pátek 13. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Výpověď:
 • Viděli jsme 26.9. na Václavském náměstí policejní provokatéry v akci (čtenáři z Ostravska) Soužití v regionu - budeme se hašteřit a zchudneme?
 • Pár dní po Temelínu (Ladislav Nedbal)
 • Blázni z Vídně jako z Prahy (Ivan Sosna) Další svědectví o brutalitě české policie:
 • Policista nám v malé cele stříkl do očí pepřový sprej (výpověď španělského občana)
 • Účelem zatýkání bylo vyvolat strach mezi cizinci (výpověď britského občana) (Nejen) školství: V ČR chybí pro diskusi minimum vzdělání a společenského konsensu:
 • Jak psát o maturitě, aby to zajímalo nejen učitele? Jak psát o české literatuře, aby to zajímalo nejen češtináře? (Ondřej Hausenblas) Unie svobody, počítače, zákony a státní správa:
 • Parazitismus je u lidí neschopných obvyklý (Štěpán Kotrba) Nabytá politická moc nemusí lidskou bytost zkorumpovat:
 • Pierre Elliott Trudeau (1919-2000) (Jiří Jírovec) ) Ktož sú boží bojovníci - zásahová policie jako vyjádření nejčistších českých nacionálních tužeb:
 • Policisté jsou teď pro dívky sexy (Právo, Východní Čechy) Reklama České policie v Deníku Metro:
 • "Antiglobalizační protesty byly v Praze nejhoršími násilnostmi od roku 1945" Diskuse:
 • Chyby české policie při antiglobalizačních zásazích (Atilla Bocskay):
 • Škoda, že policisté těm rabiátům za jejich chování vrazili facku jen tu a tam (Petr Paleta) Nacionalismus:
 • Izrael - Palestina (Ivan Hoffman) Sazka vrací úder:
 • TV Sazka uvádí: medailon novinářského teroristy (Tomáš Pecina)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Pár dní po Temelínu

  Ladislav Nedbal

  První dny po spuštění jaderného reaktoru v Temelíně potvrdily, že první obětí řetězové reakce jsou vztahy mezi národy v našem regionu. Spor není ani tak mezi odpůrci a stoupenci jaderné energie. Takové neshody by byly vyjadřovány u vrat jaderné elektrárny. Ne, je to daleko spíš konflikt mezi Českem a Rakouskem. To se projevilo zablokováním hranic, které rozdělují oba národy a výměnou hloupých výroků mezi sdělovacími prostředky a politiky všech barev. Jaderná energie se stala příhodným nástrojem, který eskaloval latentní nepřátelství, které mezi námi vládne.

  Tuto úzkoprsost, tak typickou pro středoevropskou intelektuální atmosféru, je vidět v čistě krystalické formě na všech stranách nynějšího konfliktu. Náš region dal lidstvu mnoho vynikajících mozků, ale většina z nich dosáhla úspěchu teprve až poté, co unikli z dusivé atmosféry tohoto regionu. Ti, kdo zůstali, byli schopni se přizpůsobit valčíkově-knedlíkovému způsobu myšlení. Nemáme tady rádi cizince, ani lidi s novými, původními myšlenkami. Také nemáme rádi novou technologii. Všechno musí být dobře prozkoušeno ... alespoň jako jaderná elektrárna na úsvitu třetího milénia.

  Je to dobrá rozvojová strategie pro budoucnost tohoto regionu? Když jsem jel automobilem nedávno ze San Diega po kalifornském pobřeží, projížděl jsem neustále samými průmyslovými zónami vysoké technologie. Měl jsem pochybnosti, zda budeme schopni konkurovat v globálním měřítku takovou obrovskou kapacitou. Je ta bitva už navždy prohrána, anebo existují chytré metody...?

  Jsem si jist, že Temelín velmi silně omezil naše šance stát se během života nynější generace úspěšnými. Tento vedlejší efekt je podle mého názoru daleko závažnější než možná mlhavá hrozba jaderné katastrofy. Intelektuální a hmotné zdroje, které lze zmobilizovat za účelem získání globální konkurenceschopnosti jsou omezené nejen v České republice, ale vzhledem k tomu, jak obrovský je to úkol, i v Rakousku a v Bavorsku. Na české straně jsme vydali 90 miliard korun na výstavbu energetické kapacity, které v podstatě není zapotřebí a která je převážně založena na inovacích a vynálezech, kterých jiné národy dosáhly už dávno, před několika desetiletími. Využíváme kapacitu našich nejlepších inženýrů k výstavbě a provozu této elektrárny. Tím jsme záměrně vytvořili obrovský odliv mozků, jako kdyby v minulých desetiletích a stoletích nedocházel k obrovským vystěhovaleckým vlnám.

  Temelín způsobil celému regionu, včetně Česka, Bavorska i Rakouska, obrovské škody. Všechny strany konfliktu přispěli k této ztrátě před deseti lety "chytrým" manévrováním a nerozhodností na jedné straně arogantní pošetilostí na druhé straně politické arény. Veřejnost k tomu většinou mlčela a aktivisté byli odzbrojující trapnou absencí kompetence, kterou se snažili vynahradit divadelními představeními. Vědci se mlčky dívali na to, jak je plýtváno obrovskými ekonomickými zdroji na morálně zastaralou jadernou elektrárnu, namísto aby byly vloženy investice do slibovaných vysokých technologií. Temelín zcela zjevně vyčerpal zdroje a motivaci pro vývoj a výzkum v oblasti alternativních zdrojů energie v celém regionu na mnoho let do budoucnosti.

  Co se dá dělat, nyní, co už byly ty peníze utraceny a intelektuální zdroje zkameněly kolem čtyř velkých komínů? Není čas na to, bědovat a stavět ve Wullowitz stany. Také teď není čas na to, zvyšovat nepřátelství. Jaderná reakce bude zahájena a bude poskytovat elektřinu. Pravděpodobnost jaderné katastrofy je asi tak velká jako pravděpodobnost jaderné katastrofy z Landshutu nebo z Dukovan.

  Měli bychom zmobilizovat zbývající kapacity k tomu, abychom vytvořili inteligentní alternativy k budoucím Temelínům. Loni založili Česká akademie věd, Weizmannův Ústav vědy v Izraeli a univerzity v Budějovicích, v Mnichově a v Řezně, k nimž se posléze připojily univerzity v Linci a v Praze Mezinárodní středisko pro vzdělávání v oblasti biovědy a technologie. Tyto instituce, zastupující všechny národy, které historicky žijí v našem regionu, jsou připraveny sloučit intelektuální zdroje pro pokročilé vzdělávání v těch oblastech biologie, kde pravděpodobně vzniknou nové technologie. Čeští partneři projevili ochotu přispět tím, že nabídli umístit toto Středisko v bývalém Bukvojském paláci v Nových Hradech na rakouských hranicích. Toto místo, které bývalo historickým tavicím kotlem etnických a kulturních vlivů, má šanci se navrátit ke své někdejší roli. Není to jen historické místo, ale také ohnisko pro nově vytvořené výzkumné středisko, které obdrželo téměř 180 milionů korun ze státních prostředků na vědeckou infrastrukturu. Naši němečtí, izraelští a rakouští kolegové přispěli svou intelektuální kapacitou k organizaci prvních pracovních setkání, která se mají uskutečnit už příští rok. Jen zlomek státních peněz, které byly vydány na Temelín, by byl obrovským oživením této společné vzdělávací činnosti. Jsme velmi vděčni za finanční podporu České akademie věd a Jihočeské univerzity. Jenže náš CELOROČNÍ rozpočet (vynecháme-li výzkumné středisko) se rovná pouhým čtyřem procentům rozpočtu na JEDINÝ DEN během stavby Temelína. Mám pocit, že bychom měli požádat lidi, kteří stanuj ve Wulowitz, aby se k nám připojili a jeli do parlamentů ve Vídni, v Praze a v Berlíně se žádostí o podporu výzkumu nových, inteligentních a ekologicky neškodných hypermoderních technologií pro hospodářské oživení našeho regionu. Už bychom neměli být dál trpěliví. Jinak budou brzo někde zase postaveny další komíny.


  Days after Temelín.

  The first days after initiating the nuclear reactor in Temelín confirmed that the first victim of the chain reaction is the relation between the nations of our region. The dispute is not so much between opponents and supporters of nuclear energy. Such disagreement would be expressed at the gates of the power plant. Rather it is a conflict between Czechia and Austria that is demonstrated by blocking the borders dividing the two nations and by exchange of stupidities between media and politicians of all colors. The nuclear energy became a handy subject to escalate the latent animosity between us.

  The narrow-mindedness so typical for the central European intellectual atmosphere is presented in a crystal clear form on all sides of the present conflict. Our region gave the mankind many brilliant brains but most of them were successful only after they escaped the stifling atmosphere of this region. Those who remained were able to conform to the waltz-and-knödl way of thinking. We don't like strangers and original people here. We also don't like new technology. It must be well tested ... at least as a nuclear power plant at the dawn of the third millennium.

  Is this a good development strategy for this region's future? When driving recently north from San Diego along the Californian coastline I was passing through one hi-tech campus after another. I was wondering what could we do to be able to compete on the global scale with such an impressive capacity. Is it a battle lost forever or are there clever ways...? I am sure that Temelin largely diminished our chances to be successful during this generation life-span. I consider this side effect to be much more relevant than a vague threat of a nuclear disaster. The intellectual and material resources that can be mobilized to achieve the global competitiveness are limited not only in Czechia but considering the challenging magnitude of this task also in Austria and Bavaria. On the Czech side, we spent 90 billions of crowns to build an energy capacity that is largely not needed and that is dominantly based on innovations and inventions that were achieved by other nations several decades ago. We use the capacity of our best engineers to build and run this plant. By this, we deliberately generated an enormous internal brain drain as if there were no massive waves of emigration in the last decades and centuries.

  By Temelin, the entire region including Czechia, Bavaria and Austria lost enormously. All sides of the dispute contributed to the loss ten years ago by "clever" maneuvering and indecisiveness on one side and arrogant foolishness on the other side of the political arena. Public was largely silent and the activists were laming the case by embarrassing lack of competence that they tried to compensate by theatrical performances. Scientists were silently watching the huge drain of resources being used for morally outdated plant instead boosting promising high-technologies. Temelin obviously drained resources and motivation for research and development of alternative energy sources in the entire region for many years ahead. What can we do after the money was spent and intellectual resources are petrified around the four big chimneys? There is no time to cry and tent in Wullowitz. There is also no time to escalate the animosities. The nuclear reaction will start and will supply the electricity. The chances of nuclear disaster are about equal to that coming from Landshut or Dukovany.

  We should mobilize the remaining capacities to generate smart alternatives to potential future Temelins. Last year, Czech Academy of Sciences, Weizmann Institute of Science in Israel and the universities in Budejovice, Muenchen and Regensburg joined later by the universities in Linz and Praha founded the International Center for Bioscience and Technology Education. The institutions representing all nations historically living in our region are ready to combine intellectual resources for advanced education in those areas of biology where new technologies are likely to emerge. Czech partners demonstrated the willingness to contribute by offering to house the Center activities in the former Buquoy palace in Nove Hrady at the border to Austria. The place that was a historic melting pot of ethnic and cultural influences has a chance to return to its former role. It is not only a historical place but also a focal point of the newly established research center that received nearly 180 million crowns of public funds for scientific infrastructure. Our German, Israeli and Austrian colleagues committed their personal intellectual capacity to organize first workshops already next year. A fraction of public funds that went to Temelin would give this joint education activity a big boost. We are very grateful for the financial support of the Czech Academy of Sciences and South Bohemian University. Yet, our ANNUAL running budget (not including the research center) is only 4% of average ONE DAY budget of Temelin during its construction. I feel that we should ask the people tenting at Wulowitz to join us going to parliaments in Wien, Praha and Berlin to plead for research and development of smart and nature-friendly high technologies to boost our region. We should not be patient anymore. Otherwise there will be more chimneys soon...

  Ladislav Nedbal, Ph.D.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|