pondělí 25. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Kdo v ČR vlastní komerční televize, Radu pro vysílání nezajímá?
 • Rada promluvila, neřekla nic (Tomáš Pecina) Dokument: Dopis od RRTV:
 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání odpovídá Britským listům: Zveřejnili jste nepravdivá fakta Zasedání MMF a Světové banky:
 • Antikapitalistické protesty zastaveny na hranicích (Observer) Prohlášení Ya Basta!
 • Bílé kombinézy přijíždějí do Prahy ozbrojeny! Věda a zdraví:
 • Zázračný lék - aspirin: Bylo objeveno, že aspirin může být lékem i pro rakovinu prostaty Psychologie a školství:
 • Úspěch v dospělosti silně závisí na množství sebevědomí v dětství Dokument:
 • Záznam z jednání o tom, jak byl Petr Cibulka povolán na Úřad Oznámení:
 • Program veřejného diskusního fóra a videofestivalu "Jiná zpráva" v pondělí 25. září (CEE Bankwatch Network, Milostivé léto a Přátelé Země) Tisková konference v pondělí v 11 hodin:
 • Program veřejného diskusního fóra a videofestivalu "Jiná zpráva" v pondělí 25. září  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dokument: O tom, jak byl Petr Cibulka povolán na Úřad

  Záznam z jednání

  Dne 22. 9. 2000 se z iniciativy Úřadu pro ochranu osobních údaju (dále jen "Úřad") vyjádřené dopisem c.j. 277/00 - KP že dne 4. 9. 2000 uskutečnilo jednání ve věci vztahů seznamu spolupracovníků StB a důvěrníků StB (dále jen "evidence") a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

  Jednání se za Úřad zúčastnili:
  JUDr. Jiří Maštalka,
  JUDr. Alena Kučerová,
  JUDr. Josef Nejedlý.

  Necenzurované noviny zastupoval zplnomocněný advokát p. JUDr. Aleš Uhlíř.

  V uvedené věci Úřad konstatoval, že evidence označuje nekteré fyzické osoby nejen jménem, příjmením a datem narození a jejich totožnost dále identifikuje dále uvedením adresy bydliště. V těchto případech se jedná o osobní údaje zpracovávané podle zákona c. 101/2000 Sb.

  S ohledem na ustanovení § 47 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. stanovící přechodnou lhůtu pro zpracování osobních údajů prováděné před účinností zákona č. 101/2000 Sb. proto Úřad sděluje, že v termínu do 31. 5. 2001 bude nezbytné v videnci likvidovat všechny identifikační údaje nad rámec rozsahu jméno, příjmení a datum narození anebo evidenci jiným způsobem uvést do souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Na tomto stanovisku Úřad setrvává.

  Zplnomocněný advokát - právní zástupce pana Petra Cibulky poukázal na to, že Necenzurované noviny, jimž byla výzva Úřadu doručena, nemají právní subjektivitu. Právní zástupce však nezpochybňuje platnost doručení pozvání k tomuto jednání a předkládá originály plné moci pro zastoupení pana Petra Cibulky v předmetném řízení před Úřadem, jakož i plnou moc vystavenou pro zastupování v tomto jednání vydavatelem Necenzurovaných novin, kterým je s.r.o. OD BANKROTU K BANKROTU.

  V dalším právní zástupce uvádí, že evidence byla vytvořena jednak na základě v roce 1992 uveřejněných seznamů, které jsou veřejnosti známy jako Cibulkovy seznamy, jednak na základě propojení těchto seznamů s veřejně přístupnými informacemi jako např. obchodní rejstřík, tel. seznamy, seznamy členů různých komor apod.

  Dle právního zástupce se působnost zákona č. 101/2000 Sb. na činnost resp. aktivity spojené s evidencí nevztahuje. Toto vyplývá z negativního vymezení působnosti zákona, podle něhož (§ 3 odst. 6 písm. a ), se ustanovení tohoto zákona nepoužívají pro zpracování osobních údajů zpravodajskými službami. StB nepochybně byla organizací tohoto charakteru, proto se na ni působnost zákona 101/2000 Sb. nevztahuje.

  V dalším právní zástupce odkazuje na obsah Stanoviska k řízení na základě předvolání 4. 9. 2000 ze dne 15. září 2000.

  Pokud jde o podnět, který byl právnímu zástupci předložen k nahlédnutí a z něhož si právní zástupce učinil poznámky, právní zástupce je názoru, že předmětná žádost "o zajištění opatření k nápravě ve smyslu ustanovení odst. 1, § 21, a odst. 2 písm. c zák. c. 101/2000 Sb." ze dne 13. 6. 2000 nemůže být projednávána Úřadem v rámci jeho působnosti vymezené zákonem č. 101/2000 Sb. Autor podnětu z 13. 6. 2000 má jiné možnosti, jak se domoci nápravy, pokud - jak uvádí - mu byla způsobena újma v důsledku zveřejnění osobních údajů týkajících se jeho osoby v evidenci.

  Záverem právní zástupce pana Petra Cibulky uvádí, že dle jeho názoru nelze zákon č. 101/2000 Sb. vykládat extenzivně. Přirozeným výkladem zákona č. 101/2000 Sb. se dle právního zástupce musí zcela jednoznačně dojít k závěru, že činnost Úřadu vymezená zákonem č. 101/2000 Sb. se na aktivity pana Cibulky nemůže vztahovat. Právní zástupce vyjadřuje názor, že Úřad nemůže nahrazovat resp. suplovat činnost vykonávanou jinými orgány, např. obecnými soudy. Těžištěm činnosti Úřadu by měl být především dozor nad tím, aby nebyly zneužívány osobní údaje, jimiž disponují státní orgány, orgány územní samosprávy a jiné orgány veřejné moci. Rozhodně by se Úřad neměl zabývat v této souvislosti "ochranou" StB. p>Účastníci jednání shodně konstatují,

 • že v případe tohoto jednání se nejednalo o výkon kontrolní činnosti Úřadu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.
 • jednání bylo vedeno ve zcela korektním duchu.

 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|