čtvrtek 29. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Kosovo:
 • Kosovo: v důsledku pitev byly zdrženy pohřby zavražděných srbských zemědělců
 • Drsná spravedlnost kosovským stylem (Guardian)
 • Způsob řešení krize v Kosovu vyvolává vážné otázky pro nás pro všechny (Jiří Jírovec) Velká Británie:
 • Satanášství protikřesťanské Evropské unie v pojetí irských protestantů Útok české vlády na lékárnictví:
 • Ministr David lékárníkům nerozumí
 • Dopis předsedům OSL zasílaný poštou 27. července 1999
 • Dopis všem lékárnám z 27. července 1999 Skrývat či neskrývat české špinavé prádlo v tajném českém jazyce?
 • Obnažené pozadí (Václav Pinkava) Česká politika a ODS:
 • ODS si dosazuje do komunální správy diktátem bez výběrového řízení vlastní lidi (Petr Šafránek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dopis všem lékárnám z 27. července 1999

  27.7.1999

  Všem lékárnám v České republice Praha, 27. 7. 1999

  Kolegyně a kolegové,

  rádi bychom vás - krátce po zaslání naší předběžné zprávy předsedům OSL - informovali o současném dění, bohužel zejména o změně obchodní přirážky (OP).

  V pondělí 26. 7. se uskutečnila tisková konference představitelů Grémia, Komory a AVEL. Tématem bylo uvažované snížení obchodní přirážky (OP) a reakce lékárnických organizací. Přítomen byl také advokát JUDr. Jiří Teryngel, který je připraven podat stížnost Ústavnímu soudu jménem těch lékárníků, kteří budou rozhodnutím vlády hospodářsky poškozeni.

  (ČLK poskytne pomoc těm lékárníkům, kteří tuto stížnost podají - podání musí totiž učinit konkrétní osoby, které byly poškozeny).

  Pokud jde o snížení OP ze 35% na 32%, schválila je definitivně teprve porada ekonomických ministrů 26. 7. v podvečer, přestože interní podklady MF snížení OP nedoporučily.

  Příslušný Výměr ministerstva financí č. 09/ 99 ze dne 21. července 1999, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný Výměrem MF č. 01/ 99, byl podepsán dnes (27. 7.) a má účinnost od 1. srpna 1999. (bohužel, ani jeho pozdní rozeslání nemění nic na datu účinnosti).

  Přecenění zásob v lékárnách je nutné, neboť se nejedná o změnu cen, ale změnu celkové obchodní přirážky a ta nesmí být překročena v okamžiku prodeje !!!!

  Uvádíme koeficienty pro přepočet cen při snížení přirážky z 35 na 32 % - pro ty lékárny, které nemají příslušné softwarové vybavení: . pokud byla OP distributora v rozmezí 4 - 12 %, použije se koeficient pro snížení ceny 0,9786 . pokud byla OP distributora nižší než 3 %, použije se koeficient pro snížení ceny 0,9785. Tento postup není samozřejmě zcela přesný.

  Vychází ze situace, že byla plně využita celková výše distribuční přirážky ve výši 35 %. Bez softwarového vybavení však není možné přepočítat jednotlivé položky podle dodacích listů apod., - je zde garance toho, že v žádném případě při použití těchto koeficientů nemůže dojít k překročení cenové regulace, tj. inkriminovaných 32 %.

  Dovolím si zopakovat i naše stanovisko k uzavírání lékáren z důvodu přecenění.

  Vzhledem k tomu, že se bude jednat o velmi náročnou práci, nemající obdoby v jiných oborech, může zcela samozřejmě dojít k uzavření lékáren na nezbytně dlouhou dobu.

  Přecenění za provozu prakticky nepřipadá v úvahu, nehledě k tomu, že je doba dovolených.

  V případě současného uzavírání více lékáren je třeba v rámci okresu dohodnout zajištění pohotovostního výdeje léčiv pro akutní péči alespoň v jedné lékárně.

  Vrátím se ještě k dalším faktům.

  Ze strany VZP jsou naprosto účelově používány zkreslené informace. Snažíme se a budeme i nadále na ně mediálně reagovat.

  Patří mezi ně i publikované úspory VZP. Snížení OP naopak povede ke snížení doplatku na léky, tj. bude oslaben jeho regulační charakter.

  Penále nezhoršuje platební bilanci VZP v oblasti zdravotní péče jak je všem namlouváno, nýbrž odčerpává její provozní prostředky.

  Proto se VZP urputně brání, neboť tím ztratí prostředky na mzdy, odměny a další provoz.

  Toto paní ředitelka Musílková velmi dobře ví, a přesto - či snad právě proto říká novinářům, slušně řešeno, nepravdu.

  Pokládáme dále za nutné seznámit vás se zvláštní reakcí Všeobecné zdravotní pojišťovny na penalizaci, kterou vůči ní uplatňují některé lékárny.

  V interním materiálu nazvaném "Hlavní události po poradě ředitelů poboček 23.-24. 6. 1999", který Komora získala, je vylíčeno jednání mezi ing. Musílkovou (tehdy ještě prokuristkou, dnes již ředitelkou VZP) a zástupci Komory, Grémia a Asociace velkodistributorů léčiv dne 1. července.

  Nepřekvapuje, že tam VZP svůj návrh na snížení přirážky lékárnám hodnotí jako pozitivní krok.

  Podstatně zajímavější je však jiná věta: "Bylo konstatováno, že pokud VZP ČR získá půjčku (rozumí se na úhradu svých závazků z minulosti), bude z ní nejdříve platit těm smluvním partnerům, kteří nepenalizují."

  Zasílali jsme proto upozornění Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a vás prosíme, abyste ve svém okolí bedlivě sledovali dění a hlásili nám každý případ, pokud by VZP některou z lékáren upřednostnila.

  Jak jsme také zjistili, vyvíjejí pobočky VZP na okresech snahu penalizaci lékárnám rozmlouvat, nebo je dokonce nutí předem se v nově uzavíraných smlouvách svého práva na postupování pohledávek vzdát.

  Pokládáme proto za nutné upozornit, že takové kroky jsou protiprávní a nemůže si je dovolit ani tak silný partner, jakým je VZP. Ostatně vždy platí zásada rovnosti smluvních stran a také to, že nikdo se svých práv nemůže vzdát předem, takový právní úkon by byl neplatný.

  Dnešního dne jsme obdrželi od ředitelky VZP odpověď na náš dopis z 9. 7. k této problematice, v němž nás ujišťuje, že samozřejmě lékárny nejsou povinny podepisovat dodatky k typové smlouvě, které by je přiměly vzdát se práva na postoupení pohledávek, nýbrž jsou ve svém rozhodování zcela svobodné a OP VZP budou jejich názor respektovat.

  Jestliže tomu tak ve vašem okrese není, prosíme o informaci.

  Dnešního dne jsme však neoficiálně získali další interní materiál VZP (zřejmě příkaz ředitelky okresním pobočkám), ve kterém se mj. ukládá ředitelům poboček povinnost uspořádat setkání s majiteli lékáren v okrese s cílem odvrátit penalizaci. V materiálu se vyskytuje celá řada nepravd.

  Nesouhlasíme např. rozhodně s tvrzením, že by Komora uzavřela s VZP řadu dohod, kdy obtíže lékárníků měly být údajně přenášeny na pojišťovnu.

  Pozoruhodná je i formulace, že VZP má trpět "penalizací za nezaviněné a nevýrazné skluzy v platbách" - názor si jistě utvoříte sami.

  Některé kroky VZP se dají hodnotit i jako snaha o zastrašení. V materiálu se také ředitelům poboček ukládá, aby ještě před splatností faktury vraceli lékárně celou fakturu i v takovém případě, kdy by obsahovala pouze jediný sporný recept, myšleno tím i jeden recept nepříslušného pojištěnce!

  VZP hodlá pozastavit platnost svých vlastních pravidel pro předávání dokladů vůči penalizujícím lékárnám - myšlena tím povinnost vracet jen vadné doklady, nikoliv celou fakturu.

  Jedná se o naprosto absurdní situaci a fakticky jde ze strany VZP o vyhlášení války "odbojným" lékárnám.

  Naše stanovisko k penalizacím se nemění: poskytneme pomoc těm lékárníkům, kteří se kvůli penalizaci dostanou do sporu s pojišťovnou.

  Chceme nyní jen rozšířit spektrum informací o radu naší právní a daňové poradny ALMA, která se týká doby, za kterou lze zpětně penalizovat.

  Náhledem do typové smlouvy z 9. 5. 1995, jíž se stále smlouvy mezi lékárnami a VZP řídí, zjistíte, že ustanovení článku VI (Sankční ujednání) bod 4. umožňuje lékárnám požadovat smluvní pokutu podle téhož článku, bod 1. ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení po dobu 12 měsíců.

  To však neznamená, že by lékárna nemohla pojišťovnu penalizovat i za dřívější období. Tuto obecnou možnost dává ustanovení § 369 obchodního zákoníku, tam však nelze již uplatnit pokutu smluvní (tj. 0,1% denně), nýbrž úroky z prodlení podle zákona (odpovídající výši bankovních úvěrů v daném období, což je kolem 18% ročně), tedy známých 0,05% za každý den prodlení, a to nejdéle za dobu 4 let ode dne splatnosti faktury.

  Je tedy možno požadovat za první rok (výhodnější) smluvní pokutu a za další tři roky (nižší) úroky z prodlení vyplývající ze zákona.

  Při uplatňování sankcí vyplývajících z typové smlouvy ze strany lékáren vůči zdravotní pojišťovně doporučujeme postupovat tímto způsobem:

 • Zůstane-li závazek zdravotní pojišťovny neuhrazen ve lhůtě splatnosti, musí věřitel nejdříve smluvní pokutu vyčíslit k určitému datu a vyzvat příslušnou pojišťovnu k úhradě původního závazku i jeho příslušenství. Je třeba formulovat výzvu tak, aby bylo nepochybné, že jde o uplatnění sankce podle příslušného článku smlouvy a zároveň o požadavek na splnění závazku. Současně musí jednoznačně být formulována výzva k jednání podle čl. VII odst. 1 písm. b) typové smlouvy.

 • Výzva musí být doručena dlužníkovi do místa jeho sídla, a to jako doporučená zásilka, aby bylo možno kdykoliv v budoucnosti prokázat, že byl dlužník o úhradu smluvní pokuty požádán a že bylo navrženo jednání.

 • Jestliže dlužník na výzvu reaguje tak, že uhradí pouze dlužnou částku (fakturu), je třeba zjistit výši smluvní pokuty ke dni úhrady dluhu a opakovat výzvu k zaplacení smluvní pokuty.

 • Podle čl. VIII typové smlouvy může být neuhrazení faktury považováno za závažné porušení smlouvy a tedy může být výpovědním důvodem ze strany zařízení lékárenské péče, stejně jako opoždění platby. Výpověď by měla být dána písemně a samozřejmě doručena druhé smluvní straně.

 • Pokud výzva ani případné jednání s dlužníkem nevede k nápravě, neexistuje jiná možnost než své právo vymáhat soudní žalobou, která se podává u příslušného soudu. Příslušným soudem je obecný soud dlužníka. Další informace budou zasílány prostřednictvím předsedů OSL.

  Prosíme Vás o informování o situaci u vás v okresech. Jednotný postup a postoj považujeme za velmi důležitý.

  S pozdravem Mgr. Jiří Kotlář v. r., viceprezident České lékárnické komory

  Za správnost: JUDr. Libor Ládek • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|