pondělí 20. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Případ Ondřej Giňa:
 • Dušan Chmelíček: Giňa nebyl převeden na jinou práci - zůstal moderátorem; jen na obrazovce nevystupuje Právní zázemí policejních zásahů:
 • Pochod k Ladronce, 17. 11. 2000 (s fotografiemi, Tomáš Pecina, Štěpán Kotrba) Česká politika:
 • Globalizace, intelektuálové a levicový extremismus (Miroslav Mareš, předseda Rady České televize) Nedokonalé administrativní zázemí senátních a krajských voleb:
 • Proč bylo při těchto volbách znehodnoceno tak velké množství volebních lístků (Jaromír Suchý) Podnebné změny:
 • Evropská unie a Spojené státy se připravují na bitvu v Haagu (Guardian) Stát a společnost versus jednotlivec:
 • Smíte vrátit výrobek či jídlo, které vás subjektivně neuspokojují? (úvod JČ k dalším příspěvkům v tomto bloku)
 • Podivné argumenty Britských listů II. (Dalibor Matušínský)
 • Přiměřenost ve všem (Václav Pinkava)
 • O střetnutí dvou kultur: Závěrečná poznámka Jana Čulíka Neinformovanost Britských listů:
 • Vládní návrh zákona o rozhlasovém a televizním vysílání je podpořením svobody na informace podle směrnic Evropské unie (Artuš Rejent, MKČR)
 • Zprostředkování událostí značného společenského významu je veřejnou službou (Petr Bradáč)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Zprostředkování událostí značného společenského významu je veřejnou službou

  Petr Bradáč

  Výhradní práva k televiznímu vysílání významných událostí, zejména sportovního charakteru, byla v posledních letech v Evropě často kupována komerčními televizními společnostmi, které pak umožňovaly sledovat takové události pouze svým předplatitelům za příslušný paušální poplatek, nebo přímo od hodiny (pay-tv). Tím byla značná část veřejnosti zbavena možnosti tyto události značného společenského významu sledovat, což je v rozporu s právem na informace. Rada Evropy i Evropská unie se snaží této tendenci zamezit a zavazují členské státy k tomu, aby zajistily pro širokou veřejnost přístupnost přenosu takové události na volně dosažitelném, tj. neplaceném, nekódovaném, celoplošném pozemně vysílaném programu. Jak poslanecký, tak vládní návrh nového či jen novelizovaného mediálního zákona uvádí českou právní úpravu do souladu s tímto požadavkem. Seznam významných událostí, za jejichž obecnou dostupnost v televizním vysílání bude občanům ručit český stát, bude vyhlášen ministerstvem kultury a publikován ve Sbírce zákonů. Tento seznam bude (podle názoru vlády) obsahovat především letní a zimní olympijské hry, mistrovství světa a Evropy ve fotbale a mistrovství světa v ledním hokeji a v lehké atletice. Po předpokládaném vstupu České republiky do Evropské unie budou muset provozovatelé vysílání respektovat rovněž seznamy jiných členských zemí, pokud budou po příslušné proceduře zveřejněny v Úředním listu Evropských společenství.

  Právo na vysílání stručných informací vychází z práva veřejnosti na informace a z principu plurality informací. Předmětem práva na vysílání stručných informací je jakákoliv událost sportovní, společenská nebo kulturní, která přitahuje zvýšený zájem veřejnosti. Nemusí přitom jít o událost značného společenského významu ve výše uvedeném smyslu. Držiteli výhradních práv k vysílání takové události se ukládá povinnost umožnit jinému provozovateli vysílání vysílat o ní stručnou informaci.

  Rada Evropy Protokolem k Úmluvě o přeshraniční televizi (ETS No. 132) ze dne 9. září 1998 (ETS No. 171) vložila do Úmluvy nový článek 9a, který ukládá sestavit seznam národních nebo mezinárodních událostí, které smluvní strana považuje za událost zvláštního významu pro společnost (odst. 2 písm. a), přičemž opatření, související s takovým seznamem, učiněná smluvní stranou, musí odpovídat směrnicím Stálého výboru Úmluvy (odst. 2 písm. f), které doplní požadavky odst. 2, aby se zabránilo rozdílům v uplatňování tohoto článku Úmluvy a ustanovení Evropské unie (tj. směrnice Televize bez hranic).

  Úmluva v článcích 9 a 9a používá termínů "events of major importance for society", "les événements majeurs", "les événements d´un grand interet pour le public", tedy ne zcela jednotně. Vládní návrh novely stávajícího zákona o vysílání používá (sněmovní tisk 780, § 9h) výhradně překladu anglického termínu, přičemž francouzský termín lze přeložit jako události širokého zájmu (značné důležitosti, velkého významu) veřejnosti (nikoli společnosti). Poslanecký návrh nového zákona o vysílání (sněmovní tisk 717, § 33) hovoří nejednotně o "události, která je veřejně přístupná a je předmětem zvýšeného zájmu veřejnosti",nebo o "události značného společenského významu".

  Výklad Úmluvy (Explanatory report, le Rapport explicatif, čl. 137-142, zejména čl. 139) upřesňuje, že jde o "každou událost - politickou, sociální, kulturní nebo sportovní - která je předmětem širokého zájmu veřejnosti".

  Článek 9a ukládá smluvní straně postoupit seznam událostí a související opatření Stálému výboru Úmluvy ve lhůtě, kterou tento výbor stanoví (odst. 2 písm. e). Stálý výbor pak jednou ročně zveřejní souhrnný seznam zařazených událostí a odpovídajících opatření (odst. 3 písm. a).

  Protokol (dle čl. 35 odst. 2) nabyl účinnosti k 1. říjnu 2000. Řada smluvních stran si však k tomu vyhradila vlastní přijetí Protokolu. K 16. listopadu 2000 ratifikovalo protokol 22 zemí.

  Směrnice Evropské unie Televize bez hranic, 89/552/EEC, byla doplněna Směrnicí 97/36/EEC, která přináší nový čl. 3a, který v odst. 1 předpokládá, že každý členský stát EU sestaví seznam takových událostí, které považuje za události značného významu pro společnost, ať už událostí národních nebo mezinárodních. Členský stát o tom a souvisejících opatřeních bezprostředně uvědomí Komisi EU, která prověří soulad opatření s komunitárním právem a oznámí je ostatním členským státům. Nejméně jednou ročně pak konsolidovaný seznam opatření zveřejní v Úředním listě EU.

  Podle 10. generálního ředitelství Komise EU však dosud nebyl právní řád některých členských států zcela uveden do souladu se Směrnicí 97/36/EEC (nejzazším termínem přitom byl 31. prosinec 1998). Opatření směřující k naplnění článku o významných událostech byla řádně evidována v Úřední listě EU, zatím jen pokud jde o Dánsko, Itálii a Německo.

  Nařízení dánského ministerstva kultury, účinné od 1. prosince 1998, upravuje užití práv k událostem značného významu pro společnost.

  Paragraf 2 určuje za takovou událost "sportovní činnost, splňující alespoň dvě z následujících podmínek: (1) zajímá jiné než obvyklé zájemce o toto sportovní odvětví v televizi; (2) jde o sportovní odvětví, které tradičně má ústřední postavení v dánské sportovní kultuře; (3) obecně je sleduje mnoho diváků.

  Paragraf 3 vyjmenovává takové události: (1) olympijské letní a zimní hry jako celek; (2) světová a evropská mistrovství v kopané mužů: všechny zápasy s dánskou účastí, semifinále a finále; (3) světová a evropská mistrovství v házené mužů i žen: všechny zápasy s dánskou účastí, semifinále a finále; (4) dánské zápasy kvalifikace na světová a evropská mistrovství v kopané mužů; (5) dánské zápasy kvalifikace na světová a evropská mistrovství v házené žen.

  Další paragrafy definují podstatnou část veřejnosti v ohledu možnosti příjmu vysílání; bližší okolnosti užití práv a jejich postoupení; technicko-organizační okolnosti vysílání; mechanismus změn tohoto nařízení (po vyjádření dotčených stran, včetně sportovních organizací a provozovatelů TV; sankce (pokuty, dočasné nebo trvalé odnětí licence).

  Italský Úřad pro záruky ve sdělování (Autorita per le garanzie nelle comunicazioni - nezávislý orgán regulující všechny sdělovací prostředky včetně tisku, jakož i telekomunikace včetně radiových; jde o dodržování zákonů, ale i základních práv a svobod, včetně svobody slova všem) vydal s účinností od 25. května 1999 Rozhodnutí č. 8/1999 a jeho příslušnou část sdělil Komisi EU k naplnění Směrnice:

  Událostí značného významu pro společnost je (podle čl. 1 odst. 2) "událost sportovní nebo jiné povahy, která vyhovuje alespoň dvěma z následujících čtyř kritérií: (a) událost a jeho výsledek vyvolávají zvláštní a široký zájem v Itálii, a to i u jiných zájemců, než jsou pravidelní diváci těchto událostí v televizi; (b) událost je uznávána širokou veřejností, má zvláštní kulturní význam a posiluje italskou kulturní identitu; (c) událost se týká národního družstva ve zvláštní sportovní disciplíně na významném mezinárodním turnaji; (d) událost obvykle bývá vysílána zdarma a získává velkou sledovanost v Itálii".

  "Seznam událostí, které nesmějí být vysílány jen pro vyhrazený okruh diváků a zakódovaně, a to tak, aby pro podstatnou část italské veřejnosti (více než 90 %) bylo možné sledovat je zdarma bez dodatečných nákladů na pořízení technického zařízení" (čl. 2), obsahuje: "(a) letní a zimní olympijské hry; (b) finále mistrovství světa v kopané a všechny zápasy italského národního družstva; (c) finále mistrovství Evropy v kopané a všechny zápasy italského národního družstva; (d) všechny zápasy italského národního družstva kopané v oficiálních soutěžích; (e) finále a semifinále Ligy mistrů a Poháru UEFA, kterých se účastní italské družstvo; silniční cyklistická soutěž Giro d´Italia; (g) italská Velká cena Formule 1; (h) italský hudební festival v Sanremu". Události (b) a (c) musejí být vysílány přímým přenosem, ostatní za okolností podle volné úvahy, ale nezakódovaně.

  V další části čl. 2 Rozhodnutí, která však není součástí sdělení ve smyslu Směrnice, si Úřad vyhrazuje (v odst. 3) právo v příhodnou dobu doplnit seznam zejména o "(a) finále světových mistrovství v košíkové, vodním pólu a odbíjené, pokud se týkají italského národního družstva; (b) finále a semifinále Davisova poháru, pokud se týkají italského národního družstva; (c) mistrovství světa v silniční cyklistice". Tyto události mohou být vysílány za okolností podle volné úvahy, ale nezakódovaně (odst. 4). Úřad si (v odst. 5) vyhrazuje právo revidovat oba seznamy po dvou letech od účinnosti Rozhodnutí. Britský zákon o vysílání (Broadcasting Act 1996) upravuje celou problematiku událostí značného významu pro společnost v části IV, Sportovní a jiné události celonárodního zájmu. Takovou událostí je (podle čl. 97) sportovní nebo jiná událost celonárodního zájmu, která je zařazena do seznamu vydaného ministrem kultury na základě konzultací s BBC, Velšským regulačním úřadem, Nezávislou televizní komisí (ITC) a co do konkrétní události i s osobou vlastníka práv.

  Britský ministr kultury, sdělovacích prostředků a sportu vydal v lednu 2000 k naplnění Směrnice Řád pro televizní vysílání 20001. Zákon o vysílání z roku 1996 se jím v části IV (sportovní a jiné události celonárodního zájmu) doplňuje mj. tak, aby byl v souladu se Směrnicí, zejména v otázkách exkluzivity a sublicencování práv.

  Rozsáhlá novela platného francouzského zákona o svobodě sdělování (komunikace, no 86-1067), přijatá 1. srpna 2000 Národním shromážděním, upravuje v čl. 20-2 zveřejnění seznamu událostí velké důležitosti (les événements d´importance majeure) dekretem, který má také ve veřejném zájmu určit, zda tyto události mají být vysílány vcelku nebo zčásti, přímým přenosem nebo ze záznamu.

  V Německu byla nedávno přijata 4. spolková smlouva o vysílání, která v čl. 5(a) vymezuje významné události jako události velkého společenského významu, za něž považuje především události sportovní.

  Dekret Parlamentu Francouzského společenství v Belgii o audiovizi byl doplněn o příslušná ustanovení sledující transpozici Směrnice dne 4. ledna 1999. Dekret zná pojem "událostí nebo kategorie událostí, které (vláda po vyjádření belgické rady pro vysílání CSA) považuje za události vyvolávající velký zájem veřejnosti Francouzského společenství". Vláda je každoročně zveřejní a také přitom stanoví, které jak mají být vysílány (vcelku - zčásti, přímo - ze záznamu) a podrobnosti jejich dostupnosti. Dekret nyní nově zavádí dvě subkategorie takových událostí - významné jednak pro celé společenství, jednak jen pro její územně lokalizovanou část.

  Také polský zákon o rozhlasovém a televizním vysílání (polsky, anglicky) z roku 1992 byl v roce 2000 doplněn o čl. 20b o úpravu vysílání "událostí značného společenského významu, zkráceně významných událostí". Přímo v zákoně jsou některé z nich uvedeny (vesměs sportovní události) a rada pro vysílání je zmocněna doplnit je o další události, podle jejich významu "pro společenský, hospodářský a politický život".

  Slovenský zákon (č. 308/2000 Zb.,§ 31) považuje za významnou událost "politickou, společenskou kulturní nebo sportovní událost" blíže určenou dalšími podmínkami (všeobecný ohlas, kulturní význam, účast státní sportovní reprezentace ad.). Jejich seznam vypracovává rada pro vysílání ve spolupráci s ministerstvy kultury a školství.

  V těchto souvislostech jsou obavy Britských listů, vyjádřené v jejich úvodu 16.11.2000 pod titulkem V české demokracii přituhuje? ne zcela na místě.

  Poznámka JČ: Je tedy asi záslužné, že se snaží Evropská unie tímto způsobem zabraňovat tržním tlakům, které by vedly k ochuzení televizního diváka. Je to zajímavý problém a je skutečně otázkou, zda se Evropské unii podaří těmito zákony zabránit možná nezastavitelnému vývoji v důsledku technického pokroku. Prosím, zamyslete se v této souvislosti třeba nad krátkým shrnutím tohoto článku. (Anglický originál je zde.)

  BBC ztratila práva na vysílání prvoligových fotbalových přenosů

  15. června 2000

  Veřejnoprávní BBC v aukci o práva vysílat prvoligové fotbalové zápasy tvrdě prohrála. Satelitní televize BskyB zaplatila 1,1 miliardy liber za práva vysílat 66 fotbalových zápasů (satelitní televize je k dispozici jen v malém procentu britských domácností) k tomu se zavázala zaplatit ještě 22,5 milionů liber v průběhu následujících tří let.

  Společnost NTL zaplatila 32,8 milionů liber za práva odvysílat 40 fotbalových zápasů na subskripčním základě - diváci budou muset platit za shlédnutí každého přenosu.

  Komerční televize ITV zaplatila 183 milionů liber za práva po dobu tří let vysílat sestřih z nejzajímavějších fotbalových zápasů.

  Z těchto televizních společností je volně divákům k dispozici pouze terestrická ITV.

  Poslanci britského parlamentu vyjádřili nelibost, že "lidová televize" přišla o "lidové vysílání".


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|