pátek 21. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby České školství:
 • Je nutno dotovat soukromé školy v ČR (Ondřej Hausenblas)
 • České soukromé školy hledají alternativní přístup (Jiří Němeček) Přednáška pro sedmé schwarzenberské setkání, Scheinfeld, Německo:
 • České sdělovací prostředky a občanská společnost (Jan Čulík) Česká televize:
 • Martinu Vadasovi: Co přesně dělá Etický panel ČT (Jiří Kučera, předseda Etického panelu ČT) Reakce:
 • Čulíku, nezpochybňujte mou věrohodnost (Martin Vadas) Válka o Kosovo:
 • Z právního hlediska je vojenská interevence proti Jugoslávii nutná a správná (Dana Cihelková) Reakce:
 • Pravoslavná stránka - o situaci v Jugoslávii (Jan Šeredný)
 • Jane Čulíku, nepřidávejte se k válečným jestřábům (Jaroslav Slunečko, Jan Pokorný)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Pravoslavná stránka - o situaci v Jugoslávii

  Vážený pane vydavateli Britských Listů,

  s určitým překvapením jsme si přečetli Vaši tvrdou kritiku našeho webu, při které jste označil naši práci za "bezostyšnou manipulaci se skutečností". Dovolíte-li, rádi bychom se k Vašim slovům vyjádřili:

  1.) Náš soubor zpráv je výběrem. Při pouhém letmém přehlédnutí tohoto souboru musí být každému zcela zřejmé, že si nečiníme nárok na komplexní zpravodajský servis.

  Předpokládáme, že naši čtenáři sledují TV, rozhlas a ostatní média, které dle našeho názoru již 7 let přinášejí silně zkreslené informace o situaci v Jugoslávii (myslím, že jim byste mohl a měl adresovat výše citovanou výtku; je pro nás skutečně "velkým zklamáním, že ještě v dnešní době neváhají takto bezostyšně manipulovat skutečností...").

  My vybíráme zprávy a informace, jež se kvůli cenzuře a informační blokádě nedostávají do masmédií (nebo jsou v nich odsunována na podřadná místa), která jednostranně obhajují neobhajitelé - přepadení svrchované Jugoslávie ze strany států Severoatlantické aliance.

  Snažíme tedy přispět k vytváření informační protiváhy vůči protisrbské kampani našich hromadných sdělovacích prostředků.

  Cílem, který jsme si vytkli, je dle našich možností přinést jiný pohled na problém a poukazovat na do nebe volající nespravedlnost, kterou Severoatlantická aliance s "požehnáním" USA a EU právě páchá.

  Nehrajeme si na objektivní zpravodajce (to přenecháváme jiným).

  Poukazujeme na křivdy a bezpráví, zastáváme se národa, který byl šokujícím způsobem přepaden. Poukazujeme zvláště na ono bezpráví, které je nyní všude kolem nás vydáváno za spravedlnost a šíření demokracie.

  2.) Pravoslavní křesťané v Jugoslávii (ani u nás) nebyli a nejsou přáteli režimu prezidenta Miloševiče (srbská pravoslavná církev je tímto režimem postihována). Nemáme tedy žádný zájem "prosívat" informace se záměrem, aby vyznívaly ve prospěch jugoslávského prezidenta.

  Jakkoliv se nám osoba prezidenta nelíbí, považujeme za hrubé zasahování do vnitřních záležitostí svrchovaného státu, když se západní mocnosti usnesou, že jim prezident nějakého balkánského státu nevyhovuje a  že by měl být odstraněn, a začnou své usnesení různými invazními prostředky realizovat.

  Agrese NATO však v praxi není vedena proti osobě prezidenta ale proti suverénnímu státu a jeho občanům, na které jsou stříleny rakety, kteří umírají nebo přicházejí o svůj majetek.

  Svou službou se pokoušíme přispět k obraně nespravedlivě, bezprávně a brutálně přepadeného státu a jeho občanů.

  V akci sil NATO vidíme útok nejen na Jugoslávii, ale potažmo i na jiné státy - na všeobecně uznané principy mezinárodního práva a spravedlnost.

  Stane-li současný postup USA a EU normou pro řešení situací, které se jim nelíbí nebo nevyhovují jejich zájmům, pak je od 24. března 1999 v ohrožení státní suverenita jakéhokoliv jiného státu kdekoliv ve světě, který si někdy v budoucnosti dovolí vzepřít se diktátu USA či EU.

  3.) Co se týče Vaší poznámky, že násilí páchané Miloševičovým režimem, jeho vojáky a policií proti kosovským Albáncům "jaksi pomíjíme", nemohu nepodotknout, že jste patrně nečetl materiály, které o situaci v Jugoslávii na našich stránkách přinášíme.

  Jsou zde např. do češtiny přeložené výzvy moskevského pravoslavného patriarchy, který se obrací k oběma stranám konfliktu a vybízí k usmíření, k ukončení bratrovraždy (jak vidíte, nenazývá akce srbských ozbrojenců spravedlivým bojem).

  Předložím zde alespoň několik citací z textů patriarchy Alexije, které jsou na našem webu uveřejněny:

  "Vyzývám srbský národ i Kosovské Albánce, ukončete nepřátelství, bezprodlení začněte dialog. Je naprosto očividné, že Srbové nikdy nebudou souhlasit s tím, aby od jejich státu byla odtržena provincie Kosovo, které od dávna bylo a zůstane jejich duchovním centrem. Jasné je i to, že Albánci vždy budou žít na tomto území a bez toho, aniž by pro ně byly vytvořeny přijatelné podmínky, vzplane bratrovražedný boj vždy znovu a znovu. Je nutno, aby obě strany akceptovaly realitu, jaká v této zemi existuje, a vybudovaly svůj společný život na základech práva a vzájemného respektu."

  (Citováno z dokumentu, který uveřejňujeme na adrese: www.pravoslav.gts.cz/kosovo7.htm )

  K Srbům jindy promlouvá patriarcha Alexij:

  "Pomozte pokojným lidem dobré vůle, kteří opustili své domy a budou se tam vracet. Učiňte, aby usmíření a dohoda zvítězily." "...Modlíme se za všechny mnohé oběti krveprolití: syny a dcery srbského národa a všech jiných národů obývajících Jugoslávii, za pravoslavné křesťany i věřící jiných náboženství a vyznání i za lidi nevěřící... " "Vznáším své modlitby za ty, kteří přišli o zdraví, krev i důstojnost, za ty, kdo byli vyhnáni ze svých domů. Nechť jim Pán obváže rány a pomůže jim získat, co ztratili." "...opět a opět vyzývám představitele států NATO i Federativní republiky Jugoslávie ukončit všechny vojenské akce a načít s mírovým procesem."

  (Citováno z dokumentu, který uveřejňujeme na adrese: www.pravoslav.gts.cz/kosovo7.htm )

  "Srbská církev se taktéž obrátila k vojenským a občanským představitelům Srbska a Jugoslávie s výzvou učinit vše, co je možné, pro nastolení míru."

  (Citováno z dokumentu, který uveřejňujeme na adrese: www.pravoslav.gts.cz/kosovo8.htm )

  Takto přece nevypadá jednostranné obhajování všeho, co činí prez. Miloševič a srbští ozbrojenci, z čehož nás v podstatě obvišujete.

  4.) Proč však nepřinášíme aktuální zprávy o násilí srbské policie na Albáncích? Jednak to v hojné míře činí česká masmédia. A dále - o pravdivosti alespoň některých z těchto zpráv musíme pochybovat. Konečně, jsou známy případy, kdy v rámci válek na Balkáně páchali strašlivé zločiny na vlastním lidu nepřátelé Srbů (dříve Chorvaté, dnes i Albánci - "Kosovská osvobozenecká armáda"), aby následně byli za jejich původce označeni Srbové.

  V západních médiích někdy proběhne hlasitá zpráva o "zvěrstvech Srbů", která je časem - po vyšetření události - v tichosti dementována.

  5.) Nikde na našich stránkách netvrdíme (a snad ani nevyvoláváme dojem), že zrcadlíme vydavatelský profil Britských Listů. Na Britské Listy jsme uveřejnili "link", každý tedy může z naší stránky přejít přímo na stránku Britských Listů, aby si o nich sám učinil názor. Myslím, že byste podcešoval čtenáře (uživatele internetu), kdybyste se obával, že na základě návštěvy naší stránky si čtenáři učiní o Britských Listech neadekvátní úsudek.

  6.) Není pravda, že jsme "přetáhli" z Britských Listů více článků.

  7.) Mimochodem, stanovisko k situaci v Jugoslávii zásadně odlišné od našeho, jsme na náš web též zařadili (pro ilustraci propagandy nepřátelské vůči Srbům) viz link na článek na serveru Neviditelného Psa http://pes.eunet.cz/cgi-bin/rb_getpriloha.pl?novotny/1999/03/30/priloha19990330f.

  Není Vaše tvrdé slovo na naši adresu spíše výrazem nesouhlasného postoje k našemu pohledu na jugoslávský problém a akci NATO?

  Nepochybujeme o tom, že jste své příkré stanovisko k naší práci a k našemu webu nejdříve zaslal e-mailem nám, než jste uveřejnil v Britských Listech tak tvrdou kritiku naší publikace a potažmo i zaútočil na české pravoslavné křesťany. Bohužel však Váš dopis se cestou zřejmě ztratil, takže jsme jej neobdrželi, což je škoda...

  Ze naší strany uznáváme za chybu, že jsme Vám neoznámili umístění "linku" na Britské Listy a odkazy na Vaše články na naší stránce. Pokoušeli jsme se již před tím komunikovat s jinými internetovými vydavateli, avšak nikdy jsme od žádného nedostali odpověď, takže jsme rezignovali, což byla v případě Britských Listů patrně chyba.

  Věříme, že v rámci objektivity a poskytování prostoru všem stranám konfliktu, jak to (na rozdíl od našeho webu) Britské listy činí, uveřejníte toto naše vyjádření pro čtenáře Britských Listů.

  S pozdravem,

  Jan Šeredný

  P.S. Mám zrušit na našem webu "linky" na Britské Listy? Váš postoj k našemu webu sice dává tušit odpověď, rád bych však před jejich případným zrušením obdržel Vaše stanovisko k této věci. Nerad bych, aby vymazání odkazů na Vaše články mělo charakter nějakého bojkotu z naší strany.

  Poznámka JČ: Tato pravoslavná stránka přetáhla z Britských listů dva texty, ostře kritické vůči NATO. Nevidíme důvodu, proč se nejprve tajnůstkářsky obracet na adresáta kritiky soukromým e-mailem. Zveřejněné internetové stránky musejí očekávat i veřejnou kritiku. Podle názoru Britských listů je pravoslavná stránka dokumentů o válce o Jugoslávii neobjektivní.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|