Britské listy


středa 18. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby České zdravotnictví a ochrana osobních dat:
 • Data o zdraví občanů: poslanci zešíleli (Vladimíra Bošková) Velká Británie:
 • Velká Británie: státní zdravotnictví zavádí oficiální rejstřík lékařských chyb Čtyřkoalice:
 • Cyril Buzková (Fabiano Golgo) Znovu k filmu Jízda - kritika kritiky:
 • Dobrá zpráva, Christine Bird neřekla, že film Jízda je špatný (Jan Paul) Nezávislá novinářská práce:
 • Robert Fisk: Kdy novináři odmítají psát pravdu o Izraeli (Independent) Politika a náboženství:
 • Papežova politika je strašná, ale jeho odhodlání je hrdinské (Guardian) Sílí vliv některých Čechů na americkou politiku?
 • Kde se bude konat Bilderbergská konference letos?(Petr Bradáč) Češi v Americe
 • Československá společnost pro vědy a umění: Nové milénium: Nové vyhlídky a nové úkoly (Miloslav Rechcigl)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Československá společnost pro vědy a umění v Americe:

  Nové milénium: Nové vyhlídky a nové úkoly

  První leden 2001 znamená začátek nového tisíciletí. Staré milénium skončilo a nadešel čas k zamyšlení nad tím, v čem se můžeme poučit ze svých úspěchů i nezdarů v minulosti a na plánování do budoucna.

  Československá společnost pro vědy a umění, neboli SVU jak si většina z nás zvykla ji důvěrně nazývat, existuje po víc než půl století - dost dlouho na některé závěry o její užitečnosti a účinnosti. Byla založena v době studené války, kdy v bývalém Československu byl u moci stalinistický režim.

  Mnozí příslušníci české a slovenské inteligence i jiní lidé milující svobodu byli donuceni opustit svou vlast a hledat asyl na Západě. Právě tito příslušníci inteligence pojali myšlenku založit SVU. Záměrem bylo udržovat při životě vzácné historické tradice, které začaly dlouho před začátkem druhého milénia a které utlačovatelský režim odmítal. Ačkoli západní svět byl zneklidněn událostmi za Železnou oponou, nedělal si naději na změnu jejich kurzu. Právě tyto okolnosti vedly české a slovenské intelektuály v zahraničí k založení SVU. Někteří lidé se mylně domnívali, že Společnost byla založena z lítosti nebo zoufalství. Podle Dr Jaroslava Němce, který je všeobecně považován za zakladatele SVU, tomu tak rozhodně nebylo. Dr. Němec říkával, že naše Společnost byla produktem hněvu nad nerozhodností světa a neschopností zastavit nevyhnutelnou katastrofu.

  SVU chtěla vytvořit platformu pro svobodný vývoj československé kultury v exilu a přiblížit světu české a slovenské kulturní tradice, které jsou starší než tisíc let. Aktivity Společnosti, jak je nastínily původní stanovy, sestávaly z podpory a koordinace výchovného, akademického, literárního a uměleckého úsilí československé inteligence v zahraničí. Toto pojetí se postupně rozšířilo tak aby otevřelo Společnost všem jednotlivcům zajímajícím se o pěstování české a slovenské kultury, bez ohledu na jejich etnický původ.

  Naše dosavadní výsledky hovoří samy za sebe. Společnost uspořádala dvacet světových kongresů, šest evropských konferencí a dvacet regionálních konferencí, přes třicet uměleckých výstav, více než padesát hudebních a divadelních produkcí, a více než dvacet výstav knih. Kromě toho vydala přes osmdesát knih a monografií a čtyři periodika, vedle sponzorování nebo podpory zhruba padesáti jiných publikací. Zcela mimo zmíněné činnosti každá skupina pořádala svá zasedání, přednášky, diskuse, výstavy a jiné místní akce. Je na místě zdůraznit, že toho všeho se dosáhlo vlastním úsilím, pomocí vlastních finančních zdrojů. Společnost není na nikom závislá, nikomu nic nedluží a stojí na vlastních nohou.

  Po zániku komunistického režimu v roce 1989 se aktivity SVU značně rozrostly. Nyní kromě svého původního poslání se Společnost stala mostem mezi českými a slovenskými odborníky a lidmi v jiných zemích. Umožňuje akademickým pracovníkům v zahraničí čerpat užitek ze styku s kolegy v Čechách a na Slovensku, a pomáhá při opětném zapojení intelektuálního života těchto dvou národů do hlavního proudu světové vědy, literatury a umění, od něhož byla tak dlouho oddělena politickými překážkami.

  V posledních šesti letech je Společnost svědkem nebývalého oživení a pozoruhodného růstu. Mezi různými organizacemi orientovanými na české a slovenské záležitosti nyní SVU očividně uplatňuje vůdčí roli. 20.světový kongres SVU pořádaný loňského srpna ve Washingtonu byl nesporný úspěch pokud jde o celkový program i finančně, a podle názoru mnoha lidí to byla klíčová událost historického roku 2000 pro všechny zájemce o české a slovenské záležitosti.

  Nově zvolená Výkonná rada, která převzala vedení Společnosti ve valné hromadě SVU pořádané loni v srpnu, se okamžitě pustila do mapování svého programu a priorit pro příští dva roky. Bez ohledu na obrovský pokrok, jehož Společnost dosáhla v posledních letech panovalo uvědomění, že Společnost stárne, a že je zapotřebí nápravného opatření aby se tento trend zastavil. Výsledkem je konsensus v našich řadách, že nadešel čas na omlazení SVU a na zapojení mladých lidí do vedení.

  Naše místní skupiny již poukazují na zahájení tohoto procesu: "Důraz na mládež" je nyní bezpochyby hlavní prioritou. V této souvislosti jsme jmenovali nový Youth Advisory Committee, poradní výbor pro mládež, který sestavuje databázi mladých. Abychom se dopracovali k hmatatelným výsledkům, potřebujeme plnou spolupráci všech členů. Členové jsou vyzýváni, aby přihlašovali do SVU své děti a aby je vybízeli k aktivnímu podílu na naší práci. Vítáme dobrovolníky z řad naší mladší generace k účasti na různých aktivitách SVU a vítáme jakékoli nové iniciativy, s nimiž mohou přijít.

  Mladí lidé mohou čerpat značný užitek z členství předkládáním referátů na konferencích a kngresech SVU, posíláním svých příspěvků k otištění v anglickém periodiku SVU Kosmas, prostřednictvím poradenství pro jejich disertační náměty, účastí ve studentských soutěžích esejů, sledováním pravidelných zpráv o svém postupu, aktivitách a úspěších v bulletinu SVU atd. Naše Zprávy SVU nyní pravidelně otiskují biografické údaje o vybraných mladých lidech ve zvláštní rubrice nazvané "Focus on Younger Generation", záběr na mladou generaci.

  Také existuje mnoho jiných příležitostí pro zapojení mladých lidí do aktivit SVU. Organizátory nadcházející srpnové konference SVU v Nebrasce by potěšil zájem mladých lidí o spolupráci s nimi na programu stejně jako by byli potěšeni kolegové v Plzni v České republice, kteří tam připravují příští světový kongres na rok 2002.

  Kromě omlazování Společnosti klademe značný důraz na naše publikace, které vždy byly považovány za "imperativ SVU". Těší nás návrat periodika Kosmasu k plné činnosti. Vybízíme autory jak v SVU tak mimo ni aby obesílali redakci Kosmasu svými příspěvky. Náš nový šéfredaktor, Clinton Machann a jeho redakční rada odpovídají svižně. Aby se Kosmas stal životaschopným podnikem, rádi bychom naše periodikum v angličtině viděli postupně jako soběstačné. Aby se tohoto záměru dosáhlo, potřebujeme nové předplatitele, jak mezi jednotlivci, tak institucemi, knihovnami, aj. Všichni členové jsou vyzýváni, aby se stali předplatiteli Kosmasu a zasazovali se o jeho publicitu mezi svými přáteli a v univerzitních knihovnách.

  Rovněž hodláme pokračovat ve vydávání monografické série - uvítáme návrhy z řad členů pokud jde o tituly, autory, atd. Obvykle nevydáváme knihy sami, nýbrž ve spolupráci s renomovanými nakladateli, kteří jsou pro tento účel lépe vybaveni.

  Také klademe důraz na zlepšování kontaktů s našimi členy. Zlepšili jsme obsah Zpráv SVU a rovněž jsme urychlili jejich publikační časový rozvrh. Nyní přinášíme pravidelnou rubriku "SVU Calendar", ve které tiskneme zprávy o nadcházejících akcích jednotlivých místních skupin. V zájmu pokračující užitečnosti této rubriky je nanejvýš důležité, aby místní skupiny neustále posílaly redakci nejnovější informace o své činnosti. Nejúčinnější udržování styků se však děje prostřednictvím e-mail a právě tímto způsobem jednotliví členové výkonné rady komunikují navzájem. S potěšením konstatuji, že většina našich místních skupin má vlastní e-mail a přístup k internetu. Ty skupiny, které dosud nemají přístup k e-mail jsou vyzývány, aby měly mezi svými činiteli co nejvíc jednotlivců s takovým vybavením.

  SVU potřebuje nejnovější technologii k postupu kupředu. Po několika letech experimentů s Home Page, nyní máme vlastní Web Site, která je vysoce informativní, neustále se obnovuje, je přátelská k uživatelům a interaktivní. Členové, kteří ji dosud nenavštívili, by se na ni měli podívat. Naše adresa URL je poměrně jednoduchá a snadno se zapamatuje:www.svu2000.org.

  Mezi prioritami SVU přibyly dvě - udržování našeho kulturního dědictví v zahraničí a práce směřující k rozvoji občanské společnosti, civil society. Co se týče prvního záměru, SVU již značně pokročila. Ve spolupráci s Komisí pro národní dědictví sdružující hlavní české etnické organizace provedla souhrnný průzkum vztahující se k památným místům a archiváliím. Výsledkem tohoto průzkumu jsou dvě pracovní zprávy, "Czech-American Historic Sites, Monuments and Memorabilia" (česko-americká historická místa, památníky a pamětihodnosti) a "Czechoslovak American Archivalia" (československé americké archiválie). Tato práce samozřejmě teprve začíná. Z uvedených zpráv je zřejmé, že většina etnickýh organizací dosud neodevzdala patřičné dokumenty do žádného z renomovaných archivních depozitářů a většina z nich dokonce neprovedla inventář svých vlastních sbírek.

  Co se týče druhé priority, práce směřující k rozvoji občanské společnosti, to bylo samozřejmě hlavní téma posledního kongresu SVU ve Washingtonu, DC. Je to oblast, na kterou se budeme soustřeďovat i na našich příštích konferencích a v našich publikacích. Rovněž jsme iniciovali založení nové Elias Humanitarian Award (Eliášova humanitní cena), která bude udělována každým rokem společně s čestným titulem.

  Doufám, že tato slova vám dají alespoň částečný podnět k zamyšlení. Těším se na vaše odezvy a návrhy, a zvláště vítám veškeré nové iniciativy a dobrovolnou pomoc z řad zainteresovaných členů.

  Miloslav Rechcigl

  President SVU

  www.svu2000.org

  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|