Britské listy


pátek 2. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sčítání lidu:
 • Hon na zajíce začal - aneb jak provést sčítání a přitom chránit soukromí občana (Štěpán Kotrba)
 • Jak bude probíhat 29. dubna 2001 sčítání lidu ve Velké Británii
 • Návrh na změny zákona o sčítání lidu tak, aby neodporoval Ústavě a listině práv a svobod (Štěpán Kotrba) Znovu o policejní brutalitě v ČR:
 • Stanislav Gross Václavu Exnerovi: "Lžete, žádní policejní provokatéři neexistovali" Česká a světová politika:
 • Bubeník, Pilip a kubánská krize(Jiří Jírovec) Česká televize:
 • Jednání části vedení ČSSD v televizní krizi zavánělo pučem (Ivan David, ČSSD) Česká televize pokračuje v propagandě:
 • Poněkud navinulý "Zavináč (Jan Paul) Česká televize a česká společnost - shrnující pohled
 • ČT: Příběh, který nemá šťastný konec (JČ, závěrečný text z nové knihy "V hlavních zprávách: Televize", která vyjde příští týden) Školství a postavení žen:
 • Také vám, slečno, zatajili matematiku? (Jiří Škuba) Pohled odboráře:
 • Pohled odboráře: Za co demonstrují a stávkují odbory a občané ve Francii (Karel Košťál) Česká politika:
 • Co by mohla mít v erbu Lobkowiczova strana (Martina Opltová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Návrh na změny zákona o sčítání lidu tak, aby neodporoval Ústavě a listině práv a svobod

  Štěpán Kotrba

  Související zákony a předpisy:

  Zákon o pobytu cizinců na území ČR (205kB)

  účel pobytu cizinců

  Zákon č. č.89/1995 Sb., o státní statistické službě, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 220/2000 Sb., 256/2000 Sb. a zákonem č. 411/2000

  §16 Povinnost mlčenlivosti a ochrana individuálních údajů

  §17

  § 18 Poskytování statistických informací

  Návrh změn zákona

  §1 stávající text nazvat odst.(1),

  vložit odst. (2) s textem:

  a) Z Identifikačního listu osoby, zpracovávaného po celou dobu odděleně od sčítacích listů se získávají údaje o osobách pro vytvoření či kontrolu centrálního registru osob a dalších registreů, zřízených orgány státu.

  §2, vložit písm. a) identifikačními údaji osoby se rozumí údaje, identifikující totožnost konkrétní osoby a další údaje dle §5 odst. (1) tohoto zákona

  ostatní odstavce přejmenovat ( b), c), d)...)

  § 4 změnit text na:

  (1) Sčítání podléhají v plném rozsahu tohoto zákona a) každá fyzická osoba - občan České republiky, který má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt či pobývající v rozhodný okamžik na území České republiky

  b) každá fyzická osoba - občan cizího státu, který pobývá na území České republiky na platný doklad, vystavený na základě či s přihlédnutím k důvodům uvedených v § 30 (Vízum k pobytu nad 90 dnů) , § 35 (Vízum za účelem strpění pobytu), § 41 a §42 (Vízum za účelem dočasné ochrany), § 64 (Studium), § 65 (Trvalý pobyt na území na základě povolení k pobytu), §75 (Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu), §87 (Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu), §88 (pobyt cizince narozeného na území), § 113 (Cizinecký pas) či zákona ...../1999 Sb. o azylu v platném znění k rozhodnému datu , nebo fyzická osoba - občan cizího státu, který je evidovaný jako plátce jakékoliv daně u některého z Finančních úřadů v České republice

  c) každý dům, i neobydlený,

  d) každý byt i neobydlený

  (2) Sčítání podléhá v rozsahu § 5, odst. (1) tohoto zákona v souladu s povinností, vyplývající mu z §5 a §7 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky v platném znění k rozhodnému datu, pokud se na něj vztahuje ustanovení § 26 (vízum k pobytu do 90 dnů) zákona č. 326/1999 Sb., každá fyzická osoba - občan cizího státu či bez státní příslušnosti

  (3) Sčítání podléhá v rozsahu § 5, odst. (1), body 1.,2., 3., 4., 8., 9., 11., 13. tohoto zákona pokud pobývá na území ČR v souladu s § 18 (přechodný pobyt na území bez víza), § 20 (výjezdní vízum) § 22 (Průjezdní vízum) §24 (Letištní vízum) zákona č. 326/1999 Sb.nebo zákona č. .... /1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky

  a) každá fyzická osoba - občan cizího státu či bez státní příslušnosti, není-li vyňat z působnosti tohoto zákona, pobývající na území České republiky a nespadající pod §4, odst. (1) nebo (2)

  (4) Z působnosti tohoto zákona je vyňata

  a) fyzická osoba cizí státní příslušník požívající diplomatických imunit a výsad dle §49 zákona č. 326/1999 Sb., či vyňatých z působnosti § 5 zákona č. 326/1999 Sb., případně osoba pobývající na území státu v souladu s § 152 (Průvoz cizince)

  b) domy a byty ve vlastnictví jiných států, které slouží k diplomatickým účelům.

  § 5 odst(1) změnit na:

  Při sčítání osob se zjišťují odděleně za účelem evidence obyvatelstva v centrálním registru obyvatelstava a dalších registrech tyto identifikační údaje osoby:

  1. Jméno

  2. Příjmení

  3. Rodné příjmení

  4. Rodné číslo (v případě, že neexistuje, datum narození)

  5. Místo narození

  6. Stát narození

  7. Místo trvalého pobytu (§ 3 odst. 2 zákona č. 135/1982 Sb.) nebo dlouhodobého pobytu (v případě osob uvedených v § 7 zákona č. 326/1999 Sb.)

  a) ulice

  b) číslo popisnév c) číslo katastrální

  d) čtvrť

  e) obec

  f) okres

  8. Místo přechodného pobytu (pokud se fyzická osoba nezdržuje v místě trvalého pobytu či pokud je místo trvalého pobytu na území cizího státu podléhá ohlašovací povinnosti dle hlavy VII zákona č. 326/1999 Sb. )

  a) ulice

  b) číslo popisné

  c) číslo katastrální

  d) čtvrť

  e) obec

  f) okres

  9. druh či účel (§ 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., ) pobytu (platí jen pro osoby dle §4, odst (2))

  10. národnost

  11. státní občanství (platí jen pro osoby dle §4, odst (1)písm. b) a odst. (2)a (3))

  12. číslo platného občanského průkazu nebo cestovního dokladu nebo náhradního dokladu totožnosti (platí jen pro osoby dle §4, odst (1))

  13. číslo cestovního dokladu dle § 108 zákona č. 326/1999 Sb. (platí jen pro osoby dle §4, odst (1)písm. b) a odst. (2)a (3))

  vložit odst. (2) Pro sčítání osob za účelem statistického vyhodnocení se zjišťují tyto statistické údaje

  1. Identifikace osoby dle kategorií §4:

  a) osoba dle kategorie §4 odst.1 písm.a

  b) osoba dle kategorie §4 odst.1 písm.b

  c) osoba dle kategorie §4 odst.2

  d) osoba dle kategorie §4 odst.3

  2. měsíc narození

  3. rok narození

  4. obec narození

  5. okres narození

  6. vztah k uživateli bytu,

  7. pohlaví,

  8. rodinný stav,

  9. datum nynějšího (posledního) sňatku,

  10. pořadí nynějšího (posledního) manželství,

  11. počet živě narozených dětí,

  12. obec bydliště matky v době narození,

  13. obec trvalého bydliště jeden rok před sčítáním,

  14. státní občanství,

  15. národnost,

  16. mateřský jazyk,

  17. náboženství, víra nebo bez vyznání,

  18. nejvyšší ukončené vzdělání,

  19. obor vzdělání včetně učebních oborů,

  20. ekonomická aktivita,

  21. zaměstnání (profese),

  22. postavení v zaměstnání,

  23. odvětví ekonomické činnosti,

  24. frekvence dojížďky do zaměstnání a školy,

  25. doba denní dojížďky (docházky) do zaměstnání a školy,

  26. obec pracoviště, školy,

  27. způsob dopravy do zaměstnání,

  28. druhé, případně další zaměstnání;

  změnit stávající odst. (2) na odst. (3)

  §6, změnit text odst. (1) na:

  (1) Osoby uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) a b) poskytují o sobě všechny údaje v rozsahu a způsobem stanoveným tímto zákonem. Za nezletilou osobu poskytne údaje její zákonný zástupce, za osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům její opatrovník. Za osobu, která má ve sčítacím obvodu trvalý pobyt, ale je dočasně nepřítomná, poskytne údaje jiná osoba z její bytové domácnosti. Pokud taková osoba není, zjistí podle možností potřebné údaje uvedené v § 5 odst(1) sčítací komisař (například z evidence obce nebo Policie České republiky).

  (2) Údaje o domu poskytne jeho vlastník nebo jím pověřená osoba; vykonává-li správu domu správce, poskytne údaje správce.

  (3) Údaje o bytu poskytne jeho uživatel nebo jím pověřená osoba. Je-li byt neobydlen, poskytne údaje vlastník domu, popřípadě bytu; vykonává-li správu bytu správce, poskytne údaje správce.

  (4) Každý, kdo má povinnost poskytnout údaje, poskytne je úplně, správně, pravdivě a včas. Všechny informace s výjimkou informací uvedených v § 5 odst(1) poskytují osoby na základě nevynutitelné dobrovolnosti.

  (5) Jestliže právo poskytnout údaje má více osob, poskytne údaje jedna z nich, kterou určí dohodou. Nedohodnou-li se, poskytne údaje ta, kterou sčítací komisař vyzve.

  §7, odst. (1) vložit bod a. identifikační list osoby další body přejmenovat (b, c, d)

  § 9 vložit odst. (5)

  Sčítací komisař umožní občanovi vložit vyplněné sčítací tiskopisy do zřetelně označené a zapečetěné schránky. Pro identifikační list osoby musí vždy být jiná schránka než pro ostatní sčítací archy.

  (6) V případě, že občan nebude přítomen v době návštěvy sčítacího komisaře, vloží sčítací archy do obálky k tomu určené a opatřené dodací adresou, zalepí ji a vhodí do poštovní schránky nebo doručí osobně do schránky, umístěné ve veřejných prostorách každého obecního úřadu. Pošta je povinna doručit zásilku na náklady Českého statistického úřadu. Pro identifikační list osoby musí vždy být jiná specificky označená obálka než pro ostatní sčítací archy.

  vložit do §9 nový odst. 4 za stávající odst. 3 s textem:

  Činnost sčítacího komisaře a revizora může být námatkově kdykoliv kontrolována kterýmkoliv poslancem, senátorem či zastupitelem, případně zmocněncem politické strany, případně pověřeným pracovníkem ÚOOÚ, NBÚ či MV. Ten se vždy musí komisaři prokázat oprávněním (průkaz poslance, senátora, zastupitele, zmocněnce politické strany, průkaz pracovníka ÚOOÚ, NBÚ či MV s oprávněním).

  Průkaz zmocněnce politické strany vydává Český statistický úřad jako přílohu k občanskému průkazu či obdobnému dokladu totožnosti. Průkaz zmocněnce je opatřen jménem, přijímením, sérií a číslem dokladu totožnosti osoby, které je vydán. O vydání dokladu se pořizuje zápis

  následující odst. přečíslovat na odst. 5.

  vložit nový odst. 6 s textem: Zmocněncem politické strany může být jmenována na návrh sekretariátu každé parlamentní politické strany fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která je starší 18 let, je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu .

  změnit text §10, odst. 1 písm c) zkontrolují úplnost vyplnění sčítacích tiskopisů, pokud k tomu budou vyzváni občanem změnit odst. (3) Sčítací komisaři a sčítací revizoři, jakož i Český statstický úřad jsou povinni učinit všechna potřebná opatření, aby vyplněné sčítací tiskopisy nemohly být zneužity třetí osobou, poškozeny nebo zničeny. Český statistický úřad je povinnen při tom spolupracovat s příslušnými orgány Ministerstva vnitra, Policie České republiky ÚOOÚ a NBÚ v souladu s jejich pravomocemi.

  změnit text § 12 odst (2) Provozovatelé zařízení poskytujících ubytovací služby, zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče předají k vyplnění sčítací tiskopisy osobám, které zde v rozhodný okamžik pobývají, a nejsou-li tyto osoby například ze zdravotních důvodů způsobilé sčítací tiskopisy vyplnit, vyplní je za ně v souladu s jejich přáním, popřípadě se souhlasem a dle přání jejich zákonných zástupců.

  (4) Vyplněné tiskopisy převezme příslušný sčítací komisař, způsobem uvedeným v § 9 vložit odst. (5). Do 12 kalendářních dnů od rozhodného okamžiku mohou být vyplněné tiskopisy odevzdány též sčítacímu revizorovi nebo obci způsobem uvedeným v § 9 vložit odst. (6).

  změnit text § 13 odst. (3) takto : Údaje poskytnuté v Identifikačním listu osoby se zpracovávají po celou dobu fyzicky odděleně k tomu určenými a prověřenými osobami. Tyto údaje se mohou použít pouze pro zajištění úplnosti a odstranění duplicit centrálního registru obyvatelstva a dalších návazných registrů. S těmito údaji je každý, kdo s nimi přijde jakýmkoliv způsobem do styku, povinen zacházet v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a dalšími předpisy, upravujícími zacházení s osobními údaji fyzických osob. Způsob prověření osob určí Národní bezpečnostní úřad, který je povinen tento úkon provést a vydat osvědčení všem prověřeným osobám, které budou s těmito údaji manipulovat, aniž budou tyto v zapečetěných schránách či přepravních obalech. Závazný předpis o způsobu pečetění a charakteru schrán či přepravních obalů vydá ministr vnitra.

  (5) Veškeré sčítací tiskopisy se po skončení zpracování výsledků sčítání protokolárním způsobem skartují způsobem, který určí příslušný ministr vnitra. Informace na datových nosičích, použitých pro uschovávání, zálohování a zpracovávání výsledků se protokolárním způsobem znehodnotí. Pokud to není možné z technických důvodů, znehodnotí se nevratně nosič těchto informací. Způsob znehodnocení určí ministr vnitra.

  změní se text § 15: Sankce

  1) Pravdivé a úplné vyplnění údajů dle tohoto zákona s výjimkou § 5 odst(1) je právem, nikoliv povinností sčítané osoby a vyplývá z jejího přesvědčení o potřebnosti uvedených údajů pro kvalitní výkon funkcí státu a jeho ekonomiky.

  (2) Pravdivé a úplné vyplnění údajů, které požaduje § 5 odst(1) tohoto zákona je povinnost každé fyzické osoby, která je povinna tak učinit v rozsahu dle příslušných ustanovení §4. Pokud způsobí sčítaná osoba státu či jím pověřené osobě nesprávným vyplněním údajů v § 5 odst(1) prokazatelnou škodu, je za ni odpovědna v plné výši.

  (3) Nevyplnění údajů či odmítnutí vyplnění se nechápe jako nepravdivé či neúplné vyplnění údajů a nezakládá důvod k odpovědnosti za škodu. V případě občanů cizích států ale umožňuje nevyplnění údajů či odmítnutí vyplnění v rozsahu §4 odst (1) orgánům ministerstva vnitra přehodnotit důvody dalšího setrvání těchto osob na území České republiky.

  (4) Porušení povinnosti mlčenlivosti, ať již nedbalostí či úmyslně, je trestným činem neoprávněného nakládání s osobními údaji. V případě, že se tak stane ve značném rozsahu či dojde k značné škodě, lze použít i příslušných paragrafů trestního zákona na ochranu zájmu státu. Ten, kdo poruší pracovní, služební či obdobné povinnosti v souvislosti s neoprávněným nakládáním s osobními údaji, případně povinosti mu uložené na základě tohoto zákona, se nezbavuje odpovědnosti za škodu a následky dle zákoníku práce.

  Odst. (3) vypustit

  §17 odst. (1) vložit nové písm. e vydává průkazy zmocněncům politických stran pro účely kontroly a vede evidenci těchto průkazů

  §18 odst. (2) vloží se bod c) s textem: vydá předpisy a zajistí provedení všech úkonů, souvisejících s ochranou oprávněných zájmů sčítaných osob, zejména ochrany všech údajů na vyplněných tiskopisech, ochrany zpracovávaných dat sčítaných osob, zvláště s ohledem na osobní data poskytnutá na Identifikačním listu osoby. Zabezpečí dohled a metodické řízení procesu skartace vyplněných tiskopisů a nosičů informací dle změnit text § 13 odst. (5). Ministrstvo vnitra se bude podílet na průběžné námatkové kontrole procesu sčítání.

  odst. (3) Národní bezpečnostní úřad zabezpečí prověření osob pro účely, uvedené v § 13 odst (3) a bude se podílet na průběžné namátkové kontrole procesu sčítání.

  změnit text §19 c. organizačně zajišťují školení sčítacích komisařů a sčítacích revizorů, jakož i zmocněnců parlamentních politických stran.

  Vložit nový § 23: Změna zákona č.89/1995 Sb., o státní statistické službě, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 220/2000 Sb., 256/2000 Sb. a zákonem č 411/2000 Sb.

  §25 zákona č.89/1995 Sb., o statstické službě se mění v souladu se zněním § 15 odst. (4) tohoto zákona takto: Porušení povinnosti mlčenlivosti, ať již nedbalostí či úmyslně, je trestným činem neoprávněného nakládání s osobními údaji. V případě, že se tak stane ve značném rozsahu či dojde k značné škodě, lze použít i příslušných paragrafů trestního zákona na ochranu zájmu státu. Ten, kdo poruší pracovní, služební či obdobné povinnosti v souvislosti s neoprávněným nakládáním s osobními údaji, případně povinosti mu uložené na základě tohoto zákona, se nezbavuje odpovědnosti za škodu a následky dle zákoníku práce.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|