čtvrtek 2. dubna

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • Přehled aktuálních zpráv z České republiky: ČR: Návrhy volební reformy od US a ČSSD:
 • Změna volebního systému problém neodstraní (Andrew Stroehlein)
 • Changing Rules Won't Eliminate the Problem (Andrew Stroehlein) Velká Británie:
 • Kontroverze týkající se Tonyho Blaira a Ruperta Murdocha se prohlubuje
 • Alastair Campbell - Blairův ctnostný násilník (Independent) PROJEKT IVANA KYTKY, NOVÉHO ŠÉFA ZPRAVODAJSTVÍ ČT, PRO RESTRUKTURALIZACI ZPRAVODAJSTVÍ ČESKÉ TELEVIZE:
 • Zpravodajství ČT - poslání pro příští tisíciletí a principy k jeho naplnění
 • Plán naléhavých operačních, taktických a strategických změn ve zpravodajském týmu
 • PŘÍLOHA: Princip nestrannosti ve zpravodajství podle BBC Sdělovací prostředky a ČSSD:
 • Ještě jednou k pořadu Nadoraz a bamberské aféře sociální demokracie (Martin Vadas, JČ, Ivan Kytka)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Plán naléhavých operačních, taktických a strategických změn ve zpravodajském týmu

  Proč "plán naléhavých změn"?

  Zpravodajství ČT bylo v minulých týdnech a měsících vystaveno na různých fórech kritice kvůli nízké kvalitě a kvůli porušování některých základních zpravodajských principů, které z různých důvodů (zejména finanční a personální neduživost) provázejí práci současného zpravodajského týmu České televize.

  Jejich stížnosti, výtky a námitky nelze nadále přehlížet, podceňovat ani bagatelizovat, nebo se před nimi dokonce ukrývat.

  Naopak je nutné takovou kritiku se vší odpovědností analyzovat a zabývat se jí. A důsledně odlišovat, zda tato kritika směřuje proti principům zakotveným v předložené vizi o  zpravodajství ČT, nebo zda upozorňuje na to, že tyto principy jsou porušovány.

  Pokud má Rada ČT a nové vedení ČT zájem na rychlých a radikálních změnách, musí přijmout, že jich nelze dosáhnout:

  A. bez systémových a strukutrálních změn organizace práce a  řízení zpravodajského týmu

  B. bez programových změn

  C. bez finanční restrukturalizace

  D. bez vytvoření zásadové editoriální politiky

  Odpověď na otázku proč má existovat Plán naléhavých změn:

  Je důležitý pro analýzu současného stavu. Předkládá řešení. Bez něj se debata o změnách rozplizne do zbytečných detailů a podrobností.

  Důležitá poznámka

  V následujících čtyřech okruzích se prolínají jak operační (znamenající okamžité a radikální změny), tak taktické (jedno až dvouleté termíny), tak i strategické (šestileté termíny) změny.

  A.

  Systémové, strukturální a organizační změny

  Z pouhého pohledu do sálu zpravodajského týmu a do jeho zázemí je zřejmé, že jeho technické a technologické zázemí stačilo v devadesátých letech sledovat evropský a světový vývoj. Pokud jde o techniku a technologii, ČT v devadesátých letech zřejmě příliš neztratila.

  Výrobní a  realizační tým zpravodajství se sestává většinou ze zdatných profesionálů (režiséři, kameramani, střihači, vedoucí výroby), kteři by našli snadné uplatnění v komerčních i zahraničních televizích.

  Pokud jde o systém organizace a řízení práce a samu strukturu redakčního týmu, je třeba přiznat, že zaostávají za všeobecně přijímanými trendy především anglosaského modelu televizní práce. Tento model je obvykle přijímán jako jeden z možných a zaručujících úspěch (viz finanční výsledky a světová pověst CNN, ABC, BBC, NBC, ITN, apod.)

  ČT (zpravodajský tým) by však měl vždy zůstat otevřen novým tvůrčím myšlenkám bez ohledu na to z jaké geografické provenience a ideologického pozadí pocházejí. jedině to je cesta k úspěchu.

  (Příklad: Pokud existující model Slovenské televize nabídne pro ČT výhodné řešení, neměli bychom se mu vyhýbat jen proto, že jeho autoři jsou Slováci)

  1.

  Strukutrální a systémové změny ve složení zpravodajského týmu

  Stav

  Horizontální - pětistupňová - strukutura řízení (šéfredaktor, pod ním jeho jeho zástupci, pak vedoucí redakcí, dále vedoucí vysílacích směn a redaktoři) není doplněna vertikální strukturou. Toto dělení komplikuje vzájemnou komunikaci a proces rozhodování

  Řešení:

  1.1. Zrušit současné pracovní zařazení a funkce zástupce šéfredaktora pro vysílání, vedoucích rubrik vedoucích vysílání a nahradit je průhlednější strukturou. Současně zrušit asymetrické dělení na domácí, ekonomickou a zahraniční rubriku a nahradit ji soudržným a jednolitým zpravodajským týmem

  Nová struktura týmu

  a. šéfredaktor (odpověný generálnímu řediteli)

  b. stálí vedoucí relací (odpovědní šéfredaktorovi)

  Události, "21", Debata, Ranní zprávy, Polední zprávy, Noční zprávy, Objektiv, Zprávičky, Studio reportérů

  c. (hlavní zpravodajové) + zpravodajové (odpovědní šéfredaktorovi a vedoucím relací)

  2. Zrušit funkci redaktor - dramaturg a nahradit zařazením

  2.1. hlavní zpravodaj

  hlavní parlamentní zpravodaj

  hlavní politický zpravodaj

  hlavní diplomatický zpravodaj

  hlavní ekonomický zpravodaj

  hlavní soudní a justiční zpravodaj

  2.2. zpravodajové

  zpravodaj pro sociální záležitosti

  školský zpravodaj

  zdravotnický zpravodaj

  zpravodaj pro ochranu spotřebitele, obchod a průmysl

  zpravodaj pro majetkovou, násilnou a obecnou trestní činnost

  zpravodaj pro vědu a techniku

  finanční zpravodaj

  zemědělský zpravodaj

  kulturní zpravodaj

  dopravní zpravodaj

  Pozn:

  Zpravodajové jsou klíčovými postavami v týmu. Při své práci nesmějí zapomínat, že své povolání ve veřejně financované TV vykonávají mj. proto, že:

  a) obyčejní lidé nemají v běžném životě čas ani postavení na to, aby se dostali blíže k politikům a kladli jim přímé otázky a  žádali po nich přímé odpovědi

  b) mají povinnost vyšetřovat veřejné události a rozhodnutí z pověření veřejnosti a pro veřejnost

  c) musejí být ušima a očima společnosti

  d) jsou pojistkou a viditelným hlídacím psem proti zneužívání moci, kterou delegovali na omezenou dobu ze svobodné vůle a  rozhodnutí voliči politikům.

  2.3. editoři-zvláštní zpravodajové pro

  zpravodajství z Evropy (3x)

  zpravodajství ze Severní Ameriky (2x)

  zpravodajství z Blízkého východu (1x)

  zpravodaství z Asie (+Austrálie a Antarktidy) (2x)

  zpravodajství z Afriky a Latinské Ameriky (1x)

  2.4. zahraniční zpravodajové

  zpravodaj v Bratislavě (kryjící Slovensko, Maďarsko, Rakousko)

  zpravodaj v Bonnu (Německo, Švýcarsko)

  zpravodaj v Bruselu (EU, Francie, Španělsko, Belgie, Nizozemsko)

  zpravodaj v Londýně (Velká Británie, Irsko)

  zpravodaj v Moskvě (bývalý Sovětský svaz, mimo Pobaltí)

  zpravodaj ve Varšavě (Polsko, Pobaltí)

  2.5.. krajští zpravodajové

  Počet poboček a jejich rozložení by v budoucnu mělo kopírovat nové územní členění ČR.

  3. oddělit a vytvořit vstupní zpravodajský tým a  výstupní zpravodajský tým

  3.1. Vstupní tým se skládá

  1. z členů, kteří sbírají zprávy, ověřují je a třídí dle důležitosti

  /aktivní vyhledávání zpráv: tisková konference, telefon, internet/ /pasívní vyhledávání zpráv: agentury, ostatní rozhlas a TV stanice, tisková prohlášení/

  2. z členů produkčního týmu, který zajišťuje časový plán natáčení, přístup na místa natáčení, případně rozhovory se zdroji, a zajišťuje kontakt mezi zpravodajem, štábem a řidičem

  3. z členů TV štábů (kameraman, osvětlovač, technik, řidič)

  Vstupní tým má klíčovou roli při vyhledávání zdrojů a  zajišťuje a aktivně vyhledává archivní a ilustrační obrazový materiál, zajišťuje a zadává výrobu grafických obrazových ilustrací, připravuje a zpracovává informační rešerše a kvalifikované backgroundy

  3.2. Výstupní tým se skládá:

  1. vedoucí relace (analyzuje zprávy, sestavuje scénář relace, zkoumá sktrukturu stavby TV zpracování, ověřuje texty, pokud jde o jejich obsah, přesnost, nestrannost, sdělnost a úplnost)

  2. asistenti vedoucího relace (zajišťují spojení se vstupním týmem, píší studiová ohlášení zpravodajských příspěvků) 3. moderátor (spolupracuje na přípravě studiového ohlášení, má právo posledního slova při jejich formulaci, úzce spolupracuje s vedoucím relace)

  4. zpravodajové ( analyzují zprávy, strukturují jejich TV zpracování, sestavují natáčecí plán, vedou rozhovory, píší texty, účastní se střihu, ozvučí příspěvek)

  5. jazykový editor (kontroluje texty, pokud jde o gramatiku a použití jazykových prostředků)

  6. vedoucí výroby a jeho asistent

  7. režisér (kontroluje "vzhled" celé relace)

  Ve strategickém výhledu by bylo toto dělení vhodné doplnit o 

  1. tvůrčí zpravodajský tým (pod přímou kontrolou šéfredaktora)

  2. podpůrný servisní tým (pracující na bázi kontrahování služeb uvnitř celotelevizního systému mimo kontrolu šéfredaktora)

  II.

  Zpravodajské relace a zapojení zpravodajského týmu do jejich přípravy

  Stav

  Jednotlivým zpravodajským pořadům dosud chybí zřetelně a podrobně definovaná identita, totiž samotný důvod, proč existují a co chtějí veřejnosti sdělit.

  Řešení

  Pro znovudefinování jejich totožnost považuji za vhodné rozdělit současné relace do tří kategorií dle jejich sledovanosti a významu:

  1. Události, "21", bývalý diskusní pořad "Debata"

  2. Objektiv, Ranní, polední a večerní zprávy

  3. Zprávičky, Studio reportérů, Studio 6

  Pozn.:

  Rozdělení do kategorií priorit neznamená v žádném případě dělení dle kvality příspěvků a různých měřítek pro dodržování principů profesionální televizní žurnalistiky.

  Redakce často míní, že některé zpravodajské relace jsou více důležité něž jiné a že jejich přípravě, personálnímu obsazení lze věnovat méně pozornosti.

  Existuje například obecně rozšířený názor, že "méně kvalitní příspěvky" snese celkem snadno Studio 6. To je velký omyl. Vše, co zpravodajský tým odvysílá, musí být měřeno stejně přísnými měřítky kvality.

  Jinými slovy: I pokud by relace trvale sledoval jeden jediný divák, musí dostat vždy ten nejlepší možný produkt na trhu televizního zpravodajství. Důslednost, pokud jde o kvalitu, je zcela principiální a zásadní záležitostí.

  Pro zajištění kontinutity zpravodajského krytí a důslednosti editoriální politiky by všem výstupním týmům poskytoval služby a zdroje jeden "vstupní" tým.

  Vstupní tým se dělí na 

  a) domácí

  b) zahraniční

  Pracuje na  dvanáctihodinové denní směny (08:00-20:00). Pro noční směnu se rozdělení ruší (směna 20:00-08:00)

  Pro zřetelné profilování programů vytvořit stálé "výstupní" týmy pro jednotlivé relace. Výstupní tým se skládá z:

  Události

  režiséra programu,

  vedoucího a asistenta výroby

  vedoucího relace

  stálého moderátora (dvojice)

  zpravodajů

  21

  stálý tým se skládá z

  režiséra programu,

  vedoucího a asistenta výroby

  vedoucího relace

  trojice stálých moderátorů

  zpravodajů

  Podobné sestavy budou platit pro další relace s tím, že sub-týmy si navzájem mohou "půjčovat" své členy.

  Zřetelně definovanou úlohou zpravodaje pak bude přispívat a překrývat všechny hlavní relace.

  Modelový den zpravodaje pro sociální záležitosti v  den, kdy parlament rozhoduje o zvýšení důchodů (nyní v kompetenci vlády), by pak mohl vypadat v ideálním případě takto:

  1. Ranní zprávy (předem připravená analýza popisující problém, eventuálně zpravodaj ve studiu vysvětlující v rozhovoru problém

  2. Polední zprávy (popisující parlamentní rozpravu)

  3. Hlavní večerní zprávy + souhrn diskuse, předpověď výsledku hlasování

  5. "21" (analýza výsledku, reakce v diskusi)

  6. Pozdní večerní zprávy (souhrn a reakce)

  Poznámka

  V celé struktuře musí být zcela klíčová role zpravodaje, neboť to bude on, kdo bude provádět diváky zpravodajsky dnem a vysvětlovat problém. Současně bude pojítkem mezi relacemi, aby zajistil soudržné krytí.

  III. Změny ve vedení redakce

  Stav

  stížnosti na nejasnou a obtížnou komunikaci s vedením redakce.

  Mohou existovat oprávněné výhrady k samotné struktuře a  obsazení vedení redakce, které je nutno vyslyšet. Současně je však tyto výhrady třeba kriticky analyzovat vzhledem k bývalým poměrům a k možnému vyřizování osobních (avšak pro akceschopnost zpravodajského týmu bezpředmětných) účtů.

  Řešení

  Vedení redakce musí být jasně definované. Po mém soudu by do něj měli patřit pouze čtyři osoby:

  Šéfredaktor (vybírá správné lidi na správná místa)

  Osobní asistentka (řídí jeho dení program, vyřizuje telefonické hovory a korespondenci

  Ekonom (kontroluje finanční plán)

  Šéfprodukční (zajišťuje servis pro zpravodaje)

  B.

  Programování zpravodajských relací

  Současné programování má několik nevýhod, o kterých je třeba otevřeně hovořit:

  1. Přílišné soustředění na Události jako vlajkovou loď, která však však dusí ostatní programy

  2. Znemožňuje kontinuální krytí zpravodajských událostí

  3. Brání uměřenému růstu osobností mezi zpravodaji, tím že katapultuje nováčky do nejsledovanjších relací, aniž by prošli odpovídajíci TV školou.

  Řešení:

  Strategický plán nového programování zpravodajských relací

  ČT 1:

  Pondělí - pátek

  6:00 Ranní zprávy (25 minut)

  13:00 Polední zprávy (20 minut)

  19:00 Hlavní zpravodajská relace (25 minut)

  22:00 Zprávy v deset (20 minut)

  Víkendové zpravodajské programy zůstávají otevřeny k další diskusi

  Osobní poznámka:

  Čím méně zpráv o víkendu, tím lépe

  Neděle:

  10:00 Objektiv

  12:00 Debata (40 minut)

  ČT 2:

  21:00 "21" (30 minut)

  C.

  Finanční restrukutralizace

  Současný stav

  Financování práce zpravodajského týmu je v současné době povýtce neprůhledné a vede k velkému hašteření uvnitř redakcí v otázce platů, zahraničních cest a například také financování poboček zahraničních zpravodajů.

  Částka, kterou vedení ČT vydává na zpravodajství, činí zhruba 330.000 Kč na jednu vysílací hodinu, a to bez investičních nákladů /nákup nemovitostí, počítačů, kamer, osobních automobilů/

  Částka 330.000 Kč odpovídá zhruba prostředkům, které má pro hodinu svého vysílání rozhlasový zpravodajský kanál BBC 5 (na středních vlnách).

  Vedení ČT, Rada ČT a mediální komise Poslanecké komise by měla brát tento fakt vždy v úvahu.

  Málo peněz, které do zpravodajství proudí, však nemůže být omluvou za  minulé základní řemeslné chyby a nedostatky.

  Tedy: zpravodajský tým musí vzít současný rozpočet ve výši 400 miliónů Kč jako výchozí sumu a doručit za ni na mediální trh nejvyšší možnou kvalitu.

  Řešení:

  Zpravodajský tým nemůže doručit nejlepší možný produkt na trh, pokud nebudou přesně a jasně stanovena pravidla pro jeho financování.

  Součástí myšlení členů zpravodajského týmu by se mělo stát hledání odpovědí nejméně na tyto základní otázky:

  1. Jak velký máme (mám) rozpočet pro náš projekt?

  2. Kdo to nakonec vše zaplatí ?

  Úkolem vedení redakce:

  1. Vyjednat a zdůvodnit Roční finanční plán při jednáních s generálním ředitelem, zdůvodnit do detailu všechny náklady. Jednou schválený rozpočet nemůže a nesmí být předmětem žádných dalších diskusí a škrtů, pokud nenastanou mimořádné události.

  2. V podrobných jednáních a diskusích s vedoucími relací vyjednat rozpočty pro jednotlivé programy.

  3. Rozpočet bude zákonem, kterým se v průběhu roku bude řídit financování veškerých operací zpravodajského týmu. Rozpočet bude pokrývat vše od poplatků za šíření signálu po platy zaměstnanců.

  Poznámka:

  Pro mzdové tarify stanovit s platností dvou až tří let tato čtyři hlavní pásma:

  I. (mladší člen vstupního týmu, produkční)

  II. (starší člen vstupního týmu, zpravodaj)

  III. (hlavní zpravodaj, vedoucí relací, moderátoři)

  IV. (šéfredaktor, moderátor Událostí, "starší" vedoucí relací)

  D.

  Důsledná editoriální politka

  Stav:

  Vyplývá již částečně ze znění zákona o ČT a dalších dokumentů, které nejsou však vždy ve vysílání naplňovány

  Zpravodajství trpí v současné době zejména těmito neduhy:

  1. Absencí systematických informací prohlubujících právní povědomí ve společnosti a absencí systematických ekonomických informací

  2. Nahodilostí výběru zpráv

  3. Přílišné soustředění na prezentování oficiálních názorů vládních zdrojů a institucí

  4. Přílišnou "politizací" zpravodajství. ČT nemá a nesmí politiku dělat. Může a musí přispívat a vést k diskusi o důsledcích politických rozhodnutí na jednotlivce a společnost.

  Řešení:

  1. Důsledná a okamžitá depolitizace zpravodajství ČT

  2. Vytvoření ekonomického zpravodajství a zpravodajství o soudním projednávání z oblastí ústavního, občanského, správního, obchodního a trestního práva 3. V zahraničním zpravodajství důraz na původní materiály s definováním jasných geografických zájmů občanů ČR v  posloupnosti sousedi ČR, ostatní svět dle politických a  ekonomických zájmů (obchodní výměna ČR)

  4. Uvést na televizní obrazovku nezávislá občanská sdružení 5. Uvést na obrazovku na vládě nezávislé vědecké, sociologické a ekonomické instituce

  6. Představovat divákům svět jako globální vesnici, v které během příštích deseti let bude lhostejno, kdo kde bydlí a  jaké má postavení. Představovat svět jako dění, ve kterém vítězí nikoliv ideologicky předpojaté, ale nové a nápadité myšlenky.

  Podávat divákům ve zpravodajství průběžnou zprávu o 

 • stavu planety Země

 • stavu zajišťování základních lidských práv a svobod

 • stavu společnosti a nových společenských trendech

 • stavu zdraví a sociálním postavení jedince

 • využití posledních vědeckých, technických a technologických poznatků 7. Nezapomínat na "dobré" zprávy o zajímavých lidských příbězích

  8. Protože svět 21.století bude vzájemně propojenou "globální vesnicí", ČT povede ke snášenlivosti vůči nekonvenčním, menšinovým a provokativním názorům. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|