pondělí 17. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Jaderná energetika:
 • O Temelínu: vážné nezodpovězené otázky o jaderné energetice v ČR (Oldřich Maděra) Dotaz do pořadu Volejte řediteli:
 • Jak je to s agenty StB v TV Nova? (Tomáš Pecina) Jak anglosaské špionážní služby odposlouchávají civilní internet:
 • Důkaz existence tohoto odposlechu Debata:
 • Britské listy a umění diskuse (Miloš Štěpánek) Velká Británie:
 • Jak se britská vláda snaží bojovat proti rozčarovanosti voličů Postavení žen:
 • Britové vymysleli před padesáti lety soutěž Miss Word, nyní na ni pohlížejí s rozpaky Sdělovací prostředky:
 • Právo, list ponížených (Tomáš Pecina) Česká politika:
 • Miloslavu Výbornému: proč jste o Baštovi nehlasoval podle svého přesvědčení? (Jiří Wagner) Ekologie:
 • Sdělí lokální podniky informace o životním prostředí? (Děti Země Zlín) Oznámení:
 • Hnutí Duha podalo trestní oznámení pro zavážení jaderného paliva do Temelína  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Oznámení

  Hnutí Duha podalo trestní oznámení pro zavážení jaderného paliva do Temelína

  Obvodnímu Státnímu zastupitelství pro Prahu 1
  nábř. E. Beneše 3
  110 00 PRAHA 1 V Brně dne 13. 7. 2000

  Věc: Trestní oznámení

  Ve smyslu § 158 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním podávám tímto trestní oznámení pro okolnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin podle § 159 trestního zákona - maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti, a to neznámým pachatelem.

  Odůvodnění:

  Dne 5. července t.r. vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) pod č.j. 10124/3,1/2000 správní rozhodnutí, kterým byla povolena etapa aktivního vyzkoušení - fyzikálního spouštění 1. bloku JE Temelín. Tímto rozhodnutím bylo mimo jiné umožněno zavážení paliva do reaktoru 1. bloku JE Temelín a byl jím dán právní podklad pro spuštění jaderné reakce v reaktoru.

  Proti tomuto rozhodnutí se dne 6. července v zákonné patnáctidenní lhůtě odvolaly (podaly rozklad) čtyři občanská sdružení, Hnutí Duha, Greenpeace ČR, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí a Sdružení Jihočeské matky, která se považují za účastníky tohoto správního řízení, neboť mohla být rozhodnutím zkrácena na svých právech.

  Navíc jedno z těchto občanských sdružení - Sdružení Jihočeské matky se sídlem ul. Česká 13, 370 01 České Budějovice - je zjevně opominutým účastníkem řízení, neboť mělo v souladu s § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny u SÚJB podanou žádost o informace o zahajovaných správních řízeních (protože však SÚJB zákonnou povinnost nesplnil a Sdružení Jihočeské matky o zahájení řízení o vydání povolení k etapě aktivního vyzkoušení - fyzikálního spouštění 1. bloku JE Temelín neinformoval, znemožnil mu protiprávně uplatnit jeho zákonná účastenská práva).

  Jak již bylo shora naznačeno, je povolení etapy aktivního vyzkoušení - fyzikálního spouštění 1. bloku JE Temelín správním rozhodnutí ve smyslu § 46 a násl. zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení. Podle § 61 správního řádu lze proti takovému rozhodnutí podat rozklad, který má odkladný účinek. V důsledku podaného rozkladu nenabylo povolení právní moci a není vykonatelné. Činnost povolenou v rozhodnutí SÚJB (zavážení paliva do jaderného reaktoru) tedy nelze vykonávat, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o podaném rozkladu. Tento fakt potvrzuje i § 10 odst. 3 zák. č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie (atomový zákon), který říká, že výkon činností povolených SÚJB nesmí být zahájen před nabytím právní moci příslušných rozhodnutí. Z toho vyplývá, že zavážení paliva do reaktoru 1. bloku JE Temelín je v současné době činností nezákonnou.

  Za dodržování atomového zákona je zodpovědný podle § 39 Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Tento státní orgán má tedy ze zákona povinnost zasáhnout, jestliže jím kontrolovaný subjekt (ČEZ a.s.) provádí nepovolenou činnost, tj. zavážení paliva do reaktoru. To však k dnešnímu dni neučinil, naopak jeho pracovníci se prostřednictví sdělovacích prostředků několikrát vyjádřili v tom smyslu, že přestože byl podán rozklad, není nutné zastavit zavážení paliva do jaderné elektrárny. Pracovníci SÚJB maří legální splnění tak důležitého úkolu, jakým bezesporu zavážení paliva do jaderné elektrárny je.

  Dosud nepravomocné povolení SÚJB může obsahovat řadu pochybení (a z toho důvodu bylo výše uvedenými subjekty napadeno rozkladem), která mohou ve svém důsledku způsobit vážné ohrožení životního prostředí. Z toho vyplývá vysoká společenská nebezpečnost nečinnosti SÚJB.

  Jsem přesvědčen, že tak flagrantní porušování atomového zákona a správního řádu, které je nadáno vysokou společenskou nebezpečností, naplňuje všechny znaky skutkové podstaty trestného činu maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti dle § 159 trestního zákona. Z toho důvodu podávám toto trestní oznámení.

  Dovoluji si Vás požádat, abyste mě v zákonné lhůtě do 1 měsíce od obdržení tohoto oznámení vyrozuměli o přijatých opatřeních a stavu věci.

  Jan Beránek
  předseda Hnutí Duha - Přátelé Země ČR
  Bratislavská 31
  602 00 BRNO


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|