úterý 7. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politika:
 • Plíživá demagogie Jana Zahradila (Juliana) Česká politika:
 • Moravia Banka (Ivan Hoffman, Radiožurnál) Viktor Kožený:
 • Pražský kupónový král investuje v Ázerbajdžánu (Central European Economic Review) Ivo Mathé píše Jakubu Puchalskému:
 • Vrátil jste Českou televizi o pět let zpátky Přemrštěné zásahy do soukromí od firmy Czech On Line:
 • Internet zadarmo - ano, ale za jakou cenu? (Petr Novák)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Přemrštěné zásahy do soukromí od firmy Czech On Line

  Internet zadarmo - ano, ale za jakou cenu?

  Petr Novák

  Pane Čulíku,

  jistě si vzpomenete, že mezi moje oblíbená témata patří ochrana soukromí (včetně ochrany osobních údajů), a to zejména ve vztahu k internetu. Takže se mi trochu nelíbí požadavky společnosti Czech On Line na jejich službu bezplatného připojení do Internetu.

  Dále uvedený text je nutno chápat v kontextu formuláře přihlášky, kde je nutno uvést takové drobnosti jako celkový osobní příjem, počet dětí a jejich věk a podobně. Mimochodem dále přiložený text je v malém okénku, kde z textu jsou vidět pouze první řádky a je velmi malým písmem - jako by chtěl připomenout známé úsloví ALWAYS READ THE SMALL PRINT - VŽDY ČTĚTE VE SMOUVÁCH, CO JE PSÁNO DROBNÝM TISKEM.

  Petr Novák


  PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB VOLNÝ

  Přečtěte si laskavě následující podmínky užívání služeb VOLNÝ poskytovaných společností Czech On Line a.s. ("COL"). Přijetím těchto podmínek užívání uzavíráte s COL právně závaznou dohodu. Z případného porušení uvedených podmínek pro Vás může plynout odpovědnost za škodu způsobenou COL. Pokud s některými nebo se všemi podmínkami nesouhlasíte, opusťte tuto stránku.

  1. UŽIVATELSKÝ ÚČET A SLUŽBY VOLNÝ

  1.1 Po vyplnění registračního formuláře Vám bude přiděleno uživatelské jméno a heslo, které Vám umožní připojení k Vašemu uživatelskému účtu VOLNÝ.

  1.2 Prostřednictvím uživatelského účtu VOLNÝ získáte přístup k těmto službám VOLNÝ:

 • Přístup ke službám www prostřednictvím sítě Internet
 • Užívání jedné adresy elektronické pošty POP 3 e-mail
 • Přístup k newsgroups
 • Vytvoření osobní webové stránky

  1.3 COL vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistila plnou provozuschopnost a bezchybnost služeb VOLNÝ, avšak nenese odpovědnost za neúspešné připojení k síti Internet nebo za  přerušení spojení. COL nenese odpovědnost za žádné závady, jež mohou existovat, ani za náklady, ušlý zisk, ztrátu dat nebo následné ztráty vzniklé v důsledku užívání, popř. nemožnosti přístupu k Vašemu uživatelskému úctu VOLNÝ.

  1.4 COL žádným způsobem nekontroluje informace zveřejněné v síti Internet a nenese odpovědnost za takové informace, k nimž získáte přístup prostřednictvím svého uživatelského účtu VOLNÝ.

  1.5 Pokud COL výslovně nestanoví jinak, jsou veškerá Vaše jednání, zájmy, propagace, služby či nákupy uskutečněné na  Vašem uživatelském účtu VOLNÝ nebo jeho prostřednictvím výhradně záležitostí mezi Vámi a osobou, s níž taková jednání probíhají. COL nenese odpovědnost za žádné ztráty či škody vzniklé v důsledku takových jednání.

  1.6 COL může v rámci služby VOLNÝ poskytovat spojení na  další webové stránky nebo zdroje, přičemž však za ně nenese odpovědnost ani se nepředpokládá, že souhlasí s jejich obsahem.

  2. Technická podpora

  2.1 COL bude zdarma poskytovat technickou podporu cestou elektronické pošty.

  2.2 COL bude zdarma na určitém telefonním čísle poskytovat technickou pomoc, dokud to bude považovat za  opodstatněné. COL si vyhrazuje právo účtovat v budoucnosti za telefonickou technickou podporu poplatky. O všech případných poplatcích budou uživatelé služeb VOLNÝ informováni prostřednictvím elektronické pošty nejméně dva týdny před tím, než COL zahájí poskytování placených služeb.

  3. Registrace

  3.1 Údaje, které uvedete v registračním formuláři, jsou důležité a musí být pravdivé, správné a úplné. Souhlasíte, že budete COL do jednoho týdne informovat o jakýchkoli změnách údajů uvedených v registračním formuláři prostřednictvím elektronické pošty na adresu address@vol.cz

  3.2 COL se s Vámi může spojit za účelem ověření správnosti údajů uvedených v registračním formuláři.

  4. Ochrana Vašich osobních údajů

  4.1 COL bude respektovat důvěrnost Vašich osobních údajů a zavazuje se dodržovat veškeré právní předpisy týkající se ochrany osobních údaju platné v současné době v České republice.

  4.2 COL je oprávněna zasílat na Vaši elektronickou adresu maximálně jednu reklamní zprávu týdne.

  4.3 Informace uvedené v registračním formuláři nebudou bez Vašeho souhlasu sděleny žádné třetí osobě, pokud takové sdělení není vyžadováno ze zákona.

  4.4 COL si vyhražuje právo využívat Vaše osobní údaje za účelem průzkumu trhu a ke statistickým účelům.

  4.5 Za účelem zachování integrity služeb VOLNÝ si COL vyhrazuje právo sdělit Vaše kontaktní údaje (včetně jména, adresy, telefonního čísla a adresy elektronické pošty) na  vyžádání policii nebo jiným zákonným orgánům. Vaše kontaktní údaje můžeme sdělit rovněž v případě stížnosti v souvislosti s Vaším užíváním služeb VOLNÝ, pokud se COL domnívá, že takové užívání je v rozporu s těmito podmínkami.

  4.6 COL může vést evidenci Vašeho přístupu ke službám VOLNÝ (soubor LOG). Takto evidované informace podléhají stejné ochraně jako všechny ostatní Vámi poskytnuté informace a údaje.

  5. Užívání Vašeho uživatelského účtu VOLNÝ

  5.1 Jste povinni zajistit, aby telefonní císlo, z něhož se připojujete, bylo identifikovatelné kdykoli se připojujete ke službám VOLNÝ prostřednictvím telefonní služby CLI (služba, která umožnuje volanému zjistit telefonní číslo volajícího). Uživatelům, kteří deaktivují přenos telefonního čísla, nebude připojení umožněno.

  5.2 Souhlasíte, že budete služby VOLNÝ užívat pouze způsobem v souladu s těmito podmínkami a tak, aby bylo zajištěno dodržování veškerých příslušných zákonů a právních předpisů. Zejména nebudete služby VOLNÝ využívat k distribuci či zveřejňování jakýchkoli pomlouvačných, urážlivých, obscénních či výhružných materiálů nebo materiálů, jež by podle našeho názoru mohly způsobit nepříjemnosti, obtíže nebo obavy třetím osobám. Zejména je zakázáno využívat služby VOLNÝ k distribuci nevyžádaných reklamních mailů (spamu).

  5.3 Nesete odpovědnost za obsah veškerých informací, jež zveřejníte prostřednictvím služeb VOLNÝ.

  5.4 Souhlasíte, že v rozsahu, v jakém Vaše užívání nebo užívání osob Vámi oprávněných nebo osob, za než nesete odpovědnost (např. jako rodič nebo opatrovník dítěte), způsobí ztrátu nebo škodu jiné osobě, odškodníte na požádání neprodleně COL za veškeré ztráty či škody připisované COL, včetně případných právních, administrativních či technických poplatků vzniklých v důsledku takového užívání.

  5.5 Nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti Vašeho uživatelského jména a hesla, jež Vám bylo přiděleno po vyplnění registračního formuláře. Nesete tedy plnou odpovědnost za  veškeré kroky, jež budou pod Vaším jménem učiněny. Jste povinni neprodleně uvědomit COL o jakémkoli neoprávněném užití, o nemž se dovíte.

  5.6 Získáním přístupu ke službám VOLNÝ nezískáváte nárok na žádná autorská práva, ochranné známky ani jiná práva duševního vlastnictví COL.

  5.7 Ke službám VOLNÝ se můžete připojit prostřednictvím modemu a telefonní linky. Ke službám VOLNÝ se nesmíte připojit z více počítačů současně.

  5.8 Nesete odpovědnost za získání veškerého potřebného vybavení, včetně počítače, modemu apod. a za úhradu veškerých telefonních poplatků nezbytných k získání přístupu a k užívání služeb VOLNÝ prostřednictvím Vašeho poskytovatele telefonních služeb. Nesete rovněž odpovědnost za zajištění Vašeho vlastního zálohování.

  5.9 Nesete odpovědnost za to, aby veškeré vybavení užívané k připojení k uživatelskému účtu VOLNÝ splňovalo požadavky českých právních předpisů a aby Vaše připojení nezpůsobovalo porušení práv třetích osob, zejména práv Vašeho poskytovatele telefonních služeb.

  6. Ukončení užívání služeb VOLNÝ

  6.1 Užívání služeb VOLNÝ můžete ukončit a COL může ukončit Váš přístup ke službám VOLNÝ z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu výpovědí doručenou druhé straně. Pokud se k VOLNÝM službám prostřednictvím svého uživatelského účtu VOLNÝ nepřipojíte po dobu delší než jeden měsíc, má se za to, že jste užívání služeb VOLNÝ ukončili. COL je oprávněn nabídnout Vaše uživatelské jméno okamžite po ukončení poskytování služeb VOLNÝ jinému uživateli.

  7. Rozhodné právo

  7.1 Služby VOLNÝ budou k dispozici pouze uživatelům na území České republiky. Veškeré vztahy, práva a povinnosti mezi vámi a  COL vzniklé v souvislosti s užíváním uživatelského účtu a služeb VOLNÝ se řídí těmito podmínkami a příslušnými ustanoveními českých právních předpisů.


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|