čtvrtek 20. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize:
 • Reakce členky Rady ČT: Chmelíčkova zpráva "není utajována" (Tomáš Pecina)
 • Pozor na reakce politiků: zpětně ovlivňují dojem z novináře (Tomáš Pecina) Monopolní PR jedné komerční televize?
 • Jak jsem se - marně - pokusil o reportáž, jak funguje televize Nova (Zdeněk Fekar) Německo, USA a česká zahraniční politika:
 • Americká nóta a vzpomínka na rok 1996 (František Roček) K článku Milana Šmída:
 • Kdo je vlastně internetový žurnalista? Je podvraťák? (Ivan Sosna) "My hoši, kteří spolu mluvíme" - novináři v ČR:
 • Blbci, blbci, blbci aneb Krocení novinářů v Česku (Ivan Sosna) Televize Nova:
 • K licenci TV Nova: Bylo vyloučeno, aby byla udělena cizinci (Jaromír Janeček) Oznámení ČNTS:
 • Podle Městského soudu v Praze smí ČNTS zveřejňovat rozporné Železného výroky  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • K licenci TV Nova: Bylo vyloučeno, aby byla udělena cizinci

  Jaromír Janeček

  Prosim, aby pri polemice o platnosti udeleni licence na vysilani TV NOVA spolecnosti CET 21 (vyhradne) bylo jasne receno, ze jiz ze zneni zakona 468/1991 Sb. je vylouceno, aby provozovatelem s licenci byla pravnicka osoba, ktera nema sidlo na uzemi CR (cast 1.,§3 odst. 2). Z toho jasne plyne, ze spolecnost CEDC mohla vystupovat pri licencnim rizeni pouze jako investor, nikoli jako zadatel o udeleni licence.

  Nasledne zmeny ve strukture drzitele licence jasne vymezuje zak 486/1991 Sb. cast 3. §11 odst. a) a b) a §14.

  Pokud jde o poznamku o neprevoditelnosti licence (cast 3. §10 odst.2) jde samozrejme o neprevoditelnost licence jako celku, nikoliv dilci zmeny ve strukture spolecnosti, drzici licenci.

  priloha : vynatek ze zakona 468/1991 Sb.


  ČÁST PRVNÍ

  Obecná ustanovení

  § 1

  Působnost zákona

  Zákon upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob a státních orgánů při provozování rozhlasového a televizního vysílání.

  § 2

  Základní pojmy

  (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí:

  a) rozhlasovým a televizním vysíláním (dále jen "vysílání") šíření programů nebo obrazových a zvukových informací prostřednictvím vysílačů, kabelových rozvodů, satelitů a jiných prostředků určených k příjmu veřejnosti;

  b) programem záměrné časové uspořádání jednotlivých rozhlasových nebo televizních pořadů;

  c) pořadem obsahově souvislá, celistvá a časově ohraničená část vysílání;

  d) lokálním programem program vytvářený v místně omezené oblasti a pro tuto oblast určený;

  e) reklamou jakékoliv veřejné oznámení určené k podpoře podnikání nebo k dosažení jiného účinku, sledovaného zadavatelem reklamy, jemuž byl vysílací čas poskytnut za úplatu nebo za jinou protihodnotu (dále jen "reklama");

  f) sponzorováním jakýkoliv příspěvek poskytnutý fyzickou nebo právnickou osobou k přímému nebo nepřímému financování pořadů za účelem propagace jména, tovární nebo obchodní známky, známky služeb, nebo postavení takové osoby.

  (2) Za vysílání podle tohoto zákona se nepovažuje šíření rozhlasového a televizního signálu určeného pro veřejnost prostřednictvím kabelu, do něhož je zapojeno nejvýše sto účastníků s přijímači podléhajícími ohlašovací povinnosti. Tento počet může být překročen, jestliže účastníci společného příjmu jsou umístěni v jedné budově nebo v komplexu budov k sobě prostorově nebo funkčně přináležejících, jestliže přenos signálu je veden tak, že nepřekračuje pozemní komunikaci, a jestliže tento společný příjem není obchodně využíván.

  § 3

  (1) Provozovatelem vysílání (dále jen "provozovatel") je ten, kdo získal oprávnění k vysílání na základě zákona (dále jen "provozovatel ze zákona") nebo udělením licence podle tohoto zákona (dále jen "provozovatel s licencí") anebo registrací podle tohoto zákona (dále jen "provozovatel s registrací").

  (2) Právnická osoba se může stát provozovatelem s licencí nebo provozovatelem s registrací, má-li sídlo na území České republiky a je-li zapsána v obchodním rejstříku. Nemá-li právnická osoba sídlo na území České republiky, může se stát provozovatelem s licencí nebo provozovatelem s registrací pouze k současnému, úplnému a nezměněnému šíření již vysílaných programů.

  (3) Fyzická osoba se může stát provozovatelem s licencí nebo provozovatelem s registrací, jen má-li trvalý pobyt na území České republiky. Je-li fyzické osobě podle tohoto zákona udělena licence nebo vydáno rozhodnutí o registraci, je povinna zapsat se do obchodního rejstříku.

  ČÁST TŘETÍ

  Licenční řízení

  § 10

  Podmínky pro udělení licence

  (1) Licence opravňuje jejího provozovatele k vysílání v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy.

  (2) Licence je nepřevoditelná.

  (3) Licenci uděluje žadatelům Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"). Na udělení licence není právní nárok.

  (4) Orgány udělují licence přihlížejí při posouzení žádosti (§ 11) k zajištění podmínek pro pluralitu a vyváženost nabídky programů, zejména programů lokálních, k rovnoměrné dostupnosti kulturních hodnot, informací a názorů, jakož i k zajištění rozvoje vlastní kultury národů, národností a etnických skupin v České republice a rozsahu dosavadního podnikání žadatele v oblasti hromadných sdělovacích prostředků. Při posouzení žádosti se rovněž přihlíží k připravenosti žadatele opatřit určité procento vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchově postižené.

  (5) Při posuzování žádosti přihlížejí orgány udělující licence k tomu, aby žádný ze žadatelů nezískal dominantní postavení v hromadných sdělovacích prostředcích.

  (6) Při posuzování žádostí společností se zahraniční majetkovou účastí přihlížející orgány udělující licence k přínosu žadatele pro rozvoj původní domácí tvorby, jakož i majetkové účasti československých osob a jejich zastoupení v orgánech společnosti.

  (7) Společníkem obchodní společnosti, která o licenci žádá nebo jíž byla udělena licence, nesmí být provozovatel ze zákona.

  § 11

  Žádost o licenci

  (1) Řízení o udělení licence je zahájeno podáním žádosti, která musí obsahovat tyto údaje:

  a) název, sídlo a právní formu právnické osoby a jméno osoby oprávněné za ni jednat nebo jméno a trvalý pobyt fyzické osoby, která hodlá vysílání provozovat;

  b) doklady o výši základního jmění, vkladu jednotlivých společníků, výši jejich obchodních podílů, společenskou nebo zakladatelskou smlouvu, stanovy a seznam akcionářů, bankovní informaci; obdobné údaje, je-li žadatelem fyzická osoba; c) časový a územní rozsah vysílání a způsob jeho technického a organizačního zajištění;

  d) označení programu (název stanice);

  e) programovou skladbu vysílání s návrhem vysílacího schématu;

  f) částku nebo podíl z výdajů, kterou žadatel každoročně použije na výrobu pořadů v tuzemsku;

  g) podíl vysílacího času věnovaného pořadům domácí produkce;

  h) dobu, na kterou se udělení licence žádá.

  (2) Je-li žadatel provozovatelem nebo vlastníkem jiného hromadného sdělovacího prostředku v České republice nebo v zahraničí anebo účastníkem společnosti provozující jiný hromadný sdělovací prostředek v České republice nebo v zahraničí, sdělí orgánu udělujícímu licenci obdobné údaje uvedené v odstavci 1 též o tomto hromadném sdělovacím prostředku.

  (3) Účastníkem řízení o udělení licence je jen ten, kdo o licenci žádá.

  (4) Je-li žadatelem fyzická osoba, připojí k žádosti doklad o bezúhonnosti a trvalém pobytu na území České republiky.

  § 12

  Rozhodnutí o udělení licence

  (1) O žádosti o udělení licence rozhodne orgán udělující licenci do 90 dnů ode dne zahájení řízení.

  (2) Rada může rozhodnout, že údaje týkající se programové skladby uvedené žadatelem v žádosti o licenci [§ 11 odst. 1 písm. e)] budou zčásti nebo zcela závazné pro provozovatele s licencí k rozhlasovému nebo televiznímu vysílání. Takové rozhodnutí je součástí rozhodnutí o udělení licence.

  (3) Rozhodnutí o udělení licence se vydává pro rozhlasové vysílání nejvýše na dobu 6 let a pro televizní vysílání nejvýše na dobu 12 let.

  (4) Rozhodnutí o udělení licence nabývá právní moci dnem, kdy orgánu udělujícímu licenci bylo doručeno písemné prohlášení žadatele, že licenci přijímá; toto prohlášení nesmí obsahovat žádné výhrady a musí být doručeno do třiceti dnů po doručení rozhodnutí orgánu, který licenci udělil. Jinak rozhodnutí o udělení licence zaniká a na žádost o udělení licence se pohlíží, jako kdyby nebyla podána.

  (5) Na žádost zakladatelů, popřípadě orgánů nebo osob oprávněných podat na návrh na zápis české právnické osoby do obchodního rejstříku lze vydat rozhodnutí o udělení licence před zápisem do tohoto rejstříku, je-li prokázáno, že právnická osoba byla založena. Těmto osobám vzniká oprávnění k vysílání dnem zápisu do obchodního rejstříku. Obdobně se postupuje i u osob, které nemají sídlo na území České republiky.

  § 13

  Platnost licence

  Licence pozbývá platnosti:

  a) uplynutím doby, na kterou byla vydána;

  b) dnem zániku právnické osoby, která je provozovatelem s licencí;

  c) uplynutím 30 dnů od smrti fyzické osoby, která je provozovatelem s licencí;

  d) uplynutím 60 dnů nezapsal-li se provozovatel s licencí do obchodního rejstříku (§ 3 odst. 3);

  e) rozhodnutím orgánu udělujícího licenci o jejím odnětí (§ 15).

  § 14

  Změna licence

  (1) Provozovatel je povinen požádat předem Radu o souhlas se změnou týkající se údajů uvedených v žádosti (§ 11) nebo plnění podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence (§ 12 odst. 2).

  (2) Na základě žádosti podle odstavce 1 Rada podle okolností případu rozhodne o změně udělené licence. Změna může být provedena až poté, kdy ji Rada schválila.

  (3) Rada je povinna rozhodnout o změně podle odstavce 1 do 60 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost provozovatele. Pokud Rada v této lhůtě nerozhodne, má se za to, že se změnou vyslovila souhlas.

  (4) Doklady o schválených změnách je provozovatel povinen předložit Radě do 30 dnů od provedení těchto změn. V případě změn, které se zapisují do obchodního rejstříku, je provozovatel povinen předložit Radě výpis z obchodního rejstříku do 30 dnů ode dne zapsání změn v obchodním rejstříku.

  (5) Rada může podmínky licence bez souhlasu provozovatele změnit i v případě, že je to nezbytné k dodržení mezinárodních závazků, jimiž je Česká republika vázána.

  § 15

  Odnětí licence

  (1) Orgán, který licenci udělil, ji provozovateli s licencí odejme, jestliže:

  a) provozovatel s licencí již nesplňuje předpoklady pro udělení licence uvedené v § 10 odst. 6 a 7;

  b) provozovatel s licencí dosáhl jejího udělení na základě nepravdivých údajů uvedených v žádosti (§ 11);

  c) provozovatel s licencí o to požádal.

  (2) Orgán, který licenci udělil, ji může odejmout jestliže:

  a) provozovatel s licencí závažným způsobem porušuje podmínky vyplývající z rozhodnutí o udělení licence (§ 12 odst. 2), povinnosti stanovené tímto zákonem nebo jinými právními předpisy,

  b) provozovatel s licencí nezahájil vysílání po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence v době do:

  ba) 180 dnů u rozhlasového vysílání;

  bb) 360 dnů u televizního vysílání;

  c) provozovatel s licencí nesplnil povinnost uvedenou v § 5 odst. odst. 1 písm. g) v době po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence do:

  ca) 180 dnů u rozhlasového vysílání;

  cb) 360 dnů u televizního vysílání;

  d) provozovatel s licencí po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku nevysílal celkem 30 dnů; do této doby se nezapočítává doba, po kterou vysílání bránily odůvodněné technické překážky;

  e) na majetek provozovatele byl prohlášen nebo ukončen konkurs.7)

  (3) Byla-li licence odňata z důvodů uvedených v odstavci 2, lze požádat o udělení nové licence nejdříve po uplynutí jednoho roku od právní moci rozhodnutí o odnětí licence.

  (4) Byla-li licence odňata, je její provozovatel povinen vrátit licenci bez zbytečného odkladu orgánu, který licenci udělil.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|