pondělí 15. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Spor Lauder - Železný o televizi Nova:
 • Miloš Zeman a Lauderův protičeský inzerát (Jan Čulík)
 • Co řekl Miloš Zeman ve Washingtonu o sporu o TV Nova (přepis autentického záznamu)
 • Vladimír Železný je šikovný podnikatel a Čulík je bolševik (Luboš Motl)
 • Česká justice by měla zajistit i vykonání předběžného opatření (Marek Houša)
 • Kdo má právo na ochranu svých investic v ČR? (Pavel Štěrba)
 • Lauder, CME, Železný, mediální válka (už zase?) (Jaroslav Teplý) Český tisk:
 • David otrávil Zemana, Lidovky otrávily mne (Juliana)
 • Jasnozřivost Jiřího Peheho (Juliana) Televize Nova:
 • Ministr David v kotli - komu věřit (Tomáš Horyna) Protest proti Štěpánu Kotrbovi:
 • Bylo trestným činem, když člověk bojoval ve službách CIC proti komunismu v Československu? (Ferdinand) Oznámení:
 • ODA zve na shromáždění k výročí listopadu 1989
 • V Praze bude konference o managementu  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Oznámení:

  První významná konference, výstava a semináre zamerené na management znalostí se uskutecní v Ceské republice v lednu roku 2000

  eurointellitech@eurointellitech.com

  Na této druhé z rady akcí venovaných podnikatelskému zpravodajství (PZ) a managementu znalostí (MZ), vystoupí jako hlavní recník Karl M. Wiig (USA) a nekteré další svetoznámé osobnosti z oblasti PZ a MZ. Téma konference je "koncepce, nástroje a aplikace PZ a MZ."


  Další informace a registracní formuláre jsou k dispozice v ceštine i anglictine (ve forme HTML, PDF a RTF) na stránkách serveru www.bikm.com.

  PRAHA, CESKÁ REPUBLIKA, 15. 11. 1999 - Spolecnost EuroIntelliTech s.r.o. oznámila dne 15. 11. 1999 další podrobnosti o první významné ceské konferenci, výstave a seminárích porádaných v Ceské republice (CR) se zamerením na management znalostí (MZ), a to vcetne celého programu této akce a datu zahájení registrace. Tato akce, která se uskutecní mezi 12. - 14. 1. 2000 na Vysoké škole ekonomické (VŠE) v Praze, je druhou akcí v rade, kterou porádá firma EuroIntelliTech a zameruje se na podnikatelské zpravodajství (PZ) / konkurencní zpravodajství (KZ) a management znalostí (MZ) pro Ceskou republiku (CR).

  Tato akce je urcená pro obchodní lídry a  manazery, kterí ciní dulezitá rozhodnutí - výkonní predsedové spolecností, generální reditelé, vlastníci firem, investori a ti, kterí pracují jako poradci top managementu.

  Na této akci budou prednášet vysoce postavení, svetoznámí odborníci vcetne Karla M. Wiiga, prezidenta a výkonného predsedy spolecnosti Knowledge Research Institute (www.krii.com) (USA); Teda Howarda-Jonese ze spolecnosti European Management Group (EMG) (www.emgltd.com) (Anglie) / Cipher Systems (www.cipher-sys.com) (USA); Stephánie Caseové z  Andersen Consulting (USA, CR) (www.ac.com); Markka Vaarnase, generálního reditele a poradce ViVa Business Intelligence Ltd. (Finsko) (www.vivaintelligence.com); Davida Seiberta, BI&W vedoucího prodeje, Oracle Czech s.r.o. (USA, CR) (www.oracle.cz); Miroslava Kucery, systémového architekta, IBM Czech Republic s.r.o. (USA, CR) (www.ibm.cz); Jirího Donáta, manazera spolecnosti Deloitte & Touche (USA, CR) (www.deloitte.cz); Tomáše Vejlupka, reditele spolecnosti TOVEK s.r.o. (CR) (www.tovek.cz); Martina Škorpila, generálního reditele spolecnosti AMOS Software s.r.o. (CR) (www.amsoft.cz); a Stevena T. Slatema, prezidenta a výkonného predsedy spolecnosti EuroIntelliTech Inc. (USA), EuroIntelliTech s.r.o. (USA, CR) (www.eurointellitech.com).

  Zivotopisy prednášejících jsou k dispozice na adrese www.bikm.com/ceske-vydani.

  Spolecne s konferencí probehne trídenní výstava, která bude prístupná verejností na VŠE za poplatek 198 Kc a zdarma na Webu a která usnadní spolecenské setkání a komunikaci.

  "Behem posledního desetiletí se pojem aktivního a úspešného managementu 'znalostí' - management znalostí (MZ) - stal novým obchodním imperativem," rekl Karl M. Wiig, prezident a generální reditel spolecnosti Knowledge Research Institute (USA), hlavní recník na konferenci o PZ a MZ a vedoucí celodenního tréninkového semináre MZ, který se koná v Praze. "Mnoho lidí povazuje MZ za spásu podnikání, který povede k získání vedoucí pozice pred konkurencí, úspechu a udrzení rentability v postindustriální dobe. Ale situace není tak jednoduchá. MZ se stal spíše nabídkou tlaceným rešením nez volbou tazenou poptávkou. Dodavatelé se usilovne snazí o prodej MZ, a jestlize budeme verit posledním pruzkumum provádeným Lazard Frčres a dalšími, potom se nejspíše trzby zvýší z 13 miliard USD v roce 1999 na priblizne 60 miliard USD v roce 2000," uvedl pan Wiig.

  "Díky reklame, kterou provádí dodavatelé, a komplikovanosti prí ocenování výsledku jsou obchodní lídri po právu velmi skeptictí," pokracoval pan Wiig. "Pred tím, nez zacnou durazne provádet MZ, meli by se více informovat o realite, schopnostech a potenciálních rizicích. Uvedomují si, ze motivace zisku muze vést horlivé dodavatele k predkládání návrhu smluv za milióny dolaru, i kdyz jsou tito dodavatelé teprve v prvních etapách ucení nebo pouze zmenili záhlaví ve svých nabídkách z 'managementu informací' na 'management znalostí'."

  "Zatímco vetšina firem v Ceské republice v soucasnosti celí neustálému zvyšování nepríznivého trzního, ekonomického, personálního a konkurencního tlaku, nekteré firmy se dostávají nahoru... zatímco jiné padají dolu," prohlásil pan Steven T. Slatem, prezident a výkonný predseda spolecnosti EuroIntelliTech a šéfredaktor odborného casopisu BI & KM Journal. "Podnikatelské úspechy dnes stále více závisí na intenzivní studii a rychlé implementaci procesu podnikatelského zpravodajství (PZ) a managementu znalostí (MZ)."

  "Manazeri, kterí v Ceské republice ciní dulezitá rozhodnutí, musí rychle zvládat koncepce PZ a MZ a to ješte predtím, nez jsou jejich firmy vytlaceny mimo 'podnikatelské hrište' vychytralejší a hbitejší konkurenci, kdyz mnoho konkurentu vznikne díky Internetu, objeví se náhle a z niceho nic," pan Slatem pokracoval. "Zatímco efektivní implementace PZ a MZ casto obsahuje prvky rešení na bázi informacní, komunikacní a bezpecnostní technologie, na vývoji vnitrních lidských zdroju a zákaznických vztahu prostrednictvím lidských, netechnologických prostredku, coz je soucásti firemní strategie nepretrzitého vzdelávání a vylepšování, je naprosto podstatné, aby firmy zustaly konkurencní a ve hre."

  PROGRAM KONFERENCE

  14. 01. 2000

  8.15 - 8.30 Privítání, úvod:

  Podnikatelské zpravodajství (PZ) a management znalostí (MZ) jsou úzce spjaty a mají zvláštní dulezitost pro lídry ceského obchodu

  Steven T. Slatem, prezident a výkonný predseda spolecností EuroIntelliTech, Inc. (USA), EuroIntelliTech s.r.o. (CR), www.eurointellitech.com

  8.30 - 9.30 Hlavní projev: Management znalostí musí ovlivnit správné smerování podniku

  Tato prezentace vysvetí, jak je mozné pomocí managementu znalostí podporit správné smerování spolecnosti, a to prostrednictvím: stanovení podnikatelských duvodu k provádení managementu znalostí; príkladu sluzeb, které nastíní predpoklady pro tuto práci; map znalostí, které popisují dostupné a potrebné znalosti a zhodnocení prínosu, v rámci kterého budou vymezeny ocekávané výsledky a zisky.

  Karl M. Wiig, prezident a výkonný predseda spolecnosti Knowledge Research Institute (USA), www.krii.com

  9.30 - 10.15 Zpravodajství/"Intelligence" - se "vytvárí", nikoliv "nalézá"

  Tato prednáška se bude zabývat rozdílem mezi jednoduchým shromazdováním informací a premenou informací v hodnotné informace. Zjistíme, jak týmy analytiku mohou pracovat mnohem úcinneji, jak mohou vyuzít svých stávajících informacních predností a jak aplikace zásad prubehu pracovních operací muze znacne zvýšit jejich výkon. Prezentace vyuzije príklady v tom pravém slova smyslu a zamerí se jak na metodologii KZ, tak na technologie, které to podporují.

  Ted Howard-Jones, European Management Group (EMG) (Anglie), www.emgltd.com

  10.15 - 10.30 prestávka

  10.30 - 11.15 Je pro vaše podnikání rozhodující management znalostí?

  Rízení duševního kapitálu nebo kapitálu znalostí organizace se stává stále dulezitejším tématem jak pro podnikání, tak pro manazery technologií a to proto, ze jsme vstoupili tam, co nekdo nazval "ekonomikou znalostí." Jak pred mnoha lety rekl Peter Drucker:"Základním hospodárským prostredkem jiz není kapitál, ani prírodní zdroje, ani práce. Jsou to a budou to znalosti (informace)." V nedávném pruzkumu casopisu Fortune, který byl prováden mezi jedním tisícem vedoucích pracovníku, 97 procent respondentu uvedlo, ze existují rozhodující obchodní postupy, které by byly úspešnejší, pokud by bylo více zamestnancu se znalostmi, které v soucasné dobe má pouze jeden clovek az dva lidé, a 87 procent uvedlo, ze nákladné chyby se vyskytují proto, ze zamestnanci nemají dostatek presných informaci, kdyz je práve potrebují (Chase, 1997).

  Stephánie Caseová, Andersen Consulting (USA, CR), www.ac.com

  11.15 - 12.00 Praktický prístup k analýze potreb zpravodajství

  Analýza potreb zpravodajství ("Intelligence Needs Analysis") jako rozhodující krok pri zavádení podnikatelského zpravodajství (PZ). Základní informacní potreby versus rozhodující zpravodajské potreby. Zpusoby a modely provádení analýzy potreb zpravodajství. Obvyklé problémy, kterým je treba celit. Príklad studie o analýze potreb zpravodajství v praxi.

  Markko Vaarnas, generální reditel a konzultant, ViVa Business Intelligence Ltd. (Finsko), www.vivaintelligence.com

  12.00 - 13.15 obed, prestávka na návštevu výstavy

  13.15 - 14.00 Znalost zákazníku -- zmena zpusobu podnikání

  Dynamické zmeny na trhu mení pravidla podnikání. Nová konkurence, cenové války, globalizace a nové, všudyprítomné distribucní kanály. Reakcí na nové podmínky je to, ze podniky vyvíjejí obchodní koncepce, které obsahují takové pojmy jako zamerení se na zákazníka, one-to-one marketing, customer relationship management a management loayality. Vyuzívají Internet, call centra (telefonní ústredny), aby mohly být virtuálne kdekoliv. Prezentace osvetlí to, co je klícem k tomu, aby mohly podniky jít touto cestou.

  David Seibert, BI&W Sales Leader, Oracle Czech s.r.o. (CR), www.oracle.cz

  14.00 - 14.45 Management znalostí jako další stupen podnikatelského zpravodajství

  Podnikatelské zpravodajství (PZ) je disciplína, která se zabývá tím, jak ze zdrojových dat získat presvedcivé a na faktech zalozené informace. PZ prináší revoluci ve zpusobu, jakým organizace pouzívají znalosti k zásadním podnikovým rozhodnutím, a to v tom, ze výrazne zlepšuje schopnost objevovat a vyuzívat informace, které má podnik jiz k dispozici. Management znalostí (MZ) je dalším stupnem PZ, který dále zkvalitnuje rozhodovací procesy. V dnešním trzním prostredí pomáhá MZ k získání konkurencní výhody.

  Miroslav Kucera, systémový architekt, IBM Czech Republic s.r.o. (CR), www.ibm.cz

  14.45 - 15.30 Internet jako nástroj managementu znalostí

  Internet výrazne mení zpusob práce s informacemi a stává se základním nástrojem pri získávání profesionálních informací. Pokud máme na pameti základní informacní potreby internetových uzivatelu, muzeme naši firemní prítomnost na Internetu promenit ve skutecný financní prínos pro naši spolecnost. Jsou analyzovány vhodné postupy v ruzných podnikatelských kategoriích (vcetne elektronických obchodu). Závery prednášky jsou ilustrovány na skutecných pozitivních i negativních príkladech ceského Internetu.

  Jirí Donát, Manager, Deloitte & Touche (CR), www.deloitte.cz

  15.30 - 16.00 Otevrená diskuse

  Panelová diskuse všech prednášejících s úcastníky konference

  16.00 - 16.15 prestávka

  16.15 - 16.45 Dobývání (mining) znalostí z vysoce objemových textových dat

  Tovek InfoRating je aplikace zalozená na fulltextové technologii firmy Verity. Vyuzitím speciálních vlastností této technologie je mozné kvantifikovat velké objemy nestrukturovaných textových informací a dále je zpracovávat numerickými nebo grafickými metodami a nalézat tak skryté souvislosti.

  Tomáš Vejlupek, TOVEK s.r.o. (CR), www.tovek.cz

  16.45 - 17.15 PDF - spolehlivé a bezpecné dorucování a sdílení obsahove bohatých informací

  V úvodu této prezentace se dozvíte, proc se práve formát PDF stal standardem pro sdílení a dorucování informací v jejich konecné podobe, o jeho historii, a obecne o rychle se rozrustajících oblastech jeho vyuzití. PDF jako elektronický papír - kompaktní cross-platformový formát je nezávislý na aplikaci a je mozné tento formát distribuovat kamkoli, a to se zachováním puvodního vzhledu dokumentu. PDF a Web - vyuzití aplikace Adobe Acrobat k archivaci a k korekturám webových stránek se zachováním zivých odkazu prímo v PDF (funkce Web capture). Hodnota aplikace Adobe Acrobat z hlediska zabezpecení digitálního obsahu. Verifikace autenticity a zjištování provedených zmen v dokumentech. Co je to digitální podpis a jaké jsou jeho moznosti. Ceské fulltextové vyhledávání v PDF souborech. Zcela nový modul vyvinutý firmou AMOS Software.

  Martin Škorpil, generální reditel, AMOS Software s.r.o., www.amsoft.cz

  17.15 - 17.45 Detekce / monitorování zmen na webu - prehled dostupných nástroju a mozností

  Kdo zjištuje a monitoruje zmeny na webu a proc. Jak vyuzívat detekci zmen webové stránky / monitorování nástroju k sledování jednotlivých kroku vašich konkurentu a cílu pro spolupráci. Od vysvetlení vlastností standardního prohlízece Microsoft IE (Internet Explorer) po pokrocilé serverová rešení - jaké nástroje jsou dostupné a jak jich lze vyuzívat. Usnadnení shromazdovací etapy procesu PZ, uvolnování vzácných lidských zdroju k získávání znalostí, které pravdepodobne nebudou objeveny na webu.

  Steven T. Slatem, prezident a výkonný predseda spolecností EuroIntelliTech Inc. (USA), EuroIntelliTech s.r.o. (CR), www.eurointellitech.com

  17.45 - 18.00 Záverecné slovo

  Steven T. Slatem, prezident a výkonný predseda spolecností EuroIntelliTech Inc. (USA), EuroIntelliTech s.r.o. (CR), www.eurointellitech.com

  PROGRAM SEMINÁŘŮ

  12. 01. 2000

  10.15 - 12.00 Vizuální analýza a prezentace informací - nejefektivnejší cesta k vytvárení a vyuzívání znalostí

  Cílem semináre je seznámení se s metodikou vizuální analýzy informací pomocí analytických nástroju firmy i2 Limited (Analyst Notebook). Budou predvedeny praktické príklady pouzití techto nástroju pri postupném "vytvárení znalosti o obchodní transakci" a pro analýzu obsahu dat v relacní a fulltextové databázi.

  Tomáš Vejlupek, reditel, TOVEK s.r.o. (CR), www.tovek.cz

  PROGRAM SEMINÁŘŮ

  13. 01. 2000

  Celodenní seminár o KM - Efektivní cinnost s pomocí managementu znalostí

  Karl M. Wiig, prezident a výkonný predseda spolecnosti Knowledge Research Institute (USA), www.krii.com CÁST A  8.30 - 10.00: 1. cást

 • Znalosti a jejich management
 • Efektivní práce a cinnost
 • Paradigma sluzeb ("The Service Paradigm")

  10.00 - 10.15 prestávka

  10.15 - 12.00 : 2. cást

 • Mapa znalostí ("K-MAP")
 • Implementace MZ v podniku

  12.00 - 13.00 prestávka na obed

  13.00 - 14.15: 3. cást

 • Perspektivy MZ
 • Efektivní výukový model
 • MZ musí být uzitecný!
 • Poznávací vedecké implikace pro MZ

  14.15 - 14.30 prestávka

  14.30 - 16.00: 4. cást

 • Jaké znalosti se vyzadují k provedení práce
 • Programy prevodu obsáhlých znalostí
 • Shrnutí
 • Co je treba udelat v pondelí ráno

  PROGRAM SEMINÁRU 13. 01. 2000 CÁST B 14.30 - 16.30 Levné a bezplatné nástroje konkurencního zpravodajství (KZ)

  Tento seminár posoudí priblizne 50 nástroju a webových stránek, které jsou prospešné pri vedení konkurencního zpravodajství (KZ). Zhodnotili jsme a pouzili webové stránky a nástroje pro vyhledávání a objevování zpráv, lidí, KZ technik atd.. Také jsme zhodnotili mnoho nových nástroju pro hledání, analyzování a prezentaci KZ.

  Tento seminár, který na príkladech ukáze nástroje a webové stránky ze skutecného zivota, prozkoumá tyto jednotlivé nástroje a webové stránky a zhodnotí kritéria, které je treba pouzít pri hodnocení, zda tyto nástroje a sluzby pouzívat nebo koupit, nebo ne. Všichni zúcastnení obdrzí zdarma CD-ROM se speciálne vytvoreným dokumentem, který bude obsahovat príklady a doporucení.

  Ted Howard-Jones, European Management Group (EMG) (Anglie), www.emgltd.com

  VÝSTAVA

  Kombinace fyzické a virtuální výstavy se uskutecní ve dnech 12. - 14. 01. 2000 na VŠE v Praze a 12. 01. 2000 - 30. 04. 2000 na Webu (www.bikm.com). Na výstave vystoupí prední dodavatelé nástroju, rešení a informacních/znalostních sluzeb v oblasti podnikatelského zpravodajství (PZ) a managementu znalostí (MZ). Duraz bude tato výstava, v souladu s tématy konference, klást na prezentaci softwarových nástroju, které doplnují a zlepšují procesy PZ a MZ. Do 15. 11. 1999 se jiz prihlásilo priblizne 10 firem jako vystavovatelé a poradatelé pred dnem zahájení výstavy (12. 1. 2000) ocekávají úcast mnoha dalších firem.

  Vstup na fyzickou výstavu, která se uskutecní 12. - 14. 01. 2000 na VŠE v Praze, je zdarma pro všechny registrované úcastníky konference a/nebo semináru a  vstupné pro ostatní návštevníky je 198 Kc / den.

  Vstup na virtuální výstavu, která se uskutecní ve dnech 12. 01. 2000 - 30. 04. 2000 na Webu (www.bikm.com), je pro všechny (po registrací na Webu) zdarma.

  Tato výstava je první zamerená, mnohododavatelská, fyzická výstava nástroju PZ a MZ v CR a první zamerená, mnohododavatelská, virtuální výstava nástroju PZ a MZ v CR.

  DALŠÍ INFORMACE O AKCI

  Pocet míst je omezený. Zájemci o konferenci by se ve svém vlastním zájmu meli zaregistrovat co nejdríve. Úcastnický poplatek na konferenci je 3.395 Kc (registrace do 31. 12. 1999), popr. 3.758 Kc (registrace po 31. 12. 1999). Informace o poplatcích za jednotlivé semináre jsou k dispozice na www.bikm.com.

  Vstup na konferenci je pro oprávnené, predem registrované novináre (investigativní zurnalisty, redaktory) zdarma.

  Další informace a registracní formuláre jsou k dispozice v ceštine i anglictine na stránkách serveru www.bikm.com. Organizátory je mozné také kontaktovat na  admin@eurointellitech.com a tel. 0603 169697.

  Steven T. Slatem, prezident a výkonný predseda spolecností EuroIntelliTech Inc. (USA), EuroIntelliTech s.r.o. (CR), vitá mediální zájem o akci, je k dispozice pro rozhovory s médiemi a pomuze zprostredkovat mediální rozhovory s jinými prednášejícími. Kontakt: tel. 0603 169697, steven.slatem@eurointellitech.com.


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|