pondělí 26. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby IPB:
 • "Zásah policejního komanda v IPB byl zřejmě oprávněný" Česká televize:
 • Zdeněk Šámal: Ředitel zpravodajství Hodač nemluví pravdu (rozhovor vedl Tomáš Pecina) Dokumenty:
 • Dopis č. 1: Jiří Hodač Zdeňku Šámalovi: splňte příkaz
 • Dopis č. 2: Šámal Hodačovi: váš příkaz nesplním a tímto odcházím z funkce Na okraj rozhovoru Britských listů se Zdeňkem Šámalem:
 • Šámal není novinář, ale je účinný manipulátor (Jan Čulík) Sdělovací prostředky:
 • Debata o budoucnosti BBC: Televizní vysílání se bude muset dramaticky změnit, má-li přežít(Observer)
 • Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání: Jsme schopni předvídat nejnovější vývoj? (Tomáš Pecina a Jan Čulík pro Parlamentní zpravodaj) Přistěhovalectví a Evropa:
 • Bigotnost a krátkozrakost zavinila smrt 58 mladých Číňanů v Doveru (Observer) Reakce:
 • Léčitelství je v ČR nyní krajně nebezpečné (Vojtěch Kment)
 • Článek pana Čehovského o léčitelství obhajuje šarlatánství (Jaroslav Štemberk)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Článek pana Čehovského o léčitelství obhajuje šarlatánství

  Jaroslav Štemberk

  Vážený pane Čulíku,

  O článku p. Čehovského na téma léčitelství, který jste zveřejnil v BL. 23.6.2000, plně platí slova p. Mikeše: "... něco tak špatně napsaného, neobjektivního a zaujatého si nedokážu představit ...". Myslím si, že zveřejňováním takovýchto příspěvků (stejně tak jako článků otevřeně rasistických) Britské listy opravdu klesají pod úroveň zmanipulovaného bulvárního plátku.

  Nejenže autor chce zařadit svá tvrzení do filosofických souvislostí, avšak zjevně postrádá elementární znalost filosofie (neboť myšlenku, že apriori je materialismus vědecký a idealismus nevědecký, s ním sdílejí opravdu jen nejzarytější marxisté-leninovci), ale především: zveřejněný příspěvek obhajuje šarlatány, kteří zneužívají situace nemocných lidí k vlastnímu nepřiměřenému obohacování, nikoli používání alternativních léčebných metod.

  Tím, že živnostenský zákon po novele deklaruje, že přírodní léčitelství není živností, naopak omezuje možnost sankcionování léčitelství. Dokud bylo léčitelství zařazeno mezi živnosti, mohl tomu, kdo léčitelství provozoval bez živnostenského oprávnění, příslušný živnostenský úřad uložit pokutu podle § 61 a § 62 odst. 1 živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., a to až do výše 500 000,- Kč. Ohledně léčitelství nyní plně platí zásada zakotvená v čl. 2 odst. 3 Listiny práv a  svobod: "Každý může činit, co není zákonem zakázáno", tedy léčitelství je povoleno za předpokladu, že nejde o hazardování se zdravím pacienta a léčitel vědomě neuvádí pacienta v omyl ohledně svých léčitelských schopností a léčebných metod nebo ohledně pacientova stavu, aby se na jeho úkor obohatil.

  Zařazení léčitelství mezi volné živnosti je nesmyslné proto, že volnými živnostmi jsou takové živnosti, k jejichž provozování postačuje pouze obecná způsobilost k podnikání (tj. plnoletost, svéprávnost, bezúhonnost a řádné plnění daňových povinností - viz § 6 zák. č. 455/1991 Sb.) a myslím si, že ani p. Čechovský nebude tvrdit, že úspěšně léčit lidi může prakticky každý. Léčitelské schopnosti jsou exaktními metodami ověřitelné obtížně, spíše je třeba mít za to, že jsou objektivně neověřitelné. To, že někdo má na léčitelství živnostenský list, může naopak v neinformovaném člověku vyvolat zcela falešný dojem, že takový léčitel byl nějakým způsobem přezkoušen a že jsou tedy jeho léčitelské schopnosti úředně ověřeny. Bylo zjevnou nerovnováhou, jestliže ten, kdo Vám jakožto živnostník-kominík přijde vyčistit komín, musel, aby dostal živnostenský list, složit učňovskou zkoušku a mít nejméně tříletou praxi v oboru a naopak živnostník-léčitel Vám mohl přijít čistit játra podáváním bylinných čajů a přitom k provozování takové živnosti nemusel mít žádnou zkoušku ani praxi.

  Panem Čechovským napadaná právní úprava tedy léčitelství nezakazuje, pouze zhoršuje ekonomické postavení těch léčitelů, kteří měli k  léčitelství živnostenské oprávnění a nemají příslušné vzdělání k  tomu, aby mohli provozovat alternativní léčebné metody jako lékaři nebo kliničtí psychologové podle zákona č. 20/1966 Sb. v platném znění. Napříště budou muset své příjmy za léčbu zdaňovat podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. v platném znění, nikoli podle § 7 písm. b) téhož zákona. To v praxi znamená, že nebudou moci uplatňovat proti příjmům za léčitelskou činnost některé náklady, které dosud v daňovém přiznání mohli uplatnit (např. náklady na zřízení a vybavení ordinace a fixní náklady na její provoz, náklady na své vzdělávání, propagaci apod.), ale proti příjmu od pacienta za jeho léčbu budou moci uplatnit jen ty náklady, které prokazatelně a adresně vynaložili pro něho.

  K článku p. Kotrby:

  Myslím si, že v případu MUDr. J. Kofránka má NKÚ pravdu, že jde o porušování pravidel při nakládání s rozpočtovými prostředky. Předmětná cesta na vědeckou konferenci měla být hrazena z prostředků University Karlovy, jejímž je vědecko-pedagogickým pracovníkem, nikoli z prostředků ÚSISu, jehož je pouze externím spolupracovníkem. Karel Berka tedy zjevně nelegálně přesunul rozpočtové prostředky. Že se prostředky na cestu MUDr. J. Kofránka nenašly v rozpočtu UK, ale našly se v  rozpočtu ÚSISu, svědčí o špatně sestaveném státním rozpočtu, který poskytuje relativně mnoho prostředků pro ústřední orgány státní správy, ale velmi málo pro rozvoj vědy. To, že oba jmenovaní jsou členy ČSSD, navíc vyvolává podezření, že stranická legitimace u  nás opět může přinášet vědci výhody, jako tomu bylo před listopadem 1989.

  Srdečně Vás zdraví

  Jaroslav Štemberk


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|