Britské listy


čtvrtek 29. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká společnost:
 • Postmodernismus a tolerance lží (Juliana) Televizní vzbouřenci a pražští intelektuálové:
 • Rozrušování virtuální reality, aneb Jiřina Šiklová: "Držte hubu, Čulíku!" (Jan Čulík) Česká televize:
 • Do Rady ČT: Chabí humanitní intelektuálové? (Jan Čulík, psáno pro Reflex) Lidi by si měli víc stěžovat:
 • Nepřístojné chování britských a amerických bank - týká se to i ČR (Guardian) Internet:
 • Švédsko stojí celosvětově na špičce v rozvoji internetu (Guardian) Sčítání lidu:
 • Prosím o posouzení postupu městského úřadu (Jiří Humpolík) Česká politika:
 • Z ostudy kabát (Petr Jánský) Sčítání lidu - akutalizace:
 • ÚOOÚ: Bezpečnostní opatření pro zpracování dat ze sčítání jsou nedostatečná  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Úřad pro ochranu osobních údajů odpovídá Britským listům

  ÚOOÚ: Bezpečnostní opatření pro zpracování dat ze sčítání jsou nedostatečná

  Tomáš Pecina

  Na základě informací z tiskové konference uspořádané Českým statistickým úřadem (ČSÚ) jsme včera odpoledne zaslali Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) osm dotazů. Dnes ráno přišla odpověď:

  BL: 1. Jaké je stanovisko vašeho Úřadu k poměrně ostré kritice předsedkyně ČSÚ, že se Úřad vloni v listo­padu odmítl stát audi­to­rem/ga­rantem ochrany osobních údajů zpra­co­vá­vaných ČSÚ v souvislosti se SLDB?

  ÚOOÚ: Komentář ČSÚ, že smlouvu s auditorskou firmou uzavřeli poté, co ÚOOÚ odmítl provést bezpečnostní audit na SLBD, vnímáme jako určitou nekorektnost ze strany ČSÚ. O bezpečnostní audit byl ÚOOÚ požádán paní předsedkyní v listopadu 2000 a v odpovědi na její žádost bylo uvedeno, že toto ÚOOÚ nepřísluší. ÚOOÚ je dozorovým orgánem a ze zákona nemá kompetenci provádět bezpečnostní audity či jiné posudky. Ostatně by si takové činnosti vzájemně odporovaly.

  ÚOOÚ tedy nechápe, proč je v této souvislosti tato skutečnost veřejnosti ČSÚ předkládána jako jakási neochota či nevstřícnost Úřadu.

  2. Vedoucí představitelé ČSÚ při setkání s novináři kritizovali nízkou odbor­­nou úro­veň a nesys­te­ma­tič­nost inspek­torů vašeho Úřadu. Můžete se k této kriti­ce vyjá­dřit? Jakou odbornou kvali­fikaci mají vaši pracovníci, určení ke kon­trol­ní činnosti v ČSÚ?

  ČSÚ neměl možnost odbornou úroveň inspektorů ÚOOÚ jakkoli poznat. Inspektoři jsou navrhováni Senátem a jmenováni prezidentem republiky. Pokud by kdokoli měl výhrady k odborné či jiné způsobilosti inspektorů, bylo by na místě výhrady uplatnit u Senátu.

  Inspektoři ÚOOÚ navštívili několik okresních pracovišť ČSÚ pouze za účelem získání seznamů sčítacích komisařů. Ačkoliv se nepochybně nejednalo o kontrolu, setkala se tato aktivita s obstrukcemi ze strany ČSÚ. Následně byly hledány další obstrukční záminky, např., že ČSÚ není znám průkaz inspektora. Vzhledem k tomu, že dosud byli prezidentem republiky jmenováni pouze tři inspektoři, jejich jména byla dostatečně publikována a je možné si je vždy spolehlivě ověřit. Tuto skutečnost nelze srovnávat se sčítacími komisaři, a to jak co do počtu tak co do kompetencí. Inspektoři jsou tři, sčítacích komisařů několik desítek tisíc. Kontrola proto musela probíhat namátkově.

  3. ČSÚ v dopise Britským listům uvedl, že posudky znalců V. Smejkala, J. Janky a J. Kodla mají interní charakter a nejsou znaleckými posudky ve smyslu zákona. Byly vaše­mu Úřadu tyto materiály, které ČSÚ pokládá za tajné, poskytnuty?

  O posudky znalců ÚOOÚ nežádal a nebyly mu tedy ani poskytnuty. Tyto ani jiné posudky nejsou pro kontrolní činnost ÚOOÚ směrodatné.

  4. Bylo by podle názoru vašeho Úřadu porušením zákona č. 101/2000 Sb., kdyby ČSÚ poskytl znění zmiňovaných hodnotících posudků veřejnosti (s případným odstra­ně­ním určitých pasáží, jak se o tom zmiňuje rozklad podaný Britskými listy)?

  Protože tyto posudky nemáme k dispozici, nemůžeme ani posoudit, zda obsahují pasáže, jejichž zveřejněním by mohla být ohrožena bezpečnost zpracovávaných údajů. Pokud by takovéto v posudcích obsažené pasáže byly odstraněny, k porušení zákona by zřejmě nedošlo. Za dodržení zákona je v tomto případě plně zodpovědný ČSÚ.

  5. Byla Úřadu poskytnuta zpráva o bezpečnostních opatřeních, kterou posudky hod­notí? Jaká je podle názoru vašeho Úřadu její kvalita? Považujete zamýšlená bez­peč­nostní opatření za dostatečná?

  Úroveň bezpečnostních opatření měl ÚOOÚ možnost posoudit dosud pouze ze smlouvy a dodatků ke smlouvě mezi ČSÚ a firmou DELTAX. Právě na základě studia těchto dokumentů ÚOOÚ usoudil, že bezpečnostní opatření jsou dosud nedostatečná a proto požádal ČSÚ, aby nebylo započato s automatizovaným zpracováváním údajů a to v jakékoliv fázi či úrovni.

  6. Jaký je v současné době názor Úřadu na dostatečnost a kvalitu bezpečnostních opa­tření provedených v souvislosti s připravovaným zpracováním osobních údajů získa­ných na sčítacích dotaznících?

  Souvisí s předchozí odpovědí. Ujišťování ČSÚ a firmy DELTAX nejsou pro ÚOOÚ dostatečně přesvědčivá. Tato ujištění nejsou ostatně dostatečná ani pro vládu. V minulých dnech se vicepremiér Rychetský obrátil na předsedkyni ĆSÚ dopisem v němž žádá, aby po projednání s ÚOOÚ byl uzavřen s firmou DELTAX dodatek ke smlouvě, v němž budou zapracovány požadavky ÚOOÚ a byla tak bezezbytku zajištěna ochrana osobních údajů při tomto zpracování.

  7. Jak hodnotíte bezpečnostní aspekty zapojení firmy Deltax Systems, a. s., do SLDB v úloze zpracovatele údajů?

  Viz odpověď na předchozí dotaz.

  8. Akceptujete názor předsedkyně ČSÚ Bohaté, že její Úřad není vázán rozhodnutími ÚOOÚ, ledaže by se tato rozhodnutí opírala o výrok soudu? Jak budete postupovat, pokud ČSÚ naplní deklarovaný záměr a nebude se pokyny ÚOOÚ řídit?

  Na SLBD se plně vztahuje také zákon č. 101/2000 Sb. včetně dozorové činnosti ÚOOÚ. Rozhodnutím ÚOOÚ se ČSÚ musí řídit, jinak se vystavuje riziku udělení sankcí podle tohoto zákona. K vymáhání sankcí pak ÚOOÚ využije všech mu zákonem stanovených kompetencí.

  Názory paní předsedkyně ČSÚ jsou v této oblasti mylné.

  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|