úterý 10. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Panoptikum mezi Sazkou a Českou televizí:
 • Točíme o vás reportáž. My o vás taky, paní! (Tomáš Pecina):
 • Klekánice (Ivan Hoffman) Další svědectví o brutalitě české policie:
 • V Praze došlo k ekvivalentu nevyhlášeného stanného práva (Matthew Price, Max Planck Institute for the History of Science, Berlín) Prohlášení, které podepsalo několik desítek zadržovaných:
 • Podmínkou přijetí ČR do EU musí být radikální reforma policie Reakce:
 • Brutalita policie: jak to chodí v USA (Tomáš Vojkovský)
 • Brutalita policie ČR: Asi to skutečně bude normální, běžná praxe (Ondřej Čapek)
 • Lidové noviny porušily mlčení o policejní brutalitě proti nevinným lidem (Jan Čulík)
 • Policejní brutalita a orientační měřítko společenské vyspělosti (Vojtěch Polák) Křeče českého myšlení:
 • Žižka jako Hitler? (Milan Valach) Špatně provedená privatizace:
 • Proč nedostanete svou penzi (Radek Bubeník) Penzijní zabezpečení:
 • K objemu "třetího pilíře" penzijního systému (Miloš Štěpánek) Polemika o nových maturitách:
 • Kdo je Radek Sárközi? (Radek Sárközi)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Prohlášení, které jsme podepsali

  Matthew Price

  Zde je text prohlášení, které jsme podepsali.Původně ho podepsalo asi 40 osob, během minulého týdne jsme nasbírali dalších asi 20 podpisů jiných zadržovaných a dalších 50 podpisů pod jiné, trochu kratší a trochu odlišné prohlášení.

  Zde je původní verze:

  Podmínkou přijetí ČR do EU musí být radikální reforma policie

  Počínaje dobou kolem 21 hodin v úterý 26. září zahájila pražská policie to, co se mělo stát jejich primární kampaní zatýkání kolem konferenčních zasedání MMF a Světové banky. Byla to celá řada útoků na skupinky chodců, jejichž cílem bylo vyvolat teror a zastrašování. Kampaň zjevně porušila Evropskou chartu lidských práv a je hrubým porušením práva na svobodu projevu a svobodu shromažďování.

  Během demonstrací policie skoro nezatýkala. Namísto toho počkala, až tyto incidenty skončily a pak se zaměřila na skupiny potenciáních demonstrantů, kteří se nijak nepodílel na žádných protizákonných akcích. Charakteristickým rysem typického zatýkání bylo, že zatčenému nebylo v žádném jazyce vysvětleno, proč je zatýkán a bylo použito nepřiměřeně velké síly. Obojí je protizákonné. Policejní násilí zahrnovalo činy, které byly pouze hloupé (tahání za vlasy, ohýbání prstů, strkání) až po trestné činy (bití, kopání a házení zadržených, kteří se nijak neprotivili, proti zdi) a až ke skutečně odpornému chování (v alespoň jednom případě svázalo jednoho vězně na rukou i na nohou několik policistů a bili ho do hlavy a do zad obušky.) Vážné porušování lidských právo bylo často, jak se zdá, rasově motivováno. Znovu je nutno zdůraznit, že zadržení se drtivou většinou vůbec nepodíleli ani na nějak pochybném jednání - většina z nich šla na večeři, za zábavou anebo domů spát. Mnoho zadržených se ani demonstrací neúčastnilo.

  Policejní brutalita pokračovala a často se zvyšovala, jakmile byli zadržení odvezeni do vězení. Čeští žalářníci nutili vězně, aby stáli, často až po dobu tří hodin, s roztaženýma nohama a s hlavou opřenou o zeď. Mnoho lidí bylo zbito, někteří tak vážně, že jim byla zlomena žebra.

  Po registraci suspendování základních práv pokračovalo. Některé ženy byly donuceny se svléknout a při tom byl prohledávány. Právo na telefonní hovor, které je zákonem zaručeno, bylo zadrženým odepřeno, většinou na základě lží (tj. "není to možné"). Že šlo o politiku přísně politické represe se prokázalo alespoň v jednom vězení, kde skupina přibližně 13 fašistických zadržených - mnozí z nich ozbrojeni a zadrženi při pácháni skutečných, nikoliv imaginárních, trestných činů - dostala okamžitě přístup k telefonu, který předtím podle tvrzen policistů neexistoval. Jiným porušováním českého zákona bylo fotografování zadržovaných, pravděpodobně pro mezinárodní zpravodajské databáze, odpírání jídla, možnosti jít na záchod, postelí a přikrývek, zadržování osob ve vězení bez obvinění daleko déle, než je hranice 24 hodin a vážné přeplňování cel. Existuje podezření z vážného mučení alespoň v jednom případě.

  Po propuštění byla většina zadržovaných cizinců deportována do 24 hodin, a to i ti, kteří neměli s demonstracemi nic společného. Všechny tyto faktory jednoznačně dokazují, že vznikla úmyslná kampaň potlačit práva demonstrujících na individuální i kolektivní úrovni. Toto vážné porušování lidských práv nemůže mezinárodní společenství tolerovat. Proto požadujeme, aby Evropská unie, její členské země, Spojené státy, Kanada a všechny ostatní země zahájily vyšetřování, které povede k potrestání všech odpovědných viníků a zajistí propuštění VŠECH politických vězňů.

  Kromě toho, podmínkou přijetí České republiky do Evropské unie musí být hloubková reorganizace české policie. Nynější hrubé porušování lidských práv je jen dalším důkazem, že Světová banka a Mezinárodní měnový fond podporují systematický politický útlak proti svým odpůrcům, ve snaze dosáhnout svých cílů.

  Podepsáno: 40 politických vězňů.


  Here is a copy of the statement we signed.

  There were originally about 40 signatories, and in the last week, we have collected about another 20 signatures of prisoners, and 50 other signatures, for a somewhat shorter and slightly different statement.

  Here is the original:

  Police Tactics Violate Rights Charter

  Beginning around 21:00 the night of Tuesday, September 26, the Prague police undertook what was to become their primary arrest campaign around the World Bank/ IMF meetings: a spree of attacks on small groups of pedestrians, aimed at producing terror and intimidation. The campaign clearly violates the European Charter on Human Rights, and constitutes a fundamental disruption of the rights of free speech and assembly.

  The police made very few arrests during the demonstrations. Instead, the police waited until well after these incidents were over, and then targeted groups of possible demonstrators who were engaged in no illegal practice whatsoever. Typical arrests included no explanation of the arrest in any language, and the deployment of excessive force. Both are illegal. Police violence ranged from merely stupid ( hair-pulling, finger-twisting, shoving) through the criminal ( beating, slamming and kicking unresisting prisoners) to the truly repulsive ( in at least one case, a prisoner was bound hand and foot by several policemen & struck on the head and back with truncheons). Severe abuses often seemed racially motivated. Again, prisoners were in general not engaged in even questionable behaviour- most were on their way to dinner, entertainment, or sleeping-places. Many detainees had not even attended the demonstrations.

  Police abuses continued and often escalated once prison was reached. Czech jailors forced prisoners to stand with legs spread wide, and head leaned forward against the wall, often for up to three hours. Many were beaten, some severely enough to crack ribs.

  Upon registration, the suspension of basic rights continued. Some women were strip-searched and humiliated. The telephone calls mandated by Czech law were denied, usually on the basis of falsehoods ( e.g., " it's impossible"). That this was a policy of strictly political repression was demonstrated in at least one prison where a group of approximately 13 fascists prisoners- many armed and captured in the commission of actual, not imaginary,crimes- was inmediately granted access to the telephone, which had previously been claimed not to exist. Other violations of Czech law included the photographing of detainees, probably for use in international intelligence databases: denying access to food, toilet facilities, and beds or blankets: keeping detainees in prison without charges well past the 24-hour deadline: and severe overcrowding. Severe torture is suspected in at least one case.

  Upon release, most foreign prisoners were deported with 24 hours notice, even those who had little to do with the demonstrations. All these factors point unambiguously to a deliberate campaign to deny the protesters their rights on both an individual and at a collective level. These abuses cannot be tolerated by the international community. We therefore demand that the EU, its member countries, the US, Canada and all other nations, secure an investigation leading to the prosecution of responsible agents, and ensure the release of ALL political prisoners in Prague. Moreover, full Czech membership in the EU should be made contingent on substantial review fo the Czech law enforcement system. The current abuses are only one more piece of evidence that the World Bank and IMF promote systematic political suppression against their opponents , in ensure their own objectives.

  Signed: 40 political prisoners

  And here is the revised, shorter version:

  " The Czech Republic has apparently signed up to the European Charter of Human Rights, yet what has recently happened in Prague, unambiguously points to a deliberate campaign to deny protestors their rights on both an individual and collective level. These abuses cannot be tolerated by the international community. We demand that the EU, its member nations, the US, Canada and all other nations secure a thorough investigation leading to the prosecution of the responsible agents. The international community should also ensure the immediate release of all political prisoners in Prague. Moreover full Czech membershipp of the EU should be made conditional in respect of a substantial review of the Czech law enforcement system.

  " We believe that what has happened in Prague cannot be judged separately from the kind of tactics used against indigenous communities living in Southern nations who suddely find themselves standing in the way of the development schemes funded by the IMF and World Bank. The current abuses are only one more piece of evidence the World Bank and IMF promote systematic political repression against their opponents to fulfill their objectives."  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|