Britské listy


čtvrtek 16. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby K auditu v České televizi:
 • Co by nyní měla udělat Rada České televize (Jana Dědečková) Jak česká vláda nepomáhá českým studentům v zahraničí:
 • Proč se mám pořád omlouvat, že jsem se narodil jako Čech? (Zdeněk Jeřábek) Stížnost britskému poslanci:
 • Interpelujte ministra vnitra a ministra zahraničí ve věci rasistických imigračních kontrol v Ruzyni (Jan Čulík) Pokus o zamyšlení:
 • Český rasismus vůči Romům v okurkové sezóně 2001 (Jan Kyncl) AIDS:
 • Rizikem pro lidi ve Spojených státech je množství lidí s virem HIV, kteří nebyli identifikováni
 • V Jihoafrické republice je AIDS tak absurdní, až je to k smíchu Reakce:
 • Jana Dědečková mi chce dávat lekce? To snad ne! (Fabiano Golgo) TV Nova:
 • Naivní pokus pana Donatha o interpretaci prohraného soudu aneb prozíravost českých médií (Martin Chalupský, CET 21, pozn. JČ, TP)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Stížnost britskému poslanci:

  Interpelujte ministra vnitra a ministra zahraničí ve věci rasistických imigračních kontrol v Ruzyni

  Tom Harris
  poslanec Labouristické strany za volební okrsek Glasgow Cathcart
  Dolní sněmovna
  Londýn

  Vážený pane,

  BRITSKÉ IMIGRAČNÍ KONTROLY NA PRAŽSKÉM LETIŠTI

  Obracím se na vás jako váš volič ve vašem volebním okrsku o pomoc v následující věci.

  Ve snaze zabránit českým občanům (většinou romského původu) žádat ve Velké Británii o azyl podle Ženevské konvence o uprchlících z roku 1951 vykonávaly britské úřady od 18. července 2001 do 9. srpna 2001 (včetně) na pražském letišti Ruzyně za souhlasu české vlády vysoce kontroverzní a pravděpodobně protizákonné "předodbavovací" kontroly. V důsledku těchto kontrol bylo zabráněno osobám s tmavou kůží, které měly v úmyslu cestovat do Velké Británie, aby nastoupily do letadla směřujícího do Spojeného království. V České republice vyvolávaly tyto kontroverzní "předodbavovací" kontroly v tisku systematicky palcové titulky po celou dobu, kdy bylo toto opatření v platnosti, a vytvořily v očích české veřejnosti neodstranitelný dojem, že Velká Británie za vlády Blairovy "Nové labouristické strany" je otevřeně rasistickou zemí.

  Česká veřejnoprávní televize vyslala na pražské letiště dva své reportéry se skrytými kamerami, kteří předstírali, že jsou normální cestující do Británie. Jedna osoba, reportérka, byla běloška, druhý reportér, muž, byl Rom. Obě osoby deklarovaly svůj úmysl cestovat do Británie: bělošské reportérce bylo rychle dovoleno projít, romský reportér s tmavou kůží byl asi třicet minut vyslýchán a pak mu bylo zakázáno cestovat do Británie.

  Většinu jeho pohovoru s britskými imigračními úředníky na pražském letišti posléze odvysílala Česká televize. Dopad byl drtivý, nejen proto, že Česká televize dokázala, že britští imigrační úředníci jednali rasisticky, ale také proto, že jejich intenzivní výslech a jejich postoje silně připomínaly metody výslechu, jaké používala československá tajná policie za bývalého komunistického režimu.

  Český Úřad na ochranu osobních údajů nyní zahájil vyšetřování celé záležitosti: podezřívá, že tím, že britští imigrační úředníci na výsostném českém území požadovali podrobné informace o osobních okolnostech osob, zamýšlejících cestovat do Británie, porušovali český zákon o ochraně osobních údajů. Britské imigrační kontroly na pražském letišti také ostře kritizoval Český helsinský výbor, který požaduje vysvětlení od české vlády. ČHV chce vědět, na jakém právním základě byly zavedeny tyto imigrační kontroly a jaké záruky zajistily, aby britští imigrační úředníci zacházeli s osobními daty, získanými od českých občanů, v souladu s českým zákonem. Amnesty International v Londýně zveřejnila ostře formulovaný protest proti britským imigračním kontrolám na pražském letišti. České romské organizace se chystají žalovat českou vládu za to, že protiprávně zabraňovala svým občanům cestovat do zahraničí.

  Poté, co se české sdělovací prostředky věnovaly ostře kriticky britským imigračním opatřením na pražském letišti po celou dobu jeho trvání, bylo opatření za pouhé tři týdny zrušeno, i když česká i britská vláda tvrdily, že bylo nesmírně úspěšné. Další podrobnosti o pražské "imgrační krizi" jsou například v článku Raekhy Praesadové, který vyšel v deníku Guardian dne 30. července 2001, viz Příloha 1.

  Byl bych velmi rád, kdybyste mohl předložit ministru vnitra panu Davidu Blunkettovi a ministru zahraničních věcí panu Jacku Strawovi několik otázek, spojených s touto záležitostí.

  1. Ve čtvrtek 9. srpna 2001 cestovala moje manželka Lesley Čulíková z pražského letiště do Spojeného království. I když se narodila ve Velké Británii a je britskou občankou a je držitelem britského pasu, sdělila ji na letišti britská pracovnice, že se musí podrobit britským imigračním kontrolám na pražském letišti spolu s ostatními českými i britskými cestujícími do Velké Británie. 20. července 2001 napsal deník Independent: "Britští úředníci na pražském letišti nemohou legálně zabránit nikomu, aby nastoupil do letadla, směřujícího do Británie. Mohou však varovat letecké společnosti, že bude cestujícímu po příletu do Británie odepřen vstup do země. To může stát letecké společnosti peníze, pokud budou muset cestující dopravit zpět do Prahy a v praxi nepřijmou letecké společnosti cestující za takovýchto okolností." - Vzhledem k tomu, že držitelům britského pasu, kteří mají ve Velké Británii trvalý pobyt, nemůže být po příjezdu do Británie odmítnut vstup do země, mohl by prosím vysvětlit pan ministr vnitra David Blunkett, na jakém právním základě byli držitelé britských pasů podrobováni na pražském letišti britské imigrační kontrole? Nejsem si vědom žádného britského zákona, který by poskytoval pravomoci britským činitelům, aby kontrolovali na cizím výsostném území pasy britských občanů a rozhodovali, zda smějí či nesmějí být vpuštěni na palubu letadla, směřujícího do Velké Británie. Pokud byl tento postoj britských imigračních úředníků na pražském letišti vůči britským občanům protizákonný, mohl by prosím pan ministr Blunkett vysvětlit, jak ho ospravedlňuje?

  2. Poté, co mou manželku Lesley Čulíkovou, držitelku britského pasu, shledali britští imigrační úředníci na pražském letišti jako "přijatelnou pro cestu do Británie", dostala kus papíru, viz Příloha 2. Na papírku se praví: "Předložte participující letecké společnosti." Participující na čem? Mohl by prosím pan David Blunkett vysvětlit podstatu opatření, na něž tento kus papíru odkazuje (byl to snad projekt, jehož účelem bylo zabránit českým občanům s tmavou kůži cestovat do Spojeného království?), které letecké společnosti na něm "participovaly", jakým způsobem a jaké právní důvody existují pro provozování takového opatření a ve kterých oficiálních dokumentech je toto "opatření" popsáno?

  3. Britské listy, investigativní český internetový deník, který rediguji, zveřejnil důvěrný dokument, který byl v únoru vypracován na českém ministerstvu zahraničních věcí. (České faksimile je k dispozici zde, viz Příloha 3). Mimo jiné se v dokumentu praví:

  Britská strana se (...) v březnu 2000 obrátila na Ministerstvo vnitra ČR s návrhem na uzavření Dohody o porozumění mezi vládami Velké Británie a České republiky o spolupráci na dočasném zavedení britské imigrační kontroly na letišti Praha-Ruzyně. Původně mělo být podstatou připravované dohody umístění britských imigračních úředníků na letišti Praha-Ruzyně. Úředníci měli působit v odbavovací hale a na základě pohovoru s cestujícími měli na letištní průvodku "landing card" udělovat razítko "Vstup povolen" či "Vstup zamítnut". Rozhodnutí přepravit pasažéra se zamítavým razítkem mělo být ponecháno na přepravní společnosti.

  S ohledem na závazky obsažené v návrhu takové dohody by se však muselo jednat o mezinárodní smlouvu, a to navíc o smlouvu prezidentskou, která by minimálně na české straně podléhala souhlasu Parlamentu. Závazky obsažené v takové smlouvě by navíc mohly být v rozporu s vnitrostátními právními předpisy České republiky a rovněž se závazky vyplývajícími z jiných dvoustranných a mnohostranných mezinárodních smluv v oblasti lidských práv, kterými je Česká republika vázána.

  Na základě dvou kol expertních jednání v březnu a v květnu 2000 mezi zástupci britského MZV, MV a imigračního úřadu a českými představiteli MZV, MV a Cizinecké policie došlo s ohledem na výše uvedený fakt ke změně původní představy. Současné navrhované řešení dané problematiky vychází z extenzivního výkladu (zvýraznil JČ) článku 36 Konzulární úmluvy mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (Praha 3.4.1975), který bude potvrzen vzájemnou výměnou diplomatických nót.

  Interpretace Konzulární úmluvy mezi komunistickým Československem a Velkou Británií z let 1975 - 1976 (úmluva byla podepsána v roce 1975, zveřejněna v roce 1976) je skutečně extenzivní. Článek 36 příslušné konzulární úmluvy (č. 135/1976 Sb.) zní takto:

  Konzulární úředník je oprávněn vydávat, rušit, obnovovat, upravovat a prodlužovat platnost pasů, vstupních, výstupních a tranzitních víz a dalších podobných dokumentů.

  O tom, že by měl konzulární úředník právo vyslýchat osoby nastupující na území přijímajícího státu do letadla nebo vydávat leteckým společnostem doporučení, koho mají vyloučit z přepravy, není v úmluvě ani zmínky. Je bezpochyby protizákonné rozšířit tuto úmluvu bez souhlasu českého parlamentu. V dohodě o bezvízovém styku (sdělení FMZV č. 521/1990 Sb.) jasně stojí, že pravomoc imigračních úřadů odmítnout osobě vstup na území druhého státu se vykonává na hraničním přechodu, což je v případě letecké dopravy cílové letiště.

  Mohl byste se prosím dotázat pana Davida Blunketta a pana Jacka Strawa, proč vstoupily britské úřady do spiknutí s českou vládou a obešly v této věci český parlament a českého prezidenta, přestože dobře věděly, že bylo zapotřebí řádné mezinárodní dohody, pokud měly být britské imigrační kontroly na pražském letišti založeny na řádném právním základě?

  4. Je pravda, že bylo cílem britských imigračních kontrol na pražském letišti zabránit žadatelům o azyl podle Ženevské konvence z roku 1951, aby se dostali do Velké Británie? Pokud tomu tak je, jaký britský zákon dovoluje britskému ministerstvu vnitra, aby se Velká Británie vyhýbala svým povinnostem podle Ženevské konvence o uprchlících tím, že bude zabraňovat žadatelům o azyl, aby se dostali na území Spojeného království? Není takové jednání pokrytecké? Souhlasí pánové David Blunkett a Jack Straw, že jestliže nechce Velká Británie plnit své závazky podle Ženevské konvence, neměla by otevřeně zrušit svůj podpis pod touto konvencí namísto toho, aby jen předstírala, že ji plní?

  5. Zatímco jsem pobýval v České republice během "imigrační krize", sledoval jsem chování činitelů britského velvyslanectví v Praze a nevěřil jsem svým očím. Pan David Broucher, britský velvyslanec v České republice, tvrdil v České televizi, že "nemá právo žádný český občan žádat o azyl ve Velké Británii". Mohl byste se prosím dotázat pana ministra zahraničí Jacka Strawa, na jakém právním základě učinil pan Broucher toto tvrzení, vzhledem k tomu, že určitý počet českých občanů nedávno obdržel ve Velké Británii na odvolání politický azyl a pokud vím, všechny žádosti o azyl musejí být hodnoceny individuálně?

  6. Pan Denis Keefe, činitel britského velvyslanectví v Praze, řekl v České televizi, že britští imigrační úředníci nečiní na pražském letišti rasistická rozhodnutí, protože "ve Spojeném království existují proti rasové diskriminaci zákony". Toto tvrzení pana Keefa je nesprávné hned dvakrát. Jak na to poukázal dne 30: července 2001 deník Guardian, novela britského Zákona o rasových vztazích z roku 2000, která zakazuje státním úředníkům občany diskriminovat na základě rasy. poskytuje výjimku britské imigrační službě a dovoluje, aby osoby, které rozhodují o udělování azylu, žadatele diskriminovaly na základě barvy jejich kůže - takže pan Keefe nehovořil v této věci v České televizi pravdu. Britští imigrační úředníci, kteří pracovali na pražském letišti, byli na českém výsostném území, a tak jejich činy spadají pod český právní řád, nikoliv britský. Pokud porušili české zákony, měli by být v České republice podrobeni trestnímu stíhání.

  Je součástí pracovní náplně britských diplomatů v zahraničí poskytovat veřejnosti nepravdivé informace?

  7. Během doby, kdy byly na pražském letišti prováděny britské imigrační kontroly, britští imigrační úředníci se chovali, jako kdyby byli na výsostném britském území, což nebyla pravda. Zabránili české policii, aby vstoupila do prostoru, kde prováděli výslechy, a činili potíže zástupcům Českého helsinského výboru, který dohlíží na stav lidských práv v České republice, když si tito zástupci přáli být přítomni při tom, když britští činitelé vyslýchají cestující, zamýšlející cestovat do Británie. Mohli by pan David Blunkett a pan Jack Straw vysvětlit, na jakém právním základě se chovali britští imigrační úředníci na pražském letišti, jako kdyby to bylo britské území?

  Děkuji vám za pomoc v této věci.

  Očekávám vaši odpověď.

  S pozdravem

  (Dr.) Jan Čulík
  Department of Slavonic Studies
  University of Glasgow

  Kopie zasílám:
  vybraným britským sdělovacím prostředkům
  The Refugee Council
  The Commission for Racial Equality
  The Data Protection Commissioner


  Dear Sir,

  BRITISH IMMIGRATION CONTROLS AT PRAGUE AIRPORT

  As your constituent, I am writing to ask you for help in the following matter.

  In an attempt to prevent Czech citizens (mainly of Romany origin) from applying for asylum in the United Kingdom under the terms of the 1951 Geneva Convention on refugees, the British authorities, with the consent of the Czech government, carried out highly controversial and probaby illegal "pre-boarding" immigration checks at Prague´s Ruzyně Airport from 18th July 2001 until 9th August 2001 (inclusive). As a result of these checks, dark-skinned individuals, intending to travel to the United Kingdom, were prevented from boarding the aircraft bound for Britain. In the Czech Republic, the controversial "pre-boarding" British immigration checks produced front page headlines consistently for the whole duration of the scheme, creating an indelible image in the eyes of the Czech public of an openly racist "New Labour" Britain.

  At one point, Czech public service TV sent two undercover reporters to Prague Airport with hidden cameras: one of the reporters was white, the other was Romany. Both individuals stated their intention to travel to Britain; the white-skinned reporter was quickly allowed through, the dark skinned (Romany) reporter was subjected to some thirty minutes´ questioning and then turned away.

  Most of his questioning by British immigration officials at Prague Airport was subsequently broadcast by Czech Television. The impact was devastating, not only because Czech TV proved that the British immigration officials acted in racist manner, but also because their probing questioning and their attitudes were strongly reminiscent of the interrogation techniques, used by the Czech secret police of the former Communist regime.

  The Czech Office for the Protection of Personal Data has now launched an investigation into the matter: it suspects that by demanding detailed information about the personal circumstances of individuals wishing to travel to Britain while on Czech sovereign territory, British immigration officials have broken Czech law on the protection of personal information. The British immigration checks at Prague Airport have also been sharply criticized by the Czech Helsinki Commission which demands an explanation from the Czech government. The Helsinki Commission wants to know on what legal grounds the British imigration checks were set up and what guarantees were put into place to ensure British officials would treat the personal data obtained from Czech citizens in accordance with Czech law. Amnesty International in London has published a strongly-worded protest against the British immigration checks at Prague Airport. Czech Romany organisations are preparing to sue the Czech government for illegally preventing its citizens from travelling abroad.

  After sustained negative coverage of the British immigration scheme at Prague airport in the Czech media, the scheme was abandoned after some three weeks, although both the Czech and British governments claimed it to have been a great success. Further details on the Prague "immigration crisis" can be obtained for instance from an article by Raekha Praesad "Airport colour bar", published in the Guardian on 30th July, 2001 (http://www.guardian.co.uk/Archive/Article/0,4273,4230521,00.html) - see Enclosure 1.

  There are a number of questions connected with this matter which I would like you to present to the Home Secretary, Mr. David Blunkett and the Foreign Secretary Mr. Jack Straw.

  1. On Thursday 9th August, 2001, my wife Lesley Čulík travelled from Prague Airport to the United Kingdom. Although she was born in Britain and is a British citizen and a  British passport holder, she was subjected to British immigration checks at Prague Airport along with other Czech and British travellers to Britain. On 20th July, the Independent newspaper wrote: "British officials at Prague Airport cannot legally prevent anyone from boarding a flight to Britain. But they can warn airlines that a passenger will be refused entry on arrival. That can cost airlines money flying the passengers back to Prague and in practice the airlines will not accept passengers under those circumstances." - Since British passport holders with permanent residence in the United Kingdom cannot be refused entry on arrival in Britain, could please Mr. David Blunkett explain on what grounds were British passport holders subjected to immigration controls at Prague Airport? I am not aware of any legislation which gives British officials abroad, on foreign sovereign territory, the right to check British passports and to decide whether or not they can be admitted on board aircraft bound for Britain. If this action by British immigration officials at Prague Airport vis-a-vis British passport holders was illegal, could Mr. David Blunkett please advise how he can justify it?

  2. As my wife, Lesley Čulík, British passport holder, was "approved for travel to Britain" by British immigration officials at Prague Airport, she was given a piece of paper, a photograph of which is enclosed, see Enclosure 2. The piece of paper says "For presentation to participating airline". Participating in what? Could Mr. David Blunkett please explain the nature of the scheme that the slip refers to (was the purpose of the scheme to prevent dark-skinned Czech citizens from travelling to the United Kingdom?), which airlines "participated" in it, in what way and what legal grounds were there for operating such a scheme and in what official documents is such a "scheme" described?

  3. Britské listy, an investigative Czech-language internet newspaper which I edit, has published a confidential document, drafted by the Czech Foreign Ministry in February 2001 (The Czech facsimile is available on the internet here, http://www.blisty.cz/fax.php?id=83, see also Enclosure No. 3.) Among other things, the document says:

  "In March 2000, the British side approached the Czech Interior Ministry (...) with a proposal to conclude an Agreement on the Understanding between the governments of Great Britain and the Czech Republic on cooperation over the temporary introduction of British immigration checks at Prague´s Ruzyně Airport. This agreement was to provide for the installation of British immigration officials at Prague Airport. The officials were to operate in the Departure Hall and were to stamp the travellers´ Landing Cars with either ENTRY PERMITTED or ENTRY DENIED. The decision whether to transport the passenger was to be left to the discretion of the airlines.

  But with regard to the obligations, contained in the proposal for such an agreement, this would have to have been an international agreement, concluded by the President of the Country, and at least on the Czech side, approved by parliament.

  The obligations within such an agreement may be in contradiction to internal Czech laws and also in contradiction to obligations, based on other bilateral and multilateral agreements in the area of human rights, which the Czech Republic is obliged to fulfill.

  On the basis of two rounds of talks between experts from both countries in March and in May 2000, which included representatives of the British Foreign Office, Home Office and the Immigration Service and the Czech Foreign Office, Home Office and Immigration Service, the original proposal was therefore changed.

  The current solution is based on an extensive interpretation (highlighted by JČ) of Article 36 of the Consular Agreement between the Czechoslovak Socialist Republic and the United Kingdom, dated 3rd April, 1975, and it will be confirmed by an exchange of notes."

  This interpretation of the Consular Agreement between communist Czechoslovakia and Great Britain from 1975-76 (signed in 1975, published in 1976) is extensive indeed. The 1975-76 Consular Agreement does not allow in any way for British immigration officials to carry out checks at Prague Airport.

  Article 36 of this Consular Agreement (No. 135/176 of the Czech Collection of Laws) says:

  "A consular official is empowered to issue, cancel, renew, adjust and extend the validity of passports, entry, exit and transit visas and other similar documents."

  This agreement, on which the recent British immigration checks at Prague Airport were allegedly based, does not give British consular officials the right to QUESTION individuals boarding a plane in Prague or to recommend that airlines exclude individuals from travelling. It is undoubtedly illegal to extend this agreement without the approval of the Czech Parliament.

  The Czecho-British agreement on visaless travel (Statement by the Czechoslovak Federal Ministry No. 521/1990 of the Czech Collection of Laws) states clearly that the RIGHT OF IMMIGRATION OFICIALS TO REFUSE ENTRY TO A COUNTRY IS EXERCISED AT THE POINT OF ENTRY INTO THE COUNTRY, which is, in the case of air travel, the destination airport.

  Could you please ask Mr. David Blunkett and Mr. Jack Straw why the British authorities have colluded with the Czech government in bypassing the Czech Parliament and the Czech President in this matter, knowing full well that a proper international agreement would have been needed to provide sufficient legal grounds for British immigration checks at Prague Airport to be instituted?

  4. Is it true that the British immigration checks at Prague Airport were aimed at preventing applicants for asylum under the 1951 Geneva Convention, to which the United Kingdom is a full signatory, from reaching Britain? If so, what Act of Parliament gives the Home Office the right to avoid the fulfilment of its duties under the Geneva Convention by preventing applicants for asylum from reaching this country? Isn´t such action hypocritical? Do not Mr. David Blunkett and Mr. Jack Straw agree that if the United Kingdom feels reluctant to fulfil its obligations under the 1951 Geneva Convention, it should openly withdraw its signature from under this Convention rather than merely pretending to fulfil it?

  5. While in the Czech Republic during the "immigration crisis", I watched the behaviour of the officials at the British Embassy in Prague with mounting disbelief. Mr. David Broucher, the UK Ambassador to the Czech Republic, said on Czech TV that "no Czech citizen is entitled to apply for asylum in the United Kingdom". Could you please ask Mr. Jack Straw on what legal grounds Mr. Broucher made this statement, since a number of Czech citizens have recently been granted asylum in the United Kingdom on appeal and as far as I know, all applications for asylum must be assessed on a case by case basis.

  6. Mr. Denis Keefe, an official at the British Embassy in Prague, said on Czech TV that British immigration officials do not make racist decisions at Prague Airport because "there are laws against racial discrimination in the United Kingdom". This statement by Mr. Keefe is incorrect on two counts. As the Guardian pointed out on 30th July, "the 2000 amendment to the Race Relations Act, which outlawed racial discrimination by public bodies, exempted the immigration service, allowing asylum decision-makers to discriminate legally on grounds of skin colour - so Mr. Keefe was in fact incorrect in his statement on Czech TV. British immigration officials working at Prague Airport were on Czech sovereign territory, consequently their actions fell under the scope of Czech law, not British law. If they broke Czech law, they should be liable for prosecution in the Czech Republic.

  Is it a part of the job of British diplomats abroad to provide false information to the public?

  7. During the time that British immigration controls were in operation at Prague Airport, British immigration officials behaved as though they were acting on British sovereign territory, which was not the case. They prevented the Czech police from entering their interrogation compound and made difficulties when representatives of the Czech Helsinki Committee, which monitors human rights issues, wished to oversee their activities at Prague Airport. Could Mr. David Blunkett and Mr. Jack Straw explain on what grounds did the British immigration officials behave at Prague Airport as though it were British territory?

  Thanking you very much for your help in this matter.

  I am looking forward to your reply.

  Yours sincerely,

  (Dr.) Jan Čulík
  Department of Slavonic Studies
  University of Glasgow


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|