úterý 25. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby NATO a Kosovo:
 • Ostudná reakce Čechů a Němců (Guardian) Český venkov:
 • Máme ruce, máme srdce. To, co nic nestojí, je úklid (Hana Sejkorová) Česká společnost:
 • Proč zůstávají lidé v anonymitě (Vladimír Myslík) Školství:
 • Základní problémy ve výuce češtiny (Ondřej Hausenblas) Česká politika:
 • Spor o daně (Ivan Hoffman, Český rozhlas) Školství:
 • České soukromé školy jsou špatné (Michal Žemlička)
 • Poznámka k autoreprodukci inteligence (Ferdinand) Reakce:
 • ČT: Kučerova i Čulíkova argumentace je vadná (Martin Vadas)
 • Protestuji proti anonymnímu osočování (Martin Vadas)
 • Čulík - jednooký král mezi slepými (J. J. Procházka)



  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Základní problémy ve výuce češtiny

  Ondřej Hausenblas

  V lingvistických disciplínách chybí jako jedna z disciplín zájem o problémy výuky a o otázky ovládnutí češtiny jako mateřského jazyka - např. v debatě s americkými učiteli VŠ jsme na FF UK o výuce k čtenářské gramotnosti nebyli s to říct nic - ani na základní, ani na vysoké škole.

  V dětské i dospívající populaci poklesá zájem o četbu, čtenářství se stává zálibou stále omezenější vrstvy dětí i dospělých.

  Mezi školní výukou češtiny a  skutečnou komunikací je propast. To vede k 

  a) ztrátě zájmu o výuku u dětí,

  b) k  zaostření didaktiky tak, že výuka vyhovuje jen jistému a nepočetnému typu dětí systémově abstraktního myšlení,

  c) k zpětnému prohlubování propasti tím, že způsoby evaluace (testy, přijímačky, hlediska známkování) se odvozují jen od školského pojetí výuky (diktáty na pravopis, určování gramatických kategorií a větných členů, zjišťování ustrnule pojatých slohových útvarů v práci slohové), a nikoli od potřeb v používání mateřštiny.

  Mezi výukou češtiny a výchovou k myšlení je také propast - chybí průprava ke kritickému myšlení, chybí praktické tříbení komunikace v reálných souvislostech, které ověřují efektivitu i u myšlení - správné kladení otázek, vedení úvahy, vysuzování souvislostí a důsledků, aj.

  Tzv. systémové myšlení je spatřováno v uchopování strukturních souvislostí jazykového systému, a nikoli v soustavnosti, důslednosti, pozornosti při čtení, poslechu, psaní, mluvení a myšlení.

  Do systémového myšlení totiž patří také dobývání si smyslu textu, identifikace postojů a záměrů kolem textu, nezávislá reflexe a kritika textu.

  Češtinářské i výukové příručky - Pravidla pravopisu, slovníky, mluvnice, a to i školní - jsou uživatelsky velice nepřítulné - požadují předem vytvořenou znalost termínů, uzancí lingvistického popisu, ani samy potíže uživatelů v nich nejsou chápány, natož respektovány.

  Pro uživatele je těžké vůbec poznat podstatu své obtíže, a příručky mu nepomáhají, neboť jejich pomoc začíná až na mnohem odbornější úrovni.

  Pozornost ve výuce češtiny se soustřeďuje na ovládnutí instrumentů v nízkých jazykových rovinách, ale opomíjí se složitost problémů řečových: poučky, pomůcky, algoritmy, poznatky na rovině pravopisu a mluvnice sice vypadají jednoduše, ale jejich osvojení si vyžaduje pochopení složitých podstat (vzpomeňte si na určování slovních druhů při rozhodování, jak správně psát -mně-//-mě-, -ovi//-ovy: rozumně X rozuměl, to jsem se poměl X pomněnka atd.).

  Takové odborné pochopení však je pro většinu žákovské populace nad - nebo spíš mimo - její intelektové a psychologické možnosti, děti mají jiná nadání a jinou inteligenci než verbální a systémovou zároveň.

  Náročnost výkladů i témat lingvistických nepramení možná jen z profesní zaslepenosti tvůrců osnov nebo učebnic, ale také z toho, že si dnešní tvůrci neuvědomují, odkud se vysoká teoretická náročnost do výuky na základní škole dostala: jednak z prudkého rozvoje a přecenění úlohy popisné vědy v první půli dvacátého století, jednak z “rozvíjecí pedagogiky" tzv. nové koncepce po roce 1976 - před děti měly být stále kladeny těžší než zvládnutelné úkoly, aby děti byly taženy kupředu rychleji (po sovětském vzoru).

  Kvalita zvládnutí oboru učiteli samými je - bohužel, ale zcela pochopitelně - nízká. Ani na fakultách se nerespektuje v přednášení češtiny to, že studenti dosud nejsou špičkovými lingvisty, metodika vysokoškolského výkladu se moc - nebo spíš vůbec - nepromýšlí, a není divu, že se učitelé pak dost otrocky řídí osnovami a učebnicí.

  Osobně mají minimální zkušenost se samostatnou lingvistickou prací (např. interpretaci smyslu textu tak, jak ji předváděl na FF UK po mnohá desetiletí můj otec, prof. K. Hausenblas, většina učitelů v dnešním terénu nikdy nezažila, a pamatují si spíš jen nudné literárněhistorické pitvy básní. Čest všem učitelům-výjimkám z tohoto neutěšeného stavu, také existují, ale nejsou spojeni navzájem a nevyvíjejí tlak na změnu koncepce. Jak by taky mohli, práce se žáky a studentu mají až až, když se nevydává ani dost vhodných příruček, které by jim opravdu posloužily.)

  Osnování předmětu český jazyk samo je hrubě zanedbané a nepoučené - podle podoby dnes platných osnov je zřejmé, že jejich tvůrci jsou vyučeni kdysi v 50. letech, unikl jim pedagogický i lingvistický a literárněvědný vývoj za 40 let, nedokážou pojmenovat vědomosti a cíle komplexnějšího typu, postoje ignorují vůbec, nemají ani představu o procesu učení se. Proto do osnov zařazují hlavně názvy lingvistických pojmů a implicitně tak vnucují málo připraveným učitelům probírání látky po vzoru popisných mluvnic.

  Vymezení vyučovacího předmětu “český jazyk" v osnovách, učebnicích i v pojetí na učitelských fakultách je nepoučeně úzké: výuka obvykle téměř nepočítá s tím, že žáci komunikují v osobním životě i v ostatních vyučovacích předmětech. Učitelé různých předmětů spolu neumějí a nechtějí spolupracovat, protože nevědí jak a na čem, a navíc většinou i oni vidí svůj předmět jen ze svého pohledu, a nikoli očima žáka a jeho potřeb.

  Ondřej Hausenblas

  Původně zpracováno jako podklad pro Hlavní výbor Jazykovědného sdružení ČR k přípravě konference o výuce mateřštiny. Ta proběhne ve velké učebně FF UP, Křížkovského 10, v Olomouci, a to ve dnech 25.5.-26.5.1999, začátek v úterý v 13.00, konec ve středu v poledne.



  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|