čtvrtek 29. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Kosovo:
 • Kosovo: v důsledku pitev byly zdrženy pohřby zavražděných srbských zemědělců
 • Drsná spravedlnost kosovským stylem (Guardian)
 • Způsob řešení krize v Kosovu vyvolává vážné otázky pro nás pro všechny (Jiří Jírovec) Velká Británie:
 • Satanášství protikřesťanské Evropské unie v pojetí irských protestantů Útok české vlády na lékárnictví:
 • Ministr David lékárníkům nerozumí
 • Dopis předsedům OSL zasílaný poštou 27. července 1999
 • Dopis všem lékárnám z 27. července 1999 Skrývat či neskrývat české špinavé prádlo v tajném českém jazyce?
 • Obnažené pozadí (Václav Pinkava) Česká politika a ODS:
 • ODS si dosazuje do komunální správy diktátem bez výběrového řízení vlastní lidi (Petr Šafránek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dopis předsedům OSL zasílaný poštou 27. července 1999

  27.7.1999

  Předsedkyním a předsedům OSL Praha, 27. 7. 1999

  Kolegyně a kolegové,

  rádi bychom vás informovali o současném dění.

  V pondělí 26. 7. se uskutečnila tisková konference představitelů Grémia, Komory a AVEL. Tématem bylo uvažované snížení obchodní přirážky (OP) a reakce lékárnických organizací. Přítomen byl také advokát JUDr. Jiří Teryngel, který je připraven podat stížnost Ústavnímu soudu jménem těch lékárníků, kteří budou rozhodnutím vlády hospodářsky poškozeni.

  Pokud jde o snížení přirážky ze 35% na 32%, schválila je porada ekonomických ministrů 26. 7. v podvečer, přestože interní podklady MF snížení OP nedoporučily. Ke snížení dochází od soboty 31. července(?!).

  Podrobnější pokyny zašleme (snad) 27. července večer z Hlavní pošty dopisem do všech lékáren, předtím dáme tento dopis také na naši internetovou stránku.

  Snížení přirážky je lékárníky i nadále hodnoceno jako nesystémový krok, což bylo znovu sděleno i novinářům.

  Opakujeme argumenty, které i vy můžete použít při prezentaci v okresním měřítku:

  1) Snížení OP povede ke snížení doplatku na léky, tj. bude oslaben jeho regulační charakter;

  2) Opatření se dotýká i volně prodejných léčiv, resp. léčiv ze zdravotního pojištění nehrazených, tj. nešetří prostředky ZP (v tisku užívané argumenty prezidenta lékařské komory dr. Ratha, že lékárnící si snížení "vynahradí" vyššími cenami volně prodejných léčiv, jsou zcestné, a dr. Rath na to byl námi již upozorněn);

  3) K penalizaci uvádíme ještě tolik, že penále nezhoršuje platební bilanci VZP, nýbrž odčerpá její provozní prostředky. Proto se VZP urputně brání, neboť tím ztratí prostředky na mzdy, odměny a další provoz.

  Pokládáme dále za nutné seznámit vás se zvláštní reakcí Všeobecné zdravotní pojišťovny na penalizaci, kterou vůči ní uplatňují některé lékárny.

  V interním materiálu nazvaném "Hlavní události po poradě ředitelů poboček 23.-24. 6. 1999", který Komora získala, je vylíčeno jednání mezi ing. Musílkovou (tehdy ještě prokuristkou, dnes již ředitelkou VZP) a zástupci Komory, Grémia a Asociace velkodistributorů léčiv dne 1. července.

  Nepřekvapuje, že tam VZP svůj návrh na snížení přirážky lékárnám hodnotí jako pozitivní krok.

  Podstatně zajímavější je však jiná věta: "Bylo konstatováno, že pokud VZP ČR získá půjčku (rozumí se na úhradu svých závazků z minulosti), bude z ní nejdříve platit těm smluvním partnerům, kteří nepenalizují."

  Zasíláme proto upozornění Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a vás prosíme, abyste ve svém okolí bedlivě sledovali dění a hlásili nám každý případ, pokud by VZP některou z lékáren upřednostnila.

  Jak jsme také zjistili, vyvíjejí pobočky VZP na okresech snahu penalizaci lékárnám rozmlouvat, nebo je dokonce nutí předem se v nově uzavíraných smlouvách svého práva na postupování pohledávek vzdát.

  Pokládáme proto za nutné upozornit, že takové kroky jsou protiprávní a nemůže si je dovolit ani tak silný partner, jakým je VZP.

  Ostatně vždy platí zásada rovnosti smluvních stran a také to, že nikdo se svých práv nemůže vzdát předem, takový právní úkon by byl neplatný.

  Dnešního dne jsme obdrželi od ředitelky VZP odpověď na náš dopis z 9. 7. k této problematice, v němž nás ujišťuje, že samozřejmě lékárny nejsou povinny podepisovat dodatky k typové smlouvě, které by je přiměly vzdát se práva na postoupení pohledávek, nýbrž jsou ve svém rozhodování zcela svobodné a OP VZP budou jejich názor respektovat.

  Jestliže tomu tak ve vašem okrese není, prosíme o informaci.

  Dnešního dne jsme však neoficiálně získali další interní materiál VZP (zřejmě příkaz ředitelky okresním pobočkám), ve kterém se mj. ukládá ředitelům poboček povinnost uspořádat setkání s majiteli lékáren v okrese s cílem odvrátit penalizaci.

  V materiálu se vyskytuje celá řada nepravd. Nesouhlasíme např. rozhodně s tvrzením, že by Komora uzavřela s VZP řadu dohod, kdy obtíže lékárníků měly být údajně přenášeny na pojišťovnu.

  Pozoruhodná je i formulace, že VZP má trpět "penalizací za nezaviněné a nevýrazné skluzy v platbách" - názor si jistě utvoříte sami.

  V materiálu se také ředitelům poboček ukládá, aby ještě před splatností faktury vraceli lékárně celou fakturu i v takovém případě, kdy by obsahovala pouze jediný sporný recept, myšleno tím i jeden recept nepříslušného pojištěnce!

  VZP hodlá pozastavit platnost svých vlastních pravidel pro předávání dokladů vůči penalizujícím lékárnám - myšlena tím povinnost vracet jen vadné doklady, nikoliv celou fakturu.

  Jedná se o naprosto absurdní situaci a fakticky jde ze strany VZP o vyhlášení války "odbojným" lékárnám.

  Naše stanovisko k penalizacím se nemění: poskytneme pomoc těm lékárníkům, kteří se kvůli penalizaci dostanou do sporu s pojišťovnou.

  Chceme nyní jen rozšířit spektrum informací o radu naší právní a daňové poradny ALMA, která se týká doby, za kterou lze zpětně penalizovat.

  Náhledem do typové smlouvy z 9. 5. 1995, jíž se stále smlouvy mezi lékárnami a VZP řídí, zjistíte, že ustanovení článku VI (Sankční ujednání) bod 4. umožňuje lékárnám požadovat smluvní pokutu podle téhož článku, bod 1. ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení po dobu 12 měsíců.

  To však neznamená, že by lékárna nemohla pojišťovnu penalizovat i za dřívější období.

  Tuto obecnou možnost dává ustanovení § 369 obchodního zákoníku, tam však nelze již uplatnit pokutu smluvní (tj. 0,1% denně), nýbrž úroky z prodlení podle zákona (odpovídající výši bankovních úvěrů v daném období, což je kolem 18% ročně), tedy známých 0,05% za každý den prodlení, a to nejdéle za dobu 4 let ode dne splatnosti faktury. Je tedy možno požadovat za první rok (výhodnější) smluvní pokutu a za další tři roky (nižší) úroky z prodlení vyplývající ze zákona.

  Při uplatňování sankcí vyplývajících z typové smlouvy ze strany lékáren vůči zdravotní pojišťovně doporučujeme postupovat tímto způsobem:

 • Zůstane-li závazek zdravotní pojišťovny neuhrazen ve lhůtě splatnosti, musí věřitel nejdříve smluvní pokutu vyčíslit k určitému datu a vyzvat příslušnou pojišťovnu k úhradě původního závazku i jeho příslušenství. Je třeba formulovat výzvu tak, aby bylo nepochybné, že jde o uplatnění sankce podle příslušného článku smlouvy a zároveň o požadavek na splnění závazku. Současně musí jednoznačně být formulována výzva k jednání podle čl. VII odst. 1 písm. b) typové smlouvy.

 • Výzva musí být doručena dlužníkovi do místa jeho sídla, a to jako doporučená zásilka, aby bylo možno kdykoliv v budoucnosti prokázat, že byl dlužník o úhradu smluvní pokuty požádán a že bylo navrženo jednání.

 • Jestliže dlužník na výzvu reaguje tak, že uhradí pouze dlužnou částku (fakturu), je třeba zjistit výši smluvní pokuty ke dni úhrady dluhu a opakovat výzvu k zaplacení smluvní pokuty.

 • Podle čl. VIII typové smlouvy může být neuhrazení faktury považováno za závažné porušení smlouvy a tedy může být výpovědním důvodem ze strany zařízení lékárenské péče, stejně jako opoždění platby. Výpověď by měla být dána písemně a samozřejmě doručena druhé smluvní straně.

 • Pokud výzva ani případné jednání s dlužníkem nevede k nápravě, neexistuje jiná možnost než své právo vymáhat soudní žalobou, která se podává u příslušného soudu. Příslušným soudem je obecný soud dlužníka.

  S pozdravem

  Mgr. Jiří Kotlář, viceprezident České lékárnické komory • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|