Britské listy


pondělí 12. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sobotní ČT 2:
 • Pořad "Zpráva o stavu světa" drastickým způsobem odhalil zaujatost a nekompetentnost televizních novinářů (Tomáš Pecina, Alexandr Růzha) Reakce:
 • U KGB jsem nestudoval a Piorecký a Dvorská jsou vyslýcháni ve vlastním zájmu (pplk. JUDr. Martin Kloubek) Odpověď pplk. Kloubkovi:
 • Podezření z politických souvislostí vašeho postupu je značné (Tomáš Pecina) Práce inspekce ministra vnitra:
 • Odpověď od Mikuláše Tomina: V souvislosti s vyšetřováním zářijové policejní brutality vyslechla naše inspekce zatím dva svědky ze zahraničí
 • Na Tominovu odpověď reaguje Jiří Kopal, Občanské právní hlídky Sčítání lidu:
 • Kocourkovští chrání data: Kopie databáze na CD-ROM bude v trezoru (Tomáš Pecina) O volbě nového ředitele ČT:
 • Proč se ČT musí zbavit špatných novinářů (Jaroslav Plesl, pozn. JČ) Benjamin Kuras, Lidové noviny a Velká Británie:
 • Kurasův pohled na Velkou Británii je subjektivní a jednostranný (Jan Čulík) Komunistická minulost:
 • Nepůsobil jsem sice na ÚV SSM, ale svůj díl viny nesu stejně (Nikolaj Savický) Co si pořád nechceme uvědomit:
 • Dnešní establishment, komunismus a likvidace alternativní kultury v ČR (Karel Mašita, pozn. TP) Reakce:
 • Janu Čulíkovi: O ČT - osobní aspekty lze nechat stranou jen při respektování racionální argumentace (Václav Žák)
 • ČT: Je správné rozkvedlat a zvířit bahnité vody společnosti (Václav Pinkava)
 • Moloch ČT: Tady a teď? Nikde a nikdy (Miloš Ráb)
 • Slavně v ČT zvítězila svoboda projevu (Petr Jánský)
 • Vítězství pracujícího lidu v ČT (Jiří Maroušek)
 • ČT - demokracie? (Jindřich Dvořák) Dvojí metr české policie:
 • Trestní oznámení podané sdružením Meritum na INPEG  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dvojí metr české policie

  Trestní oznámení sdružení Meritum na INPEG

  Sdružení MERITUM (dále jen sdružení) je právnickou osobou - občanským sdružením s cílem mimo jiné sledovat dodržování lidských práv a základních svobod a dodržování principů občanské společnosti a zákonnosti.

  Předsednictvo sdružení v reakci na řádění kriminálních živlů v ulicích Prahy ve dnech 25. až 27. září 2000 se rozhodlo podat toto oznámení s úmyslem urychlit nalezení a potrestání osob, jež jsou organizátory a podněcovateli násilí a nepokojů probíhajících v Praze v těchto uvedených dnech.

  Při zhodnocování skutečností nasvědčujících páchání trestné činnosti vycházelo předsednictvo především z informací z médií, tedy televize, rozhlasu a tisku. Dále vycházelo z informací uveřejněných na internetových stránkách Sdružení Inpeg (Iniciativa proti ekonomické globalizaci).

  Skutečnosti, ze kterých sdružení vychází:

  Ve dnech 25. až 27 září 2000 proběhla v Praze organizovaná jednání osob projevující se zejména:

  1. Jednáním spočívajícím v účasti na hromadném a organizovaném úmyslném napadání přísluníků Policie České republiky a Městské policie hlavního města Prahy se zjevným úmyslem násilím působit na výkon pravomoci veřejného činitele a pro tento výkon, a to se zbraní (zejména dřevěné tyče, dlažební kostky a další hmotné předměty vrhané na uvedené příslušníky). Tímto jednáním byla způsobena újma na zdraví policistů, novinářů a dalších osob vyskytujících se v místě nepokojů nebo těžká újma na zdraví a způsobena škoda na majetku soukromém a veřejném dosahující nejméně větší kody, podle odhadu médií však zjevně škody velkého rozsahu.

  2. Jednáním spočívajícím v účasti na hromadném a organizovaném úmyslném vydání v nebezpečí újmy na zdraví fyzických osob a nebezpečí vzniku škod na majetku fyzických a právnických osob házením zápalných lahví (tedy s úmyslem zapálit či způsobit požár) a házením předmětů způsobilých zranit fyzické osoby (zejména příslušníky policie a další přítomné osoby). Tímto jednáním byla způsobena těžká újma na zdraví policistů a dalších osob a škoda velkého rozsahu na majetku soukromém (fyzických a právnických osob) a veřejném (obce Praha a příslušných shora uvedených městských částí).

  3. Jednáním spočívajícím v účasti na hromadném a organizovaném úmyslném zvyšování obecného nebezpečí (jednání ad 2), tedy ve stupňování jednání popsaném ad 2); a dále jednáním spočívajícím v úmyslném organizovaném ztěžování činnosti ke zmírnění a odvrácení obecného nebezpečí, spočívajícím zejména v organizovaném rušení telekomunikačního provozu vysílaček Policie České republiky značky Matra vysílači elektromagnetického signálu (rušičkami) umístěnými na dopravních prostředcích.

  4. Jednáním spočívajícím v hromadné a organizované úmyslné účasti na napadání jiných osob (například obyvatel Prahy, novinářů, účastníků výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky nebo účastníků pokojných demonstrací, nezúčastnivších se násilí) s úmyslem hrubým způsobem rušit shromádění občanů a dalších osob (Výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky).

  5. Jednáním spočívajícím v účasti na organizovaném a hromadném úmyslném napadání fyzických osob (zejména příslušníků Policie České republiky a Městské policie hl. m. Prahy, novinářů) s úmyslem ublížit jim na zdraví útokem pomocí zbraně (zejména tyče, dlažební kostky, zápalné lahve). V řadě případů k újmě na zdraví či těžké újmě na zdraví došlo.

  6. Jednáním spočívajícím v účasti na hromadném a organizovaném úmyslném omezování osobní svobody fyzických osob, kdy bylo účastníkům Výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky bráněno ve svobodném pohybu po hlavním městě Praze blokováním dopravních prostředků, ulic a dopravních tepen, dále blokádou budov, a to zejména budovy Kongresového centra a sousedících administrativních budov.

  7. Jednáním spočívajícím v účasti na hromadném a organizovaném úmyslném vyhrožování účastníkům Výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Účastníkům zasedání pohrůžkou těžké újmy spočívající v nemožnosti svobodného pohybu a uzavření v Kongresovém centru, respektive pohrůžkou násilí, s cílem donutit účastníky rozhodnout o zrušení shora uvedených institucí. V souvislosti s naplněním výhrůžek uvedených shora byla způsobena škoda velkého rozsahu na soukromém a veřejném majetku jednáním popsaným pod dalšími body.

  8. Jednáním spočívajícím v účasti na hromadném a organizovaném úmyslném omezování účastníků Výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky ve výkonu jejich práva na pokojné shromáždění pohrůžkami násilí a těké újmy spočívající v nemožnosti svobodného pohybu a uzavření v Kongresovém centru.

  9. Jednáním spočívajícím v účasti na hromadném a organizovaném úmyslném poškozování věcí jiných osob, zejména soukromých fyzických a právnických osob a obcí (Praha a shora uvedené městské části) s cílem takové věci zničit či učinit neupotřebitelnými pro jejich původní účel (likvidace chodníků, cest, silnic, veřejného osvětlení, zábradlí a dalších veřejných instalací). Uvedeným jednáním byla způsobena škoda velkého rozsahu.

  Sdružení se domnívá, že jednáními sdružením neztotožněných fyzických osob uvedenými shora byly naplněny skutkové podstaty těchto trestných činů:

  1. trestný čin útok na veřejného činitele podle § 155 odst. 1 a), b), odst. 2 a), b), c) a případně i odst. 3 trestního zákona;

  2. trestný čin obecného ohrožení podle § 179 odst. 1, odst. 2 a), b), c) trestního zákona;

  3. trestný čin obecného ohrožení podle § 179 odst. 1, odst. 2 a), b), c) trestního zákona;

  4. trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1, 2 trestního zákona;

  5. trestný čin ublížení na zdraví podle § 221, odst. 1, 2 c), případně § 222 odst. 1, případně § 223 nebo § 224 trestního zákona;

  6. trestný čin omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1, 2, 3 a případně odst. 4 trestního zákona;

  7. trestný čin vydírání podle § 235 odst. 1, 2 a), b), c), d), popřípadě odst. 3 trestního zákona

  8. trestný čin porušování svobody sdružování a shromažďování podle § 238a odst. 1 trestního zákona

  9. trestný čin poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1, 2 c), d), popřípadě odst. 3 trestního zákona

  Sdružení se domnívá, že jednání popsaná shora nebyla náhodná, nýbrž že s ohledem na některé skutečnosti (např. barevné odlišení proudů osob dopouštějících se těchto jednání při jejich přiblížení Kongresovému centru, "výbava" takových osob zbraněmi - tyčemi apod. a ochrannými prostředky dovezenými zahraničními osobami i ze zahraničí a dopředu připravenými, organizované rušení telekomunikačního systému Policie ČR, atd.) se jednalo o jednání organizované, jež má své organizátory, návodce a pomocníky. Bez činnosti organizátorů, návodců a pomocníků by k jednání shora popsaným vůbec nemohlo dojít, resp. by k němu nedolo v rozsahu a formě, jak se udála.

  Z uvedeného důvodu se sdružení domnívá, že došlo k naplnění skutkové podstaty trestných činů shora uvedených týkajících se jednání ad 1) a 9), a to sdružením neztotožněnými osobami ve fázi přípravy, a neztotožněnými osobami jako účastenství ve formě pomoci, návodu a organizace.

  V souvislosti s výše uvedeným sdružení uvádí, že z médií zjistilo i další následující skutečnosti. Fyzické osoby Viktor Pioretský a Alice Dvorská, které byly novináři nejčastěji tázány jako osoby reprezentující organizátory, resp. jako organizátoři shromáždění osob vyústivších v jednání popsaném shora ad 1) a 9), a jako reprezentanti sdružení Inpeg (Iniciativa proti ekonomické globalizaci), veřejně v médiích (televize, tisk) se přihlásily k některým shora popsaným jednáním (např. ad 6), 7), 8) jak výše popsáno). Uvedené osoby veřejně podněcovaly k některým jednáním (omezení účastníků Výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v jejich pohybu jejich zablokováním v Kongresovém centru, dokud uvedené instituce nezruší apod.). Navíc některá jednání shora popsaná veřejně schválily, když však tato jednání naplnila skutkovou podstatu shora uvedených trestných činů (omezení účastníků Výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v jejich pohybu jejich zablokováním v Kongresovém centru, dokud uvedené instituce nezruší apod.).

  Z uvedeného důvodu mohlo dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu podněcování podle § 164 trestního zákona a trestného činu schvalování trestného činu podle § 165 odst. 1 trestního zákona.

  Žádáme, aby shora uvedené skutečnosti orgány činné v trestním řízení prověřily a v případě, že podle zjištění orgánů činných v trestním řízení došlo k naplnění skutkových podstat trestných činů shora popsaných, žádáme o příslušný právní postup. Zároveň žádáme o vyrozumění, jak bylo s tímto podnětem naloženo.

  V Praze dne 28. září 2000. Mgr. Jaroslav Novák, advokát v plné moci, za sdružení MERITUM

  Za správnost: Jaromír Piskoř, tajemník sdružení MERITUM.

  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|