Britské listy


čtvrtek 16. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby K auditu v České televizi:
 • Co by nyní měla udělat Rada České televize (Jana Dědečková) Jak česká vláda nepomáhá českým studentům v zahraničí:
 • Proč se mám pořád omlouvat, že jsem se narodil jako Čech? (Zdeněk Jeřábek) Stížnost britskému poslanci:
 • Interpelujte ministra vnitra a ministra zahraničí ve věci rasistických imigračních kontrol v Ruzyni (Jan Čulík) Pokus o zamyšlení:
 • Český rasismus vůči Romům v okurkové sezóně 2001 (Jan Kyncl) AIDS:
 • Rizikem pro lidi ve Spojených státech je množství lidí s virem HIV, kteří nebyli identifikováni
 • V Jihoafrické republice je AIDS tak absurdní, až je to k smíchu Reakce:
 • Jana Dědečková mi chce dávat lekce? To snad ne! (Fabiano Golgo) TV Nova:
 • Naivní pokus pana Donatha o interpretaci prohraného soudu aneb prozíravost českých médií (Martin Chalupský, CET 21, pozn. JČ, TP)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • K auditu v České televizi: co by měla nyní udělat Rada ČT

  Jana Dědečková

  Audit v České televizi skončil a současná Rada ČT by se měla vážně zamyslet nad tím, zda dostatečně hájí zájmy koncesionářů. Začít může u těchto poznatků.

  Auditor uvádí, že:

  provedl identifikaci rizikových oblastí v hospodaření v ČT (bod 1.6. zprávy) - to je nasmlouvovaná 1. fáze auditu za 200.000 USD a 

  provedl (zřejmě) následné šetření (bod 1.9), tzn. prověřil po dohodě s vedením ty zvolené oblasti, kde mohlo dojít k potencionálním nekalým praktikám (v rámci toho poskytl i doporučení ohledně kontrol) - tato další fáze by představovala opět cca 250 tis. USD, neboť celý audit byl dohodnut na 4 fáze - (tedy + ještě dvě) v rozsahu 10 měsíců za úhrnem max. 30 - 40 mil Kč.

  Provedeny podle zprávy byly max. 2 první fáze (nebyl zpracován systém opatření a provedeny další kompletní kontroly - za co v tomto případě byla uhrazena cena celého díla - došlo ke změně smlouvy? Auditor nic takového nezmiňuje, naopak v b. 1.3. odkazuje na smlouvu podepsanou 9.2.t.r., tzn. před nástupem současného GŘ.

  Auditované období mělo být dle PS 1992 - 2000 - není pravda, že v tomto období docházelo k významným personálním změnám (bod 1.13), statutárem byl Mathé, tech. řed. - Jan Horský a finančním Paluska. Personální změny zahrnují prakticky poslední dva roky, předtím byla veškerá rozhodovací pravomoc soustředěna u těchto tří lidí. Zákonná odpovědnost vedoucích trvá.

  Vyžádat informaci od vedoucího účtáren Ing Jaroslava Hůlky - dle bodu 1.14. byla skartována většina dokumentace před r. 1996 (kde jsou skartační protokoly?) - na všech poradách FŘ tento vedoucí vždy zaručoval, že archivují účetní doklady 10 let (povinnost archivace ostatně vyplývá z platného zákona o archivnictví - tuto zákonnou povinnost vedení ČT neplní a neplnilo - je nutno neodkladně vypracovat závazný interní předpis v souladu se zákonem a zřídit centrální archiv).

  S odkazem na to, že chybí dokumentace, bylo prakticky auditorovi předkládáno jako kontrolní oblast pouze to, co pracovníci ČT posoudili sami jako méně rizikové (viz 1.15 a násl.).

  Četné jsou odkazy na to, že příslušní odpovědní pracovníci již nejsou v ČT - není to relevantní, např. v kritizované oblasti nákupu byl po celou dobu přímým nadřízeným vedoucí obchodního odd. Fiedlerové Ing Paluska, který také jako odpovědná osoba podepisoval smlouvy, zadával jí úkoly apod., systém producentských center s neomezeným a nekontrolovaným hospodařením rozdělených financí zavedl Mathé a je důsledně realizován dodnes.

  Neomezená je v oblasti nákupů velkých investic prakticky pravomoc technického ředitele Víta Novotného - není ani zmínka, že s tímto mužem č. 2 v ČT vůbec auditor jednal a s jeho útvary - prakticky řídí a rozhoduje o mnohamilionových akcích, bez následné kontroly a předchozí korekce potřebnosti akcí a nasmlouvaných subjektů - viz b. 75 Přílohy (nákup služeb) f. UNO , s.r.o. s měsíčním paušálem 358 tis. Kč (smlouvu uzavřel techn. řed.) - auditor se ovšem už nezabýval skutečností, zda jsou nějaké konkrétní výstupy z tohoto dodavatele (nejsou) a co je konkrétně za tuto částku x 24 (funguje již 2 roky) poskytnuto, jaké jsou podmínky jeho smlouvy - např. kompletní využití kancelářského zázemí ČT bez plateb nájmu a užívání technického zázemí atd. - tedy příjemný život v budově ČT s nadstandardním měsíčním příjmem pro cca 5 lidí za nic atd. Stejně tak je diskutabilní potřebnost dalších poradenských subjektů - AK Pokorný - cca 1,4 mil měsíčně paušál - výstup nula. Tyto skutečnosti nemohl auditor pochopitelně obsáhnout za krátké časové období a pokud mu nebyly poskytnuty informace, na co se má zaměřit.

  Zpráva je přesto výmluvná - jasně vypovídá o tom, že v ČT chybí naprosto vnitřní kontrolní prostředí, prakticky chybí zejména zadání, co a proč kontrolovat.

 • ČT systémově vlastní sama sebe a sama rozhoduje o tom, zda bude hospodařit dobře nebo utrácet, zda si na sebe vydělá či nikoliv. To si nemůže dovolit žádná soukromá osoba, ale ani stát jako celek. Přitom 90% veškerých příjmů zaručuje České televizi zákon platbou poplatků a z reklam (další jsou z prodeje práv atd. - rozpočet je k dispozici). Jediné koncepční řešení přitom vedení ČT dlouhodobě vidí v indexaci poplatků - v zatížení poplatníků, namísto nalézání vlastních zdrojů - přitom jí zákon umožňuje vydělávat - (jen pro informaci: ČT při zaručených zákonných příjmech, které jí prakticky každý občan, každá firma posílá pravidelně měsíčně složenkou s platbou SIPA neodvádí dlouhodobě do státního rozpočtu formou daně z příjmu ročně ani korunu, výsledek hospodaření je nula, systémově se hospodaří tak, aby výsledek byl nulový a nebylo co danit), jednak je nutné efektivní hospodaření:

 • Audit vůbec např. neobsáhl otázku provozování vysoce nerentabilních 5 rekreačních objektů, drahé dotace provozu závodního stravování (nikoliv jen na jídlo, ale celkový provoz Eurestu cca 30 mil ), dále

 • nedošlo k personálnímu auditu - porovnání obsazování a placení funkcí, pro které jsou stanoveny kvalifikační předpoklady osobami, které nejenže je při nástupu nesplňují (následně jsou jim proto např. hrazeny drahé individuální a zahraniční jazykové kurzy), ale přitom je s nimi uzavírána dohoda o smluvní mzdě ve výši výrazně převyšující ostatní srovnatelné pracovníky s odpovídající kvalifikací a zařazením (ať již se jedná o moderátorská místa, tzv. specialisty různých útvarů - reklamy, PR, vedoucí různých skupin a útvarů atd.).

 • U vlastní TV produkce samozřejmě auditor nemohl posoudit účelnost vynaložených investic do koprodukcí - např. neprodejnost natočených děl, tzn. ztrátovou investici, nákladovost - např. cca 8 mil za současnou znělku ČT pro studio bří Ormů atd. Tzv. vlastní výroba ČT jsou však převážně pořady nakupované od skupiny cca 200 tzv. nezávislých producentů, ve skutečnosti závislých na ČT zadáváním zakázek a vysokými příjmy za pořady průměrné úrovně, nebo se jedná o bezplatné využívání fondů Státního filmového archivu anebo vlastního archivu ČT (viz oprašované seriály a pořady typu Bakaláři, údajně dosud nikdy nevysílané pořady Šimka a Grosmanna, které pamětníci znají nazpamět apod.).

 • Otázka odprodeje vlastních kapacit - není identifikována - např. v červnu 2000 zrušený rentabilní provoz v Hradci Králové (v kompetenci ředitele techniky) v oceněné hodnotě cca 10 mil a prodávaný smlouvou o smlouvě budoucí za 5 mil na splátky bývalým dvěma pracovníkům ČT. K tomuto prodeji Marešova Rada ČT nikdy nedala souhlas.

 • Konkrétní příklady lze uvést a částečně i dokumentovat.

  Bylo by vhodné:

 • nechat předložit smlouvu s auditorem od FŘ - jaký byl rozsah a cena plnění

 • trvat na vypracování kontrolních mechanizmů - plány kontrol

 • zavedení archivního řádu a centrálního archivu

 • rozčlenění středisek ČT dle nákladovosti (ztrátovosti) pro posouzení, zda je nutné je provozovat a tedy zvyšovat náklady ČT

 • rozčlenění dodavatelů (zejména poradenských subjektů) podle nákladovosti (v návaznosti na poskytovaná plnění)

 • přehled využívaných kapacit (zejména prostor i věcí) v ČT, které jsou využívány cizími subjekty (rozsah, proč) - jakékoliv zatěžování nemovitostí ČT (tedy i jejich zapůjčení) spadá pod dohled Rady

 • provedení personálního auditu

 • sledování investování do koprodukcí (auditor nepodchytil dostatečně - platby předem při výrobě v ČT)

  Vše lze opřít o zákon o ČT a funkci rady a jejího dozorčího orgánu.


 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|