. Zdůvodnění. Jsou-li veřejně identifikováni zaměstnanci rozvědky a jiných bezpečnostních služeb, případně další pracovníci, zabývající se citlivými protiteroristickými operacemi, či osoby, ohrožené možnými útoky, octnou se ve velkém nebezpečí od teroristů. Operace rozvědky a bezpečnostních služeb a  jejich kontakty a techniku lze lehce ochromit, a proto musejí být prováděny v tajnosti. Je-li zveřejněna operace, která právě probíhá, znamená to její likvidaci. Je-li zveřejněna operace, která byla ukončena, ať už úspěšně či nikoliv, pravděpodobně ohrozí možnost dalšího využívání určitých možností, které mohou mít jedinečný význam v boji proti nepřátelským a nezákonným činnostem. Zveřejnění totožností osob pracujících pro rozvědku a bezpečnostní složky může ohrozit minulé, současné i budoucí operace. Dokonce i nepřesné spekulace o zdrojích informací v dané otázce mohou ohrozit zpravodajské operace (a v nejhorším případě i životy). Může to také vést ke ztrátě informací, které jsou důležité v zájmu národní bezpečnosti.

  Jak tento systém funguje

  Účel

  1. Poradní výbor pro obranu, tisk a sdělovací prostředky dohlíží na dobrovolné směrnice, které jsou v provozu mezi temi ministerstvy, které odpovídají za národní bezpečnost, a mezi sdělovacími prostředky. Tyto směrnice využívají nástroje systému DA Notices.

  Složení

  2. Výboru předsedá stálý náměstek ministra obrany.

  3. Členství výboru se může podle dohody čas od času měnit. V současnosti jsou členy výboru tři osoby, zastupující ministerstva, jedna z ministerstva vnitra, jedna z ministerstva obrany a jedna z ministerstva zahraničních věcí.

  4. V současnosti je členy výboru také třináct osob, nominovaných sdělovacími prostředky; tři jsou z Newspaper Publishers Association, dva z Newspaper Society, dva z  Periodical Publishers Association, a dále jedna osoba z každé z těchto dalších organizací: Scottish Daily Newspaper Society, Press Association, BBC, ITN, ITV a Sky TV. Publishers Association byla vyzvána v roce 1993, aby nominovala svého zástupce, ale odmítla to učinit.

  5. Členové tisku a sdělovacích prostředků volí ze svých řad předsedu a místopředsedu výboru. Ten za ně vede na schůzích výboru jejich stranu a jen každodenním styčným bodem pro ně a pro tajemníka výboru.

  6. Výboru slouží na plný úvazek tajemník a na část úvazku zástupce tajemníka, který tajemníka nahrazuje např. v době jeho dovolených.

  Odpovědnost členů

  7. Členové výboru za sdělovací prostředky a za tisk reagují na návrhy z příslušných ministerstev a informují výbor o těch oblastech, v nichž se dá očekávat poučení ve smyslu národní bezpečnosti. Oficiální instrukce nesmějí být vydány formou DA Notices bez souhlasu členů výboru za sdělovací prostředky.

  Schůze

  8. Výbor má normálně každoročně jedno jarní a jedno podzimní zasedání. Zhodnotí tajemníkovu zprávu o případech z předchozího půl roku, v nichž požadovaly sdělovací prostředky poučení a kdy jim bylo poskytnuto. Reviduje také obsah DA Notices a případně je pozměňuje tak, aby to odpovídalo měnícím se zájmům národní bezpečnosti.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|