Britské listy


čtvrtek 12. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Lidská práva:
 • Amnesty International: Na Slovensku zemřel romský muž ve vězení - znovu požadujeme rozhodné vládní kroky Prohlášení Syndikátu novinářů ČR ke stížnosti redaktorů publicistiky České televize na cenzuru:
 • ČT musí o sobě informovat nestranně a objektivně, jako by šlo o jakýkoliv jiný podnik Neseriózní podnikání firmy Oracle:
 • Jak ždímat zákazníka (Tomáš Pecina) Reakce:
 • Neomezený přístup ke katastru nemovitostí o ochrana osobních údajů (Karel Neuwirt) Filmový festival v Karlových Varech, chaos a Václav Havel:
 • Kvůli prezidentu Havlovi pořadatelé nikoho nevyhazovali (Petr Jánský)
 • Prezident nikomu žádná místa nebral (Ladislav Špaček) Případ Majida Majeda:
 • Prezidentská kancelář Majidovi chtěla pomoci alespoň radou (Ladislav Špaček) A už je to tady (zas):
 • Jak mě perlustrovala policie (Jindřich Pilař) Reakce:
 • Veřejnoprávní noviny? (Jindra Vavruška) Proč Jana Křesadla vyhodili z nemocnice:
 • O neumětelském spiknutí provinčních anglických psychiatrů (Václav Pinkava)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Amnesty International: Na Slovensku zemřel romský muž ve vězení - znovu požadujeme rozhodné vládní kroky

  Podle zpráv došlo na Slovensku k mučení tří romských mužů, zadržovaných na policii. Jeden z nich zemřel za podezřelých okolností. To dramaticky podtrhuje naléhavost situace, jíž čelí romské společenství na Slovensku, konstatovala Amnesty International v dopise, který dnes zaslala slovenské vládě.

  "Znovu požadujeme, aby slovenské úřady respektovaly své závazky v rámci mezinárodních dohod a ochraňovaly základní práva všech jednotlivých osob na Slovensku, bez diskriminace na základě rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, národního nebo sociálního původu, majetku, narození či jiného statutu."

  Karol Sendrej zemřel 6. července, když byl spolu se svými dvěma syny, Robertem a Petrem, zadržován na policejní stanici v Revúci. Byli zatčeni 5. července 2001 v Magnezitovcích poté, co si stěžovali na údajné šikanování jednoho z obou synů synem starosty Magnezitovců, který je policista. Po zatčení byli tři Romové podle zpráv zbiti policisty, kteří také údajně udeřili manželku Karola Sendreje, když se pokusila zasáhnout.

  Karol, Robert a Peter Sendrej byli původně odvezeni na policejní stanici v Jelšavě. Posléze je prohlédl lékař, který měl službu v nemocnici v Revúci, který údajně zjistil, že zadržení "neutrpěli žádné vážné poškození zdraví". Tři muži byli posléze odvezeni na policejní stanici v Revůci, kde byli podle zpráv zbiti poté, co byli přivázáni k radiátoru.

  "Jeden policista mi přiložil k hlavě pistoli a když jsem křičel bolestí, ať mě raději zastřelí, řekl mi, že by to byla škoda kulky a dál mě mlátil," uvedl Robert Sendrej v tiskovém rozhovoru. "Můj bratr a já jsme si povšimli, že se otec nehýbá a zavolali jsme policisty. Avšak když přišel lékař, nemohl ho oživit. Otec zemřel vedle nás, přivázaný k radiátoru." Po propuštění z policejní stanice byl Peter Sendrej přijat do nemocnice s podlitinami na celém těle.

  "Je to jen jeden z četných případů policejního mučení a špatného zacházení s romskou komunitou, o nichž informujeme už celá léta," konstatovala Amnesty International.

  Tato organizace opakovaně vyjádřila znepokojení, že, jak se zdá, se takovéto zprávy nevyšetřují dostatečně nestranně a podrobně, jak to vyžadují mezinárodní zvyklosti. Reakce slovenských úřadů - pokud vůbec reagovaly - byla naprosto nedostatečná, i poté, co potvrdil zjištění Amnesty International Výbor OSN proti mučení, který v květnu 2001 vydal rozsáhlá doporučení slovenské vládě.

  "Tato doporučení musejí být naléhavě realizována," konstatovala Amnesty International. "Nejde prostě jen o to, že je nutno zajistit, aby ochrana romského společenství na Slovensku dodržovala evropské normy - je to také otázka základní lidské slušnosti."


  AMNESTY INTERNATIONAL PRESS RELEASE

  11 July 2001

  AI Index EUR 72/003/2001 - News Service Nr. 119

  Slovakia: death of a Romani man in custody - renewed calls for decisive government action

  The reported torture of three Romani men in police custody, one of whom died in suspicious circumstances, dramatically underlines the urgency of the situation facing the Romani community in Slovakia, Amnesty International said today in a letter to the Slovak government.

  "Once again we call on the Slovak authorities to respect their commitments under international treaties and to protect the fundamental rights of all individuals in Slovakia, without discriminating on grounds of their race, colour, sex, language, religion, opinion, national or social origin, property, birth or other status."

  Karol Sendrei died on 6 July while he and his two sons, Róbert and Peter, were detained in Revúca police station. They had been arrested on 5 July 2001 in Magnezitovce after they complained about reported ill-treatment suffered by one of the two sons at the hands of the Magnezitovce mayor's son, who is a police officer. Upon their arrest, the three Roma were reportedly beaten by police officers who also allegedly hit Karol Sendrei's wife when she tried to intervene.

  Karol, Robert and Peter Sendrei were initially taken to the police station in Jelšava. They were later examined by the doctor on duty in a hospital in Revúca who reportedly established that the detainees "had not suffered any serious damage to their health". The three men were then taken to the Revúca police station where they were reportedly beaten while tied to a radiator.

  "One officer put a handgun to my head and when I screamed in pain that I would rather be shot, they told me that it would be a waste of a bullet and then continued to beat me," stated Róbert Sendrei in a newspaper interview. "My brother and I noticed that our father was not moving and we called the police officers. However, when the doctor came he could not revive him. Father died there next to us, tied to the radiator." Following his release from the police station, Peter Sendrei was admitted to hospital with bruises all over his body.

  "This is just one of numerous cases of police torture and ill-treatment of the members of Romani community we have been reporting over the years," Amnesty International said.

  The organization has repeatedly expressed concern that investigations into such reports appear not to have been conducted thoroughly and impartially as required by international standards. The response of the Slovak authorities, if any, has been entirely inadequate even after the organization's findings were confirmed by the United Nations Committee against Torture, which issued in May 2001 extensive recommendations to the Slovak government.

  "These recommendations must be implementing urgently," Amnesty International said. "This is not simply a matter of ensuring that the protection of the Romani community in Slovakia meets European standards -- it is also a matter of basic human decency."

  For more information please call Amnesty International's press office in London, UK, on +44 20 7413 5566

  Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW web : http://www.amnesty.org


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|