pátek 10. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politika:
 • Tři neúspěchy vlády (Ivan Hoffman)
 • Referendum (Ivan Hoffman) Pro Václava Klause - ekonomika a internet:
 • Konečně se Británie stává národem obchodníků s akciemi - na internetu Sdělovací prostředky:
 • Cena pro britského novináře, který dal tutéž otázku ministrovi čtrnáctkrát Vláda Bruselu:
 • Evropská unie připravuje proti občanům zákon umožňující utajování informací Internet a mobilní telefony:
 • Microsoft avizuje konec PC Sdělovací prostředky:
 • Česká televize oficiálně potvrdila, že je Vladimír Mlynář nejčastěji zvaným hostem do pořadu V pravé poledne, ač nezastává žádnou vládní funkci (Jan Čulík, Roman Prorok)
 • Vysílá Český rozhlas skrytou reklamu nebo ne? (Michal Kolár, Martin Šulc) Dopis do MFD:
 • Populistický článek o devizovém zákoně (Václav Pinkava) Automobilismus:
 • Prosba českým řidičům (Jan Lipšanský) Rasismus?
 • Ukrajinci a větrné mlýny (František Roček) Oznámení:
 • Prohlášení přípravného výboru Demokratické strany (Miroslav Hlavička)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dopis do MFD

  Populistický článek o devizovém zákoně

  Václav Pinkava

  Vážení

  Reaguji na článek na titulní strance včerejší MF Dnes (7.12). Co asi soudí vaše čtyři "renomované" právní kanceláře o odstavci 8 devizového zákona Česke národní banky č.219/1995 Sb.? "Devizové místo" v předmětné transakci je totiž samotná ČNB. Kdo ji bude pokutovat za porušení zmíněných povinností?

  Dovoluji si zvýraznit příslušné části zákona níže. Aby to nebylo vytrženo z kontextu, uvádím celé znění, které mi nedávno poslala moje banka. Pojednání na toto téma jsem uvedl dříve v internetových Britských listech.

  Rozbor: Egonie, aneb Konto Lánský http://www.britskelisty.cz/9909/19990906f.html#05

  Vysvětlení: Konto aneb Přes Lánskeho od lesa http://www.britskelisty.cz/9909/19990910h.html#07

  § 6

  Povinnost převodu peněžních prostředků ze zahraničí

  (1) Tuzemec je povinen převádět nebo dovážet do tuzemska veškeré v zahraničí nabyté peněžní prostředky v české i cizí měně po úhradě poplatků, daní a dalších výloh v zahraničí spojených s jejich nabytím, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy je nabyl nebo kdy se dověděl nebo mohl dovědět o jejich nabytí, nebo poté, co se stal tuzemcem, pokud není dále stanoveno jinak.

  (2) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje:

  a) na devizové místo, vyplývá-li tak z jeho povolení působit jako banka nebo z devizové licence,

  b) na peněžní prostředky v cizí nebo v české měně, které tuzemec během svého pobytu v zahraničí získá v hotovosti a spotřebuje po dobu tohoto pobytu v zahraničí,

  c) na reinvestice zisku z přímé investice [§ 1 písm. k) bod 4],

  d) na peněžní prostředky v cizí nebo české měně na účtě tuzemce v zahraničí v souladu s devizovým povolením vydaným devizovým orgánem.

  (3) Tuzemec může požádat v zahraničí o zřízení nebo o vedení účtu v cizí nebo v české měně nebo se smluvně zavazovat ke svěření nebo uložení svých peněžních prostředků v cizí nebo české měně na účet vedený v zahraničí pouze s devizovým povolením devizového orgánu.

  (4) Devizové povolení podle odstavce 3 se nevyžaduje pro zřízení a vedení účtu tuzemce

  a) je-li devizovým místem s odpovídajícím rozsahem povolení působit jako banka nebo devizové licence,

  b) po dobu jeho pobytu v zahraničí,

  c) k úhradě prokazatelných provozních nákladů jeho organizační složky nebo zastoupení v zahraničí,

  d) k uložení jeho peněžních prostředků, pokud právní překážky platné v zahraničí brání převodu těchto prostředku do tuzemska,

  e) k úhradě poplatků, daní a dalších výloh prokazatelně spojených s údržbou a správou nemovitosti v zahraničí po dobu trvání vlastnického práva k této nemovitosti.

  § 7

  Jiné povinnosti

  (1) Úhrady do a ze zahraničí mohou být prováděny bezhotovostně pouze prostřednictvím devizových míst s odpovídajícím rozsahem povolení působit jako banka nebo devizové licence, pokud z povolení devizového orgánu nevyplývá jinak.

  (2) Tuzemci a cizozemci jsou povinni předkládat devizovému místu platné devizové povolení, jestliže se podle tohoto zákona vyžaduje, a na vyžádání doklady prokazující účel požadované úhrady.

  (3) Tuzemci a cizozemci jsou povinni na výzvu devizového místa označit účel úhrady došlé ze zahraničí v případě, že není účel uveden.

  § 8

  Práva a povinnosti devizových míst

  (1) Devizové místo je povinno vyžadovat před provedením příslušné úhrady předložení platného devizového povolení, jestliže se podle tohoto zákona vyžaduje.

  (2) Devizové místo je oprávněno vyžadovat před provedením příslušné úhrady předložení dokladů prokazujících účel požadované úhrady.

  (3) Devizové místo je oprávněno vyzvat příjemce úhrady ze zahraničí k označení jejího účelu v případě, že tento účel není uveden.

  (4) Devizové místo může provést pouze ty operace, které jsou v souladu s devizovým zákonem, právními předpisy vydanými k jeho provedení, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána a které vztahy upravené tímto zákonem upravují jinak než tento zákon, devizovými licencemi, koncesními listinami ke směnárenské činnosti vydanými podle zvláštního zákona a devizovými povoleními (dále jen "devizové předpisy").

  (5) Devizové místo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému devizovému orgánu zjištěná porušení devizových předpisů nebo podezření z jejich porušení.

  Konec citátu

  Po přečtení části 8.4, jak může být devizový zákon punitivně uplatnitelný vůči člověku s dvojím občanstvím? Poté co jsem své bance doložil, že mám dvojí občanství, převedla bez problémů část mých zde vydělaných a zdaněných peněz na mé vlastní konto v zahraničí, - které jsem si zřídil bez nějakého devizového povolení, dávno v emigraci. Egon Lánský má české i švédské občanství, Jan Kavan je Čechoangličan, Václav Fischer Čecho-němec atd. Mají nějaké to konto v zahraničí bez devizového povolení. Vsaďme se, že ano. Co je na tom špatného? Ale je to naprosto irelevantní.

  Pokud devizový zákon má vůbec nějakou platnost, znevýhoďnuje "jen většinu" českých občanů oproti hrstce s dvojím občanstvím. Nesuďme však, že zvýhodňuje lidi s dvojím občanstvím neprávem. Jen neprávem znevýhoďnuje ostatní. Založit si konto kdekoliv na světě je v dnešním světě normální. Devizový zákon má být napřesrok zrušen, jako přežitek komunismu, který nám v mezinárodním měřítku dělá ostudu.

  Zahájení správního řízení od ČNB, jakož i váš populistický článek nadále slouží účelu zamotávat hlavy totalitou zastrašeným českým občanům a odvést pozornost od postaty věci - že v cause Egona Lánského se jedná o nezdaněné peníze, a že k pochybné transakci posloužila samotná ČNB

  To, že spolupachatel soudí pachatele z vykonstruovaného prohřešku zavání zinscenovanými procesy minulosti.

  Kde jsou ty ušlé daně, ptejme se?  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|