Britské listy


pondělí 15. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Nepotrestaná policejní brutalita:
 • Senát Parlamentu České republiky uvádí: Jak jsme se přísně vyšetřili aneb Pohádka o princi Stanislavovi (Grossovi) - na pravou míru věcnými důkazy uvedl právní expert OPH
 • Prezidentská kancelář "odpovídá" Tomáši Pecinovi
 • Policie se nevyznamenala (Jan Jařab, Rada pro lidská práva) Česká televize a česká společnost:
 • Otevřený dopis redakci zpravodajství ČT: Fotografie Klause a Bobošíkové vůbec nedokazuje jejich politickou spřízněnost! (Boris Šťastný) Etika a kultura české novinářské práce:
 • Petr Zídek: "Objektivita neexistuje." Mohou tedy novináři manipulovat, jak chtějí? (Juliana) Česká televize a česká politika:
 • Výzva bezvýznamného občana ke stávkujícím v ČT: Neberte nám, obyčejným občanům, naše práva (Martin Stín)
 • Vypočítavý duch opoziční smlouvy (Martin Stín)
 • Vzpoura průměrnosti v ČT: Česká televize a stav republiky (Miroslav V. Steiner, Mnichov)
 • Dokument: Prohlášení Jiřího Hodače - Odstupuji (11.1.01)
 • Bude 4K nyní organizovat politické procesy? Bude Hodač rituálně popraven na Václavském náměstí? (Jan Čulík)
 • Reakce: Deník Rovnost nic nepotlačuje, dopis pana režiséra Fatky otiskneme (Jaromír Pohan, Rovnost)
 • Poučení: Vyhoďte z redakcí lidi, kteří psali pro Hodače (Josef Štogr)
 • Poučení z krizového vývoje? (Jan Paul)
 • Stávkující redaktoři by měli dobrovolně odejít ze svých míst (Daniela Pilařová)
 • Podrobná odpověď: Jsem obviňován z korupce neprávem (Zdeněk Drahoš, ředitel TS ČT Brno, a spolupracovníci)
 • Stále požadujeme odvolání ředitele Zdeňka Drahoše (Krizový výbor ČT Brno) Mladí konzervativci:
 • Protestujeme proti útokům Josefa Brože
 • Krize v ČT je výsledkem zpochybňování významu politických stran
 • Nejsme neofašisté, jak tvrdí Josef Brož: Programové prohlášení Mladých konzervativců Reakce na článek Nikolaje Savického:
 • Česká televize a její apologeti (Jiří Svoboda) Nikolaj Savický reaguje na Jana Čulíka:
 • Důrazně se ohrazuji proti způsobu, jímž Jan Čulík interpretuje můj názor na krizi v České televizi Česká politika:
 • Cirkus zvaný parlament (Petr Jánský) Jak Jan Rejžek manipuluje ve Svobodné Evropě:
 • Protože si myslím, že je pan ředitel debil, neznamená to, že je špatný člověk (Jiří Sahula) Básnický postskript:
 • T.Č. (Václav Pinkava)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Programové prohlášení Mladých konzervativců

  Motto:

  "Společnost je vskutku kontraktem…
  Je partnerstvím ve veškerém bádání,
  partnerstvím ve veškerém umění,
  partnerstvím v každé ctnosti i v každé dokonalosti…
  stává se partnerstvím nejen mezi živými,
  ale mezi živými, mrtvými i dosud nenarozenými."

  Edmund Burke, Úvahy o revoluci ve Francii (1790)

  Kdo jsme

  Jsme nevládním občanským sdružením lidí konzervativního a liberálního smýšlení ve věku 15-35 let. Chceme se plnohodnotně zapojit do formování vlastního života i života společnosti. Setkávání s lidmi podobných názorů a podobného věku v rámci Mladých konzervativců považujeme za ideální prostředek realizace tohoto cíle. Formou vzdělávacích a jiných aktivit chceme mladým lidem zprostředkovat možnost rozšířit si znalosti a obzor tak, aby se mohli spolupodílet na zdravém vývoji České republiky.

  Jsme otevřeni lidem s uceleným pohledem na svět, i těm, kteří si své nazírání na věci kolem chtějí teprve vyjasnit. Učíme se diskutovat, abychom dokázali obhájit svá stanoviska a získali argumenty pro prosazení svého názoru.

  Ideové zakotvení politického programu MK

  Mladí konzervativci se hlásí ke čtyřem základním pilířům euroatlantické duchovní a filosofické tradice: antické filosofii, římskému právnímu učení, křesťansko-židovské tradici a klasickému evropskému liberalismu. Hodnoty, které vycházejí z těchto zdrojů, pro nás představují fundament, který stojí za to chránit a zároveň znovu a znovu promýšlet.

  Konzervatismus a liberalismus jsou legitimními dědici euroatlantické duchovní tradice. Skutečnost, že konzervatismus často klade důraz na odlišné hodnoty než liberalismus, je těžko vyvratitelná. Jsme však přesvědčeni, že mezi oběma názory, které v čisté podobě reprezentují dva póly euroatlantické duchovní tradice, existuje více společně sdílených hodnot než mezi jakýmikoli jinými myšlenkovými koncepty.

  Svobodu chápeme jako základní hodnotu, která musí být vždy spojena s řádem a odpovědností, bez nichž by přerostla v nepřijatelnou anarchii a stala by se sama sobě největším nebezpečím. Skutečnou svobodu a její důslednou ochranu mohou zaručit pouze legitimně a evolučně vzniklé instituce, především právní stát. Základ právního státu tvoří úcta všech občanů k zákonu. Jsme přesvědčeni, že pouze společnost, ve které jednotliví občané dodržují zákony, může vytvářet takové veřejné instituce, které se budou principy právního státu řídit. Nedodržení zákonů musí mít za následek adekvátní trest. Budeme se proto snažit napomáhat vytváření jasných podmínek pro uplatňování vynutitelnosti práva.

  Máme za to, že rovnost je možná pouze v souvislosti rovnosti před zákonem, kterou by jako jedinou měl stát vynucovat. Při vědomí rozdílů v nadání, temperamentu a schopnostech lidí by vynucování jakékoli jiné rovnosti bylo hrozbou pro svobodu.

  Národ, nikoli v etnickém, ale v důsledně politickém chápání, a spolu s ním český národní stát považujeme za přirozený prostor k životu, který nesmí být ohrožován kolektivistickými a socializujícími experimenty, které přicházejí zevnitř i zvenčí. Za důležitou hodnotu považujeme národní soudržnost, která brání narušování přirozených komunit vlivy postmoderní společnosti (nekontrolované prosazování partikulárních zájmů zájmovými sdruženími, snahy o prosazování pozitivní diskriminace, generační konflikt, rostoucí sociální a ekonomické rozdíly mezi některými regiony, rozdíl mezi městem a venkovem, rozdíl mezi životním uplatněním mužů a žen apod.).

  Jako konzervativně založení lidé nacházíme nekonečnou inspiraci, poučení i varování ve své vlastní národní historii. Jsme si vědomi hlubokého zakořenění českého národa v euroatlantické civilizaci a více než tisícileté historie české státnosti, která je spojena s příchodem křesťanství na naše území. I proto se stalo mravní dědictví křesťanských ideálů nedílnou součástí soustavy hodnot, která je v naší zemi všeobecně přijímána. Do našich dějin patří tradice českých knížat a králů, tradice mezinárodně oceňovaných světců, tradice vzdělanosti reprezentovaná jednou z prvních evropských univerzit, dlouhá období národní a náboženské tolerance nebo národní, hospodářský a kulturní vzestup českého národa v minulém století. Patří sem i rozkvět demokratického československého státu v meziválečném období. Důstojnou kapitolou české historie ve 20. století jsou také domácí i zahraniční odboj v obou světových válkách a konečně odpor proti komunismu. To vše jsou události a jevy, ke kterým se MK hrdě hlásí.

  Do české historie však patří také stinné stránky: náboženské a národnostní třenice, netolerance, války, mezilidská nevraživost, provincialismus a pasivita. Vynechat nelze ani dlouhou tradici levicového myšlení a politiky, včetně politiky komunistické. To nepochybně nejsou stránky, ke kterým bychom se měli hlásit, nicméně platí, že bychom je měli reflektovat.

  Společnost a její uspořádání

  Za základní stavební jednotku společnosti považujeme jednotlivce - občana. Podle našeho názoru má jedinec dostatek předpokladů a schopností přijmout a nést odpovědnost za svůj život, svoji rodinu, obec i stát. Naším ideálem je silný, sebevědomý, svobodný odpovědný, ekonomicky a sociálně soběstačný jedinec, který je hodnotou sám o sobě.

  Harmonický rozvoj jednotlivce má primárně zajistit prostředí rodiny. Rodina je nejpřirozenějším prostředím pro hlubokou lidskou sounáležitost a solidaritu. Právě rodina může nejlépe vytvořit předpoklady pro účinné předávání etických, duchovních a sociálně-kulturních hodnot a vzorců civilizované společnosti, které jsou jejím prostřednictvím přenášeny z generace na generaci. Rodinu považujeme za důležitou i z hlediska ekonomického a sociálního.

  Podporujeme samosprávu obcí a rozvoj místních společenství, v nichž se vytváří občanská vzájemnost a vztahy založené na respektu, toleranci a solidaritě. Zároveň ale odmítáme posilování obcí na úkor práv jednotlivců, neboť si uvědomujeme, že od obcí může hrozit stejné nebezpečí omezování svobody jako od státu. Podporujeme takové územně-správní řešení (obce, kraje …), které přinese omezení byrokracie a nákladů, a které nevzdálí veřejnou správu občanům.

  Stát považujeme za instituci nezbytnou, avšak primárně zaměřenou pouze na ty oblasti, kde jsou jeho funkce nenahraditelné. Jsme přesvědčeni, že slabost státu tam, kde má působit, a naopak jeho pokusy plnit ty úkoly, které jsou zajistitelné soukromými aktivitami, znamenají ohrožení svobody občanů. Oblastmi, kde si přejeme silný a akceschopný stát, jsou vnitřní a vnější bezpečnost, ochrana práv, vynucování plnění smluv a zákonů - tedy negativní zásahy. Pozitivní zásahy státu do společnosti ve většině případů omezují svobodu, a často vedou i k dalším negativním společenským důsledkům. V oblastech, kde je stát nahraditelný jinou formou aktivit, ať už individuálních nebo skupinových, žádáme jeho urychlený odchod.

  Jako občanské sdružení si uvědomujeme prospěšnost nevládních institucí, jakými jsou občanská sdružení, spolky a charitativní organizace, které vštěpují jednotlivcům ctnosti, získávají si jejich loajalitu a pomáhají udržovat ve společnosti kontinuitu. Navíc zprostředkovávají vztahy mezi atomizovaným jednotlivcem a chladným, byrokratickým státem.

  Politika

  MK zásadně odmítají teze o tzv. konci ideologií. Politika byla, je a vždycky bude střetem odlišných názorů, ideologií a programů. Pokud se podíváme na západ od našich hranic, vidíme, že i zde, přestože nebyl po dlouhou dobu přerušen demokratický vývoj, existují základní hodnoty, o které se vede spor na každém kroku, při každé volební kampani. Nejinak tomu musí být i v České republice, kterou zásadní střet o některé hodnoty, jež jsou jedním z určujících ukazatelů kvality demokracie a života vůbec, teprve čeká.

  V souladu s tím to názorem odmítáme nepolitickou, technokratickou politiku, která zpochybňuje ideu zastupitelské demokracie, založené na volné soutěži politických idejí a programů. Ty jsou primárně prostředkovány politickými stranami, které se svými programy ucházejí o přízeň voličů. Voliči pak dávají ve volbách kandidátům stran mandát tento program realizovat. Volební program chápeme jako závaznou smlouvu mezi volenými zástupci politické strany na straně jedné a voliči na straně druhé.

  MK jsou přesvědčeni, že v přirozenosti člověka jsou aspekty dobré i špatné, přičemž ty špatné z ní nelze vytěsnit. Člověk podléhá pokušením a má tendenci konat špatně. Všechny utopické ideologie moderní doby, které usilují o zdokonalení člověka politickými prostředky, jsou krutou iluzí, která v minulosti skončila nevídaným utrpením miliónů lidí a rozvratem tradičních hodnot. Naše země byla v končícím století několikrát konfrontována s pokusy o uskutečnění "ráje na zemi". Zkušenosti, které má naše země s aplikací komunismu a nacismu, jsou dostatečným důkazem toho, že tyto doktríny jsou v teoretické i praktické rovině lidskou, etickou a právní zvráceností od samého počátku. Na místě jsou proto požadavky na jejich důsledné potírání a delegalizaci. V souladu s tím podporujeme začlenění ustanovení o tzv. osvětimské resp. jáchymovské lži do českého právního řádu.

  Desetiletí komunistické vlády v naší zemi bohužel zanechala stopy v řadě generací před námi, jež jsou dnes početně zastoupeny v politice a ekonomice, a které se stejně jako my teprve nyní učí fungování demokracie a vytváření podmínek pro její dlouhodobou stabilitu. Jedinou možnost nápravy vidíme v návratu k základním hodnotám euroatlantické civilizace, k níž Země koruny české historicky vždy náležely. Při vědomí všech negativ vidíme také pozitivní stránky tohoto dědictví, které nám dávají naději, že se Česká republika vyvaruje některých chyb a přehmatů, jichž se dopustily západní země.

  Vzdělání

  Vzdělání považujeme za jednu z nejvyšších a nejcennějších hodnot dosažitelných v lidském životě. Této hodnoty si velmi vážíme, zvláště tehdy, je-li celoživotně rozvíjena a užívána ku prospěchu společnosti. Současně pokládáme vzdělání za kapitál sloužící k zajištění vyšší životní úrovně jednotlivce, a proto odmítáme, aby bylo vzdělání na všech úrovních získáváno zcela bezplatně.

  Nesouhlasíme s pozicí státu jako monopolního a automatického poskytovatele vzdělání. V tomto směru vítáme vznik soukromých škol na všech úrovních, včetně škol církevních. Podporujeme posílení zodpovědnosti jednotlivce při výběru studijní orientace a při plnění studijních povinností. Kromě širšího využití nabídky mezifakultních studentských výměn v rámci republiky vítáme též možnost studia na univerzitách v zahraničí.

  Zaměření a povaha studia na středních a zejména vysokých školách musí odpovídat potřebám trhu práce. Školy by měly ve skladbě a povaze svých oborů reflektovat společenské a zejména technologické změny, ke kterým reálně dochází. Chceme podporovat větší sepjetí našich vzdělávacích institucí s českými a zahraničními firmami a organizacemi. Možnosti vzájemné spolupráce vidíme zejména v setkávání odborníků z praxe se studenty, ve firemních stážích a realizaci výzkumných projektů podle skutečných požadavků firem způsobem, jaký je obvyklý na západních univerzitách. Výsledkem by pak byla schopnost studentů plynule přejít ze škol do praxe. Úloha státu by měla spočívat v podpoře praktického výzkumu, např. formou účelových grantů na projekty. Vláda by se dále měla snažit přimět zahraniční investory k vytváření studijních a pracovních příležitostí (stáže, odborné studijní pobyty, apod.) v jejich centrálách a zahraničních pobočkách pro české studenty a absolventy.

  Domníváme se, že studenti vysokých škol by měli hradit alespoň část nákladů svého studia. Uvědomujeme si dopad takového způsobu financování na studenty, a proto navrhujeme zapojení bank, nadací a soukromých firem do financování studia, čímž se možné úvahy o sociální diskriminaci stávají bezpředmětnými. Odmítáme přerozdělování prostředků vybraných od studentů - za správné a spravedlivé považujeme ponechání těchto prostředků fakultě, na které student studuje. Studentům musí být umožněno spolurozhodovat při hospodaření s vybranými prostředky a kontrolovat hospodaření školy například prostřednictvím volených zástupců v akademickém senátu. Za technicky možné a účelné považujeme zrušení přijímacího řízení na vysoké školy v dnešní podobě.

  MK plně podporují rozvíjení počítačové gramotnosti. Počítačová výuka spolu s výukou cizích jazyků se musí co nejdříve stát povinným předmětem již od nejnižších stupňů školní docházky. Výuka těchto předmětů přispěje k pozdějšímu lepšímu uplatnění absolventů na trh práce, a to nejenom v měřítku České republiky.

  Ústavní a politický systém

  Mladí konzervativci se vyslovují pro konkurenční model demokracie, jehož konstituování umožňuje etnická, náboženská, jazyková a kulturní homogenita české společnosti. Tento model je založen na volné soutěži politických stran ve volbách a názorovém soupeření vládních a opozičních sil v období mezi volbami.

  V rámci konkurenčního modelu demokracie MK upřednostňují parlamentní systém. Jsme pro existenci dvoukomorového parlamentu, který považujeme za instituci osvědčenou ve většině nejvyspělejších demokracií euroatlantického prostoru. Dvoukomorový parlament by měl být zárukou stability, kontinuity i kvality legislativního procesu. Poslanecká sněmovna, jíž je odpovědná vláda, by měla být volena většinovým volebním systémem tak, aby byl posílen konkurenční charakter stranicko-politické soutěže a následně stabilita a akceschopnost vlády. Jsme přesvědčeni, že hlavní odpovědnost za úspěch vlády by měla nést premiér, který by také měl disponovat dostatečně silným postavením a pravomocemi. Senát by měl být podle našeho názoru transformován v komoru, kde budou - prostřednictvím jejich zástupců - reprezentovány zájmy krajů. Této reprezentaci by více odpovídal volební systém poměrného zastoupení.

  MK podporují vytvoření bipolárního systému politických stran s omezeným počtem relevantních politických subjektů. Také z tohoto důvodu podporujeme sjednocení politických sil napravo od politického středu. Naším cílem je jeden politický subjekt, strana či pevné a stálé spojenectví více stran, který sjednotí všechny tradiční pravicové politické proudy: konzervativní, liberální i křesťansko-demokratický.

  Vzhledem k parlamentnímu charakteru politického systému naší země MK nepodporují přímou volbu prezidenta republiky, ani krajských hejtmanů. Naopak přínosem by měla být přímá volba starostů (primátorů) obcí a měst, jež by vedla k žádoucímu zvýšení akceschopnosti vedení měst a obcí i legitimitě jejich nejvyššího reprezentanta.

  MK dávají jednoznačnou přednost zastupitelské formě demokracie před demokracií přímou. S využitím institutu referenda souhlasíme pouze v případě, kdy se rozhoduje o omezení suverenity naší země.

  Veřejná správa

  Mladí konzervativci jsou pro důsledné oddělení státní správy a samosprávy. Jsme přesvědčeni, že naše země by měla být spravována na třístupňovém základě: obec - kraj - stát. Obce by měly být základním stupněm veřejné správy, v jehož pravomocích by mělo zůstat vše, co jsou obce schopné zajišťovat a financovat. Kraje by měly být transformovány do podoby, ve které by mohly vykonávat reálné a racionálně odůvodnitelné pravomoci. Jsme pro rychlé vymezení jejich pravomocí tak, aby zbytečně nepřebíraly pravomoci, které mohou vykonávat obce a neodčerpávaly finanční prostředky lépe využitelné na obecní úrovni. Jsme také zásadně proti jakémukoli zvyšování daňového či jiného finančního zatížení občanů ve jménu konstituování nových krajů.

  Nedílnou součástí samosprávy na všech úrovních by měla být samospráva finanční. Výnosy z daní by měly směřovat tomu, kdo nese náklady na odškodnění negativních dopadů zdaněné činnosti. Financování obcí i krajů musí být koncipováno tak, aby obsahovalo stimuly pro soustavnou ekonomickou aktivitu na území těchto územních celků. Odmítáme systém rozdělování financí pouze na základě počtu obyvatel, protože jde o systém, který nemá motivační charakter.

  Naším cílem je zeštíhlení a maximální zefektivnění výkonu státní správy, které je mimo jiné podmíněno zaváděním moderních informačních technologií a soustavného vzdělávání státních zaměstnanců. Odmítáme princip definitivy ve státní správě, který není slučitelný s liberálně-konzervativním pojetím veřejné správy a je neúnosně finančně náročný a demotivující. Považujeme za nutné, aby pro výkon některých funkcí ve státní správy i nadále zůstaly zachovány podmínky lustračního zákona.

  MK jsou proti povinnému členství v profesních komorách. Považujeme za potřebné, aby byl snížen jejich vliv v ekonomickém životě země i v možnosti svobodného přístupu k povolání.

  Zahraniční a bezpečnostní politika

  Česká republika se stala plnohodnotným členem mezinárodního společenství svobodných a demokratických zemí. Uvědomujeme si proto naši spoluodpovědnost za další vývoj mezinárodních vztahů, neboť svět není a ještě dlouho nebude bezpečným místem. Mezinárodní konflikty, a to včetně konfliktů válečných, jsou i nadále každodenní realitou a je tedy naší povinností se maximální měrou zasazovat o ochranu zájmů a bezpečnosti občanů naší země. Mladí konzervativci usilují o to, aby se mezinárodní postavení České republiky dále zlepšovalo. Tohoto cíle je možné dosáhnout pouze trvalým a trpělivým prosazováním českých národních zájmů v mezinárodních vztazích, jakož i dodržováním všech existujících závazků.

  Za historický úspěch považujeme dosažení členství ČR v NATO. Naše členství v Severoatlantické alianci přináší naší zemi dosud nepoznanou úroveň bezpečnosti. Za samozřejmé proto považujeme převzetí všech závazků i povinností, které ze členství v této organizaci vyplývají, jakkoliv mohou být ve svých důsledcích nepopulární. Podporujeme maximální vojenskou integraci naší země do struktur NATO, s perspektivou vytvoření profesionální armády a kompletní adaptace na zbrojní a strategické systémy Aliance. Odmítáme všechny tendence k politickému alibismu ve vztahu k aktivitám Aliance a žádáme představitele naší země o plnou podporu všech demokraticky přijatých rozhodnutí o akcích Aliance. Vítáme pokračující integraci evropských bezpečnostních struktur, ale jsme přesvědčeni, že NATO nadále zůstává principiální zárukou stability a bezpečnosti v Evropě, nadále zajišťující přítomnost Spojených států při řešení klíčových otázek evropské bezpečnosti.

  Za nejdůležitější cíl české zahraniční politiky považujeme brzké a plnohodnotné začlenění ČR do Evropské unie. Evropskou unii vnímáme jako racionální a perspektivní organizaci k zajištění dlouhodobé stability a prosperity v Evropě. Podporujeme spolupráci a společné rozhodování v oblastech, kde se tímto lépe zajistí řešení problémů. Ve všech ostatních oblastech jsme pro zachování národní svrchovanosti. Plně se hlásíme ke čtyřem svobodám EU, t.j. k volnému pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb. Domníváme se však, že některé politiky EU, jako jsou společná zemědělská politika nebo sociální politika vycházející z Evropské sociální charty, nám namísto výhod těchto čtyř svobod přinesou pouze nová centralistická řešení, se kterými má naše země negativní zkušenost. Jsme pro otevřenou Evropskou unii. Otevřenou přijímání nových členů a otevřenou svobodnému obchodu s ostatními zeměmi celého světa.

  Jsme pro Evropu otevřenou všem zájemcům o vstup splňujícím jasně definovaná kritéria vstupu a odmítáme úvahy o vícerychlostní Evropě, ve které by se opět státy dělily do různých kategorií. Za oblast zasluhující zvýšenou pozornost představitelů české politické scény považujeme snahu o zlepšení informovanosti občanů o pozitivních dopadech našeho možného členství v Unii. Jakkoliv obecně nepodporujeme systém přímé demokracie, vzhledem k zásadnosti tohoto rozhodnutí jsme pro vypsání referenda o vstupu ČR do EU. Toto referendum načasované na dobu po ukončení vstupních rozhovorů o členství, kdy budou zřejmá všechna práva i povinnosti členských zemí, považujeme za ideální demokratickou formu rozhodnutí o postoupení části svrchovaných práv občanů.

  Středoevropský prostor vnímáme jako historicky, kulturně a ekonomicky rovnocennou oblast a za logickou pak považujeme spolupráci na začlenění celé této oblasti do evropských struktur.

  I vzhledem k našim zkušenostem z doby nedávno minulé apelujeme na naše představitele, aby se naše politika řídila nejen utilitárními zájmy našeho státu, ale aby také prosazovala dodržování lidských práv, demokratických hodnot a respektování práv národů na sebeurčení. Zahraniční politika nemůže a nesmí být pouhým nástrojem k prosazování hospodářských či jiných krátkodobých partikulárních zájmů na úkor opomíjení hodnot, ke kterým se jako demokratický a právní stát hlásíme. Za přirozenou součást zahraniční politiky proto považujeme podporu demokratizačních opozičních hnutí v autoritativních režimech, a to především v Evropě.

  Hospodářská politika

  Mladí konzervativci považují za dlouhodobě nejefektivnější prostředek přerozdělování volných zdrojů v ekonomice volných trh. Volný trh je jedním ze zásadních předpokladů prosperity jednotlivce i společnosti. Proto jednoznačně podporujeme co nejširší liberalizaci ekonomického prostředí. Jsme přesvědčeni, že základním předpokladem pro fungování volného trhu je institut soukromého vlastnictví a jeho nedotknutelnost, která musí být důsledně právně vymahatelná. V této souvislosti považujeme za nutné připomenout, že volný trh má nejen ekonomický, ale také politický význam, neboť je jedním ze základních atributů svobody a nezávislosti jednotlivce resp. rodiny na státu.

  Stát je podle našeho názoru jedním z nejhorších vlastníků a hospodářů, proto jsme pro plynulé snižování rozsahu státního majetku a veřejných služeb. Zároveň si uvědomujeme, že neuvážená privatizace některých důležitých sektorů, jako např. školství a zdravotnictví, by mohla přinést sociální otřesy, které mohou vést k dlouhodobé frustraci občanů. Podporujeme proto model kombinovaného financování zdravotnictví a školství, ve kterém by byl přenechán viditelný prostor pro iniciativu soukromým korporacím, spolkům, nadacím a církvím. ;Za nezbytnou podmínku liberalizace českého trhu považujeme úplnou privatizaci telekomunikačního, energetického a síťového odvětví.

  Nízká daňová zátěž je nutnou podmínkou pro zdravý vývoj hospodářství, jehož cílem je vysoký ekonomický růst. MK jednoznačně preferují zdanění spotřeby, zejména ve formě daně z přidané hodnoty, před důchodovým zdaněním. V oblasti osobních důchodových daní podporujeme proporcionální zdanění příjmů před progresivním (včetně paušální daně podnikatelů), které povede k celkovému snížení daně z příjmu fyzických osob. Stejně tak požadujeme výrazné snížení daně z příjmu korporací na co nejnižší úroveň a v mezích vůči okolním zemím. Jednoznačně pak odmítáme jakékoli majetkové daně, které považujeme za nemorální a demotivující.

  Odmítáme dlouhodobé deficity veřejných rozpočtů a aktivní deficit státního rozpočtu. Vnějšími okolnostmi nevynucené dluhové financování státních výdajů či jejich krytí výnosy z privatizace považujeme za neuvážené zatěžování budoucích generací, která může vyvolat ekonomickou nestabilitu. V souladu s tímto požadavkem vidíme jako nezbytný co největší důraz na samostatnost obecních rozpočtu s určitou mírou kontroly s jasnými pravidly.

  V oblasti bankovnictví podporujeme univerzální model s odděleným účetnictvím a zákazem poskytování informací mezi komerčním a investičním bankovnictví. Jsme pro omezení činnosti univerzálních bank pouze na oblasti, které spadají čistě do finačního odvětví. Jako nezbytnou součást vyspělé ekonomiky považujeme efektivně fungující kapitálový trh založený na standardních principech prosazovaných OECD a dalšími mezinárodními organizacemi. Rozvinutý kapitálový trh vytváří větší konkurenční tlak i na bankovní odvětví a přispívá tak k jeho efektivnějšímu fungování. Jsme si vědomi určité specifičnosti finančního odvětví spočívající především v asymetrii informací, která vyžaduje regulaci tohoto odvětví. Tato regulace by však měla být založena na tržně konformních principech profesních organizací, které budou pouze dozorovány státním regulačním orgánem.

  Vysoká míra inflace negativně ovlivňuje celkovou výkonnost ekonomiky. Jsme přesvědčeni, že stabilní cenové hladiny lze dosáhnout pouze za existence fungující nezávislé centrální banky, která je z Ústavy tímto úkolem pověřena. Politika ČNB však musí být spojena s vysokou mírou transparentnosti ve vztahu k veřejnosti a ve vztahu k vládě, ve snaze sladit fiskální a monetární politiku. Jmenování hlavních představitelů centrální banky by mělo být v pravomoci těch institucí, jejichž složení je určeno na základě přímé volby občanů, tedy Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky tak, jak je běžné ve vyspělých demokraciích v západní Evropě. Těmto institucím však nenáleží ovlivňovat samotnou činnost centrální banky.

  Výraznou liberalizaci požadujeme i v oblasti mezinárodního obchodu. Jednoznačně odmítáme jakoukoli formu ochranných opatření, které mají snižovat konkurenční tlak zahraničních producentů na domácí subjekty. Stejně tak odmítáme přímé exportní podpory a dotace, jež v konečném důsledku dopadají na domácí spotřebitele. Určitý prostor pro aktivní politiku státu v této oblasti vidíme ve fungování exportních institucí pracujících na tržních principech.

  MK se vyslovují pro takovou imigrační politiku, která nebude bránit přístupu zahraničních pracovních sil do ČR a která umožní jejich zaměstnávání dle požadavků tuzemských podniků. Jsme pro aktivní začleňování imigrantů do naší společnosti takovým způsobem, aby nezůstávali stát na jejím okraji, ale stali se jejími plnohodnotnými a ekonomicky činnými členy.

  Dlouhodobý ekonomický růst není možný bez výrazných investic. Vzhledem k zaostalosti našeho hospodářství je tato oblast o to významnější. Souhlasíme proto s plošnou podporou investičních aktivit, odmítáme však zvýhodňování jednotlivých skupin investorů především pak zahraničních před domácími.

  Současný neuspokojivý stav trhu s byty je způsoben dlouhodobou regulací. Podporujeme vytvoření funkčního trhu s byty formou zavedení co nejrychlejší plné deregulace nájemného.

  Sociální politika

  Za základní jednotku sociální péče považujeme nejen jednotlivce, ale především rodinu. Proto by také jakákoli sociální pomoc ze strany státních i nestátních subjektů měla směřovat primárně k podpoře sociálního postavení rodiny.

  Jsme přesvědčeni, že nejpřirozenější formou sociální pomoci je pomoc ze strany nestátních, charitativních organizací, které stojí adresátům blíže než stát. Proto je nutné vytvořit lepší podmínky pro rozvoj soukromých, nestátních i církevních institucí sociální péče. Pomoc ze strany státu je nutná až v případě, že selžou všechny ostatní možnosti. Ani v tomto případě se jednotlivci či rodiny nesmějí stát závislými na státu a jeho sociální politice. Sociální politika by podle MK obecně měla fungovat jako pružná síť vracející občany zpět do normálního života, nikoli jako síťová “houpačka”, ze které se nelze vymanit.

  Nezaměstnanost považujeme za bolestný, leč přirozený ekonomický jev, který vytváří prostor pro efektivní fungování ekonomiky. Jako nejlepší prostředek boje proti nadměrné nezaměstnanosti vidíme v podpoře podnikatelské činnosti na regionální, event. odvětvové úrovni. MK podporují vytvoření důsledně motivačního systému podpory v nezaměstnanosti.

  Vzhledem k neuspokojivému demografickému vývoji cítíme neudržitelnost současného důchodového systému. Jediné možné řešení vidíme v přechodu na povinné fondové financování při zachování nezbytné minimální míry sociální solidarity. Uvědomujeme si nákladnost přechodu na nový systém a nutnost důkladné přípravy k tomuto kroku, i přesto však považujeme inovaci zastaralého důchodového systému za nutnou. Za důležitou součást reformy důchodového systému považujeme informovanost o nutnosti přechodu k fondovému financování. Výše vypláceného důchodu musí být relevantní k výši příspěvků.

  Jsme proti umělému ovlivňování demografického vývoje a jiným nástrojům sociálního inženýrství, za které ale nepovažujeme přiměřenou míru podpory rodin. V této souvislosti se vyslovujeme pro započetí seriózní diskuse nad společenským i ekonomickým postavením rodičů, a to především rodičů pečujících o děti v předškolním věku.

  Schváleno XI. Kongresem MK v Praze, 16. prosince 2000


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|